ILPB4/423-225/13-3/ŁM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB4/423-225/13-3/ŁM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-225/13-3/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2013 r. (data wpływu 28 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Społki z o.o. w S.K.A. (stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 25 lipca 2013 r. (data wpływu 2 sierpnia 2013 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* skutków podatkowych przekształcenia Spółki z o.o. w S.K.A. (stan faktyczny),

* skutków podatkowych późniejszej wypłaty przez S.K.A. kwot pochodzących z niepodzielonego zysku Spółki z o.o. (zdarzenie przyszłe).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca był wspólnikiem spółki z o.o. (dalej: Spółka z o.o.), która z dniem 31 grudnia 2012 r. przekształciła się w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: Spółka S.K.A.).

Z dniem Przekształcenia Wnioskodawca stał się akcjonariuszem Spółki S.K.A.

W bilansie zamknięcia spółki przekształcanej (Spółki z o.o.), sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień Przekształcenia, występuje kapitał zapasowy utworzony z zysku Spółki z o.o. wypracowanego w latach ubiegłych. W ww. bilansie Spółki z o.o. wystąpił również zysk wypracowany w roku podatkowym zamkniętym do dnia Przekształcenia, tj. w roku 2012. W okresie do dnia przekształcenia Spółka z o.o. była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka z o.o. zapłaciła podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu osiągniętego do dnia przekształcenia oraz złożyła stosowne zeznanie podatkowe, już jako S.K.A.

Zgodnie z planem przekształcenia Spółki z o.o., struktura kapitału zapasowego zgromadzonego i ujętego w bilansie spółki przekształcanej (Spółki z o.o.) na dzień zamknięcia ksiąg została ujęta w taki sam sposób (bez zmian) w bilansie otwarcia spółki przekształconej (Spółki S.K.A.), tj. przekształcenie nie obejmowało zmian w tej pozycji bilansowej.

W związku z powyższym, na dzień Przekształcenia w spółce przekształcanej zgromadzono kwoty:

* zysku wypracowanego przez Spółkę z o.o. w latach ubiegłych i alokowanego zgodnie z odpowiednimi uchwałami wspólników na kapitale zapasowym Spółki z o.o., oraz

* zysku wypracowanego w ostatnim roku podatkowym przez Spółkę z o.o. do dnia Przekształcenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym, kwota zysku wypracowanego przez Spółkę z o.o. w latach ubiegłych i alokowanego na kapitale zapasowym Spółki z o.o. oraz zysk wypracowany w ostatnim roku podatkowym przez Spółkę z o.o. do dnia Przekształcenia, stanowi "zysk niepodzielony" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. dochód (przychód) wspólników Spółki z o.o. z udziału w zyskach osób prawnych, który określa się na dzień Przekształcenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota zysku wypracowanego przez Spółkę z o.o. w latach ubiegłych i alokowanego na kapitale zapasowym Spółki z o.o. oraz zysk wypracowany w ostatnim roku podatkowym przez Spółkę z o.o. do dnia Przekształcenia, stanowi "zysk niepodzielony" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. dochód (przychód) wspólników Spółki z o.o. z udziału w zyskach osób prawnych, który określa się na dzień Przekształcenia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, "Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także (...) wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia".

Przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje więc w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Zatem, w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu, nawet jeśli wspólnicy spółki kapitałowej faktycznie nie uzyskali zysku osiągniętego przez tę spółkę (takie sformułowanie treści omawianego przepisu skutkuje tym, że wskazany w niej dochód (przychód) osoby prawnej z tytułu udziału w zyskach innej osoby prawnej powstaje zawsze w dniu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową).

Jednocześnie, zgodnie art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, gdy jest on przeznaczony do podziału. Wspólnicy mogą w uchwale, czy też w umowie spółki postanowić, że nie będą dzielić zysku między siebie przez określony czas w określonych warunkach, że będą przeznaczać zysk na inne cele niż podział między wspólników. Z chwilą podjęcia uchwały przez wspólników co do podziału zysku mają oni prawo kształtujące, roszczenie o wypłatę stosownie ustalonych wartości, w stosunku do udziałów, jakie wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym. Możliwe jest ponadto niedzielenie zysku w ten sposób, ale rozporządzenie czystym zyskiem. Rozporządzenie to prowadzi do przeznaczenia go na inne cele niż do podziału między wspólników.

Takim innym celem może być przekazanie środków na inne fundusze np. zapasowe, rezerwowe.

Zatem zyski, które nie zostały podzielone i wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz gromadzono je w kapitałach własnych spółki, odpowiadają pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pod pojęciem "niepodzielnych zysków", użytym w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej, w tym zysków wypracowanych przez Spółkę z o.o., a nie rozdzielonych między wspólników, lecz przekazanych np. na kapitał zapasowy.

Reasumując, w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę S.K.A., równowartość niepodzielonych zysków - a więc zysk z roku zamkniętego w związku z przekształceniem i zyski zgromadzone na kapitale zapasowym w latach ubiegłych na mocy odpowiednich uchwał - stanowiła u wspólnika spółki będącego osobą prawną (Wnioskodawcy) dochód (przychód), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który na moment Przekształcenia podlegał opodatkowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto, informuje się, iż w zakresie zdarzenia przyszłego została wydana odrębna interpretacja z dnia 27 września 2013 r. nr ILPB4/423-225/13-4/ŁM.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl