Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 stycznia 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB4/4510-1-368/15-3/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty akcjonariuszowi dywidendy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty akcjonariuszowi dywidendy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Akcjonariuszem Spółki jest fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej: FIZ), mający siedzibę na terytorium Polski, działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.; dalej: UFI).

Spółka planuje dokonać wypłaty dywidendy na rzecz FIZ ze środków stanowiących skumulowane zyski. Część wspomnianych środków będzie stanowiła zyski wypracowane w okresie, gdy Spółka funkcjonowała jako spółka komandytowo-akcyjna niebędąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wypłatą dywidendy na rzecz FIZ na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy wypłata przez Spółkę dywidendy na rzecz FIZ nie będzie opodatkowana z uwagi na zwolnienie podmiotowe funduszy inwestycyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. W konsekwencji powyższego Spółka nie będzie pełnić funkcji płatnika podatku, w związku z wypłatą przedmiotowej dywidendy.

Stosownie do art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Artykuł 10 ust. 1 u.p.d.o.p. określa, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także kategorie wymienione w pkt 1-9 tego przepisu.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. zwolnione od podatku są fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, iż Spółka wypłaci dywidendę na rzecz FIZ ze skumulowanych zysków wypracowanych przez Spółkę. Zdaniem Spółki w związku z faktem, iż FIZ posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działa na podstawie przepisów o UFI, wypełniając tym samym warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p., przychód uzyskany przez FIZ z tytułu wypłaconej przez Spółkę dywidendy korzysta w pełni ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie podmiotowe zamieszczone w art. 6 u.p.d.o.p. ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że zwolnienie podmiotowe nie jest uzależnione ani od wielkości przychodów uzyskiwanych przez podmioty zwolnione, ani od źródła uzyskania przychodu. Powyższy pogląd potwierdzony został m.in. w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 29 marca 2012 r. I SA/Rz 37/12, zgodnie z którym "Zwolnienie wynikające z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 645 z późn. zm.) ma charakter zwolnienia podmiotowego opartego na kryterium siedziby, niezależnego od spełnienia jakichkolwiek innych warunków".

W ocenie Spółki powyższe zwolnienie podmiotowe obejmuje zatem wszystkie rodzaje przychodów uzyskane przez FIZ, w tym również przychody z tytułu wypłaconej dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę. Z tego powodu również okoliczność, iż część zysków wypłacanych w formie dywidendy będzie pochodziła z okresu, gdy Spółka funkcjonowała jako spółka komandytowo-akcyjna niebędąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie wpłynie na podatkową kwalifikację przychodów FIZ, tj. objęcia ich zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, zdaniem Spółki, w związku z wypłatą na rzecz FIZ dywidendy z zysków skumulowanych przez Spółkę, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, na podstawie art. 26 u.p.d.o.p. podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaconej dywidendy, z uwagi na zwolnienie podmiotowe określone w art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że - zdaniem Organu - teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl