ILPB4/4510-1-78/15-4/MC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/4510-1-78/15-4/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* rozpoznania przychodu w związku z umorzeniem udziałów spółki kapitałowej prawa cypryjskiego (pytanie nr 1) - jest prawidłowe,

* rozpoznania przychodu w związku z likwidacją spółki kapitałowej prawa cypryjskiego (pytanie nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) #8722; o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* rozpoznania przychodu w związku z umorzeniem udziałów spółki kapitałowej prawa cypryjskiego (pytanie nr 1),

* rozpoznania przychodu w związku z likwidacją spółki kapitałowej prawa cypryjskiego (pytanie nr 2).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która podlega w kraju opodatkowaniu od całości osiąganych przez nią dochodów (dalej: SPV lub Spółka).

Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce i podlegająca w Polsce opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów (dalej: Udziałowiec) posiada obecnie udziały większościowe w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: CypCo), odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aktualnie Udziałowiec rozważa wniesienie posiadanych udziałów w CypCo do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, w zamian za który SPV wyda Udziałowcowi udziały własne w jej podwyższonym kapitale zakładowym (wymiana udziałów). Na skutek dokonanego aportu udziałów w CypCo SPV uzyska bezwzględną większość głosów w CypCo. Wartość nominalna udziałów wydanych przez SPV na rzecz Udziałowca w zamian za udziały w CypCo będzie odpowiadała wartości udziałów w CypCo wnoszonych do SPV.

Jednocześnie Spółka przewiduje, że z przyczyn ekonomicznych lub biznesowych może w przyszłości dojść do umorzenia udziałów w CypCo lub likwidacji CypCo.

W przypadku umorzenia udziałów CypCo wyda na rzecz SPV - w ramach wynagrodzenia za umarzane udziały - środki pieniężne lub/oraz wierzytelność pożyczkową przysługującą jej wobec Udziałowca (z tytułu wcześniej udzielonej mu pożyczki).

Podobnie, w razie dokonania likwidacji CypCo, w ramach przysługującego SPV udziału w majątku likwidacyjnym, SPV otrzyma środki pieniężne lub/oraz powyższą wierzytelność pożyczkową (tekst jedn.: wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej na rzecz Udziałowca przez CypCo).

Pismem z 24 kwietnia 2015 r. Spółka wskazała, że w ramach opisanego zdarzenia przyszłego może dojść do umorzenia udziałów w CypCo za wynagrodzeniem. W razie dokonania takiego umorzenia, CypCo wyda na rzecz Wnioskodawcy - w ramach Wynagrodzenia za umarzane udziały - przysługującą jej wierzytelność pożyczkową.

Jednocześnie Spółka pragnie zaznaczyć, że do umorzenia udziałów CypCo nie znajdą zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, bowiem umorzenie udziałów w CypCo będzie dokonane zgodnie z prawem cypryjskim. Na gruncie prawa cypryjskiego natomiast w ramach planowanego zdarzenia przyszłego znajdą zastosowanie zasady umorzenia udziałów w spółkach typu private company limited by shares, które różnią się od zasad umarzania udziałów w polskich spółkach kapitałowych. Zgodnie z prawem cypryjskim spółka typu private company limited by shares nie może nabywać swoich udziałów w celu ich umorzenia, gdyż taka czynność skutkowałaby naruszeniem zasady utrzymywania jej kapitału. Udziały spółki typu private company limited by shares mogą natomiast podlegać umorzeniu za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia na podstawie uchwały dyrektorów takiej spółki prawa cypryjskiego.

Tym samym, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w przypadku umorzenia udziałów CypCo nie będziemy mieli do czynienia z mechanizmem, jaki działa w przypadku umorzenia dobrowolnego pod prawem polskim, tj. sytuacją, w której spółka nabywa udziały własne w celu umorzenia, a dopiero następnie te udziały są przedmiotem umorzenia (prawnego unicestwienia). Jeśli można porównać umorzenie udziałów w CypCo, które zostanie dokonane w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku Spółki, to należy je porównać w swoim prawnym mechanizmie odpowiednio do umorzenia przymusowego lub automatycznego pod prawem polskim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przypadku nabycia udziałów w CypCo w ramach transakcji wymiany udziałów, przychód podatkowy Spółki z tytułu otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w CypCo, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, należy obliczyć jako dodatnią różnicę pomiędzy kwotą/wartością otrzymanego od CypCo wynagrodzenia a wydatkami na nabycie lub objęcie udziałów w CypCo, tj. w wysokości nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę na rzecz Udziałowca w zamian za otrzymane udziały w CypCo... W konsekwencji nominalna wartość udziałów SPV wydanych Udziałowcowi w zamian za udziały CypCo nie będzie stanowiła przychodu podatkowego.

2. Czy w przypadku nabycia udziałów w CypCo w ramach transakcji wymiany udziałów, przychód Spółki z tytułu likwidacji CypCo podlegający opodatkowaniu, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, będzie stanowiła nadwyżka wartości majątku Spółki otrzymanego w związku z likwidacją CypCo (o ile wystąpi) ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie lub objęcie udziałów CypCo, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów SPV wydanych Udziałowcowi w zamian za udziały CypCo... W konsekwencji nominalna wartość udziałów SPV wydanych Udziałowcowi w zamian za udziały CypCo nie będzie stanowiła przychodu podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku objęcia udziałów w CypCo w ramach wymiany udziałów:

1.

przychód podatkowy Spółki z tytułu otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w CypCo należy obliczyć jako dodatnią różnicę pomiędzy kwotą/wartością otrzymanego od CypCo wynagrodzenia a wydatkami na objęcie udziałów w CypCo w wysokości nominalnej wartości udziałów wyemitowanych przez SPV na rzecz Udziałowca w zamian za otrzymane udziały w CypCo;

2.

dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji CypCo będzie nadwyżka wartości majątku CypCo otrzymanego w związku z likwidacją CypCo (o ile wystąpi) ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie lub objęcie udziałów CypCo, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów SPV wydanych Udziałowcowi w zamian za udziały CypCo.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki.

Ad. 1.

Koszt uzyskania przychodu w przypadku umorzenia udziałów CypCo.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT wynagrodzenie w postaci środków pieniężnych lub/oraz wierzytelności, które zostanie wypłacone przez CypCo na rzecz Spółki będzie należało zakwalifikować jako dochód (przychód) Spółki z udziału w zyskach osób prawnych (z wyłączeniem tzw. umorzenia dobrowolnego, tj. sprzedaży w celu umorzenia). W świetle art. 22 ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do tego rodzaju dochodów (przychodów), podstawę opodatkowania CIT stanowi przychód Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy przychód ten powinno się jednak wyliczyć z uwzględnieniem art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem do przychodu nie zalicza się kwot z odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) w części stanowiącej koszt ich nabycia lub objęcia.

Jak wspominano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka nabędzie udziały w CypCo w ramach transakcji wymiany udziałów. W związku z tym Wnioskodawca przyjmuje, że koszt nabycia udziałów w Spółce zagranicznej należy ustalić z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

Na podstawie wskazanej regulacji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Spółka natomiast dokona nabycia udziałów w CypCo w wyniku otrzymania aportu. Poniesie zatem koszt w postaci wartości nominalnej nowo wyemitowanych udziałów własnych przekazanych dokonującemu aportu, to jest Udziałowcowi.

W konsekwencji Spółka przyjmuje, że wartość przychodu powinna zostać obliczona jako różnica pomiędzy: (i) wartością wynagrodzenia wypłaconego przez CypCo na rzecz Spółki w związku z umorzeniem udziałów (tekst jedn.: wynagrodzenia w postaci wierzytelności) a (ii) nominalną wartością udziałów SPV, wyemitowanych na rzecz Udziałowca, w ramach transakcji wymiany udziałów, przypadającą na umarzane udziały. Jak bowiem wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 20 marca 2012 r. (nr ITPB3/423-665/11/AM):

"Pod pojęciem tych udziałów (akcji) należy rozumieć odpowiednio przeniesienie prawa ich własności lub przeniesie prawa majątkowego na inny pomiot (nabywcę). Zbycie ma charakter odpłatny, gdy następuje za opłatą - gdy wiąże się z uzyskaniem od nabywcy świadczenia wzajemnego o określonej wartości. Stąd też w pojęciu mieści się zarówno klasyczna sprzedaż, czyli zobowiązanie się zbywcy do przeniesienia na nabywcę prawa własności rzeczy lub prawa majątkowego w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapłaty ceny ustalonej przez strony w umowie, jak i czynności prawne o podobnym charakterze (zamiana, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za świadczenie wzajemne). Powyższy przepis znajdzie również zastosowanie w przypadku odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) nabytych przy wymianie udziałów (...) W takiej sytuacji akcjonariusze, których udziały zostają umorzone, uzyskają dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 12 ust. 4 pkt 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e. Zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że przychód (stanowiący w opisywanej sytuacji podstawę opodatkowania) powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane akcje Spółki a wartością nominalną udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wydanych akcjonariuszom Wnioskodawcy w trakcie wymiany udziałów".

W konsekwencji przychód podatkowy Spółki z tytułu otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w CypCo w sposób opisany powyżej należy obliczyć jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego wynagrodzenia od CypCo a wydatkami na objęcie udziałów w CypCo w wysokości nominalnej wartości udziałów wyemitowanych przez Spółkę na rzecz Udziałowca, przy opisanej powyżej wymianie udziałów, w zamian za udziały w CypCo.

Analogiczne stanowisko zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2014 r. (nr IPPB3/423-417/14-2/PK1), wydanej na tle analogicznego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Jednocześnie Spółka pragnie zauważyć, że, w jej ocenie, do omawianej transakcji umorzenia udziałów CypCo nie będzie miał zastosowania art. 15 ust. 1I w zw. z art. 15 ust. 1k ustawy o CIT. Art. 15 ust. 1I stanowi bowiem, że w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 i 3d, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15 ust. 1k, który w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, obliguje do ustalenia kosztu uzyskania przychodów w wysokości nominalnej wartości udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, tzn. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7.

Spółka pragnie bowiem wskazać, że ustawodawca wyraźnie rozróżnia aktywa (udziały/akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny (np. wspomniany art. 15 ust. 1k ustawy o CIT) oraz aktywa (również udziały/akcje) nabyte w ramach wkładu (np. art. 15 ust. 1s ustawy o CIT). Tym samym Spółka stoi na stanowisku, że przepis art. 15 ust. 1I w zw. z ust. 1k nie będzie miał zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, gdyż odnosi się do praw nieobjętych zakresem wniosku. W szczególności udziały CypCo, które zostaną umorzone, nie zostaną przez Spółkę nabyte w zamian za wkład niepieniężny, czego wymaga hipoteza art. 15 ust. 1I i 1k ustawy o CIT, lecz jako wkład niepieniężny (SPV nie będzie wnosić wkładu, lecz go otrzyma).

Stanowisko takie, odnoszące się do braku zastosowanie regulacji art. 15 ust. 1I i 1k ustawy o CIT w przypadku umorzenia udziałów objętych w ramach wymiany udziałów przez spółkę, do której wnoszony jest aport, i która w zamian wydaje udziały własne, przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 23 czerwca 2014 r. (nr IPPB3/423-473/14-2/PK1).

Ad. 2.

Koszt uzyskania przychodu w przypadku likwidacji CypCo.

W myśl z art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

Z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Z powyższej regulacji wynika zatem, że w przypadku otrzymania majątku w związku z likwidacją osoby prawnej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych powinna podlegać jedynie wartość otrzymanego majątku likwidacyjnego, która przewyższa koszt nabycia udziałów (akcji) w likwidowanej osobie prawnej/spółce.

Zauważyć przy tym należy, że powyższa regulacja nie precyzuje jak należy rozumieć określenie koszt nabycia bądź objęcia. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (http://sjp.pwn.pl) - nabyć - nabywać oznacza "otrzymać coś na własność, płacąc za to" lub "uzyskać coś lub zdobyć". Podobnie uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, tom K-0, 2003 - nabyć - nabywać to "otrzymać coś na własność, zwykle za pieniądze, kupić (kupować)" oraz "osiągnąć (osiągać) coś, dojść (dochodzić) do czegoś, zyskać (zyskiwać) coś, zdobyć (zdobywać)".

W dotychczasowym orzecznictwie sądowym na gruncie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT (obowiązującego do 31 grudnia 2014 r., który miał analogiczne brzmienie) nie budziła wątpliwości kwestia, że kosztem nabycia udziałów mogą być nie tylko sumy (środki pieniężne) wydatkowane przez spółkę na nabycie udziałów innej spółki. W szczególności kosztem tym są np. udziały/akcje własne wydawane w zamian za aport. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 28 kwietnia 2008 r. (I SA/Bk 155/08) wskazał "Z pewnością wydatek odzwierciedla najczęściej jakąś wartość (sumę) pieniężną, nie oznacza to jednak, że tylko pieniądz stanowi o wydatku. Pieniądz to jedna z najstarszych i najczęściej wykorzystywanych instytucji ekonomicznych. Współcześnie wyróżnia się trzy jego podstawowe funkcje: miernik wartości, środek płatniczy, środek tezauryzacji (zob. Leksykon finansów, red. J. Głuchowski. Warszawa 2001, s. 208). Trzeba przy tym zauważyć i podkreślić, że o ile w przypadku funkcji miernika wartości pieniądz wydaje się być niezastąpiony, tak funkcję środka płatniczego przy wymianie dóbr i usług coraz częściej pełnią także inne instytucje, w tym weksle, czeki, akredytywy. Już powyższe daje podstawy do stwierdzenia, że pojęcie wydatek nie może być ograniczane jedynie do pieniędzy, jako że obok pieniędzy funkcjonują też inne rodzaje środków płatniczych".

Podobnie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2004 r. (sygn. akt FSK 57/04) Sąd wskazał, że "Skoro wspólnik (tu: Skarb Państwa) przekazał do spółki (funduszu) określoną wartość majątkową, powinien otrzymać w zamian określony ekwiwalent. Jest nim przyznany wspólnikowi zespół praw korporacyjnych i majątkowych, których zakres wyznaczają otrzymane przez niego akcje (por. J. Frąckowiak. Kodeks handlowy - Komentarz, praca zbiorowa, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1998, s. 398 i nast.). Wartość tych akcji stanowi po stronie spółki (Funduszu) wydatek na objęcie udziałów stanowiący w przypadku odpłatnego zbycia akcji koszt uzyskania przychodu z tego właśnie źródła (art. 16 ust. 1 pkt 8 p.d.p)".

Stosownie z kolei do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT (jak wskazano już powyżej) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Zdaniem Spółki brak jest podstaw do tego, aby różnicować sytuację podatników likwidujących spółkę (udziały której otrzymali aportem) od podatników zbywających jej udziały i w związku z tym w odmienny sposób interpretować określenia koszt nabycia z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT i wydatki na nabycie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, zdaniem Spółki, w przypadku, gdy udziały zostaną objęte w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem tym będzie wartość nominalna udziałów wydawanych przez Spółkę w zamian za aport, ponieważ będzie to koszt, który Spółka faktycznie poniesie, aby nabyć/objąć udziały w CypCo. Zatem będzie to wydatek dokonany przez Spółkę, aby uzyskać na własność udziały CypCo, dokonany wprawdzie nie w pieniądzu, ale przez zwiększenie pasywów Spółki (tekst jedn.: wydanie w zamian własnych udziałów).

Reasumując Spółka stoi na stanowisku, że w wyniku likwidacji CypCo - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT - uzyska ona przychód z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości wartości rynkowej majątku otrzymanego w związku z likwidacją CypCo, pomniejszonej - zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 22 tej ustawy - o koszt nabycia przez Spółkę udziałów w CypCo. Przy czym, koszt ten powinien zostać ustalony zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, tj. w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych Udziałowcowi w zamian za aport w postaci udziałów CypCo. Jednocześnie w przypadku, gdy wartość majątku likwidacyjnego nie będzie wyższa od nominalnej wartości udziałów - wydanych przez SPV wskutek wymiany udziałów, Spółka nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Powyższe znajduje potwierdzenie także w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. Przykładowo:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2014 r. (nr IPPB3/423-398/14-2/MS1), gdzie organ potwierdził w ślad za swoją wcześniejszą interpretacją z 9 marca 2012 r. (nr IPPB3/423-1065/11-2/PK1), że "Pomimo, iż hipoteza normy art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT dotyczy transakcji zbycia udziałów (akcji) nie zaś likwidacji spółki, to w ocenie organu interpretacyjnego nie ma przeszkód, znajdujących swoje podłoże w wykładni systemowej, ażeby koszt nabycia przy wymianie udziałów określony w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT wskazywać w innej wysokości aniżeli wartość nominalna wydawanych udziałów przez Spółkę na rzecz podmiotu wnoszącego aportem udziały w Spółkach nabywanych".

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji CypCo, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów CypCo otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów.

* Analogicznie wypowiedział się także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 3 października 2014 r. (nr ILPB4/423-322/14-2/MC) wskazując jak powyżej, że "w przypadku likwidacji CypCo przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów CypCo otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów".

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2014 r. (nr ILPB4/423-459/13-2/MC) potwierdził z kolei, że "w wyniku likwidacji Spółki zagranicznej - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Wnioskodawca uzyska przychód z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości wartości rynkowej majątku otrzymanego w związku z likwidacją Spółki zagranicznej pomniejszonej - zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 tej ustawy - o koszt nabycia udziałów w Spółce zagranicznej przez Wnioskodawcę. Przy czym, koszt nabycia udziałów Spółki zagranicznej powinien zostać ustalony zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości sumy wartości nominalnej udziałów własnych wydanych udziałowcom w zamian za aport w postaci udziałów Spółki zagranicznej".

* Podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 września 2014 r. (nr IPTPB3/423-206/14-2/KJ).

Na koniec należy wskazać, że zmiana art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT oraz dodanie pkt 22 od dnia 1 stycznia 2015 r. nie miała wpływu na dotychczasową praktykę w zakresie wykładni art. 12 ust. 4 pkt 3 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 i do obu pytań pozostaje ona aktualna. Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji m.in. ustawy CIT (druk nr 2330 str. 45):

"Art. 1 pkt 8 (zmiana dotycząca art. 12)

- ust. 4 pkt 3, 21 i 22 - zmiana ma na celu poprawę redakcji przepisu poprzez wyodrębnienie z dotychczasowej jednostki redakcyjnej (pkt 3) dwóch dodatkowych przepisów (pkt 21 i 22);".

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie rozpoznania przychodu w związku z umorzeniem udziałów spółki kapitałowej prawa cypryjskiego (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie rozpoznania przychodu w związku z likwidacją spółki kapitałowej prawa cypryjskiego (pytanie nr 2) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że - zdaniem Organu podatkowego - tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl