ILPB3/4510-1-542/15-2/AO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/4510-1-542/15-2/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie zarządzania i administrowania Internetowymi serwisami ogłoszeniowymi.

Jednym z serwisów znajdujących się w portfelu Wnioskodawcy jest X (dalej: "Serwis") - tj. serwis ogłoszeń, poprzez który Wnioskodawca świadczy na rzecz użytkowników Internetu (dalej: "Użytkownicy") usługi polegające na umożliwieniu zamieszczania przez nich ogłoszeń w Serwisie (ogłoszenia pochodzą od Użytkowników, którzy samodzielnie ustalają ich treści).

W ramach funkcjonowania Serwisu, Wnioskodawca umożliwia Użytkownikom zamieszczającym swoje ogłoszenia dokonanie przedpłat na poczet przyszłego korzystania z oferowanych usług (dalej: "Przedpłata"). Odbiorcą Przedpłaty jest Wnioskodawca.

Po dokonaniu Przedpłaty, Użytkownik ma możliwość przeznaczenia przedpłaconych środków na nabycie różnych rodzajów usług oferowanych w ramach Serwisu (dalej: "Usługa" lub "Usługi"), w szczególności takich jak:

a.

możliwość umieszczenia ogłoszenia w wybranych kategoriach płatnych,

b.

wyróżnienia ogłoszenia,

c.

przedłużenia okresu ważności umieszczonego ogłoszenia w wybranych kategoriach płatnych,

d.

nabycie pakietu ogłoszeń, pozwalającego na umieszczenie większej liczby ogłoszeń w danej kategorii tematycznej po niższej cenie jednostkowej,

e.

możliwość umieszczenia dodatkowych ogłoszeń, poza limit wynikający z pakietu ogłoszeń.

Cena za konkretną Usługę wynika z cennika Wnioskodawcy i jest różna w zależności od rodzaju Usługi oraz kategorii tematycznej ogłoszeń, w której Usługa ma zostać świadczona.

W momencie otrzymania Przedpłaty Wnioskodawca:

a.

nie ma możliwości określenia, na jakiego rodzaju Usługi Przedpłata zostanie przeznaczona oraz kiedy Przedpłata zostanie faktycznie wykorzystana przez Użytkownika,

b.

nie jest w stanie określić, czy Użytkownik w ogóle nabędzie jakąkolwiek Usługę w przyszłości - Użytkownik może bowiem w dowolnym momencie zażądać zwrotu Przedpłaty (dalej: "Zwrot Przedpłaty"). Podstawą Zwrotu Przedpłaty jest złożenie wniosku przez Użytkownika.

Z chwilą zakupu Usługi przez Użytkownika odpowiednia część Przedpłaty jest zaliczana na poczet wynagrodzenia za daną Usługę. Zmniejszeniu o tę kwotę ulega Przedpłata na zakup kolejnych Usług.

Po nabyciu Usługi przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty, Wnioskodawca - na żądanie Użytkownika - wystawia fakturę VAT. Faktura VAT zawiera informację, jakiego rodzaju Usługa została faktycznie nabyta przez Użytkownika.

W odniesieniu do Przedpłaty, Wnioskodawca nie wybrał sposobu ustalania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Przedpłata nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy w momencie jej otrzymania, a przychód, w wysokości odpowiadającej cenie danej Usługi, powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę każdorazowo w momencie uregulowania należności przez Użytkownika (tekst jedn.: zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty).

Zdaniem Wnioskodawcy, Przedpłata nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy w momencie jej otrzymania, a przychód, w wysokości odpowiadającej cenie danej Usługi, powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę każdorazowo w momencie uregulowania należności przez Użytkownika (tekst jedn.: zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych:

a. Przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

b. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).

c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

i. wystawienia faktury, albo

ii. uregulowania należności (art. 12 ust. 3a cyt. ustawy).

d. Do przychodów nie zalicza się, między innymi, pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że Przedpłata nie stanowi przychodu podatkowego a przychód (w wysokości odpowiadającej cenie danej Usługi) powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę dopiero w najwcześniejszym z następujących momentów: wykonania Usługi przez Wnioskodawcę, albo wystawienia faktury VAT z tego tytułu, albo uregulowania należności przez Użytkownika (tekst jedn.: zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty). W szczególności, należy wskazać, że:

a. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia przychodu. Art. 12 ww. ustawy wskazuje jedynie kategorie świadczeń, które:

i. mogą zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pozytywny katalog o charakterze otwartym, zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przy czym przepis ten zawiera wyłącznie przykładowe świadczenia, stanowiące przychód podatkowy, oraz

ii. nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (negatywny katalog o charakterze zamkniętym, zawarty w art. 12 ust. 4 ww. ustawy).

b. Aby dane świadczenie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, niezbędne jest zaistnienie łącznie dwóch przesłanek, tj.:

i. świadczenie powinno stanowić przysporzenie po stronie podatnika, skutkujące powiększeniem stanu jego aktywów, albo też pomniejszeniem stanu jego pasywów, a także

ii. przysporzenie to powinno mieć charakter definitywny, tj. trwały, bezwarunkowy, ostateczny i pewny - co wynika bezpośrednio z brzmienia art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazującego, że przychodem podatkowym są przychody należne podatnikowi.

c. W konsekwencji, tylko wtedy, gdy przysporzenie majątkowe po stronie podatnika ma charakter definitywny, tj. w sposób trwały powiększa ono aktywa podatnika, bądź też pomniejsza jego pasywa może ono zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

d. W momencie otrzymania Przedpłaty, Wnioskodawca nie ma możliwości określenia, jakiego rodzaju Usług dotyczy Przedpłata, kiedy Przedpłata zostanie faktycznie wykorzystana przez Użytkownika a nawet czy Przedpłata w ogóle zostanie wykorzystana.

e. Przedpłaty stanowią należność na poczet przyszłego potencjalnego nabycia Usług przez Użytkownika, przy czym - z uwagi na charakter Przedpłaty, szeroki wachlarz Usług dostępnych dla Użytkowników oraz fakt, że cena za konkretną Usługę może różnić się w zależności od rodzaju Usługi - Przedpłaty nie mogą być utożsamiane z zaliczką związaną z konkretną transakcją, a jedynie z wpłatą na poczet potencjalnego nabycia nieokreślonej w momencie dokonania Przedpłaty Usługi z katalogu usług świadczonych (obecnie lub w przyszłości) przez Wnioskodawcę.

f. Dodatkowo, ze względu na możliwość wystąpienia Zwrotu Przedpłaty (w całości lub w części), Przedpłaty, w momencie ich otrzymania przez Wnioskodawcę, nie stanowią trwałego przysporzenia po stronie Wnioskodawcy. Na moment otrzymania Przedpłaty Wnioskodawca w szczególności nie jest w stanie określić, czy Użytkownik dokona za pomocą środków w ramach Przedpłaty nabycia Usług, czy też wystąpi o zwrot tych środków.

g. Jednocześnie, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podatkowy w analizowanej sytuacji powinien powstać w momencie wykonania Usługi przez Wnioskodawcę, nie później jednak niż w momencie:

i. wystawienia faktury VAT z tego tytułu, albo

ii. uregulowania należności przez Użytkownika (tekst jedn.: zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty).

h. Mając na uwadze mechanizm Przedpłaty opisany w niniejszym wniosku, zdaniem Wnioskodawcy, przychód podatkowy z tytułu Przedpłaty, w wysokości odpowiadającej cenie świadczenia nabytego przez Użytkownika, powstanie każdorazowo w momencie zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika. Będzie to najwcześniejszy ze wskazanych w pkt g powyżej moment, w jakim Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać przychód podatkowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym momencie ta część lub całość środków w ramach Przedpłaty, odpowiadająca wartości Usługi nabytej przez Użytkownika, stanie się definitywnym przysporzeniem Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sadów administracyjnych, w szczególności:

* w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 24 lutego 2015 r. znak IBPBI/2/423- 1431/14/AP, zgodnie z którą: "O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi".

* w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z 23 lipca 2014 r. znak IPPB3/423-469/14- 2/PK1, zgodnie z którą: "sama transakcja "nabycia" pieniądza elektronicznego nie powoduje po stronie Spółki powstania przysporzenia majątkowego, które miałoby charakter podatkowotwórczy. Dopiero wykonanie usług, czy też dostawa towarów sprawi, iż pieniądz elektroniczny zostanie w sposób definitywny przekazany Spółce, czy też podmiotom trzecim wykonującym usługi na jej zlecenie. (...) W niniejszej sytuacji uregulowanie należności następuje w istocie w momencie wykonania usługi, albowiem dopiero wówczas wiadomo, czy dane przysporzenie jest definitywne i za jaką usługę zostało uiszczone".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 tej ustawy wymienione zostały jednak przykładowe rodzaje przychodów, moment ich powstania i wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.

Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi może on rozporządzać jak właściciel.

Natomiast katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych jest zamknięty i zawarty został w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z określonymi zastrzeżeniami, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Z powyższego przepisu wynika więc, że pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Ponadto dodać należy, że jeśli zaistniałe wyżej zdarzenia wystąpią po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

W tym miejscu należy wskazać, iż mimo że art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazuje, że możliwa jest sytuacja, gdy przychód powstanie jeszcze przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi, częściowym wykonaniem usługi lub zbyciem prawa majątkowego w związku z wcześniejszym otrzymaniem należności, to przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza wyjątek i stanowi, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Użyte w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie "pobrane wpłaty lub zarachowane należności", odnosi się do pobranych przedpłat i zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie i dopiero po realizacji łączącej strony umowy wystąpi przychód podatkowy rzutujący na podstawę opodatkowania.

Należy jednak podkreślić, że zaliczki (przedpłaty) nie mogą być anonimowe. Ich dokumentowanie i ewidencja powinna być prowadzona w sposób przejrzysty, pozwalający na przyporządkowanie pobranych wpłat do danej usługi bądź do danego towaru i konkretnego nabywcy. Z faktury lub umowy powinno jednoznacznie wynikać, które pobrane wpłaty lub zarachowane należności są zaliczkami (przedpłatami). Nie wszystkie zatem wpłaty będą zaliczkami i przedpłatami niestanowiącymi przychodów podatkowych. Do przychodów nie zalicza się tylko tych zaliczek i przedpłat, które można przyporządkować do dostawy konkretnego towaru, czy też konkretnej usługi, która zostanie wykonana w określonym terminie realizacji.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania i administrowania internetowymi serwisami ogłoszeniowymi. Jednym z serwisów znajdujących się w portfelu Wnioskodawcy jest serwis ogłoszeń (dalej: "Serwis"), poprzez który Wnioskodawca świadczy na rzecz użytkowników Internetu (dalej: "Użytkownicy") usługi polegające na umożliwieniu zamieszczania przez nich ogłoszeń w Serwisie. W ramach funkcjonowania Serwisu, Wnioskodawca umożliwia Użytkownikom zamieszczającym swoje ogłoszenia dokonanie przedpłat na poczet przyszłego korzystania z oferowanych usług (dalej: "Przedpłata"). Po dokonaniu Przedpłaty, Użytkownik ma możliwość przeznaczenia przedpłaconych środków na nabycie różnych rodzajów usług oferowanych w ramach Serwisu (dalej: "Usługa" lub "Usługi"). Z chwilą zakupu Usługi przez Użytkownika odpowiednia część Przedpłaty jest zaliczana na poczet wynagrodzenia za daną Usługę. Zmniejszeniu o tę kwotę ulega Przedpłata na zakup kolejnych Usług.

Jednocześnie, jak wynika z wyjaśnień Spółki w momencie otrzymania Przedpłaty Wnioskodawca:

* nie ma możliwości określenia, na jakiego rodzaju Usługi Przedpłata zostanie przeznaczona oraz kiedy Przedpłata zostanie faktycznie wykorzystana przez Użytkownika,

* nie jest w stanie określić, czy Użytkownik w ogóle nabędzie jakąkolwiek Usługę w przyszłości - Użytkownik może bowiem w dowolnym momencie zażądać zwrotu Przedpłaty (dalej: "Zwrot Przedpłaty"). Podstawą Zwrotu Przedpłaty jest złożenie wniosku przez Użytkownika.

Biorąc pod uwagę gramatyczną wykładnię przepisu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, należy uznać, że w niniejszej sprawie do przychodów nie zalicza się zaliczek i przedpłat zrealizowanych na poczet usług, które zostaną wykonane w przyszłości, ale tylko wtedy, gdy zaliczki i przedpłaty można przyporządkować do konkretnych usług.

Zatem, zdaniem tut. Organu, już w momencie pobrania wpłaty Spółka musi dysponować wiedzą na poczet jakiej konkretnej usługi, która zostanie przez nią wykonana w przyszłości musi zarachować otrzymaną wpłatę. Sformułowanie użyte w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych" wskazuje, że chodzi o takie dostawy towarów lub usług, co do których w momencie pobrania wpłaty nie ma wątpliwości, że zostaną faktycznie wykonane. Otrzymywane i należne Wnioskodawcy kwoty z tytułu sprzedaży usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez użytkowników internetu ogłoszeń w Serwisie tych wymogów nie spełniają, bowiem jak wskazał Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie: "(...) nie ma możliwości określenia, na jakiego rodzaju Usługi Przedpłata zostanie przeznaczona (...)"oraz " (...) nie jest w stanie określić, czy Użytkownik w ogóle nabędzie jakąkolwiek Usługę w przyszłości (...)".

Pogląd, zgodnie z którym dla zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest określenie jakich dostaw towarów i usług dotyczy należność akceptowany jest również w orzecznictwie sądów administracyjnych (por.m.in. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 kwietnia 2005 r. sygn. FSK 1623/04 oraz z 11 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 1938/10).

Mając zatem na uwadze powołane uregulowania prawne oraz okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, uznać należy, że w niniejszej sprawie przychód osiągany przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez Użytkowników ogłoszeń w Serwisie, powstaje w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń:

1.

wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi,

2.

wystawienia faktury,

3.

uregulowania należności przez Użytkownika.

Wobec powyższego, w sytuacji gdy Wnioskodawca najpierw otrzyma środki w ramach Przedpłaty, a później wystawi fakturę VAT, bądź wykona usługę, przychód z tytułu tej sprzedaży - stosownie do treści art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powstanie w dniu otrzymania tych środków od Użytkownika.

Nie można również zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że: "(...) ze względu na możliwość wystąpienia Zwrotu Przedpłaty (w całości lub w części), Przedpłaty, w momencie ich otrzymania przez Wnioskodawcę, nie stanowią trwałego przysporzenia po stronie Wnioskodawcy". Jak zostało bowiem wskazane powyżej, w przedmiotowej sprawie dojdzie do powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego w momencie otrzymania środków od Użytkownika na poczet przyszłego korzystania z oferowanych przez Spółkę usług. Zatem, w przypadku, gdy Spółka dokona zwrotu przedmiotowych płatności (określonych przez nią jako Przedpłaty) na podstawie złożonego przez Użytkownika wniosku, będzie zobowiązana dokonać korekty przychodu o tę wartość.

Wobec powyższego, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że Przedpłata nie stanowi jego przychodu podatkowego w momencie jej otrzymania, a przychód, w wysokości odpowiadającej cenie danej Usługi, powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę każdorazowo w momencie uregulowania należności przez Użytkownika (tekst jedn.: zaliczenia przez Wnioskodawcę Przedpłaty (jej całości lub części) na poczet konkretnej Usługi nabytej przez Użytkownika z wykorzystaniem środków w ramach Przedpłaty).

Odnosząc się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Jednocześnie informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl