ILPB4/4510-1-148/15-2/MC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/4510-1-148/15-2/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki komandytowo-akcyjnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką komandytowo-akcyjną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: p.d.o.p.) oraz podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu dla celów p.d.o.p. w Polsce. Akcjonariuszem spółki jest fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą na terytorium Polski. Z kolei komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu dla celów p.d.o.p. w Polsce.

Planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka z o.o.). Przekształcenie Spółki w Spółkę z o.o. nastąpi na podstawie stosownych przepisów prawa spółek handlowych.

W wyniku omawianego przekształcenia akcjonariusz oraz komplementariusz Spółki staną się wspólnikami Spółki z o.o., która wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej Spółki.

Spółka posiada kapitał zakładowy i zapasowy, w tym częściowo utworzony z zysku lat ubiegłych. Wnioskodawca zakłada również, że w trakcie trwania obecnego roku obrachunkowego Spółka wypracuje zysk.

Wnioskodawca pragnie jednocześnie nadmienić, że na moment przedmiotowego przekształcenia akcjonariusz oraz komplementariusz Spółki nie otrzymają żadnych wypłat ze Spółki (niepodzielonego zysku z lat poprzednich ani z zysku osiągniętego w roku obrotowym, w którym nastąpi przekształcenie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę z o.o. na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika do pobrania i odprowadzenia podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w związku z opodatkowaniem p.d.o.p. jakiegokolwiek przychodu po stronie akcjonariusza lub komplementariusza Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę z o.o. nie dojdzie do powstania po stronie akcjonariusza oraz komplementariusza Spółki jakiegokolwiek przychodu bądź też innego przysporzenia podlegającego opodatkowaniu p.d.o.p., a zatem na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w związku z przekształceniem.

UZASADNIENIE stanowiska.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. pierwsze ustawy o p.d.o.p. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązani jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek pobrania podatku po stronie płatnika aktualizuje się w przypadku powstania przychodu po stronie podatnika nieposiadającego siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. (co nie będzie miało miejsca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym) lub powstania przychodu/dochodu z dywidend lub z udziału w zyskach osób prawnych po stronie podatnika (w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie może być mowy o wypłacie jakiejkolwiek dywidendy). W związku tym, zdaniem Wnioskodawcy, dla ustalenia obowiązku Spółki jako płatnika w związku z planowanym przekształceniem niezbędne jest ustalenie, czy po stronie akcjonariusza lub komplementariusza Spółki (przyszłych wspólników Spółki z o.o.) powstanie przychód z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu przekształcenia Spółki w Spółkę z o.o.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.p. dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej #8722; w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Należy zauważyć, że katalog przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych podlegających opodatkowaniu p.d.o.p. zawarty w art. 10 ustawy o p.d.o.p. jest katalogiem otwartym i nie należy się ograniczać wyłącznie do kategorii przychodów wymienionych bezpośrednio w treści wspomnianego przepisu.

Jednocześnie w przepisach ustawy o p.d.o.p. nie została zamieszczona definicja przychodu podatkowego, w związku z czym w celu ustalenia zakresu znaczeniowego tego pojęcia należy odwołać się do definicji wypracowanej przez doktrynę.

Zgodnie z powszechnie akceptowaną w doktrynie definicją przychodu podlegającego opodatkowaniu p.d.o.p. przychodem takim są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym (tak np. A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Legalis 2014).

Przekładając powyższe rozważania na przypadek wskazany przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, w ocenie Spółki, opisane powyżej przekształcenie Spółki w Spółkę z o.o. nie spowoduje powstania u akcjonariusza oraz komplementariusza Spółki żadnego z przychodów wymienionych w art. 10 ustawy o p.d.o.p. W szczególności w momencie omawianego przekształcenia nie powstanie (i) przychód od wartości niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę do momentu przekształcenia, ani też (ii) przychód od wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy #8722; wskazany powyżej przepis ustawy o p.d.o.p. przewiduje bowiem opodatkowanie ww. zysków jedynie w sytuacji przekształcenia Spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego w spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, co nie ma miejsca w analizowanym przypadku, gdyż Spółka z o.o. będzie podatnikiem p.d.o.p.

Jednocześnie w wyniku przekształcenia Spółki w Spółkę z o.o. akcjonariusz oraz komplementariusz Spółki, a następnie #8722; po przekształceniu #8722; wspólnicy Spółki z o.o., nie otrzymają żadnego przysporzenia majątkowego (majątek Spółki pozostanie majątkiem Spółki z o.o.). W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie podstaw do uznania, że z tytułu przekształcenia Spółki w Spółkę z o.o. powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy także niepodzielone zyski, jak również ewentualne zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy Spółki, nie będą podlegały opodatkowaniu na moment przekształcenia, bowiem ustawa o p.d.o.p. nie wiąże z tym faktem powstania obowiązku podatkowego - w przeciwieństwie np. do przekształcenia spółek będących podatnikami p.d.o.p. w spółki niebędące podatnikami.

Przekształcenie w przedmiotowym przypadku należy traktować wyłącznie jako działanie techniczne niepowodujące zmian w majątku Spółki z o.o. po przekształceniu, tj. majątek Spółki z o.o. będzie odpowiadał majątkowi Spółki. Przedmiotowe działanie skutkuje wyłącznie zmianą formy prawnej Spółki, nie prowadzi natomiast do powstania żadnego przysporzenia po stronie akcjonariusza lub komplementariusza Spółki.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, żaden z przepisów ustawy o p.d.o.p. nie wiąże ze zdarzeniem obejmującym przekształcenie Spółki w Spółkę z o.o. powstania przychodu bądź innego przysporzenia podlegającego opodatkowaniu.

Spółka pragnie wskazać, że przyjęte przez Spółkę i zaprezentowane powyżej stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych wyrażonym w interpretacjach prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo w interpretacji indywidualnej nr IPPB3/423-626/14-4/MC wydanej 19 września 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym "przekształcenie SKA, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, zarówno przed jak i po dacie w której SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle przepisów ustawy o p.d.o.p. jest transakcją neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy i nie wywołuje konieczności opodatkowania p.d.o.p.".

Reasumując, zdaniem Spółki, w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę z o.o. nie dojdzie do powstania po stronie akcjonariusza ani komplementariusza Spółki jakiegokolwiek przychodu bądź też przysporzenia podlegającego opodatkowaniu p.d.o.p., a w konsekwencji na Spółce nie będą z tego tytułu ciążyły obowiązki płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację. Natomiast odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ona źródła prawa, także nie jest wiążące dla organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl