Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 września 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB4/423-61/10-6/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Teatru X, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2010 r. (data wpływu 24 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaty dokonanej na rzecz Teatru w Rosji stosownie do postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismami z dnia 10 września 2010 r. oraz 22 września 2010 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłat dokonanych na rzecz Teatrów:

* w Rosji stosownie do postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,

* w Hiszpanii stosownie do postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,

* we Francji stosownie do postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku,

* we Włoszech stosownie do postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania,

* w Niemczech stosownie do postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Działalność Teatru prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Z ustawy wynika, że działalność kulturalna " (....) polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury".

W ramach tej działalności, Teatr w 2010 r. po raz pierwszy został organizatorem zadania pn.: " (...) Festiwal Teatralny (...)" realizowanego w ramach podpisanej umowy z Województwem Y, reprezentowanym przez Zarząd w osobach Wicemarszałków. Na ten Festiwal Teatr otrzymał środki finansowe w formie dotacji z budżetu województwa.

Udział w Festiwalu w br. biorą Teatry z pięciu krajów Europy: Rosji, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Włoch.

Przedmiotem kontraktów, które zostaną zawarte z Teatrami z ww. wymienionych krajów jest cyt. "Zamawiający /tj. Teatr X/ jako organizator (...) Festiwalu Teatralnego (...) odbywającego się w Y powierza wystawienie, a Wykonawca /tj. Teatr zagraniczny/ zobowiązuje się wystawić całkowicie przygotowany spektakl teatralny pn. (...) w dniu (....), o godz. (...)...".

W wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia całkowicie przygotowanego spektaklu teatralnego pn. (...) oraz pokryje we własnym zakresie koszty:

* dostarczenia na miejsce wystawienia spektaklu teatralnego kompletnych elementów scenografii (tekst jedn. dekoracji, kostiumów, urządzeń, rekwizytów),

* dowiezienia do teatru - (w przypadku transportu drogowego lub miejsca lądowania samolotu) - zorganizowanym przez Wykonawcę transportem członków zespołu teatralnego i obsługi,

* ubezpieczenia członków zespołu teatralnego i elementów scenografii na czas pobytu w Polsce oraz inne tp. koszty.

W zamian za wystawienie całkowicie przygotowanego spektaklu teatralnego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości... euro brutto (słownie...), co stanowi równowartość w PLN obliczoną wg kursu na dzień dokonania przelewu, po dokonaniu potrąceń wynikających z przepisów prawa polskiego.

W oparciu o art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 17 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zgodnie z zapisami w kontraktach z Teatrami zagranicznymi, Wnioskodawca zamierza dokonać potrącenia ryczałtowego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych na terenie RP na podstawie wystawionych faktur przez te Teatry jak niżej:

Teatr w Rosji - ryczałt 20%, Teatr w Hiszpanii - ryczałt 20%, Teatr we Francji - ryczałt 20%, Teatr we Włoszech - ryczałt 20%, Teatr w Niemczech - bez potrącenia podatku w przypadku aktualnego certyfikatu.

Pismem z dnia 10 września 2010 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca odpowiadając na pytanie czy opisana we wniosku działalność artystyczna w postaci występów zagranicznych teatrów będzie wykonywana:

* w ramach programu wymiany kulturalnej w przypadku Teatru z Włoch, wskazał, iż działanie Teatru można uznać, iż będzie wykonywane w oparciu o umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2007 r.) - art. 4, natomiast dotację na realizację tego działania Teatr otrzymał w wyniku zawartej umowy z Województwem Y w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego, która dokonała zmian w planie wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 - Teatry, § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

* w ramach wymiany kulturalnej aprobowanej przez Francję, w przypadku Teatru z Francji, wyjaśnił, iż tak jak powyżej jest podpisana umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 2004 r. (M.P., z dnia 5 maja 2008 r.) - art. 2 pkt 4 cyt. "popieranie wymiany imprez kulturalnych, takich jak wystawy, przeglądy filmowe, festiwale muzyczne oraz taneczne i inne", a więc, zdaniem Wnioskodawcy, można uznać, że jest aprobowana przez Francję.

Teatr nie uzyskał wiedzy o istnieniu programów wymiany kulturalnej między państwami.

W ramach umów, które zostaną zawarte na wystawienie całkowicie przygotowanych spektaklów teatralnych przez zagraniczne osoby prawne, nie występuje proces przeniesienia praw autorskich i zagadnienie licencji.

Teatr na chwilę obecną nie posiada wiedzy, czy we wszystkich przypadkach będą przedstawione certyfikaty rezydencji, wobec tego prosi o odpowiedź w przypadku:

1.

Teatr będzie w posiadaniu certyfikatów rezydencji,

2.

Teatr nie będzie w posiadaniu certyfikatów rezydencji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe będzie postępowanie Wnioskodawcy, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 17 ust. 2 i 3 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto kontraktu, potwierdzonej wystawioną fakturą dla:

* Teatru w Rosji - ryczałt 20%,

* Teatru w Hiszpanii - ryczałt 20%,

* Teatru we Francji - ryczałt 20%,

* Teatru we Włoszech - ryczałt 20%,

* Teatru w Niemczech - bez potrącenia podatku w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź dotycząca opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaty dokonanej na rzecz Teatru w Rosji stosownie do postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie, wniosek Teatru został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 28 września 2010 r.:

* w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaty dokonanej na rzecz Teatru w Hiszpanii stosownie do postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku - znak ILPB4/423-61/10-7/DS,

* w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaty dokonanej na rzecz Teatru we Francji stosownie do postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku - znak ILPB4/423-61/10-8/DS,

* w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaty dokonanej na rzecz Teatru we Włoszech stosownie do postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania - znak ILPB4/423-61/10-9/DS,

* w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaty dokonanej na rzecz Teatru w Niemczech stosownie do postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku - znak ILPB4/423-61/10-10/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy potrącić podatek od uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów uzyskanych na terenie RP z działalności widowiskowej, rozrywkowej i sportowej w wysokości 20%.

Z przepisu art. 26 ust. 1 ww. ustawy wynika, że Wnioskodawca, jako osoba prawna, dokonując wypłat należności z tyt. przychodów uzyskanych przez zagraniczne osoby prawne (Teatry), na podstawie zawartych umów i wystawionych faktur przez Teatry zagraniczne, ma obowiązek pobrać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Pobranie lub niepobranie tego podatku należy rozpatrywać łącznie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz z otrzymanym certyfikatem rezydencji. W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania z Rosją i Hiszpanią, art. 17 ust. 2 wskazuje na konieczność pobrania ryczałtowego podatku w wysokości 20%, bez względu na przedstawiony certyfikat rezydencji, od przychodów uzyskanych w Polsce przez Teatr z Rosji i Hiszpanii.

Również art. 17 ust. 3 w umowach z Francją i Włochami obliguje do pobrania ryczałtowego podatku dochodowego, bez względu na przedstawiony certyfikat rezydencji, od przychodów uzyskanych w Polsce przez Teatr z Francji i Teatr z Włoch.

Teatr reprezentuje pogląd, że należy pobrać zryczałtowany podatek od kontrahentów zagranicznych /Teatrów/ z Francji i Włoch, ponieważ dotyczy to zagadnienia związanego z Teatrami.

Jedynie umowa z Republiką Federalną Niemiec w art. 17 ust. 3 dopuszcza niepobranie ryczałtowego podatku 20%, przy dostarczeniu aktualnego certyfikatu rezydencji, ponieważ pobyt i występ Teatru z Niemiec jest całkowicie opłacony z funduszy publicznych (tu z dotacji dla Wnioskodawcy uzyskanej od Organizatora - Urzędu Marszałkowskiego).

Powyższa treść uzasadnienia stanowiska Teatru wynika z wniosku oraz pisma uzupełniającego z dnia 10 września 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych wyznaczony jest bądź przez siedzibę lub zarząd usytuowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też przez dochody osiągane na tym terytorium. Uzyskanie dochodów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sprawia, że podatnicy osiągający taki dochód, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Równoczesne stosowanie przez państwa zasady rezydencji oraz zasady źródła prowadzi do nakładania się jurysdykcji podatkowych określonych państw, co skutkuje powstaniem niekorzystnego zjawiska podwójnego opodatkowania. Eliminacji tego zjawiska służą bądź zabiegi ustawowe wewnątrz systemu podatkowego państwa bądź też wprowadzenie unormowań o charakterze międzynarodowym.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ustala się w wysokości 20% tych przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Płatnik może więc, na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie pobierać zryczałtowanego podatku w ogóle, bądź też pobierać go w niższej stawce wynikającej z umowy. W interesie podatnika jest więc, by dostarczyć wymagany prawem dokument - certyfikat. Pobranie podatku w stawce wynikającej z umowy, bądź też odstąpienie od poboru zryczałtowanego podatku możliwe jest bowiem tylko pod warunkiem udokumentowania płatnikowi dla celów podatkowych siedziby podatnika (odbiorcy płatności) uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Jednocześnie, w myśl art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje zaprosić w ramach organizowanego festiwalu - na który otrzymał środki finansowe w formie dotacji z budżetu województwa - Teatry z pięciu krajów Europy: Rosji, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Włoch. Teatr z Rosji, na podstawie pisemnej umowy zobowiąże się wystawić całkowicie przygotowany spektakl teatralny, za który przysługiwać będzie wynagrodzenie. Wnioskodawca na chwilę obecną nie posiada wiedzy, czy w przypadku Teatru z Rosji będzie przedstawiony certyfikat rezydencji podatkowej.

W myśl art. 17 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569 z późn. zm.), bez względu na postanowienia artykułów 12 i 13 niniejszej umowy, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Natomiast, zgodnie z treścią ust. 2 tegoż artykułu, jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością takiego artysty lub sportowca nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, dochód taki - bez względu na postanowienia artykułów 5, 12 i 13 niniejszej umowy - może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

W tym miejscu wskazać należy, iż zawarte w tej regulacji sformułowanie, że dochód "może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana" nie oznacza możliwości wyboru, w którym państwie dochód ten podlega opodatkowaniu. Sformułowanie to oznacza, że państwo, w którym działalność artysty (artystów Teatru) jest wykonywana (Polska) ma prawo opodatkować takie dochody, jeżeli na podstawie polskich przepisów dochody te podlegają w Polsce opodatkowaniu (umowy są bowiem zawierane pomiędzy państwami, a nie z poszczególnymi podatnikami). Używane w umowach bilateralnych słowo "mogą" należy zatem rozumieć jako prawo administracji skarbowej danego państwa do opodatkowania określonych rodzajów dochodów. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przyznają więc państwu będącemu stroną umowy prawo do opodatkowania danego rodzaju dochodu, jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nakłada podatek na taki rodzaj dochodu (przychodu) - a taki obowiązek nakłada art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spektakl teatralny i dochód (przychód) z jego prezentacji bez wątpienia związany będzie z osobistą działalnością artystów występujących w przedstawieniu i będzie przypadał nie bezpośrednio artystom, lecz Teatrowi z Rosji, dla którego osoby te pracują ("innej osobie" w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 2 umowy).

Na tle powyższego stwierdzić należy, iż dochód (przychód) uzyskany przez Teatr z Rosji podlegać będzie opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność artystyczna będzie wykonywana, a więc w przedmiotowej sprawie - w Polsce.

Reasumując, uzyskane przychody, bez względu na fakt, iż Teatr będzie w posiadaniu, bądź nie certyfikatu rezydencji podatkowej Teatru z Rosji, podlegać będą - w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 17 ust. 2 umowy polsko - rosyjskiej - opodatkowaniu w Polsce 20% - owym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oznacza to tym samym, iż na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki związane z poborem i zapłatą tego podatku, a także stosowne obowiązki informacyjne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do uzupełnienia wniosku Teatr dołączył dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego (np. dokonania szczegółowej analizy zapisów zawartych w dokumentach), w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl