ILPB4/423-53/12-4/MC, CIT w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB4/423-53/12-4/MC - CIT w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-53/12-4/MC CIT w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2012 r. (data wpływu 17 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia

4 kwietnia 2012 r. (data wpływu 6 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. w organizacji (dalej: Wnioskodawca lub Spółka Wnioskująca) podlega w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Po zarejestrowaniu Wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym planowane jest przejęcie przez Wnioskodawcę innej spółki kapitałowej podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka Przejmowana).

Udziałowcami Spółki Przejmowanej będą osoby fizyczne (osoby prawne) będące polskimi rezydentami (dalej: Udziałowcy). Połączenie nastąpi przez przejęcie (inkorporację) przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej. W związku z połączeniem dojdzie do ustania bytu prawnego Spółki Przejmowanej, natomiast Udziałowcy w wyniku połączenia otrzymają udziały w Spółce Wnioskującej.

W wyniku połączenia dojdzie do przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Wnioskującą. Połączenie zostanie rozliczone metodą nabycia, o której mowa w art. 44b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), (dalej: ustawa o rachunkowości). Zgodnie z art. 44b ust. 3 ustawy o rachunkowości, kapitał własny Spółki Przejmowanej (na który składa się m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, zysk z lat ubiegłych, zysk bieżący) ustalony na dzień połączenia, jako aktywa netto według wartości godziwej, podlega wyłączeniu.

Nominalna wartość udziałów Spółki Wnioskującej otrzymanych przez Udziałowców będzie odpowiadać wartości, o jaką zostanie powiększony kapitał zakładowy Spółki Wnioskującej.

W bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na dzień poprzedzający połączenie, mogą być wykazywane zyski z lat ubiegłych oraz zyski ostatniego roku obrotowego.

W pozycjach kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy mogą widnieć kwoty przekazane na ten kapitał z zysków z lat ubiegłych wypracowanych przez Spółkę Przejmowaną, które nie zostały wypłacone Udziałowcom w formie dywidendy lub też w jakikolwiek inny sposób.

Już po przeprowadzeniu operacji połączenia obu spółek może dojść do przekształcenia Spółki Wnioskującej w spółkę osobową (tekst jedn.: spółkę niebędącą osobą prawną, o której mowa w art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 5a pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z treści uzupełnienia wniosku wynika, iż w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku wskazano, że połączenie Spółki Wnioskującej ze Spółką Przejmowaną zostanie rozliczone metodą nabycia, o której mowa w art. 44b ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, połączenie spółek handlowych rozlicza się metodą nabycia, a w niektórych ściśle określonych przez ustawodawcę przypadkach (które nie będą miały miejsca w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku) możliwe jest również rozliczenie połączenia metodą łączenia udziałów - art. 44c ustawy o rachunkowości. W literaturze wskazuje się zatem, że "regułą jest metoda nabycia, a wyjątkiem metoda łączenia udziałów" (Operacje gospodarcze w praktyce księgowej, R. Seredyński, K. Szaruga, A. Lenarcik, M. Dziedzia, Gdańsk 2011 r., s. 659).

Przy rozliczeniu połączenia Spółka Wnioskująca będzie zatem zobowiązana zastosować art. 44b ust. 3 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym "kapitał (fundusz) własny spółki przejętej ustalony na dzień połączenia jako aktywa netto według wartości godziwej podlega wyłączeniu".

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, kapitał własny jednostki obejmuje następujące pozycje bilansowe:

I.

Kapitał podstawowy

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III.

Akcje własne (wielkość ujemna)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.

Pozostałe kapitały rezerwowe

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII.

Zysk (strata) netto

Zastosowanie art. 44b ust. 3 ustawy o rachunkowości przez Spółkę Wnioskującą będzie oznaczało w praktyce, iż kapitał własny Spółki Przejmowanej (na który będą składać się w szczególności zyski z lat ubiegłych, zysk bieżącego roku podatkowego oraz kapitały zapasowe, na których będą widnieć kwoty przekazane na te kapitały z zysków lat ubiegłych wypracowanych przez Spółkę Przejmującą) nie będzie w ogóle elementem ujmowanym w bilansie Spółki Wnioskującej. W wyniku sumowania poszczególnych składników aktywów i zobowiązań Spółki Przejmowanej ze Spółką Wnioskującą, powstanie bilans na dzień połączenia, w którym prezentowany będzie tylko i wyłącznie kapitał własny Spółki Wnioskującej (jako spółki przejmującej).

Innymi słowy, w księgach rachunkowych Spółki Wnioskującej figurujące w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień poprzedzający połączenie: zyski z lat ubiegłych, zysk bieżącego roku podatkowego oraz wszelkie kapitały zapasowe Spółki Przejmowanej nie zostaną w ogóle uwzględnione.

Nie będzie więc miało miejsca sumowanie poszczególnych pozycji wykazywanych w kapitałach własnych Spółki Przejmującej z pozycjami wykazywanymi w kapitałach własnych Spółki Wnioskującej.

Prawidłowość takiego sposobu zaewidencjonowania kapitałów własnych Spółki Przejmowanej potwierdzają komentarze do ustawy o rachunkowości: "Zgodnie z art. 44b ustawy o rachunkowości przy połączeniu rozliczanym metodą nabycia aktywa oraz kapitały obce spółki przejmowanej, po ustaleniu ich wartości godziwej, są w spółce przejmującej dodawane do odpowiednich pozycji ustalonych w wartościach ewidencyjnych. Dotychczasowy kapitał własny spółki przejmowanej przestaje istnieć (jest wyłączony). Nowo powstały kapitał własny będący kwotowo równy wartości godziwej przejętych aktywów netto, jest pokryty uzgodnioną między stronami ceną przejęcia. Należy zaznaczyć, że nie musi być pełnej ekwiwalentności wymiany, w związku z czym powstaje dodatnia lub ujemna wartość firmy" (Ustawa o rachunkowości, Komentarz, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa 2011 r., str. 485).

"Kapitał własny spółki przejętej, ustalony jako aktywa netto według wartości godziwych na dzień połączenia podlega wyłączeniu (w zamian pojawi się wartość wydanych (wyemitowanych) udziałów, względnie inna forma zapłaty). Jeżeli spółka wydaje udziały, których wartość rynkowa lub godziwa jest wyższa od ich wartości nominalnej, to nadwyżkę taką zalicza się do kapitału zapasowego" (Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. A. Helin, Warszawa 2009 r., Komentarz do art. 44b).

Na kapitale zakładowym Spółki Wnioskującej na dzień przekształcenia w spółkę osobową nie będą się znajdować jakiekolwiek zyski wypracowane przez tę Spółkę lub Spółkę Przejmowaną, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy przed datą przekształcenia Spółki Wnioskującej w Spółkę osobową.

Jeśli chodzi o zyski wypracowane przez Spółkę Wnioskującą, to na dzień przekształcenia w spółkę osobową mogą one być wykazywane tylko w następujących pozycjach bilansowych w księgach Spółki Wnioskującej:

1.

Zysk roku bieżącego,

2.

Zysk lat ubiegłych,

3.

Kapitał zapasowy.

W ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, Spółka Wnioskująca nie planuje dokonywania tzw. kapitalizacji rezerw, czyli przekazania kwot wykazywanych jako zyski (bieżące lub z lat ubiegłych), czy kapitały zapasowe na kapitał zakładowy Spółki Wnioskującej.

Wobec powyższego, na kapitale zakładowym Spółki Wnioskującej na dzień przekształcenia w spółkę osobową nie będą znajdowały się jakiekolwiek zyski Spółki Wnioskującej.

Również zyski wypracowane przez Spółkę Przejmowaną nie będą się znajdować na kapitale zakładowym Spółki Wnioskującej.

Będzie to wynikało z zastosowania zasad rozliczenia połączenia spółek kapitałowych określonych w ustawie o rachunkowości i kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z tymi regulacjami, zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Wnioskującej dokonane w wyniku przejęcia Spółki Przejmowanej będzie wartością ustaloną między wspólnikami tych spółek.

Z punktu widzenia kodeksu spółek handlowych, zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Wnioskującej będzie wynikało ze stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej określonego w planie połączenia spółek (art. 499 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).

Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Wnioskującej (czyli wartość nominalna udziałów Spółki Wnioskującej wydanych wspólnikom Spółki Przejmowanej) będzie decydowało o wysokości ceny przejęcia, o której mowa w art. 44b ust. 5 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Warto podkreślić, że w Spółce Wnioskującej kapitał własny (w szczególności kapitał zakładowy i kapitał zapasowy) powstały w wyniku połączenia będzie odpowiadał wartości godziwej przejętych aktywów netto Spółki Przejmowanej, a nie wartościom kapitałów własnych Spółki Przejmowanej.

Należy również dodać, że w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, Wspólnicy Spółki Wnioskującej nie będą mogli podjąć uchwały na podstawie art. 191 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku której mogliby otrzymać jakiekolwiek kwoty wykazywane na kapitale zakładowym Spółki Wnioskującej tytułem dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak Wnioskodawca (działając jako płatnik) powinien ustalić podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku przekształcenia Spółki Wnioskującej w spółkę osobową w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku będzie wartość niepodzielonych zysków pozostających w Spółce Wnioskującej na dzień przekształcenia w spółkę osobową.

Zdaniem Wnioskodawcy, za niepodzielone zyski będzie należało uznać kwoty znajdujące się w następujących pozycjach bilansowych: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, kapitały zapasowe i rezerwowe (w części w jakiej kapitały zapasowe i rezerwowe powstały z zysku wypracowanego przez Spółkę Wnioskującą). Do zysków niepodzielonych i w konsekwencji, do podstawy opodatkowania nie można natomiast zaliczyć kwoty kapitału zakładowego Spółki Wnioskującej.

Pod pojęciem "niepodzielnych zysków", użytym w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie wypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe, dotyczy to również zysków przekazanych na kapitał rezerwowy i zapasowy. Oznacza to, że jeśli Spółka wygeneruje zysk i nie podzieli go między swoich udziałowców, to w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową ów zysk podlegał będzie opodatkowaniu. Zyskiem przekształcanej spółki nie jest natomiast jej kapitał zakładowy. Należy również podkreślić, że żadne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują opodatkowania kapitału zakładowego na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

W konsekwencji, Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku przekształcenia Spółki Wnioskującej w spółkę osobową, kapitał zakładowy nie stanowi niepodzielonych zysków w Spółce Wnioskującej. Wobec czego, na dzień przekształcenia nie będzie zaliczony do dochodu Udziałowców, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, Spółka Wnioskująca po przekształceniu w Spółkę Osobową nie będzie zobowiązana (działając jako płatnik) do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty kapitału zakładowego Spółki Wnioskującej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 marca 2011 r. sygn. IBPBII/2/415-1348/10/CJS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 tej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 ww. ustawy, spółce, przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 93 § 1, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty). Wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty zysków stają się składową częścią majątku spółki osobowej.

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu wynika, iż przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zatem, w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

Jednocześnie, zauważyć należy, iż pod pojęciem "niepodzielnych zysków w spółkach kapitałowych" zawartym w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe, dotyczy to również zysków przekazanych na kapitał rezerwowy i zapasowy.

Jednocześnie, stwierdzić należy, iż zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzono je w kapitałach własnych spółki odpowiadają pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że planowane jest przejęcie przez Spółkę Wnioskującą innej spółki kapitałowej - Spółki Przejmowanej. Połączenie to zostanie rozliczone metodą nabycia, o której mowa w art. 44b ustawy o rachunkowości. Po przeprowadzeniu operacji połączenia obu spółek może dojść do przekształcenia Spółki Wnioskującej w spółkę osobową, tj. spółkę niebędącą osobą prawną, o której mowa w art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na dzień poprzedzający połączenie, mogą być wykazywane zyski z lat ubiegłych oraz zyski ostatniego roku obrotowego. W pozycjach kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy mogą widnieć kwoty przekazane na ten kapitał z zysków z lat ubiegłych wypracowanych przez Spółkę Przejmowaną, które nie zostały wypłacone Udziałowcom w formie dywidendy lub też w jakikolwiek inny sposób.

Wnioskodawca wskazał również, że w księgach rachunkowych Spółki Wnioskującej figurujące w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień poprzedzający połączenie: zyski z lat ubiegłych, zysk bieżącego roku podatkowego oraz wszelkie kapitały zapasowe Spółki Przejmowanej nie zostaną w ogóle uwzględnione. Nie będzie więc miało miejsca sumowanie poszczególnych pozycji wykazywanych w kapitałach własnych Spółki Przejmującej z pozycjami wykazywanymi w kapitałach własnych Spółki Wnioskującej.

Ponadto, na kapitale zakładowym Spółki Wnioskującej na dzień przekształcenia w spółkę osobową nie będą się znajdować jakiekolwiek zyski wypracowane przez tę Spółkę lub Spółkę Przejmowaną, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy przed datą przekształcenia Spółki Wnioskującej w Spółkę osobową.

Wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Stosownie natomiast do art. 26 ust. 6 tej ustawy, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika (...). Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

Reasumując, stwierdzić należy, iż użyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin "niepodzielone zyski" obejmuje wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (tu: Spółkę Wnioskującą) zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone w kapitałach własnych tej spółki.

Zyski niepodzielone - rozumiane jak wyżej - na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową będą podlegały opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, wskazać należy, iż podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowić będą zyski niepodzielone zgromadzone w następujących pozycjach bilansowych: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, kapitały zapasowe i rezerwowe (w części w jakiej kapitały zapasowe i rezerwowe powstały z zysku wypracowanego przez Spółkę Wnioskującą). Do podstawy opodatkowania nie można natomiast zaliczyć kwoty kapitału zakładowego Spółki Wnioskującej, bowiem w tej pozycji nie będą znajdowały się zyski niepodzielone w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, stwierdzić należy, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Ponadto, należy wskazać, iż w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl