ILPB4/423-206/11-3/ŁM - Spłata zobowiązań w PLN uprzednio przewalutowanych z EUR na PLN.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-206/11-3/ŁM Spłata zobowiązań w PLN uprzednio przewalutowanych z EUR na PLN.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2011 r. (data wpływu 17 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania różnic kursowych z tytułu spłaty przewalutowanych zobowiązań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* powstania różnic kursowych z tytułu przewalutowania zobowiązań,

* powstania różnic kursowych z tytułu spłaty przewalutowanych zobowiązań.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest podmiotem należącym do Grupy R. - koncernu działającego w branży logistycznej o ogólnoeuropejskim zasięgu. Przedmiotem działalności Spółki - pełniącej w strukturach Grupy R. funkcje menedżerskie - jest przede wszystkim (i) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (ii) działalność pomocnicza finansowa, jak również (iii) wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych. Wyłącznym udziałowcem Spółki jest R. B.V. (dalej: Udziałowiec) będąca spółką prawa holenderskiego.

Spółka i Udziałowiec posiadają wobec siebie szereg zobowiązań.

Zobowiązania Spółki wobec Udziałowca wynikają z następujących tytułów:

* z oprocentowanych pożyczek w EUR udzielonych przez Udziałowca na rzecz Spółki,

* z zamiany niewypłaconej przez Spółkę dywidendy na oprocentowaną pożyczkę w EUR udzieloną przez Udziałowca,

* z przejęcia przez Wnioskodawcę od spółki - siostry (tj. R. GmbH) części oprocentowanych pożyczek w EUR, jakie spółka - siostra zaciągnęła u Udziałowca.

Środki pieniężne uzyskane przez Spółkę w formie powyższych pożyczek są wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę.

Natomiast zobowiązania Udziałowca wobec Spółki wynikają z udzielenia na jego rzecz przez Spółkę oprocentowanych pożyczek w EUR.

Dla celów niniejszego wniosku wzajemne zobowiązania Spółki oraz Udziałowca są łącznie określane jako Zobowiązania.

Zgodnie z zapisami umów dotyczących Zobowiązań, od ich kwoty głównej naliczane są odsetki.

Strony powyższych umów zamierzają dokonać przewalutowania Zobowiązań wraz z naliczonymi od nich odsetkami z EUR na PLN.

W przyszłości Spółka oraz Udziałowiec planują dokonać spłaty wzajemnych Zobowiązań poprzez ich potrącenie (kompensatę). Ponieważ kwota zobowiązania Spółki wobec Udziałowca będzie na dzień spłaty wyższa od kwoty zobowiązania Udziałowca wobec Spółki, w wyniku planowanej kompensaty wzajemne zobowiązania stron tej transakcji ulegną potrąceniu jedynie do wysokości zobowiązania Udziałowca. Kwota zobowiązania pozostałego po stronie Spółki w stosunku do Udziałowca zostanie spłacona przez Spółkę w późniejszym terminie w formie kompensaty lub spłaty gotówkowej.

Spółka wskazuje, iż na potrzeby kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych rozlicza różnice kursowe zgodnie z art. 15a (w związku z art. 9b ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy przewalutowanie Zobowiązań z EUR na PLN skutkuje powstaniem dla Spółki różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym będzie miało wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki.

2.

Czy spłata w PLN (poprzez kompensatę lub w innej formie) Zobowiązań przewalutowanych z EUR na PLN spowoduje powstanie dla Spółki różnic kursowych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją w dniu 16 września 2011 r. nr ILPB4/423-206/11-2/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie spłaty w PLN Zobowiązań (w drodze kompensaty lub w innej formie) przewalutowanych uprzednio z EUR na PLN nie powstaną po stronie Spółki różnice kursowe.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych enumeratywnie wymieniają sytuacje, w których mogą powstać różnice kursowe. W odniesieniu do pożyczkobiorcy, zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej otrzymania jest wyższa od wartości tej pożyczki w dniu jej spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast na podstawie art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej otrzymania jest niższa od wartości tej pożyczki w dniu jej spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Z kolei w odniesieniu do pożyczkodawcy, zgodnie art. 15a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest niższa od wartości tej pożyczki w dniu jej zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast w świetle art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy, ujemne różnice kursowe w takiej sytuacji powstają, jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tej pożyczki w dniu jej spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Z treści powołanych przepisów wynika, że dla powstania różnic kursowych w podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze spłatą / zwrotem pożyczki, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

* wartość pożyczki powinna być wyrażona w walucie obcej,

* spłata pożyczki (w jakiejkolwiek formie, w tym również w drodze kompensaty) powinna być zrealizowana w walucie obcej,

* powstaną różnice pomiędzy przeliczoną na PLN wartością zobowiązania walutowego w dniu jego powstania oraz w dniu jego spłaty.

Z powyższego wynika, iż aby zastosowanie miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące różnic kursowych, pożyczka w momencie udzielenia (otrzymania), jak i jej spłaty (np. w drodze kompensaty lub w innej formie) musi mieć charakter walutowy.

W ocenie Spółki, przewalutowanie Zobowiązań z EUR na PLN spowoduje utratę przez te Zobowiązania charakteru walutowego. W konsekwencji, ich spłata w PLN (w tym spłata w drodze kompensaty) nie będzie skutkowała po stronie Spółki powstaniem dodatnich ani ujemnych różnic kursowych na gruncie odpowiednio art. 15a ust. 2 oraz art. 15a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki znajduje pełne odzwierciedlenie w poglądach prezentowanych przez organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zważył, iż: "W momencie regulowania przewalutowanych uprzednio pożyczek nastąpi zapłata określonej kwoty pieniężnej w walucie polskiej w celu wykonania zobowiązania również wyrażonego w tej walucie. Po przewalutowaniu pożyczki te przestają być zobowiązaniem walutowym, a spłata pożyczek nie będzie realizowana w walucie obcej. W wyniku tej operacji powstałe różnice kursowe nie mogą być uznane za dodatnie bądź ujemne wpływające na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych" (sygn. IBPBI/2/423-4/09/MO). Podobne stanowisko zajęły organy podatkowe m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 lipca 2009 r. (sygn. lLPB3/423-318/09-2/EK), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2010 r. (sygn. ITPB3/423-789/09/AM), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2009 r. (sygn. ITPB3/423-432/09/DK).

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, iż spłata w PLN Zobowiązań (w tym również w drodze kompensaty), których kwota zostanie uprzednio przewalutowana z EUR na PLN, nie spowoduje dla Spółki powstania różnic kursowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy zauważyć, że powołane przez Spółkę interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl