ILPB4/423-216/13-2/ŁM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB4/423-216/13-2/ŁM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 września 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-216/13-2/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2013 r. (data wpływu 27 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* obowiązku sporządzania informacji CIT-ST - jest nieprawidłowe,

* obowiązku sporządzania informacji CIT-ST/A - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania informacji CIT-ST oraz CIT-ST/A.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność m.in. w zakresie kopalnictwa rud miedzi i metali nieżelaznych systemem podziemnym oraz wydobywania żwiru i piasku systemem odkrywkowym. Działalność gospodarcza prowadzona jest poprzez wyodrębnione organizacyjnie oddziały znajdujące się również na obszarach jednostek samorządu terytorialnego innych niż siedziba Spółki. Oddział jest podstawową jednostką organizacyjną i gospodarczą Spółki, która prowadzi swoją działalność posiadając własne wydzielone środki trwałe i obrotowe dostosowane do rodzaju i wielkości określonych dla oddziału zadań gospodarczych. Oddział jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Oddziały Spółki posiadają nadane numery REGON oraz jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych odrębne numery NIP.

Spółka posiada ponadto wynajęte biuro w miejscowości X, które znajduje się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innym niż położone są wyodrębnione organizacyjnie oddziały i siedziba Spółki. W biurze tym zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę. Organizacyjnie pracownicy ci zatrudnieni są w różnych departamentach / wydziałach oddziału znajdującego się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego właściwym dla siedziby Spółki, tj. Gminy Lubin, z tym że w ich umowach o pracę wskazano, że miejscem wykonywania pracy jest miejscowość X.

W schemacie organizacyjnym Spółki biuro w miejscowości X nie jest wyodrębnione, nie posiada numeru REGON ani numeru NIP.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jest zobowiązana do wykazania w informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST i w informacji o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A biura w X jako odrębnego zakładu.

Zdaniem Wnioskodawcy, biuro w miejscowości X nie jest organizacyjnie wyodrębnione w strukturach Spółki, w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania w informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST i w informacji o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A biura w X jako odrębnego zakładu.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 74, poz. 396 z późn. zm.), podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Z przywołanego przepisu wynika, że do składania informacji CIT-ST i CIT-ST/A zobowiązani są ci podatnicy, którzy posiadają oddziały (zakłady) na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, niż właściwa dla jego siedziby.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji zakładu (oddziału). Zawierają ją przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), zgodnie z którą w art. 5 pkt 4 oddział (zakład) stanowi "wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności".

Oddziałem (zakładem) jest więc jednostka charakteryzująca się wyodrębnieniem #61485; w szczególności finansowym, osobowym oraz organizacyjno-technicznym, służąca wykonywaniu określonej działalności gospodarczej w miejscu niebędącym siedzibą przedsiębiorcy ani jego głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział jest więc jednostką organizacyjną dysponującą własnymi zasobami osobowymi, materialnymi i finansowymi, umożliwiającymi samodzielne wykonywanie zadań gospodarczych, niezależnie od "zakładu głównego".

Jak przedstawiono na wstępie, Spółka w swojej strukturze posiada wyodrębnione organizacyjnie oddziały (za wyjątkiem biura w X), w związku z tym zobowiązana jest do sporządzania informacji CIT-ST i CIT-ST/A dla tych zakładów. Nie ma natomiast obowiązku wyszczególniania w tych informacjach biura w X, ponieważ biuro to stosownie do ww. przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stanowi oddziału (zakładu) Spółki.

Nie można również przyjąć, że sam fakt, iż w zawartych przez Spółkę umowach o pracę z pracownikami biura w X wskazano jako miejsce wykonywania pracy jest miejscowość X, mógłby skutkować uznaniem tego miejsca za zakład (oddział) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) określono wprawdzie, że "zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika", to zapisu tego nie można rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych regulacji art. 10, a w szczególności zapisu zawartego w ust. 1. Zgodnie z tym przepisem "Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a".

Z treści przytoczonego art. 10 ust. 1 ww. ustawy wynika, że część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tym oddziale osób. Literalne brzmienie powołanego przepisy wskazuje, że podatnik powinien dysponować zakładem (oddziałem), w rezultacie czego może odliczyć część dochodu proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tym oddziale pracowników. Powyższy przepis, a w szczególności użycie pojęcia "zatrudnienia w zakładzie (oddziale)" wskazuje, że zakład (oddział) powinien być definiowany zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli jako wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej.

Biuro w X nie spełnia tych wymogów, dlatego też nie powinno być wykazywane jako osobny zakład w informacjach CIT-ST i CIT-ST/A.

Spółka wskazuje ponadto, iż o tym, że zakład (oddział) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną danej osoby prawnej, świadczy również treść informacji CIT-ST i CIT-ST/A, w której należy wskazać m.in. liczbę zatrudnionych osób w zakładzie (oddziale), a także:

* nazwę pełną i nazwę skróconą oddziału,

* numer REGON i NIP oddziału,

* datę rozpoczęcia działalności przez dany oddział.

Powyższe dane może jedynie posiadać tylko zakład (oddział) będący wyodrębnioną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej prowadzonej przez dany podmiot. Nie jest natomiast możliwe podanie tych danych w przypadku zakładu rozumianego, jako miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie o pracę.

Stanowisko zaprezentowane przez Spółkę znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 3313/10, w którym Sąd dokonał szerokiej wykładni przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sąd wskazał, że: "(...) treść art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t. należy rozumieć jako doprecyzowanie lokalizacji zakładu (oddziału) osoby prawnej, będącej podatnikiem zarówno w spójności z przepisami prawa pracy, jak i dla celów ustawy o dochodach j.s.t. i właściwego obliczania części dochodów przeznaczanych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast pojęcie "zakładu (oddziału)" osoby prawnej należy interpretować biorąc pod uwagę pozostałe przepisy prawa, w tym art. 155 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz w sposób zbliżony do definicji zawartej w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), zgodnie z którym oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności".

W dalszej części uzasadnienia wyroku czytamy: "(...) w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie istnienia wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów) podatnika, a w dalszej dopiero ustalenie liczby pracujących w nich pracowników podatnika. Przemawia za tym również #61485; jak słusznie wskazała skarżąca Spółka #61485; zakres informacji, jakie podatnik powinien podać składając CIT-ST oraz załącznik CIT-ST/A. Podatnik zobowiązany jest bowiem do wskazania numeru NIP / Regon zakładu (oddziału) oraz danych identyfikacyjnych zakładu (nazwę, datę rozpoczęcia działalności przez zakład) oraz dokładnego określenia gminy (wraz z kodem gminy), na obszarze której znajduje się zakład (oddział).

Zdaniem Sądu, za interpretacją zakładu (oddziału) jako wyodrębnionej organizacyjnie struktury podatnika przemawia również wykładnia celowościowa. Ratio legis podanych interpretacji przepisów jest zapewnienie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jednostkom samorządu terytorialnego, na obszarze których znajdują się zakłady (oddziały) podatnika. Uzasadnieniem dla takiego udziału w dochodach jest sytuacja, w której na obszarze jednostki samorządu terytorialnego znajduje się zakład (oddział) osoby prawnej, korzystający z infrastruktury tej jednostki i osiągający określony dochód na jej obszarze. Jednostka samorządu terytorialnego powinna zatem również uzyskiwać odpowiednią rekompensatę w postaci udziału w dochodach z tytułu podatku dochodowego tej osoby prawnej, która na jej obszarze prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje dochód poprzez swój zakład (oddział). W przeciwnym przypadku jedyną jednostką samorządu terytorialnego uzyskującą dochód z ww. tytułu byłaby gmina, na obszarze której znajduje się siedziba osoby prawnej, niezależnie od liczby jej zakładów (oddziałów), położonych na obszarze innych jednostek samorządu terytorialnego i ich wielkości ustalanej w oparciu o kryterium liczby zatrudnionych pracowników. Tymczasem niejednokrotnie zakłady (oddziały) osoby prawnej przeważają wielkością (organizacyjnie i liczbą pracowników) nad siedzibą podatnika. Takie uzasadnienie nie znajduje natomiast miejsca, gdyby przyjąć, że zakładem (oddziałem) jest w istocie sam pracownik w połączeniu z miejscem wykonywania czynności pracowniczych. Należy podkreślić, że pracownicy są obowiązani do rozliczania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składania corocznych deklaracji PIT, a rozliczenia te dokonuje się w oparciu o kryterium miejsca zamieszkania pracownika (osoby fizycznej)".

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że biuro w X nie jest zakładem (oddziałem) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dlatego też Wnioskodawca nie ma obowiązku odrębnego wykazywania tego biura jako zakładu w informacji CIT-ST oraz załączniku do tej informacji CIT-ST/A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:

* obowiązku sporządzania informacji CIT-ST - za nieprawidłowe,

* obowiązku sporządzania informacji CIT-ST/A - za prawidłowe.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.): podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526): jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Przywołana wyżej ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera własną definicję zakładu (oddziału), którą należy stosować dla potrzeb tej ustawy. W związku z tym w niniejszym zakresie nie występuje konieczność odwoływania się do definicji zakładu wynikającej z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Przepis art. 10 ust. 4 cytowanej ustawy nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek sporządzania i przekazywania do urzędów skarbowych informacji zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) #61485; ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których są położone te zakłady.

Wzór i terminy składania ww. "informacji podatnika" określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1693).

Obowiązującymi w niniejszym zakresie są deklaracje:

* CIT-ST - "Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych" oraz

* CIT-ST/A - "Informacja o zakładach (oddziałach)", składana jako załącznik do formularza CIT-ST.

Zatem o istnieniu zakładu (oddziału) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - a w konsekwencji o konieczności składania informacji CIT-ST - decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika.

Jak wynika z powyższego stwierdzenia, przyjęta konstrukcja prawna zakłada, że - dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wyodrębnionym organizacyjnie zakładem jest określone w umowie o pracę, z konkretnym pracownikiem, miejsce świadczenia pracy. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotnym jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Zatem należy zważyć, że-co do zasady-określenie przez pracodawcę w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy przez konkretnego pracownika przesądza o tym, która gmina, powiat i województwo uzyskają odpowiedni, procentowo określony udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zapłaconym przez tego pracodawcę (podatnika).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada wynajęte biuro w miejscowości X, które znajduje się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innym niż położone są wyodrębnione organizacyjnie oddziały i siedziba Spółki. W biurze tym zatrudnieni są pracownicy na podstawie umowę o pracę. Mimo że organizacyjnie pracownicy ci zatrudnieni są w różnych departamentach / wydziałach oddziału znajdującego się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego właściwym dla siedziby Spółki, to w ich umowach o pracę wskazano, że miejscem wykonywania pracy jest miejscowość X.

Mając na uwadze przedstawione wyżej regulacje prawne należy stwierdzić, że określone w umowach o pracę z pracownikami miejsca wykonywania pracy położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, oznaczają posiadanie przez Spółkę w tych miejscach zakładów (oddziałów) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym jest to równoznaczne z obowiązkiem sporządzania informacji CIT-ST.

Dlatego też należy stwierdzić, że na Wnioskodawcy #61485; gdy określone w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy są położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika - ciąży obowiązek składania deklaracji CIT-ST.

W odniesieniu do wątpliwości Spółki co do zasadności składania formularza CIT-ST/A -gdy określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem - nie powstaje po stronie Spółki obowiązek składania tego formularza. Informacja ta dotyczy bowiem wyodrębnionych organizacyjnie zakładów.

Wynika to m.in. z konstrukcji formularza informacji CIT-ST/A, w którym należy podać:

* datę rozpoczęcia działalności, a nie zatrudnienia pracownika;

* adres zakładu, zawierający m.in. nazwę ulicy, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy;

* nazwę pełną i skróconą oddziału, co w wypadku określenia miejsca pracy, jako obszaru danego województwa, nie jest możliwe.

Określenie miejsca pracy, jako dany obszar (w niniejszej sprawie: obszar innej jednostki samorządu terytorialnego niż właściwa dla siedziby Wnioskodawcy) nie jest organizacyjnie wyodrębnionym zakładem ani jego zorganizowaną częścią, to znaczy nie jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Również działalność prowadzona na tym obszarze nie spełnia wymogów definicji oddziału wynikającej z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z której wynika, że "oddział" to wyodrębniona organizacyjnie i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Zatem należy wskazać, że formularz CIT-ST/A dotyczy tylko wyodrębnionych organizacyjnie zakładów i oddziałów.

Mając na uwadze powyższe uwagi należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie - ze względu na fakt, że w schemacie organizacyjnym Spółki biuro w miejscowości X nie jest wyodrębnione - po stronie Spółki nie powstaje obowiązek wykazania tego biura na formularzu CIT-ST/A.

Reasumując, Spółka, która zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracowników - których miejscem wykonywania pracy określonym w tych umowach jest biuro znajdujące się w miejscowości X - jest zobowiązana do wykazania tegoż biura w informacji podatnika do ustalania należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT-ST. Natomiast w związku z faktem, że biuro w miejscowości X nie jest organizacyjnie wyodrębnionym zakładem (oddziałem), po stronie Spółki nie powstaje obowiązek wykazywania tego biura jako odrębnego zakładu na formularzu CIT-ST/A.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do powołanego w treści wniosku orzeczenia sądu administracyjnego należy wskazać, że nie może on wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż zdaniem Organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl