ILPB4/423-298/12-4/DS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-298/12-4/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2012 r. (data wpływu 11 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcjami sprzedaży części odsetkowych obligacji przez holenderską spółkę osobową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* stosowania art. 5 tej ustawy w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej,

* stosowania przepisów polskiego prawa podatkowego do podatkowego rozliczania przez Wnioskodawcę transakcji realizowanych przez holenderską spółkę osobową,

* rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcjami sprzedaży części odsetkowych obligacji przez holenderską spółkę osobową,

* rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcjami sprzedaży części kapitałowych obligacji przez holenderską spółkę osobową,

* konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą udziału w holenderskiej spółce osobowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji cukru. Spółka posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym, Spółka podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka zamierza założyć spółkę nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą w Królestwie Niderlandów (tekst jedn.: w Holandii, dalej: holenderska spółka osobowa) (w formie tzw. besloten commanditaire vennootschap) i tym samym stać się jednym ze wspólników tej spółki.

Zgodnie z holenderskim prawem, holenderska spółka osobowa nie jest osobą prawną.

Drugim, obok Spółki, wspólnikiem holenderskiej spółki osobowej będzie spółka holenderska, będąca osobą prawną mająca siedzibę oraz zarząd w Holandii i będąca holenderskim rezydentem podatkowym (dalej: Drugi Wspólnik). Drugi Wspólnik będzie prowadził sprawy holenderskiej spółki osobowej oraz ją reprezentował. Odpowiedzialność Drugiego Wspólnika za zobowiązania holenderskiej spółki osobowej będzie nieograniczona, podczas gdy odpowiedzialność Spółki za zobowiązania holenderskiej spółki osobowej będzie ograniczona.

Spółka oraz Drugi Wspólnik wniosą wkłady pieniężne do holenderskiej spółki osobowej i ich udział w zysku holenderskiej spółki osobowej będzie proporcjonalny do wniesionych wkładów. Przewidywane jest, że Spółka będzie miała większość udziału w holenderskiej spółce osobowej. Spółka może sfinansować swój wkład ze środków własnych lub poprzez pożyczkę lub kredyt.

Zgodnie z umową holenderskiej spółki osobowej, przenoszenie udziałów w spółce lub tworzenie nowych udziałów podlega ograniczeniom (tekst jedn.: wymaga zgody wszystkich wspólników). Przedmiotowa holenderska spółka osobowa, zgodnie z holenderskim prawem podatkowym, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie jest traktowana jako osoba prawna, a zatem nie posiada statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W takiej sytuacji, w myśl prawa holenderskiego, zyski holenderskiej spółki osobowej są przypisywane jej wspólnikom i opodatkowane jako zyski wspólników.

Decyzje dotyczące działalności holenderskiej spółki osobowej będą podejmowane podczas spotkań mających miejsce w jej siedzibie w Holandii. Holenderska spółka osobowa będzie miała do dyspozycji wynajęte biuro w Holandii.

Spółka stanie się wspólnikiem holenderskiej spółki osobowej w celu dokonywania inwestycji na rynku kapitałowym. Holenderska spółka osobowa zbuduje portfel inwestycyjny poprzez nabycie (lub objęcie) nominowanych w euro obligacji skarbowych, w tym w szczególności niemieckich obligacji skarbowych, w stosunku do których możliwe jest wydzielenie części odsetkowej (kuponu odsetkowego).

Zgodnie z prawem niemieckim, obligacje skarbowe z kuponami odsetkowymi są papierami wartościowymi dającymi posiadaczowi prawo do otrzymania nominalnej wartości obligacji po upływie określonego czasu (zazwyczaj wieloletniego) oraz otrzymywania wyrażonej w kuponach odsetkowych wartości odsetek w określonej dacie ich płatności. W dacie nabycia przedmiotowych obligacji ich cena obejmować może wartość narosłego kuponu. Dodatkowo, w ramach niektórych emisji, kupony odsetkowe mogą zostać "oderwane", tzn. prawnie odłączone, a następnie być samodzielnie przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym (podlegają między innymi odrębnej rejestracji giełdowej). Część kapitałowa obligacji, po odłączeniu od niej wszystkich kuponów odsetkowych, daje jej posiadaczowi wyłącznie prawo do otrzymania w dacie wykupu wartości nominalnej obligacji (wartość ta nie zawiera już kuponów odsetkowych). Taki papier wartościowy może być przedmiotem obrotu niezależnie od odłączonych kuponów odsetkowych.

Spółka liczy na osiągnięcie zysków ze wzrostu wartości portfela inwestycyjnego oraz ze zbycia tego portfela inwestycyjnego w przyszłości. Innymi słowy, Spółka liczy na osiągnięcie zysków z przyrostu wartości tego portfela. Celem inwestycji jest również ochrona kapitału posiadanego przez Spółkę w kontekście m.in. minimalizowania ekspozycji Spółki w stosunku do ryzyka kontrahenta (inwestowanie w produkty / papiery wartościowe o relatywnie niskim prawdopodobieństwie niewypłacalności kontrahenta) oraz ograniczenia spadku wartości depozytów Spółki w złotych (wobec np. obserwowanego średnioterminowego trendu osłabiania się złotówki względem innych walut).

W celu sfinansowania nabycia (lub objęcia) obligacji holenderska spółka osobowa, obok wykorzystania posiadanych środków finansowych, może też zaciągnąć pożyczkę lub kredyt. Zabezpieczeniem pożyczki / kredytu byłyby nabyte lub objęte obligacje (części kapitałowe i kupony odsetkowe), np. holenderska spółka osobowa może ustanowić zastaw, o cechach odpowiadających depozytowi prawidłowemu lub nieprawidłowemu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem byłyby obligacje.

Nabycie lub objęcie obligacji będzie miało miejsce po założeniu holenderskiej spółki osobowej, a więc gdy Spółka będzie już jej wspólnikiem. Następnie, po nabyciu przez holenderską spółkę osobową przedmiotowego portfela obligacji skarbowych, wystąpią lub mogą wystąpić, następujące transakcje:

A. holenderska spółka osobowa dokona wydzielenia części odsetkowej i części kapitałowej obligacji (w stosunku do wszystkich lub do części obligacji) oraz może dokonywać ich niezależnej sprzedaży (tekst jedn.: sprzedaży - części lub całości - wydzielonych części odsetkowych obligacji lub sprzedaży - części lub całości - wydzielonych części kapitałowych obligacji lub

B. holenderska spółka osobowa będzie realizować (otrzymywać) odsetki od obligacji, związane z posiadaniem kuponów odsetkowych lub

C. holenderska spółka osobowa może kupować i sprzedawać inne obligacje - bez poddawania ich procesowi odłączania kuponów odsetkowych lub

D. Spółka dokona sprzedaży udziału w holenderskiej spółce osobowej, która nadal będzie efektywnie pozostawać właścicielem / będzie pozostawać w posiadaniu aktywa w postaci wydzielonych kuponów odsetkowych oraz części kapitałowych, jeżeli te nie zostaną uprzednio sprzedane w całości.

Holenderska spółka osobowa może wykorzystać część lub całość środków pieniężnych pochodzących z transakcji opisanych w punkcie A lub B lub C powyżej do spłaty części lub całości zaciągniętej przez siebie pożyczki / kredytu lub do zakupu innych (kolejnych) obligacji.

Holenderska spółka osobowa może też częściowo ograniczyć ryzyko inwestycji, np. dotyczące wahań rynkowych cen posiadanych instrumentów, poprzez zawarcie transakcji pochodnych, w szczególności holenderska spółka osobowa może zawrzeć transakcje zabezpieczające odpowiednio: obligacje, części kapitałowe obligacji lub części odsetkowe obligacji.

W okresie funkcjonowania holenderskiej spółki osobowej, możliwe jest wielokrotne dokonywanie transakcji opisanych powyżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. proporcjonalne przypisywanie przychodów kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej.

2.

Czy i w jakim zakresie polskie przepisy podatkowe znajdą zastosowanie do rozliczenia podatkowego transakcji holenderskiej spółki osobowej przy założeniu, że wspólnikiem tej spółki jest Spółka.

3.

Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), jako wspólnika holenderskiej spółki osobowej, transakcja sprzedaży wydzielonych z obligacji kuponów odsetkowych pozwala na przypisanie tej sprzedaży kosztów podatkowych poniesionych przez holenderską spółkę osobową na nabycie przedmiotowych obligacji i jak należy rozpoznać przychód z takiej sprzedaży.

4.

Czy z perspektywy Spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), jako wspólnika holenderskiej spółki osobowej, transakcja zbycia wydzielonej z obligacji części kapitałowej pozwala na rozpoznanie jako kosztu uzyskania przychodu z tytułu tej sprzedaży całości wydatków poniesionych przez holenderską spółkę osobową na nabycie tej obligacji.

5.

Jak określić przychód ze sprzedaży przez Spółkę udziału w holenderskiej spółce osobowej oraz czy wydatki Spółki na nabycie udziału w holenderskiej spółce osobowej, tj. kwota wkładu pieniężnego wniesionego przez Spółkę do holenderskiej spółki osobowej, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w holenderskiej spółce osobowej.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 3. Wniosek Spółki w zakresie pytań nr 1, 2, 4 i 5 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi w dniu 7 grudnia 2012 r. odpowiednio nr ILPB4/423-298/12-2/DS, nr ILPB4/423-298/12-3/DS, nr ILPB4/423-298/12-5/DS i nr ILPB4/423-298/12-6/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcje zbycia przez holenderską spółkę osobową części odsetkowej obligacji (kuponów odsetkowych), niezależnie od jej części kapitałowej, powinny być rozliczone w następujący sposób:

Przychód.

Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, chyba że bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega ona od wartości rynkowej.

Ponieważ sprzedaż kuponów odsetkowych będzie dokonywana w oparciu o notowana papierów wartościowych na niemieckim rynku kapitałowym, cena uzyskana przez holenderską spółkę osobową ze zbycia kuponów odsetkowych będzie ceną rynkową.

Z uwagi na to, że transakcje na rynku kapitałowym będą przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez holenderską spółkę osobową, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym za datę powstania przychodu należy uznać "dzień zbycia prawa majątkowego", nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przy założeniu, że zbycie kuponów odsetkowych nastąpi w okresie, w którym Spółka będzie posiadała udział w holenderskiej spółce osobowej (a więc po uzyskaniu pozycji wspólnika tej spółki, lecz przed ewentualną sprzedażą udziału), przychodem Spółki będzie zatem przypadająca na Nią część przychodu holenderskiej spółki osobowej pochodząca z ceny osiągniętej ze zbycia kuponów odsetkowych. Jeśli natomiast zbycie kuponu odsetkowego przez holenderską spółkę osobową nastąpiłoby już po sprzedaży przez Spółkę udziału w holenderskiej spółce osobowej (tekst jedn.: w okresie, gdy Spółka nie będzie już wspólnikiem holenderskiej spółki osobowej), przychód z takiej sprzedaży nie miałby wpływu na podstawę opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym w Polsce.

Koszty uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki, transakcja sprzedaży przez holenderską spółkę osobową wydzielonych z obligacji kuponów odsetkowych nie pozwala na przypisanie tej sprzedaży kosztów podatkowych poniesionych na nabycie przedmiotowych obligacji.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na nabycie papierów wartościowych stanowią koszt uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia.

Przepis ten ustanawia zasadę rozpoznawania kosztów nabycia papierów wartościowych nie w dacie ich poniesienia, lecz w dacie uzyskania przychodu ze zbycia tych papierów. Należy więc rozstrzygnąć, czy wydatki poniesione przez holenderską spółkę osobową na nabycie obligacji mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu ze zbycia wydzielonych kuponów odsetkowych, dokonanego w oderwaniu od zbycia części kapitałowej obligacji (która została przez holenderską spółkę osobową zbyta wcześniej lub która pozostaje aktywem holenderskiej spółki osobowej).

Brak jest w tym zakresie szczegółowej regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Artykuł 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi o "wydatkach na nabycie papierów wartościowych". W chwili ponoszenia wydatku na nabycie obligacji, kupony odsetkowe nie stanowiły odrębnych od obligacji papierów wartościowych - papierem wartościowym była bowiem wyłącznie obligacja.

Zgodnie z niemieckimi przepisami w zakresie programu emisji obligacji, posiadacz obligacji skarbowych może wydzielić w ramach obligacji dwie jej części, tj. część kapitałową oraz część odsetkową (tekst jedn.: kupony odsetkowe) wyłącznie w drodze zastosowania odpowiedniej procedury. Technicznie może się to odbyć wyłącznie w drodze - odrębnej od czynności nabycia obligacji - notyfikacji, złożonej do odpowiedniego organu (za pośrednictwem brokera lub odpowiedniej instytucji finansowej działającej na podstawie instrukcji posiadacza obligacji). Dopiero po zakończeniu tej procedury (notyfikacji), nowy numer techniczny jest przyznawany do części odsetkowej obligacji oraz do części kapitałowej, co stanowi podstawę dla potencjalnego odrębnego obrotu tymi instrumentami. Warto przy tym zaznaczyć, że część kapitałowa generuje te same prawa, jakie miała obligacja (tzn. zobowiązanie Republiki Federalnej Niemiec do zapłaty kwoty głównej w określonym terminie) z wyłączeniem części odsetkowej.

Poza zacytowanymi wcześniej przepisami w zakresie uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie papierów wartościowych (obligacji), przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają innych regulacji, które w omawianym przypadku pozwalałyby na jakiekolwiek (np. proporcjonalne) alokowanie / rozdzielanie wydatków poniesionych na nabycie obligacji. W szczególności, zdaniem Spółki, nie można więc uznać, że wydatki poniesione przez holenderską spółkę osobową na nabycie obligacji są poniesione na nabycie kuponów odsetkowych, przede wszystkim z uwagi na fakt, że w chwili nabywania obligacji przez holenderską spółkę osobową kupony odsetkowe nie stanowiły odrębnego od części kapitałowej obligacji prawa podlegającego obrotowi. W konsekwencji, cała cena nabycia obligacji, nawet w części wynikającej z naliczonych odsetek, stanowi wydatek na nabycie samej obligacji, nie zaś niewyodrębnionego jeszcze w momencie nabycia kuponu odsetkowego. Tym samym, można uznać że koszt nabycia kuponu odsetkowego wynosi efektywnie 0.

Zagadnienie to przedstawiałoby się oczywiście inaczej, gdyby holenderska spółka osobowa nabyła w sposób pierwotny "oderwane" już kupony odsetkowe, a więc nabyła je w momencie, gdy kupony te stanowiły odrębne instrumenty finansowe. Wówczas bowiem, wydatki na nabycie kuponów odsetkowych od początku byłyby "wydatkami na nabycie" części odsetkowej papierów wartościowych w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższych rozważań, w opinii Spółki, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozwala na rozpoznanie jakiejkolwiek części kosztów nabycia obligacji jako kosztów uzyskania przychodu ze zbycia kuponów odsetkowych, które zostały "oderwane" przez holenderską spółkę osobową już po nabyciu obligacji, gdyż zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, wydatki na nabycie obligacji są przypisane obligacji jako takiej.

Zdaniem Spółki, przez obligacje należy rozumieć pozostałą po wydzieleniu część kapitałową, z uwagi na fakt, że wyraża ona prawa związane z nabytą obligacją. Tym samym, w przypadku zbycia przez holenderską spółkę osobową omawianych kuponów odsetkowych, przychodowi przypadającemu na Spółkę z tytułu ceny zbycia takich kuponów odsetkowych nie będzie przypisany żaden koszt (wydatek) poniesiony przez holenderską spółkę osobową na nabycie przedmiotowych obligacji.

Jednocześnie Spółka chciałaby wskazać, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe m.in. w następujących pismach:

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. (IP-PB3-423-547/07-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-785/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-786/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-787/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (IP-BP3-423-788/08-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 listopada 2008 r. (IBPBI/2/423-1030/08/MS),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r. (IPPB3/423-245/09-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2010 r. (IPPB3/423-949/09-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2010 r. (ITPB3/423-827c/09/AM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 marca 2010 r. (IBPBI/2/423-488/10/MO),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 marca 2010 r. (IBPBI/2/423-489/10/MO),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2010 r. (IPPB3/423-575/10-2/JB),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. (IPPB5/423-601/10-5/AJ),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2010 r. (ILPB3/423-781/10-2/MM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2011 r. (ILPB3/423-985/10-7/MM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r. (ILPB4/423-312/11-2/ŁM),

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011 r. (ITPB3/423-447c/11/MT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, iż w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl