ILPB3/4510-1-560/15-3/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/4510-1-560/15-3/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 24 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług transportowych i logistycznych oraz posiada nieruchomości, które wykorzystuje na potrzeby własne oraz wynajmuje na rzecz podmiotów trzecich.

W ramach procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, planowany jest podział Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 t.j. z późn. zm.), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie jednej z wewnętrznych jednostek biznesowych na inną polską spółkę powiązaną z Wnioskodawcą ("Spółka Przejmująca").

Planowany podział będzie dokonywany w następujących okolicznościach, które będą aktualne na moment rejestracji Podziału w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: "Dzień Podziału"):

1. Wyodrębnienie organizacyjne i funkcjonalne.

Uchwałą zarządu Wnioskodawcy ("Uchwała") w Spółce wyodrębniono dwie jednostki biznesowe. Uchwała w szczególności zawiera oświadczenie o wyodrębnieniu jednostek biznesowych, opis działalności jednostek biznesowych wraz ze wskazaniem osoby kierującej daną jednostką. Dodatkowo w Uchwale wskazano w szczególności materialne i niematerialne składniki przedsiębiorstwa wraz ze zobowiązaniami przyporządkowane do poszczególnych jednostek biznesowych, umowy gospodarcze, z których prawa i obowiązki są wykonywane przez poszczególne jednostki biznesowe.

Pierwszą z wyodrębnionych jednostek jest Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka ("Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka"), która zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w zakresie:

a.

logistyki kontraktowej, tj. usług polegających na wykonywaniu operacji logistycznych na powierzchni magazynowej, obejmujących m.in. rozładunek i załadunek, dekonsolidację, składowanie, kompletację oraz przygotowanie towarów do dystrybucji;

b.

transportu krajowego, tj. usług polegających na przewozie drogowym ładunków drobnicowych częściowych oraz całopojazdowych, na terenie kraju;

c.

transportu międzynarodowego, tj. usług polegających na przewozie drogowym ładunków drobnicowych, częściowych oraz całopojazdowych, w ruchu międzynarodowym;

d.

transportu lotniczego i morskiego;

e.

integracji procesów logistycznych;

f.

agencji celnej.

Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka zarządza całościowo relacjami z kontrahentami, w tym z podprzewoźnikami świadczącymi bezpośrednio usługi przewozowe, podmiotami trzecimi, od których najmowane są powierzchnie w obiektach logistycznych oraz podmiotami świadczącymi różnego rodzaju usługi logistyczne i pomocnicze.

Drugą z wyodrębnionych jednostek jest Jednostka Biznesowa - Nieruchomości ("Jednostka Biznesowa - Nieruchomości"), która zajmuje się przede wszystkim:

a.

realizacją inwestycji budowlanych;

b.

wynajmem nieruchomości;

c.

administracją nieruchomościami własnymi oraz leasingowanymi, zarówno w zakresie formalnym jak i technicznym;

d.

udostępnianiem personelu technicznego do obsługi prac związanych z administracją nieruchomościami będącymi własnością podmiotów trzecich w zakresie planowania, konsultowania i kontrolowania czynności związanych z nieruchomościami oraz zapewnieniem odpowiedniego obiegu dokumentów z tym związanych;

e.

dostarczaniem innych usług z zakresu utrzymania nieruchomości;

f.

określaniem krótko i długoterminowej strategii w zakresie inwestycji w nieruchomości;

g.

analizą biznesową przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości;

h.

pozyskiwaniem źródeł finansowania inwestycji.

Zakres działania Jednostki Biznesowej - Nieruchomości obejmuje zarządzanie operacyjne i zarządzanie strategiczne nieruchomościami będącymi w posiadaniu Spółki, łącznie z planowaniem ekonomiczno-finansowym, jak i planowaniem techniczno-budowlanym. Nadzór nad Jednostką Biznesową - Nieruchomości sprawuje Dyrektor ds. Inwestycji.

Poszczególne jednostki biznesowe mają zatem odrębne cele biznesowo-sprzedażowe. Dla poszczególnych jednostek zostały również ustalone odrębne zadania. Każda jednostka wymaga również zaangażowania osób o odmiennej wiedzy i doświadczeniu.

W ramach Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka zatrudniony jest zespół specjalistów związanych ze świadczeniem usług logistycznych. Natomiast w Jednostce Biznesowej - Nieruchomości zatrudniony jest zespół specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami i ich utrzymania. Poszczególne zespoły posiłkują się również usługami nabywanymi od podmiotów zewnętrznych.

Personel administracyjny, który realizuje funkcje wspólne dla obu jednostek biznesowych przypisany jest do Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka (funkcje wspólne zarówno dla Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka, jak i dla Jednostki Biznesowej - Nieruchomości, to funkcje o charakterze pomocniczym lub wsparcia - takie jak np. czynności w zakresie rachunkowości, kontroli, zasobów ludzkich, systemów informatycznych, wsparcia prawnego, administracji). Jednocześnie jednak Jednostka Biznesowa - Nieruchomości może korzystać z powyższych funkcji wspólnych według wewnętrznie ustalonych zasad alokowania i rozliczania kosztów funkcji wspólnych.

Dodatkowo, w sytuacji, gdyby ze składników majątkowych/funkcji przypisanych do danej jednostki miałaby korzystać Jednostka Biznesowa - Nieruchomości bądź Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka działająca już jako osobny podmiot prawny (po podziale przez wydzielenie), wówczas nastąpią odpowiednie uzgodnienia umowne w zakresie umożliwienia nieprzerwanego korzystania z takich zasobów/funkcji przez poszczególne jednostki biznesowe działające już jako osobne podmioty prawne (przykładowo w zakresie usług informatycznych, korzystania z powierzchni biurowej czy też magazynowej etc.).

Układ stanowisk, składających się z nich komórek organizacyjnych, zasady nadzoru oraz przyporządkowanie poszczególnych pracowników do jednej z jednostek wynika z przyjętej Uchwałą struktury organizacyjnej jednostek biznesowych.

Uchwałą przypisano także Jednostce Biznesowej - Transport i Logistyka oraz Jednostce Biznesowej - Nieruchomości określone składniki majątku Spółki (w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne, wyposażenie itp.), które są bezpośrednio związane z działalnością danej jednostki biznesowej. Każdej z jednostek biznesowych przypisano także zobowiązania związane z przydzielonymi jej składnikami majątku Spółki oraz pracownikami.

Działalność Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka realizowana jest w oparciu o zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, do których należą w szczególności:

a.

prawa i obowiązki z umów handlowych zawartych klientami korzystającymi z usług transportowych i logistycznych;

b.

środki trwałe i wyposażenie związane z usługami transportu i logistyki;

c.

narzędzia i zapasy związane z usługami transportu i logistyki;

d.

koncesje oraz zezwolenia;

e.

wartości niematerialne i prawne (w szczególności oprogramowanie);

f.

prawa i obowiązki z umów najmu nieruchomości od podmiotów trzecich;

g.

prawa i obowiązki z umów zawartych z podprzewoźnikami;

h.

prawa i obowiązki z umów z pracownikami przypisanych do jednostki;

i.

prawa i obowiązki z umów licencyjnych;

j.

prawa i obowiązki z umów leasingowych, w szczególności leasingu wózków widłowych;

k.

prawa i obowiązki z umów zawartych z innymi dostawcami, którzy świadczą usługi lub dostarczają towary głównie dla potrzeb Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka;

I.

prawa i obowiązki wynikające z umów outsourcingowych;

m.

należności (w szczególności z tyt. świadczonych usług transportowo-logistycznych);

n.

zobowiązania (w szczególności zobowiązania z pracownikami, zobowiązania z tytułu zarządzania środkami finansowymi, zobowiązania z tytułu leasingu);

o.

prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych (za pośrednictwem których prowadzone są rozliczenia jednostki) i środki zgromadzone na tych rachunkach;

p.

inne składniki funkcjonalnie związane z działalnością transporotowo-logistyczną.

Działalność Jednostki Biznesowej - Nieruchomości realizowana jest w oparciu o zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, do których należą w szczególności:

a.

prawa i obowiązki wynikające z umów najmu wynegocjowanych przez jednostkę (od Dnia Podziału Spółka Przejmująca stanie się również najemcą części nieruchomości wchodzących w skład Jednostki Biznesowej - Nieruchomości dla umożliwienia tej ostatniej pełnej kontynuacji działalności na dotychczasowych zasadach);

b.

grunty, budynki i budowle, wraz z towarzyszącą infrastrukturą (ogrodzenia, sieci elektryczne, infrastruktura wodno-kanalizacyjne etc.);

c.

pozostałe środki trwałe pozostające w związku z działalnością jednostki (np. agregaty prądotwórcze, klimatyzatory);

d.

prawa i obowiązki z umów z pracownikami przypisanych do jednostki;

e.

prawa i obowiązki wynikające z rozliczeń z jednostkami publicznymi, w zakresie w jakim rozliczenia dotyczą nieruchomości (w szczególności podatek od nieruchomości);

f.

prawa i obowiązki z umów leasingowych, w tym leasingu nieruchomości;

g.

prawa i obowiązki z umów zawartych z innymi dostawcami, którzy świadczą usługi lub dostarczają towary głównie dla potrzeb Jednostki Biznesowej - Nieruchomości;

h.

prawa i obowiązki wynikające z umów outsourcingowych wspomagających funkcjonowanie jednostki;

i.

należności (w szczególności z tyt. wynajmu);

j.

zobowiązania (w szczególności zobowiązania z pracownikami, zobowiązania z kredytu konsorcjalnego finansującego działalność inwestycyjną, zobowiązania związane z leasingiem nieruchomości, zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości);

k.

prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych (za pośrednictwem których prowadzone są rozliczenia jednostki) i środków zgromadzonych na tym rachunku;

I.

inne składniki funkcjonalnie związane z działalnością nieruchomościową.

2. Wyodrębnienie finansowe.

Obie Jednostki Biznesowe dysponują własnymi rachunkami bankowymi.

W ewidencji księgowej Spółki do każdej jednostki biznesowej przypisuje się aktywa i zobowiązania związane z daną jednostką biznesową oraz alokuje się koszty i przychody danej jednostki biznesowej. Prowadzona ewidencja pozwala na sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat każdej z jednostek dla celów informacji zarządczej. Wnioskodawca sporządza również budżety finansowe obejmujące odrębnie poszczególne pozycje przychodowe i kosztowe dla działalności poszczególnych jednostek, co umożliwia odrębne budżetowanie i planowanie finansowe dla poszczególnych jednostek biznesowych.

Każda jednostka biznesowa uczestniczy w przychodach Spółki odpowiednio do zakresu swojej działalności. Alokacja kosztów do danej jednostki biznesowej następuje według miejsc powstawania kosztów, w oparciu o podział funkcjonalny, poprzez zaliczenie do danej jednostki biznesowej kosztów związanych bezpośrednio z działalnością tej jednostki biznesowej - tj. z umowami gospodarczymi, z których prawa i obowiązki są wykonywane przez daną jednostkę biznesową, jak i ze składnikami majątku przypisanymi do jednostki biznesowej.

Koszty wspólne dla Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka oraz dla Jednostki Biznesowej - Nieruchomości przypisywane są do Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka, z tym że Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka dokonuje alokacji części kosztów wspólnych do Jednostki Biznesowej - Nieruchomości według odpowiednich kluczy alokacji.

Do przychodów Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka alokowane są m.in. przychody z tytułu świadczenia usług logistycznych i transportowych wymienionych powyżej.

Do jej kosztów zaś przypisywane są przede wszystkim:

1.

koszty pracy pracowników przypisanych do jednostki;

2.

koszty zakupu od podmiotów zewnętrznych usług i towarów na potrzeby świadczenia usług logistycznych, a także na potrzeby własne Jednostki;

3.

amortyzacja środków trwałych przypisanych do Jednostki i wykorzystywanych w jej działalności (m.in. naczep samochodowych, wózków widłowych, komputerów itd.).

Do przychodów Jednostki Biznesowej - Nieruchomości alokowane są m.in.:

1.

czynsz najmu nieruchomości będących w posiadaniu (na podstawie tytułu własności lub umowy leasingu) Spółki udostępnianych podmiotom trzecim, w zakresie w jakim zawarte umowy najmu nie wynikają z działań podejmowanych przez Jednostkę Biznesową - Transport i Logistyka;

2.

czynsz najmu nieruchomości będących w posiadaniu Spółki, z których korzysta Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka (w ramach wewnętrznych rozliczeń clearingowych).

Natomiast do kosztów działalności Jednostki Biznesowej - Nieruchomości przypisywane są przede wszystkim koszty:

1.

administracyjne i ubezpieczenia, w tym koszty podatku od nieruchomości i innych obciążeń publicznoprawnych, związane z własnymi/leasingowanymi nieruchomościami;

2.

amortyzacji nieruchomości stanowiących środki trwałe Spółki przypisane do Jednostki Biznesowej - Nieruchomości.

3. Podział przez wydzielenie.

Przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej będzie Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka. Na Spółkę Przejmującą przejdzie zatem opisany powyżej składniki materialne i niematerialne oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane z tymi składnikami, przeznaczone do prowadzenia działalności transportowo-logistycznej.

W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast pozostała część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy opisana powyżej, określona w strukturze organizacyjnej jako Jednostka Biznesowa -Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Czy majątek będący przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej, tj. Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka oraz Jednostka Biznesowa - Nieruchomości będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Czy przeniesienie Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka do Spółki Przejmującej poprzez jej wydzielenie ze Spółki nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu dla Spółki, w szczególności przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, majątek będący przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej, tj. Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka oraz Jednostka Biznesowa - Nieruchomości będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki (pracownicy). Finalnie, zespół taki powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić "nabywcy" podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z kolei wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

a.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, które są ze sobą powiązane funkcjonalnie,

b.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

c.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

d.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Przechodząc na grunt opisanego zdarzenia przyszłego, zdaniem Spółki, wszystkie z powyższych warunków będą spełnione zarówno w odniesieniu do Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka jak i Jednostki Biznesowej - Nieruchomości, tj. każda z tych Jednostek stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednostki Biznesowe składają się bowiem z zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, które są ze sobą powiązane w sposób funkcjonalny, tj. tworzą całość z ekonomicznego punktu widzenia, która służy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Obie Jednostki Biznesowe, w oparciu o Uchwałę, zostały wyodrębnione w ramach Spółki na płaszczyźnie organizacyjnej (w szczególności posiadają własne struktury organizacyjne oraz przypisanych do siebie pracowników) oraz finansowej (m.in. przypisanie przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, sporządzanie odrębnych sprawozdań dla celów wewnętrznych).

Zarówno Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka jak i Jednostka Biznesowa - Nieruchomości są przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych, tj. odpowiednio świadczenia usług transportowo-logistycznych oraz świadczenia usług związanych z nieruchomościami (zgodnie z przedstawionym opisem), a zadania te mogą być realizowane przez te Jednostki samodzielnie również po podziale.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, majątek będący przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej, tj. Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka oraz Jednostka Biznesowa - Nieruchomości będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Przeniesienie Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka do Spółki Przejmującej poprzez jej wydzielenie ze Spółki nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla Spółki, w szczególności przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia, w sytuacji gdy majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wynika z tego przepisu, jeśli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa wówczas przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, nie powstanie po stronie spółki dzielonej, a więc czynność podziału będzie dla tej spółki neutralna.

Artykuł 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych stanowi natomiast, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Definicja ta jest analogiczna do definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

W ślad za uzasadnieniem przedstawionym powyżej dla pytania 1, zdaniem Wnioskodawcy, majątek będący przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, tj. Jednostka Biznesowa - Transport i Logistyka będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, przeniesienie Jednostki Biznesowej - Transport i Logistyka do Spółki Przejmującej poprzez jej wydzielenie ze Spółki nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu dla Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl