Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB4/423-345/14-3/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji... przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2014 r. (data wpływu 18 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych i innych składników majątku w związku z likwidacją spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 9 października 2014 r. - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* powstania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych i innych składników majątku w związku z likwidacją spółki osobowej,

* powstania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych i innych składników majątku w związku z rozwiązaniem spółki osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. w organizacji (dalej jako "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest podmiotem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy CIT. W przyszłości Spółka zostanie wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą w Polsce (jawnej lub komandytowej; dalej jako "Spółka Osobowa").

Wnioskodawca rozważa skutki, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki Osobowej lub jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji w przyszłości. Wspólnicy Spółki Osobowej mogą bowiem podjąć decyzję o zakończeniu jej działalności poprzez:

i. likwidację lub

ii. rozwiązanie Spółki Osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z umową Spółki Osobowej rozwiązanie Spółki Osobowej będzie mogło nastąpić w konsekwencji podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników Spółki Osobowej w sprawie zakończenia jej działalności. W przypadku rozwiązania Spółki Osobowej, w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, mogłoby dojść do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia działalności Spółki Osobowej bez przeprowadzenia likwidacji. Wspólnicy ustaliliby wówczas pomiędzy sobą w szczególności zasady podziału jej majątku oraz sposób zaspokojenia i zabezpieczenia ewentualnych wierzycieli.

W chwili likwidacji Spółki Osobowej lub jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji Wnioskodawca otrzyma przypadającą na niego część majątku Spółki Osobowej, w którego skład będą wchodzić środki pieniężne i inne składniki majątku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W związku z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, iż:

1.

otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych i innych składników majątku w efekcie likwidacji Spółki Osobowej nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy CIT;

2.

otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych i innych składników majątku w efekcie rozwiązania Spółki Osobowej bez przeprowadzania likwidacji nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy CIT.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie pytania nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną 16 października 2014 r. nr ILPB4/423-345/14-4/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych i innych składników majątku w efekcie likwidacji Spółki Osobowej nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy CIT.

Zasady opodatkowania znajdujące zastosowanie w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a ustawy CIT do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Przepis art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy CIT przewiduje, że do kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie zalicza się wartości innych składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki. Niemniej jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku, przychodem jest ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa.

Zgodnie z art. 4a pkt 14 ustawy CIT ilekroć w ustawie mowa jest o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Z uwagi na brzmienie art. 1 ustawy CIT spółka komandytowa oraz spółka jawna nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek.

Mając na uwadze powyższe fakt otrzymania środków pieniężnych i innych składników majątku w związku z likwidacją Spółki Osobowej nie będzie prowadzić do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie uregulowań ustawy CIT.

Praktyka interpretacyjna organów podatkowych.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż prezentowane powyżej stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. W szczególności pogląd, iż otrzymanie przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną składników majątku tej spółki (w tym środków pieniężnych) na skutek jej likwidacji nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu został przedstawiony w:

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 16 maja 2014 r. sygn. ILPB4/423-112/14-2/DS, w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika przewidującego, iż "wartość środków pieniężnych, które Wnioskodawca jako udziałowiec Spółki komandytowej otrzyma w wyniku jej likwidacji, nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych";

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 30 września 2013 r. sygn. ITPB3/423-283b/13/DK, w której organ podkreślił, że "otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych bądź składników majątku innych niż środki pieniężne (na moment otrzymania) w związku z likwidacją spółki osobowej, której był wspólnikiem jest neutralne podatkowo - wartość uzyskanych środków pieniężnych lub innych składników majątku nie stanowi przychodu podatkowego wspólnika", a zatem "otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego, tj. środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku (...) w związku z likwidacją spółki komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki, bowiem przysporzenie to korzysta z wyłączenia z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a oraz art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych";

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 29 marca 2013 r. sygn. ILPB4/423-450/12-4/ŁM, w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika przewidującego, iż "środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki jawnej, jak i wartość pozostałego majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki jawnej nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment ich otrzymania przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki jawnej".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl