ILPB4/423-150/11-2/MC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB4/423-150/11-2/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na montaż i demontaż maszyn - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na montaż i demontaż maszyn.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadziła działalność w hali produkcyjnej dzierżawionej i w hali będącej własnością Spółki. W związku z koniecznością opuszczenia hali dzierżawionej zmuszona jest do przeniesienia maszyn zamontowanych na tej hali.

Maszyny produkcyjne w budynku dzierżawionym były posadowione na fundamentach, ich wartość została wliczona w wartość początkową poszczególnych maszyn i podlegała amortyzacji.

Przeniesienie maszyn do innego budynku wiąże się z wydatkami dotyczącymi zarówno demontażu, przeniesienia i montażu w nowym miejscu oraz wykonaniem nowych fundamentów pod przenoszone maszyny produkcyjne. Koszt budowy nowych fundamentów jest wyższy niż 3.500 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy wydatki poniesione w związku z przeniesieniem maszyn, tj. ich demontaż, przeniesienie, ponowny montaż oraz budowa nowych fundamentów (koszt budowy jednego fundamentu jest wyższy niż 3.500 zł), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednie na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie ich poniesienia, czy też powinna zwiększyć o nie wartość początkową środków trwałych - poszczególnych maszyn. Jeżeli zwiększyć wartość początkową, to czy o wszystkie wymienione wydatki, czy tylko o wydatki poniesione na budowę nowych fundamentów.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na zdemontowanie, przeniesienie i ponowne zamontowanie maszyn produkcyjnych oraz wykonanie nowych fundamentów pod maszyny nie mają wpływu na wartość początkową przenoszonych maszyn i należy je uznać za koszt uzyskania przychodu inny niż bezpośrednio związany z przychodem, podlegający potrąceniu w dacie jego poniesienia (art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wartość początkowa środków trwałych (od której naliczone są odpisy amortyzacyjne) może być zmieniona, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji (art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) lub przyłączeniu albo odłączeniu części składowej lub peryferyjnej (art. 16g ust. 16 ww. ustawy). Wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i ich kosztami eksploatacji.

Przeniesienie użytkowanych maszyn produkcyjnych z jednego miejsca na drugie nie stanowi okoliczności, o których mowa w hipotezach ww. przepisów. Dlatego, wydatki związane ze zdemontowaniem, przeniesieniem i ponownym zainstalowaniem maszyn produkcyjnych, w tym wydatki na fundamenty, zdaniem Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednie i są potrącalne na podstawie art. 15 ust. 4d w związku z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod datą poniesienia, czyli zaksięgowania ich przez Spółkę zgodnie z zasadami rachunkowości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl