ILPB4/423-64/14-4/DS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-64/14-4/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki komandytowo-akcyjnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r. (data wpływu 28 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 17 kwietnia 2014 r. (data wpływu 18 kwietnia 2014 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka).

Spółka została zawiązana dnia 25 września 2013 r. i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 4 listopada 2013 r.

Zgodnie ze statutem Spółki, rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i obejmuje okres od 1 listopada do 31 października. W związku z powyższym, pierwszy rok obrotowy Spółki obejmuje okres od dnia rejestracji Spółki w KRS (tekst jedn.: 4 listopada 2013 r.) do 31 października 2014 r.

W pierwszej połowie 2014 r. Spółka rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i będzie uzyskiwała z tego tytułu przychody.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Spółka doprecyzowała, że wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej są tylko osoby prawne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do przychodów Spółki uzyskanych do dnia 31 października 2014 r. Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387).

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387; dalej: ustawa zmieniająca): w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2013 r. to rok obrotowy trwający od 1 listopada 2014 r. W związku z powyższym do dnia 31 października 2014 r. w stosunku do Spółki oraz w zakresie uzyskiwanych przez wspólników Spółki przychodów i poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Spółce, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, że do dnia 31 października 2014 r. Spółka nie jest uważana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikami podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce są jej wspólnicy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej: spółka, o której mowa w ust. 1, która:

1.

powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub

2.

dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona dnia 27 listopada 2013 r., w związku z czym art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej wszedł w życie dnia 12 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym Spółka nie była obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, ponieważ nie powstała po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej (Spółka powstała dnia 4 listopada 2013 r.).

Podsumowując, zdaniem Spółki, do dnia 31 października 2014 r. w stosunku do Spółki oraz w zakresie uzyskiwanych przez wspólników Spółki przychodów i poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Spółce, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Do dnia 31 października 2014 r. Spółka nie jest uważana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że w odniesieniu do przychodów Spółki uzyskanych do dnia 31 października 2014 r. Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do dnia 31 października 2014 r. podatnikami podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce będą jej wspólnicy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl