Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/4510-1-549/15-3/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* podatkowych skutków otrzymania przez Fundację udziałów/akcji w drodze darowizny lub spadkobrania, w sytuacji gdy po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego te udziały/akcje będą wykorzystywane na cele pożytku publicznego w ten sposób, że środki pieniężne uzyskane z tytułu posiadania tych udziałów/akcji (dywidendy) będą przeznaczone i wydatkowane na cele pożytku publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy - jest prawidłowe;

* podatkowych skutków otrzymania przez Fundację udziałów/akcji w drodze darowizny lub spadkobrania, w sytuacji gdy po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego te udziały/akcje będą wykorzystywane na cele pożytku publicznego w ten sposób, że środki pieniężne uzyskane z tytułu posiadania tych udziałów/akcji (wynagrodzenie ze zbycia udziałów/akcji) będą przeznaczone i wydatkowane na cele pożytku publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy,

* zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzeń przyszłych.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.; "Ustawa o fundacjach") oraz postanowień statutu Fundacji.

Zgodnie z § 8 statutu Fundacji, celami Fundacji są:

a.

świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych,

b.

inna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 9 statutu Fundacji, Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.

tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie domów stałego pobytu, w tym z mieszkaniami wspomaganymi, skupiających osoby niepełnosprawne, (także asystentów i wolontariuszy), umożliwiających życie we wspólnocie osobom z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną;

2.

prowadzenie form wsparcia i rehabilitacji (indywidualnych i grupowych);

3.

wspieranie organizacyjne (w tym zapewnienie transportu), rzeczowe i finansowe osób niepełnosprawnych;

4.

pomoc niepełnosprawnym w uzyskaniu samodzielności oraz utrwalaniu nabytych umiejętności;

5.

wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;

6.

aktywizację społeczną i zawodową młodzieży niepełnosprawnej;

7.

organizowanie akcji pomocy osobom niepełnosprawnym z udziałem innych podmiotów;

8.

organizowanie obozów rekreacyjnych, wypoczynkowych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla osób niepełnosprawnych;

9.

organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i seminariów dotyczących obszaru działań Fundacji;

10.

oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej;

11.

organizowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i edukacyjno-ekologicznych;

12.

popularyzację, promowanie i wspieranie idei wolontariatu;

13.

podejmowanie działań na rzecz rozwoju dobroczynności;

14.

współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi polskimi i zagranicznymi o zbliżonym zakresie działalności;

15.

współpracę z przedsiębiorstwami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie praktyk i staży zawodowych;

16.

budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, organizacjami, a także kontakty ze środowiskiem sąsiedzkim;

17.

prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym;

18.

wspieranie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia;

19.

przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji;

20.

prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych;

21.

budowę, rozbudowę, remonty i modernizację stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu Fundacji obiektów służących prowadzeniu działalności statutowej;

inną działalność służącą realizacji celów statutowych Fundacji.

Zgodnie z § 16 statutu Fundacji, dochody Fundacji mogą pochodzić z m.in.:

1.

funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;

2.

darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych, oraz innych podmiotów - lub organizacji krajowych i zagranicznych;

3.

odsetek, depozytów bankowych i innych dochodów finansowych;

4.

częściowej odpłatności osób podopiecznych, usługobiorców, w ramach obowiązujących przepisów prawnych;

5.

środków stanowiących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych przez te osoby na podstawie właściwych przepisów (w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego);

6.

innych rodzajów dochodów nie zabronionych przez prawo.

W przyszłości Fundacja będzie starała się o pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.; "Ustawa OPP").

W celu zapewnienia Fundacji długofalowych źródeł finansowania jej działalności statutowej, osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym rozważa przekazanie Fundacji w drodze darowizny lub poprzez odpowiednie zapisy w testamencie udziałów lub akcji spółek kapitałowych (dalej zwane łącznie: "Udziały").

Udziały te stanowić będą podstawę do otrzymywania przez Fundację dywidend lub wynagrodzenia ze zbycia udziałów (w tym zbycia udziałów w celu ich umorzenia). Środki pozyskane w ten sposób z udziałów mają być przeznaczane przez Fundację na realizację jej celów statutowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Jakie będą konsekwencje podatkowe otrzymania przez Fundację udziałów w drodze darowizny lub spadkobrania, w sytuacji gdy udziały te będą wykorzystywane na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ten sposób, że środki pieniężne otrzymywane z tytułu posiadania tych udziałów (dywidendy, wynagrodzenie ze zbycia udziałów) będą przeznaczane i wydatkowane na cele statutowe Fundacji, zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2. Jakie będą konsekwencje podatkowe otrzymania przez Fundację udziałów w drodze darowizny lub spadkobrania, w sytuacji gdy po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego udziały te będą wykorzystywane na cele pożytku publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że środki pieniężne otrzymywane z tytułu posiadania tych udziałów (dywidendy, wynagrodzenie ze zbycia udziałów) będą przeznaczane i wydatkowane na cele pożytku publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Jednocześnie informuje się, że w zakresie pytania nr 1 w dniu 16 marca 2016 r. wydano interpretację indywidualną nr ILPB3/4510-1-549/15-2/EK.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy środki pieniężne otrzymywane przez Fundację z tytułu posiadania udziałów (dywidenda lub wynagrodzenie otrzymane z tytułu zbycia tych udziałów, w tym zbycia w celu ich umorzenia) będą przeznaczone i wydatkowane na cele pożytku publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód Fundacji z tytułu otrzymania tych udziałów przez Fundację będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacja uzyskuje osobowość prawną. W związku z powyższym, Fundacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak wskazano w art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady przedmiotem opodatkowania jest dochód, rozumiany jako suma nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Za przychód, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się również wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, określoną na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy OPP, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od m.in. podatku dochodowego od osób prawnych - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Przepisami odrębnymi przewidującymi takie zwolnienie jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, a dokładnie art. 17 ust. 1 pkt 6c tej ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej ma, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zgodnie art. 3 ust. 1 ustawy OPP, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych, o której mowa obejmuje zadania w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy OPP.

Z kolei organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 14 ustawy OPP, z zastrzeżeniem art. 21 tej ustawy, która spełnia łącznie wymagania określone w art. 20 ustawy OPP.

Zgodnie z powyżej przytoczonymi przepisami, dochód uzyskany przez podatnika, może podlegać zwolnieniu, jeżeli:

1.

podatnik posiada status organizacji pożytku publicznego, spełniającej warunki określone art. 20 ust. 1 ustawy OPP;

2.

prowadzi działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy OPP;

3.

dochód zostanie przeznaczony i faktycznie wydatkowany na działalność pożytku publicznego, niebędącą działalnością gospodarczą.

Jak zostało to przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, Fundacja będzie starała się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego - po jego uzyskaniu będzie podmiotem spełniającym wymagania określone art. 20 ust. 1 ustawy OPP.

W celu zapewnienia Fundacji długofalowych źródeł finansowania jej działalności statutowej, Fundacja może otrzymać udziały na podstawie umowy darowizny lub w wyniku spadkobrania na podstawie testamentu.

Zgodnie z powyżej przytoczonym przepisami, otrzymane przez Fundację na podstawie umowy darowizny lub spadkobrania udziały stanowiły będą jej przychód z nieodpłatnego świadczenia, wpływający na wysokość jej dochodu podlegającego opodatkowaniu. W sytuacji jednak, gdy Fundacja przeznaczy i faktycznie wydatkuje dochód wynikający z nieodpłatnego otrzymania udziałów na cele określone w jej statucie, które to cele będą zbieżne z celami działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy OPP (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania.

Cele statutowe określone statutem Fundacji będą zbieżne z celami działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy OPP.

Podobnie jak w wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania 1, w sytuacji gdy źródłem powstania dochodu nie są środki pieniężne, ale inne aktywa np. udziały lub akcje, pojęcie "przeznaczenia dochodu na określone cele" użyte w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć jako przeznaczenie tego aktywa na wskazane cele w zakresie, w jakim przeznaczenie tego aktywa jest technicznie możliwe. W przypadku praw majątkowych jakimi są udziały lub akcje, o ich przeznaczeniu na cele statutowe Fundacji można mówić wyłącznie w kontekście korzystania z praw, jakie te udziały bądź akcje dają jego posiadaczowi. Podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania udziałów bądź akcji w spółce kapitałowej jest prawo do otrzymania dywidendy (art. 191 oraz art. 347 k.s.h.).

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji gdy środki pieniężne pozyskane z tytułu posiadania przez Fundację udziałów (z dywidendy lub wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zbycia tych udziałów, w tym zbycia w celu ich umorzenia) będą przeznaczone i wydatkowane na działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy OPP, która nie będzie działalnością gospodarczą, dochód z tytułu otrzymania tych udziałów przez Fundację będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zaznaczyć należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje wyłączenia od powyżej opisywanego zwolnienia, o których mowa w art. 17 ust. 1a oraz 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie znajdą one jednak zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przytoczonych regulacji prawnych należy uznać, że uzyskany przez Fundację posiadającą status organizacji pożytku publicznego dochód wynikający z nieodpłatnego otrzymania udziałów będzie wolny od podatku dochodowego, w sytuacji gdy środki pieniężne otrzymane z tytułu posiadania tych udziałów będą przeznaczane i wydatkowane na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami działalności pożytku publicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:

* prawidłowe w zakresie podatkowych skutków otrzymania przez Fundację udziałów/akcji w drodze darowizny lub spadkobrania, w sytuacji gdy po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego te udziały/akcje będą wykorzystywane na cele pożytku publicznego w ten sposób, że środki pieniężne uzyskane z tytułu posiadania tych udziałów/akcji (dywidendy) będą przeznaczone i wydatkowane na cele pożytku publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy;

* nieprawidłowe w zakresie podatkowych skutków otrzymania przez Fundację udziałów/akcji w drodze darowizny lub spadkobrania, w sytuacji gdy po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego te udziały/akcje będą wykorzystywane na cele pożytku publicznego w ten sposób, że środki pieniężne uzyskane z tytułu posiadania tych udziałów/akcji (wynagrodzenie ze zbycia udziałów/akcji) będą przeznaczone i wydatkowane na cele pożytku publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 40), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) jako podmioty, które zwolnione są od podatku.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie.

Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Generalnie działalność fundacji można podzielić na:

* działalność statutową (niegospodarczą) oraz

* działalność gospodarczą.

Jednocześnie podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Działalność statutowa wiąże się bezpośrednio z realizacją celów, do jakich fundacja została utworzona. Przykładem tego typu działalności jest:

* działalność pomocowa,

* działalność naukowa,

* działalność szkoleniowa, wydawnicza,

* organizowanie i finansowanie,

* realizacja konkretnych zadań jedno-lub wielokrotnych.

Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z:

* majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku;

* dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych.

Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza.

Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Natomiast w myśl ust. 2 powołanego przepisu, organizacjami pozarządowymi są:

1.

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2.

niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

1.

podatku dochodowego od osób prawnych, (...)

- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, (...).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 cyt. ustawy).

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak stanowi pkt 6c ww. przepisu, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Należy jednak zastrzec, że zwolnienie wynikające z ww. art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy nie dotyczy - zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1a ustawy podatkowej:

1.

dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

* 1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.

dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zgodnie z przywołanym na wstępie art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Sfera zadań publicznych, o której mowa powyżej obejmuje zadania w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tylko dochód przeznaczony na cele statutowe pokrywające się z zadaniami w zakresie wymienionym w tym przepisie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacją pożytku publicznego może być w szczególności organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1-4, z zastrzeżeniem art. 21 - jeżeli łącznie spełnia wymagania określone w art. 20 wymienionej ustawy, tj.:

1.

prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2.

może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3.

nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4.

ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;

5.

członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6.

statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 spełniają określone ustawą warunki.

Z powyższego wynika, że organizacja pożytku publicznego nie działa dla osiągnięcia zysku. Nawet w wyjątkowej sytuacji, gdy prowadzi ona dodatkową działalność gospodarczą, dochody z tej działalności muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych. Naruszenie tego wymogu, skutkować będzie utratą statusu organizacji pożytku publicznego.

Odnosząc powyższe uwagi do treści art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, że ustawodawca zwalnia od podatku dochody organizacji pożytku publicznego, o ile podmioty te działają zgodnie z wymogami określonym w art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeznaczają swoje dochody na działalność pożytku publicznego. Nieistotne jest przy tym źródło uzyskanego dochodu. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest przeznaczenie i - bez względu na termin - wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W świetle powyższego, o możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę decydować będzie cel, na jaki przedmiotowy dochód zostanie przeznaczony.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w celu zapewnienia Fundacji długofalowych źródeł finansowania jej działalności statutowej osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym rozważa przekazanie Fundacji w drodze darowizny lub poprzez odpowiednie zapisy w testamencie udziałów lub akcji spółek kapitałowych.

Skutkiem powyższego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie uzyskanie przez obdarowanego nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Do powstania przychodu ze świadczeń nieodpłatnych dochodzi więc wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw (w szczególności ze środków pieniężnych). Zatem w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody podatkowe. Dla celów podatkowych za nieodpłatne świadczenia należy przyjmować te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Warunkiem uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód - co wynika z literalnego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest jego otrzymanie przez podatnika. Aby mówić o otrzymaniu świadczenia przez świadczeniobiorcę, świadczeniodawca musi wyrazić pozytywną wolę tego świadczenia poprzez zobowiązanie się do jego spełnienia. Nie wystarczy samo zawarcie umowy o nieodpłatne świadczenie, lecz konieczne jest jej wykonanie.

W konsekwencji wartość otrzymywanych w drodze darowizny lub poprzez odpowiednie zapisy w testamencie udziałów lub akcji spółek kapitałowych stanowić będzie dla Fundacji przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Jak wskazuje Wnioskodawca, w przypadku praw majątkowych jakimi są udziały lub akcje, o ich przeznaczeniu na cele statutowe Fundacji można mówić wyłącznie w kontekście korzystania z praw jakie te udziały bądź akcje dają jego posiadaczowi. W tym kontekście należy wskazać przykładowo, że podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania udziałów bądź akcji w spółce kapitałowej jest prawo do otrzymania dywidendy (art. 191 oraz art. 347 Kodeksu spółek handlowych).

Wobec powyższego, skoro środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu posiadania udziałów/akcji, tj. dywidenda, będą przeznaczone i wydatkowane na cele pożytku publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód Fundacji z tytułu otrzymania tych udziałów/akcji będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w sytuacji, gdy otrzymane przez Wnioskodawcę udziały/akcje zostaną zbyte (w tym w celu ich umorzenia), pod względem podatkowym zdarzenie to należy podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich to otrzymanie darowizny/spadku z przeznaczeniem "na sprzedaż", drugi - przeznaczenie i wydatkowanie środków pieniężnych otrzymanych "ze sprzedaży" tych udziałów/akcji na realizację celów statutowych Wnioskodawcy.

Dochód wynikający z uzyskania przychodu w postaci wartości otrzymanych w formie darowizn lub spadkobrania udziałów/akcji przeznaczonych "na sprzedaż" nie wypełnia przesłanek art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. przeznaczenie udziałów/akcji (a tym samym uzyskanego dochodu w postaci wartości otrzymanych udziałów/akcji)"na sprzedaż" nie realizuje celów statutowych Fundacji.

Podkreślić należy, że z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprost wynika, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę - tj. cele wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 17 ust. 1 pkt 6c bezpośrednio odsyła do wymienionej ustawy), przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu.

Zdaniem tut. Organu, przeznaczając środki pieniężne uzyskane tytułem zbycia udziałów/akcji (w tym wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu ich umorzenia) będących przedmiotem darowizny/spadku na realizację swoich celów statutowych wypełni przesłankę zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do uzyskanego dochodu Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie z opodatkowania.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że:

* w sytuacji gdy środki pieniężne otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu posiadania udziałów/akcji (dywidenda) będą przeznaczone i wydatkowane na cele pożytku publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód z tytułu otrzymania tych udziałów/akcji będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych;

* dochód wynikający z uzyskania przychodu w postaci wartości otrzymanych w formie darowizn lub na podstawie testamentów udziałów/akcji przeznaczonych "na sprzedaż" nie wypełnia przesłanek art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. przeznaczenie udziałów/akcji (a tym samym uzyskanego dochodu w postaci wartości otrzymanych udziałów/akcji)"na sprzedaż" nie realizuje celów statutowych Fundacji.

Jednocześnie odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl