Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 listopada 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/4510-1-383/15-3/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - reprezentowanej przez pełnomocnika - przedstawione we wniosku z 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pakietów medycznych, które zostaną w przyszłości przyznane obecnym lub przyszłym pracownikom Spółki, w części przypadającej na pracowników, jak i na członków ich rodzin - pytanie nr 2 zdarzenie przyszłe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pakietów medycznych przeznaczonych dla wybranych pracowników (dotychczas korzystających z tych pakietów) - pytanie nr 1 stan faktyczny;

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pakietów medycznych, które zostaną w przyszłości przyznane obecnym lub przyszłym pracownikom Spółki, w części przypadającej na pracowników, jak i na członków ich rodzin - pytanie nr 2 zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), rozliczającym się w okresach miesięcznych. Spółka jest producentem systemów profili okiennych i drzwiowych z PCV oraz materiałów kompozytowych.

Spółka zapewnia pracownikom opiekę zdrowotną z zakresu medycyny pracy, a wybranym pracownikom (w głównej mierze kadrze kierowniczej) także nieobowiązkowe świadczenia medyczne (tzn. świadczenia inne niż z zakresu medycyny pracy). Nieobowiązkowe świadczenia medyczne, które zostały przyznane wybranym pracownikom, na potrzeby niniejszego wniosku określone zostaną jako "pakiety medyczne".

Pakiety medyczne upoważniają wybranych pracowników Spółki do korzystania z nieobowiązkowych świadczeń medycznych w wybranych placówkach zdrowotnych. Z pakietów medycznych nie korzystają członkowie rodzin ww. wybranych pracowników.

Wartość pakietów medycznych stanowi przychód wybranych pracowników korzystających z pakietów medycznych, które opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik pobiera zaliczki na przedmiotowy podatek.

Spółka zamierza rozszerzyć grupę osób, którym zapewniałaby pakiety medyczne, w ten sposób, że według własnego uznania zamierza:

* rozszerzyć pakiety medyczne na członków rodziny wybranych pracowników dotychczas korzystających z pakietów medycznych,

* przyznać pakiety medyczne części albo całości pracowników obecnych, którzy dotychczas nie korzystali z pakietów medycznych, a także części albo całości pracowników przyszłych (po ich zatrudnieniu) - pakiety medyczne wyłącznie dla pracowników obecnych/przyszłych,

* przyznać pakiety medyczne części albo całości pracowników obecnych i członkom ich rodzin, którzy dotychczas nie korzystali z pakietów medycznych, a także części albo całości pracowników przyszłych (po ich zatrudnieniu) i członkom ich rodzin - pakiety medyczne dla pracowników obecnych/przyszłych i członków ich rodzin.

Pakiety medyczne (w części dotyczącej pracowników jak i ich rodzin) są przyznawane na czas pozostawania pracowników (obecnych, przyszłych) w stosunku pracy ze Spółką.

Niniejszy wniosek dotyczy:

* wybranych pracowników Spółki korzystających z pakietów medycznych,

* wybranych pracowników, którym Spółka chciałaby przyznać pakiety medyczne, a którzy dotychczas nie korzystali z pakietów medycznych,

* przyszłych/potencjalnych pracowników, którym Spółka chciałaby przyznać pakiety medyczne,

niebędących osobami określonymi w art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzn. członkami rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub innych organów stanowiących Spółki).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów medycznych przeznaczonych dla wybranych pracowników (dotychczas korzystających z tych pakietów) stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (stan faktyczny);

2. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów medycznych, które zostaną w przyszłości przyznane obecnym lub przyszłym pracownikom Spółki, stanowić będą koszt uzyskania przychodu zarówno w części przypadającej na pracowników, jak i na członków ich rodzin... (zdarzenie przyszłe).

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 16 listopada 2015 r. nr ILPB3/4510-1-383/15-2/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika (Spółkę) za koszt uzyskania przychodów jest łączne spełnienie następujących warunków:

1.

został poniesiony przez podatnika (Spółkę), tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych Spółki (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik);

2.

pozostaje w pośrednim albo bezpośrednim związku z prowadzoną przez podatnika (Spółkę) działalnością gospodarczą (został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów);

3.

nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc powyższe warunki do przedstawionego stanu faktycznego Spółka informuje, iż:

Ad. 1.

Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych przeznaczonych dla:

* wybranych pracowników, którzy obecnie korzystają z tych pakietów,

* członków rodzin wybranych pracowników dotychczas korzystających z tych pakietów;

* wybranych pracowników, którzy dotychczas nie korzystają z tych pakietów;

* wybranych przyszłych pracowników (po ich zatrudnieniu przez Spółkę);

* członków rodzin wybranych obecnych pracowników, którzy dotychczas nie korzystali z pakietów medycznych;

* członków rodzin wybranych przyszłych pracowników (po zatrudnieniu tych pracowników przed Spółkę)

są albo będą ponoszone z majątku Spółki (Spółka opłaca składki na rzecz dostawcy usług).

Ad. 2.

Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych wykazują związek z przychodami Spółki jako element dodatkowego wynagrodzenia pracownika, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uznanie, iż pakiety medyczne stanowią koszt uzyskania przychodu jedynie w części przypadającej na pracownika (tzn. wartość ubezpieczenia członków rodziny nie jest kosztem podatkowym) prowadziłoby do konsekwencji niewytłumaczalnych z perspektywy systematyki ustaw o podatkach dochodowych. Gdyby bowiem Spółka przyznała pracownikom dodatkowe wynagrodzenie pieniężne o wartości odpowiadającej kosztowi pakietu medycznego dla pracowników albo dla członków ich rodzin, zaś pracownicy nabyliby pakiety medyczne dla siebie albo dla swoich rodzin we własnym zakresie, nie ulegałoby wątpliwości, iż dodatkowe wynagrodzenie pieniężne jest kosztem uzyskania przychodu Spółki. Nabycie "pośrednio" przez Spółkę pakietów medycznych dla pracowników albo członków rodzin pracowników prowadzi do identycznych skutków, co przedstawiona powyżej hipotetyczna sytuacja przyznania dodatkowego świadczenia pieniężnego. W konsekwencji, nie istnieją żadne argumenty dla zróżnicowania w skutkach podatkowych obu świadczeń.

Polityka kadrowa Spółki opiera się na pozyskiwaniu najlepszych fachowców, gdyż wysoko wykwalifikowana kadra stanowi istotny element budowania przewagi konkurencyjnej, co w konsekwencji może wpływać na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. Wiedza, doświadczenie i kompetencje wnoszone do Spółki przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników niewątpliwie przekładają się na osiąganie wyższych przychodów przez Spółkę. Pakiety medyczne przyznawane pracownikom i ich rodzinom pozwolą Spółce na zatrzymanie bardziej wykwalifikowanych pracowników (konkurencyjność Spółki).

Niezależnie od powyższego, związek wydatków na pakiety medyczne pracowników oraz członków ich rodzin z przychodami Spółki wynika z następujących okoliczności faktycznych:

* poprawa wizerunku i zwiększenie atrakcyjności Spółki jako pracodawcy, pozwalające na pozyskanie oraz trwałe utrzymanie fachowego personelu. Spółka jako podmiot zapewniający pakiety medyczne dla pracowników oraz członków ich rodzin zyskuje na konkurencyjności względem pracodawców nieoferujących tego rodzaju świadczeń;

* zmniejszenie absencji pracowników poprzez zapewnienie szybszego oraz sprawniejszego dostępu do świadczeń zdrowotnych, np. skrócenie nieobecności rodzica małoletniego dziecka poprzez skrócenie okresu leczenia dziecka, dzięki czemu pracodawca (Spółka) nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z nieobecnością pracowników;

* zwiększenie motywacji, lojalności i zaangażowania pracownika w pracę na rzecz Spółki, jak również identyfikacji pracownika ze Spółką, jako pracodawcą obejmującym dodatkową opieką medyczną nie tylko pracownika, ale również członków jego najbliższej rodziny;

* zmniejszenie rotacji wśród pracowników Spółki.

Spółka podkreśla, iż przyznanie pakietów medycznych wybranym pracownikom oraz członkom rodzin tych pracowników nie stanowi żadnej formy nieekwiwalentnego świadczenia (darowizny czy ofiary) na rzecz tych osób. Jedynym tytułem otrzymania przez te osoby pakietów medycznych jest świadczenie przez członka ich rodziny (danego pracownika) pracy na rzecz Spółki. Innymi słowy, pracownik Spółki "płaci" swoją pracą za pakiety medyczne zarówno dla siebie, jak i członków swojej rodziny. Spółka nie opłaca pakietów medycznych ani dla pracownika ani dla członków jego rodziny po zakończeniu jego pracy dla Spółki.

Ad. 3.

Wydatki na nabycie pakietów medycznych nie są objęte dyspozycją żadnego z przepisów, wymienionych w katalogu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie pakietów medycznych nie są wydatkiem pracodawcy (Spółki) na działalność socjalną, o której mowa w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 16 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy). Jak wspomniano w przedstawionym stanie faktycznym, niniejszy wniosek nie dotyczy osób, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzn. członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub innych organów stanowiących Spółki). Zgodnie z brzmieniem przepisu wydatki na rzecz tych osób nie stanowią kosztu uzyskania przychodu z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Podsumowanie.

Mając na uwadze całokształt okoliczności faktycznych, zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, iż dotychczasowe jak również przyszłe wydatki na nabycie pakietów medycznych dla wybranych pracowników (obecnych/przyszłych) oraz członków ich rodzin stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki zarówno w części przypadającej na pracowników, jak i członków ich rodzin.

Zdaniem Spółki istnieje ewidentny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami ponoszonymi przez Spółkę na zakup pakietów medycznych dla pracowników (obecnych/przyszłych) oraz członków ich rodzin z zamiarem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów Spółki.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej, np.:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2008 r. (sygn. akt ITPB3/423-554/08/PS), wydanej dla analogicznego stanu faktycznego, w której to interpretacji wskazano, iż: "(...) przedmiotowe wydatki z tytułu abonamentów medycznych, poniesione faktycznie przez Spółkę, stanowić będą w całości koszty uzyskania przychodów jako element wynagrodzenia pracownika";

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydanej w dniu 8 listopada 2013 r. (sygn. akt IBPBI/2/423-1065/13/PC), w której stwierdził, że: "(...) wydatki na zakup pakietów medycznych, które są następnie sprzedawane pracownikom za symboliczną złotówkę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (również w części przypadającej na członków rodzin pracowników), gdyż spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT oraz nie są wymienione w negatywnym katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów";

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydanej w dniu 21 listopada 2014 r. (sygn. akt ILPB3/423-432/14-2/PR), w której Organ skarbowy przyznał, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe, tj. dotychczasowe jak również przyszłe wydatki na nabycie pakietów medycznych stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki zarówno w części przypadającej na jej pracowników, jak i członków ich rodzin;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydanej w dniu 10 kwietnia 2015 r. (sygn. akt IBPBI/2/4510-58/15/IZ), w której Organ skarbowy wskazał, że: "Nie ulega wątpliwości, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin zostały poniesione przez Spółkę w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników. Ww. wydatki stanowią zatem przejaw i wyraz starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników oraz ich najbliższych osób, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.; jednocześnie nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1, zatem stanowią one koszty uzyskania przychodów Spółki".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl