ILPB4/4510-1-120/16-4/MC, CIT w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej. - Pismo... - OpenLEX

ILPB4/4510-1-120/16-4/MC - CIT w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/4510-1-120/16-4/MC CIT w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 2 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Wnioskodawca planuje w przyszłości zostać jedynym udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która również podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Spółka dzielona).

W przyszłości planowane jest dokonanie konsolidacji części działalności Spółki dzielonej z działalnością Wnioskodawcy. W celu dokonania rozdzielenia dwóch różnych rodzajów działalności Spółki dzielonej, tj. działalności handlowej oraz działalności usługowej (działalności serwisowej i marketingowej), przeprowadzony zostanie podział Spółki dzielonej. Podział Spółki dzielonej nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.; dalej: k.s.h.), tj. poprzez przeprowadzenie podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Wnioskodawcę. W konsekwencji na moment dokonania podziału przez wydzielenie Wnioskodawca będzie jednocześnie wyłącznym udziałowcem Spółki dzielonej oraz spółką przejmującą.

Część majątku Spółki dzielonej - działalność handlowa - podlegająca wydzieleniu do Wnioskodawcy w ramach podziału będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa - wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji działalności handlowej, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Również majątek pozostający w Spółce dzielonej będzie stanowił wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji działalności serwisowej oraz marketingowej i na dzień wydzielenia będzie funkcjonował w ramach struktury organizacyjnej w Spółce dzielonej również jako odrębna zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 § 1 k.s.h., tj. zakaz obejmowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością własnych udziałów, Wnioskodawca będący wspólnikiem Spółki dzielonej oraz jednocześnie spółką przejmującą nie obejmie na skutek podziału przez wydzielenie żadnych udziałów. Ponadto w związku z podziałem Spółki dzielonej Wnioskodawca nie otrzyma jakichkolwiek dopłat w gotówce.

Pismem z 2 czerwca 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że planowany podział Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do Wnioskodawcy będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy Wnioskodawca byłby spółką przejmującą i jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki dzielonej, podział Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do Wnioskodawcy będzie skutkował powstaniem dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy Wnioskodawca byłby spółką przejmującą i jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki dzielonej, podział Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do Wnioskodawcy nie będzie skutkował powstaniem dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 528 § 1 k.s.h. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można podzielić na dwie lub więcej spółek kapitałowych. Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Skutkiem przejścia składników majątkowych spółki podlegającej podziałowi jest wstąpienie przez przejmującego w określone prawa i obowiązki spółki dzielonej oraz objęcie udziałów (akcji) przez wspólników spółki dzielonej w spółce przejmującej (art. 531 § 1 i § 5 k.s.h.). Z uwagi na zakaz obejmowania własnych udziałów określony w art. 200 § 1 k.s.h. objęcie udziałów (akcji) nie znajdzie zastosowania do spółki przejmującej, jeżeli jest ona jednocześnie wspólnikiem spółki dzielonej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o p.d.o.p. dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Z powyższego przepisu wynika, iż dla wspólnika spółki podlegającej podziałowi przez wydzielenie wartość nominalna udziałów (akcji) przydzielonych mu przez spółkę przejmującą nie stanowi przychodu podatkowego, o ile majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przepis ten, zdaniem Wnioskodawcy, nie znajdzie jednak zastosowania w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, gdyż Wnioskodawca nie otrzyma w wyniku podziału akcji lub udziałów w spółce przejmującej, z uwagi na zakaz obejmowania własnych udziałów. Przepis ten mógłby znaleźć zastosowanie w przypadku, gdyby wspólnik spółki dzielonej oraz spółka przejmująca były odrębnymi podmiotami. Należy natomiast podkreślić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w procesie podziału Spółki dzielonej posiada jednocześnie status wspólnika Spółki dzielonej oraz status spółki przejmującej.

Z tych samych przyczyn zastosowania nie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o p.d.o.p., w myśl którego do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Ponadto w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, będącej przedmiotem niniejszego wniosku, w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miał zastosowania także art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o p.d.o.p., zgodnie z którym dochodem (przychodem) w przypadku połączenia lub podziału spółek są dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, gdyż w wyniku podziału Wnioskodawca nie otrzyma żadnych dopłat w gotówce.

W świetle powyższego należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o p.d.o.p., regulujące opodatkowanie dochodów wspólników spółek dzielonych, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy, ponieważ nie dojdzie do przydzielenia Wnioskodawcy, jako wspólnikowi Spółki dzielonej, jakichkolwiek udziałów lub akcji przez spółkę przejmującą (przez niego samego).

Analizując konsekwencje podatkowe po stronie Wnioskodawcy, który uczestniczy w podziale Spółki dzielonej jako wspólnik Spółki dzielonej oraz jednocześnie jako spółka przejmująca, należy mieć na uwadze również zasady opodatkowania dochodów spółek przejmujących majątek spółek dzielonych unormowane w art. 10 ust. 2 ustawy o p.d.o.p.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o p.d.o.p. przy połączeniu lub podziale spółek:

1.

dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;

2.

dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10% dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 ustawy o p.d.o.p. przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

1.

o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2.

o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

3.

o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o p.d.o.p. formułuje ogólną zasadę, iż przy połączeniu i podziale spółek dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki dzielonej. Jedynie w przypadku, gdy między łączącymi się spółkami istnieje więź kapitałowa, w której spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka-córka spółką dzieloną, a więź ta jest relatywnie słaba, tj. spółka przejmująca posiada w kapitale zakładowym spółki dzielonej udział mniejszy niż 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o p.d.o.p.

W konsekwencji w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym, z uwagi na to, że Wnioskodawca jako spółka przejmująca będzie posiadać w kapitale zakładowym Spółki dzielonej 100% udziałów, spełnione zostaną warunki wskazane w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o p.d.o.p. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę, jako spółkę przejmującą, majątku Spółki dzielonej nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Podsumowując, dla Wnioskodawcy, będącego spółką przejmującą oraz jednocześnie udziałowcem Spółki dzielonej, planowany podział przez wydzielenie będzie neutralny podatkowo, tj. nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych. Tytułem przykładu:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 września 2015 r. sygn. IPPB3/4510-615/15-2/AG wyjaśnił: "w konsekwencji stwierdzić należy, iż powołane wyżej przepisy art. 12 ust. 4 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, regulujące opodatkowanie dochodów wspólników spółek dzielonych, nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do Wnioskodawcy, gdyż nie dojdzie w jego przypadku do przydzielenia mu (jako wspólnikowi) akcji lub udziałów przez spółkę przejmującą.

(...) zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tej ustawy), nie będzie stanowiła dochodu z udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy wartość otrzymanego przez nią majątku Spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów Wnioskodawcy przyznanych pozostałemu wspólnikowi (lub wspólnikom) Spółki dzielonej. Tym samym, z uwagi na brzmienie art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po stronie Wnioskodawcy, jako spółki przejmującej, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu planowanego podziału przez wydzielenie (...)";

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2015 r. sygn. ILPB4/4510-1-110/15-2/MC, w której uznał: "reasumując - realizacja opisanego powyżej podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do Spółki przejmującej, będącej jednocześnie udziałowcem w Spółce dzielonej, nie spowoduje powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych dla Spółki przejmującej";

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. IPPB3/423-822/13-2/AG, potwierdzając, że " (...) w sytuacji przedstawionej we zdarzeniu przyszłym gdy spółka przejmująca (Wnioskodawca) część majątku Spółki Dzielonej będzie posiadać powyżej 10% akcji spółek dzielonych, spełnione zostaną warunki wskazane w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tej ustawy), nie będzie stanowiła dochodu z udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy wartość otrzymanego przez nią majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość udziałów Wnioskodawcy przyznanych pozostałym wspólnikom Spółki Dzielonej. Tym samym dla Wnioskodawcy (spółki przejmującej) planowany podział przez wydzielenie będzie neutralny podatkowo, ponieważ z uwagi na brzmienie art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca planuje w przyszłości zostać jedynym udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która również podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Spółka dzielona). W przyszłości planowany jest podział przez wydzielenie Spółki dzielonej. Na moment dokonania tego podziału Wnioskodawca będzie wyłącznym udziałowcem Spółki dzielonej oraz spółką przejmującą. Część majątku Spółki dzielonej - działalność handlowa - podlegająca wydzieleniu do Wnioskodawcy w ramach podziału, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Również majątek pozostający w Spółce dzielonej, przeznaczony do realizacji działalności serwisowej oraz marketingowej, także będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wnioskodawca, będący wspólnikiem Spółki dzielonej oraz jednocześnie spółką przejmującą nie obejmie na skutek podziału przez wydzielenie żadnych udziałów. Ponadto w związku z podziałem Spółki dzielonej Wnioskodawca nie otrzyma jakichkolwiek dopłat w gotówce.

Problematyka podziału spółek została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ww. ustawy: spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy: podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.): podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku połączenia lub podziału spółek #8722; dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

W odniesieniu do powyższej regulacji należy wskazać na art. 529 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym: wspólnicy spółki dzielonej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych dopłaty w gotówce nieprzekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4, bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki.

Natomiast stosownie do treści § 4 powyższego przepisu: każda ze spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych może wydanie swoich udziałów albo akcji wspólnikom spółki dzielonej uzależnić od wniesienia dopłat w gotówce nieprzekraczających wartości, o której mowa w § 3.

Z powyższych przepisów wynika, że uiszczającym dopłatę może być spółka przejmująca/nowo zawiązana (wówczas dopłata uiszczona jest na rzecz wspólników spółki dzielonej) lub wspólnik spółki dzielonej (wówczas odbiorcą dopłaty jest spółka przejmująca/nowo zawiązana).

Jednak z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako jedyny wspólnik Spółki dzielonej nie otrzyma dopłat. A to oznacza, że art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.

Natomiast na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa #8722; ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W odniesieniu do powyższej regulacji należy stwierdzić, że dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej ponad koszty nabycia/objęcia udziałów (akcji) spółki dzielonej, jeżeli majątek, który pozostał w spółce dzielonej lub majątek, który podlega wydzieleniu nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Podatnikiem powyższego obowiązku jest wspólnik spółki dzielonej inny niż spółka przejmująca, natomiast płatnikiem - zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - spółka przejmująca lub nowo zawiązana. Zatem z perspektywy podatnika (tu: Wnioskodawcy) omawiany przepis w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania. Należy bowiem wskazać, że Wnioskodawca będący spółką przejmującą i jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki dzielonej, mimo faktu przejęcia części majątku Spółki dzielonej, nie ma możliwości objęcia własnych udziałów.

Ponadto w związku z tym, że Wnioskodawca posiada status spółki przejmującej należy przytoczyć przepisy art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl ww. regulacji: przy połączeniu lub podziale spółek:

1.

dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;

2.

dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Ponadto stosownie do treści art. 10 ust. 4 omawianej ustawy: przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W regulacji art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została sformułowana generalna zasada, zgodnie z którą podział spółek stanowi czynność neutralną na gruncie tego podatku. W przypadku podziału spółek nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki dzielonej nie stanowi dochodu spółki przejmującej. Jednak ustawodawca przewidział (art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej w szczególnym przypadku, gdy między spółkami na dzień podziału istnieje więź kapitałowa, w której spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka-córka dzieloną, a więź ta jest relatywnie słaba. Przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki dzielonej udział mniejszy niż 10%.

Należy także mieć na uwadze, że przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie, gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc gdy warunek ten nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, regulacja ta nie ma zastosowania.

Wnioskodawca wskazał, że planowany podział Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do Wnioskodawcy będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym oraz faktem, że Wnioskodawca na moment podziału Spółki dzielonej będzie jedynym jej wspólnikiem, czyli będzie posiadać ponad 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki dzielonej, to opodatkowanie po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi.

Organ zauważa jednak, że weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów połączenia, a więc zbadanie, czy istotnie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy. Wnioskodawca - w trakcie tych postępowań - będzie zobowiązany do wykazania, że podział Spółki dzielonej został przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Reasumując - w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji gdy Wnioskodawca byłby spółką przejmującą i jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki dzielonej, podział Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do Wnioskodawcy nie będzie skutkował powstaniem dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl