Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB4/423-105/11-7/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłat dokonywanych na rzecz dostawców / wydawców w Wielkiej Brytanii stosownie do postanowień Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 18 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) oraz 3 czerwca 2011 r. (data wpływu 8 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłat dokonywanych na rzecz dostawców / wydawców:

* w Stanach Zjednoczonych stosownie do postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 8 października 1974 r.,

* w Wielkiej Brytanii stosownie do postanowień Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: AM) zawiera oraz zamierza zawrzeć w przyszłości umowy, których przedmiotem jest zakup subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz naukowych umieszczonych na serwerach dostawców / wydawców w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Takie subskrypcje są przyznawane za opłatą oraz mają charakter niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp i korzystanie z produktów on-line, kaset lub CD-ROMów (dalej jako subskrypcje).

Pismem z dnia 18 maja 2011 r. Wnioskodawca doprecyzował stany faktyczne / opisy zdarzeń przyszłych, mianowicie wskazał, iż zarówno amerykański, jak i brytyjski dostawca / wydawca oprogramowania są osobami prawnymi. Licencje za dostęp i korzystanie z wersji elektronicznych baz naukowych są / będą użytkowane wyłącznie na potrzeby własnej działalności Wnioskodawcy.

Licencja z firmą brytyjską umożliwia korzystanie z produktów (wymienione we wniosku kanały dostępów) wyłącznie do użytku własnego lub wewnętrznego. Licencja uniemożliwia publikację, transmisję lub sprzedaż jakichkolwiek materiałów uzyskanych za pomocą produktów oraz uniemożliwia użytkowanie materiałów w jakikolwiek sposób, który stanowiłby naruszenie praw autorskich lub innych praw majątkowych Licencjodawcy. Licencja w odniesieniu do takich podmiotów jak Wnioskodawca, tj. biblioteka publiczna, instytucja edukacyjna o charakterze niezarobkowym, oferująca publiczny dostęp do danych i informacji za pośrednictwem produktów, umożliwia Licencjobiorcy na miejscu oferować publiczny dostęp do danych i informacji za pośrednictwem produktów użytkownikom publicznym z zewnątrz. Licencja ta zobowiązuje do ograniczenia takiego dostępu do zwykłych usług oferowanych klientom i nie umożliwia prowadzenia dalszej dystrybucji materiałów uzyskanych za pomocą produktów, ani też bezpośrednio lub pośrednio nie umożliwia dostępu do produktów innym bibliotekom lub osobom trzecim, o ile Licencjobiorca nie uzyska specjalnego upoważnienia. Wnioskodawca wskazuje, iż nie posiada takiego upoważnienia. Ponadto, Licencja umożliwia wykonywanie wydruków materiałów uzyskanych za pośrednictwem produktów poprzez druk on-line, off-line, faksymile lub pocztę elektroniczną. Kopiowanie i dystrybucja takich wydruków, jak również ściąganie (downloading) i przechowywanie kopii elektronicznych uzyskanych za pośrednictwem produktów powinno zgodnie z warunkami służyć do użytku osobistego lub wewnętrznego. Przy dostępie on-line Licencja przewiduje obowiązek ograniczenia użytkowników do tzw. autoryzowanych użytkowników przez wprowadzenie numerów identyfikacyjnych użytkowników i haseł dostępu, weryfikację adresów IP itp. Za "autoryzowanych użytkowników" uważa się m.in. - dla szkolnictwa wyższego - aktualnie zarejestrowanych studentów, pracowników naukowych i administracyjnych, stałych użytkowników z zewnątrz oraz naukowców przebywających gościnnie w Uczelni. Licencjodawca zastrzega również, iż wszelkie prawa do własności intelektualnej z uwzględnieniem m.in. tajemnic handlowych, praw autorskich i praw patentowych do wszelkiego rodzaju oprogramowania, materiałów, baz danych lub sprzętu komputerowego, dostarczanego Licencjobiorcy pozostaje wyłączną własnością Licencjodawcy lub instytucji udzielających jej Licencji. Tym samym, Licencjobiorca nie otrzymuje żadnego tytułu lub prawa licencyjnego poza wyraźnie określonymi w zawartej Umowie (opisane powyżej).

Licencja z firmą amerykańską umożliwia imiennym użytkownikom Licencjobiorcy niewyłączne korzystanie z produktu zapewniającego dostęp sieciowy do baz danych będących własnością Licencjodawcy, stanowiących największe na świecie źródło informacji w zakresie chemii. Zgodnie z Licencją, każdy z imiennych użytkowników może używać tylko tej nazwy użytkownika, która jest mu przypisana i nie może dzielić się tą nazwą z żadną osobą trzecią. Umowa zakłada, iż ww. produkt nie jest przeznaczony do żadnego innego wykorzystania poza używaniem przez użytkowników imiennych, tzn. niedozwolone jest jego używanie przez innych czytelników korzystających z biblioteki na zasadach ogólnej dostępności. Użytkownicy imienni mają prawo do korzystania z ww. produktu tylko do celów akademickich badań naukowych. Umowa informuje, iż dla celów badań naukowych na skalę komercyjną, Licencjodawca oferuje produkt komercyjny, który jest dostępny w ramach osobnej umowy komercyjnej. Wnioskodawca wskazuje, iż nie zawarł takiej umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zawarcia ww. umów, Wnioskodawca będzie obowiązany do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (podatek u źródła) w związku z uiszczaniem opłat z tytułu subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz naukowych uiszczanych na rzecz dostawców i wydawców.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłat dokonywanych na rzecz dostawców / wydawców w Wielkiej Brytanii.

Natomiast w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłat dokonywanych na rzecz dostawców / wydawców w Stanach Zjednoczonych została wydana odrębna interpretacja indywidualna w dniu 28 czerwca 2011 r. nr ILPB4/423-114/11-6/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy, opłata za zakup subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz naukowych na serwerach dostawców / wydawców w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nie mieści się w pojęciu praw autorskich i pokrewnych w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega uzyskanie na terytorium RP przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów m.in. z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego. Przy czym, należy zaznaczyć, iż zasady zawarte w powyższym przepisie stosuje się z uwzględnieniem regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Podkreślenia wymaga fakt, iż ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli wynikają z niej inne unormowania.

Tym samym, dokonując kwalifikacji dochodów uzyskiwanych przez nie rezydentów z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy przede wszystkim dokonać analizy przepisów właściwej umowy międzynarodowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską a USA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, pojęcie "należności licencyjne" oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo - badawczych lub umiejętności (know - how) oraz zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3 umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, pojęcie "należności licencyjne" oznacza "wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radiu lub telewizji), wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know - how)".

W ocenie Wnioskodawcy, gramatyczna wykładnia przepisu wskazuje, iż w definicji "należności licencyjnych" zawartej w ww. umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania nie mieszczą się opłaty za zakup subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz naukowych (produktów on-line, kaset lub CD-ROMów itp.). W związku z powyższym, w przypadku zawarcia ww. umów, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku w związku z uiszczaniem opłat z tyt. subskrypcji na dostęp do ww. wersji elektronicznych baz naukowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know - how) - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ww. ustawy).

W art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potracenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski.

Podatek ten nazywany jest podatkiem "u źródła" ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nie rezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 tej ustawy.

Zaznacza się, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 7 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie, poprzez położony tam zakład to, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Jednocześnie ust. 5 tego artykułu stanowi, że jeżeli w zyskach mieszczą się dochody lub zyski majątkowe, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej Konwencji, to postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia tego artykułu.

W rozpoznawanej sprawie przepisem szczególnym w stosunku do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest art. 12 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stosownie do art. 12 ust. 1 Konwencji, należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże takie należności mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz jeżeli osoba uzyskująca należności jest osobą do nich uprawnioną, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty należności licencyjnych brutto (art. 12 ust. 2 Konwencji).

Z kolei art. 12 ust. 3 tej Konwencji zawiera definicję określenia "należności licencyjne", za które uważa się wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radiu lub telewizji), wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

W art. 3 ust. 2 ww. Konwencji wskazano, iż przy stosowaniu niniejszej Konwencji w dowolnym czasie przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie ma ono w tym czasie w przepisach prawnych tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, przy czym znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego Państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego Państwa.

W celu określenia zakresu praw autorskich wg polskich przepisów, należy odnieść się do art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), który stanowi, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Podkreślić należy, że jako utwory w rozumieniu art. 3 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych mogą zostać potraktowane bazy danych, które - nawet jeżeli zawierają nietwórcze materiały - mają twórczy charakter ze względu na przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie treści.

Ponadto bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) niezależnie od ochrony przyznanej - na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - bazom danych spełniającym cechy utworu. Na podstawie art. 1 cytowanej ustawy, ochronie określonej w tej ustawie podlegają bazy danych, z wyłączeniem baz danych spełniających cechy utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Baza danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Tak więc zasadniczo wyróżnia się dwie odrębne kategorie baz danych, tj.:

* twórcze bazy danych chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

* nie mające twórczego charakteru bazy danych, chronione na zasadach szczególnych, tj. w oparciu o ustawę o ochronie baz danych.

Co istotne jednak - ochrona przysługująca bazom danych nie obejmuje programów komputerowych związanych z tworzeniem i obsługą (wykorzystywaniem) tych baz, zarówno, jeśli chodzi o bazy spełniające cechy utworu, jak i nie spełniające tych cech. Powyższe uregulowanie wynika z treści przepisu art. 4 ustawy o ochronie baz danych oraz art. 772 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Mając powyższe na uwadze oraz odnosząc się do definicji należności licencyjnych zawartej w art. 12 Konwencji polsko - brytyjskiej, należy podkreślić, że Państwa - Strony tej umowy posłużyły się sformułowaniami: "wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego", obejmując tym samym całość chronionych praw autorskich na gruncie polskiej ustawy.

W przedmiotowej sprawie, zaliczenie należności wypłacanych przez Spółkę na rzecz kontrahentów zagranicznych do odpowiedniej kategorii dochodów, w rozumieniu ww. umowy, zależy od istoty praw, jakie odbiorca nabywa w ramach umów przewidujących prawo do użytkowania z bazy danych.

Jeśli zatem z danej umowy zawartej pomiędzy polskim a zagranicznym kontrahentem wynika, że nabywca prawa do użytkowania bazy danych będzie mógł je wykorzystywać w szerszym zakresie (na szerszym polu eksploatacji) niż końcowy nabywca i użytkownik, to uznać należy, że zbywca odpłatnie udzielił nabywcy prawa do użytkowania prawa majątkowego do bazy danych, a więc należność za to prawo jest należnością licencyjną.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego / opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zawiera oraz zamierza zawrzeć w przyszłości umowy, których przedmiotem jest zakup subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz naukowych umieszczonych na serwerach dostawców / wydawców m.in. w Wielkiej Brytanii.

Takie subskrypcje są przyznawane za opłatą oraz mają charakter niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp i korzystanie z produktów on-line, kaset lub CD-ROMów (dalej jako subskrypcje). Licencje za dostęp i korzystanie z wersji elektronicznych baz naukowych są / będą użytkowane wyłącznie na potrzeby własnej działalności Wnioskodawcy.

Tego typu informacje, gdy zostaną szczegółowo usystematyzowane zgodnie z wymaganiami danego odbiorcy w postaci np. bazy danych dla klienta, spełniają kryterium kwalifikujące je do kategorii dzieła w rozumieniu prawa autorskiego.

Z drugiej strony należy zauważyć, iż zgodnie z zawartymi przez Spółkę umowami - jak wskazano we wniosku - licencje za dostęp i korzystanie z wersji elektronicznych baz naukowych są / będą użytkowane wyłącznie na potrzeby własnej działalności Wnioskodawcy.

Mając na względzie przedstawione warunki użytkowania baz danych należących do firm brytyjskich, a także przytoczone powyżej przepisy, stwierdzić należy, że jeśli umowy te nie przenoszą praw autorskich ani nie dają prawa do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji, to zapłata za nabycie od rezydentów brytyjskich prawa dostępu do wersji elektronicznych baz naukowych na potrzeby własnej działalności bez prawa do modyfikacji, sporządzania kopii, dystrybucji, odsprzedaży cudzych praw majątkowych nie mieści się w definicji należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ust. 3 Konwencji polsko - brytyjskiej.

Oznacza to, że podmiot polski dokonujący wypłaty takich należności nie będzie obowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego.

W takiej sytuacji, dochód podmiotu brytyjskiego w postaci wynagrodzenia, jakie otrzymuje za umożliwienie korzystania z wersji elektronicznych baz danych, należy kwalifikować jako "zyski przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 7 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od należności wypłacanych na rzecz dostawców / wydawców brytyjskich z tytułu prawa dostępu do wersji elektronicznych baz naukowych.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl