ILPB4/423-505/13-2/ŁM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-505/13-2/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2013 r. (data wpływu 24 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S.A. (dalej jako: Spółka lub Wnioskodawca) posiada większość udziałów w spółce GmbH utworzonej zgodnie z prawem szwajcarskim (dalej jako: Spółka szwajcarska). Spółka będzie także w posiadaniu udziałów w spółce zależnej posiadającej siedzibę na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (dalej jako: Spółka zagraniczna).

Na gruncie przepisów prawa siedziby zarówno Spółka szwajcarska, jak i Spółka zagraniczna będą posiadać osobowość prawną oraz wydzielony majątek, którym wyłącznie odpowiadają za swoje zobowiązania.

Spółka rozważa w przyszłości połączenie Spółki szwajcarskiej oraz zagranicznej, przy czym w analizowanym procesie Spółka zagraniczna będzie występowała jako podmiot przejmujący.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy rozważane połączenie Spółki szwajcarskiej ze Spółką zagraniczną będzie skutkowało powstaniem konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy połączenie Spółki szwajcarskiej ze Spółką zagraniczną będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo dla Spółki, jako większościowego udziałowca obu tych podmiotów.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Przepis art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza z kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu przychód udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą w przypadku połączenia spółek kapitałowych.

Zgodnie zatem z powyższą regulacją wartość nominalna udziałów przydzielonych na skutek połączenia udziałowcowi przez spółkę przejmującą nie stanowi przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie, zgodnie z literalnym brzmieniem cytowanej regulacji, ustawodawca nie ogranicza pojęcia "połączenia spółek kapitałowych" wyłącznie do spółek będących polskimi rezydentami. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wprowadza bowiem autonomicznej definicji "spółki kapitałowej" dla celów podatkowych, która ograniczałaby powyższe pojęcie do polskich spółek kapitałowych. Potwierdza to art. 10 ust. 5, który wskazuje, iż konsekwencje związane z neutralnością podatkową połączenia dla spółki przejmującej mają zastosowanie wyłącznie dla przejmowania przez polską spółkę innej spółki z Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przez spółkę kapitałową należy rozumieć także spółki kapitałowe z UE, EOG, ale także te spółki które zostały utworzone zgodnie z prawem państwa nie należącego do EOG.

Ponadto Wnioskodawca pragnie także podkreślić, iż powyższa interpretacja jest zgodna z dyrektywą wykładni lege non distinguente nec nostrum est distinguere. W przypadku bowiem, kiedy ustawodawca nie wprowadza wprost rozróżnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa nie powinno się w tym zakresie dokonywać interpretacji sprzecznej z zamierzeniem prawodawcy. W świetle powyższego, zdaniem Spółki, na gruncie analizy przedstawionych przepisów nie sposób różnicować sytuacji podatkowej udziałowca zagranicznych spółek kapitałowych w powyższym zakresie.

Wnioskodawca pragnie również zwrócić uwagę na fakt, iż art. 12 ust. 4 pkt 12 nie zawiera wyłączenia podobnego do art. 10 ust. 5 zastrzegającego korzystne konsekwencje podatkowe połączenia spółek kapitałowych dla spółki przejmującej wyłącznie dla spółek utworzonych zgodnie z prawem państwa należącego do EOG. Tym samym neutralność połączenia dla udziałowca spółki przejmowanej nie jest uzależniona od uczestniczenia w procesie wyłącznie podmiotów z kraju EOG.

Zatem w przypadku przejęcia Spółki szwajcarskiej przez Spółkę zagraniczną, emisja udziałów lub akcji Spółki zagranicznej na rzecz Spółki jest neutralna podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na przepis art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), który stanowi, że: przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Ponadto informuje się, że - na podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387) - art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymał następujące brzmienie: do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Wprowadzono również nowe definicje w art. 4a tej ustawy, tj. zgodnie z pkt 21 tego przepisu: ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

Jednak zmiany te nie mają wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl