ILPB3/4510-1-173/16-3/AK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB3/4510-1-173/16-3/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/4510-1-173/16-3/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 1 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia, wypłacanego na rzecz danego Zawodnika na podstawie wystawionych przez niego faktur z tytułu świadczenia usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia, wypłacanego na rzecz danego Zawodnika na podstawie wystawionych przez niego faktur z tytułu świadczenia usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

1.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną prowadzącą działalność gospodarczą w sporcie profesjonalnym, tj. prowadzącą profesjonalny klub piłkarski, w ramach którego jedna z drużyn (I Drużyna) uczestniczy w zawodach sportowych organizowanych w ramach Ekstraklasy - najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich w Polsce (dalej: Klub). Zgodnie ze Statutem, przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest między innymi: Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z), Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), Pozostała działalność rozrywkowa rekreacyjna (PKD 93.29.Z): (wg PKWiU w grupowaniu 93.1 Usługi związane ze sportem). Wnioskodawca realizuje swoje cele między innymi poprzez uczestnictwo w rozgrywkach oraz zawodach sportowych w piłce nożnej, w tym w najwyższej klasie rozgrywek piłkarskich w Polsce (Ekstraklasa), organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, prowadzenie działalności marketingowej oraz świadczenie usług reklamowych.

2.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

3.

Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną VAT między innymi w zakresie:

a.

sprzedaży biletów wstępu na zawody sportowe w ramach ww. rozgrywek,

b.

sprzedaży praw do rejestracji poszczególnych sportowców innym klubom piłkarskim (na zasadzie odpłatnych transferów czasowych lub definitywnych),

c.

sprzedaż usług reklamowych,

d.

wynajmu nieruchomości.

4.

W związku z prowadzeniem ww. klubu piłkarskiego Wnioskodawca zawiera umowy ze sportowcami (zwanymi dalej: piłkarzami lub zawodnikami), którzy zawodowo trudnią się grą w piłkę nożną. Na podstawie ww. umów piłkarze świadczą na rzecz Wnioskodawcy usługi sportowe, które polegają na profesjonalnym uprawianiu piłki nożnej, tj. na grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich.

5.

Umowy, które zawierane są przez Wnioskodawcę z ww. piłkarzami mają charakter umów o świadczenie usług, do których stosowane są - zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego - przepisy dotyczące zlecenia.

6.

Poszczególni piłkarze grający w drużynie piłkarskiej Wnioskodawcy zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, która obejmowałaby świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną dla drużyny piłkarskiej Wnioskodawcy. Poszczególni piłkarze zamierzają zarejestrować działalność jako działalność jednoosobową i złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o wpis tej działalności. Piłkarze, jako przedsiębiorcy, sami będą zobowiązani zadbać o właściwe przygotowanie do świadczenia tych usług na możliwie najwyższym poziomie (np. zatrudnianie menadżerów, dietetyków, masażystów, opieka prawnicza, itp.)

7.

Po rozpoczęciu przez ww. piłkarzy działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza zawrzeć z piłkarzami umowy zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej w ramach tej działalności. Na podstawie ww. umów piłkarze będą wykonywali na rzecz Wnioskodawcy czynności polegające na profesjonalnym uprawianiu sportu w ramach zarobkowej działalności usługowej wykonywanej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób ciągły i zorganizowany. Każdy piłkarz będzie we własnym zakresie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością i umową zawartą z Wnioskodawcą, będzie dysponował niezależnością i samodzielnością w działaniu pozwalającą uznać, że będzie działać jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W umowie nie zostaną zawarte postanowienia, w ramach których Wnioskodawca wziąłby na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez zawodnika na rzecz Wnioskodawcy. Zatem, w ramach umowy, każdy piłkarz znaczną część czynności będzie wykonywał bez pozostawania pod kierownictwem Wnioskodawcy, w czasie i miejscu dowolnie przez piłkarza wybranym. Na podstawie umowy każdy piłkarz zobowiąże się między innymi do:

a.

reprezentowania barw Klubu w charakterze piłkarza w zespole lub zespołach piłki nożnej, na zasadzie wyłączności, w krajowych lub międzynarodowych rozgrywkach sportowych, jak również w ramach wszelkich zajęć treningowych czy innych zajęć sportowych organizowanych przez Klub,

b.

przestrzegania sportowego trybu życia i utrzymania kondycji fizycznej na poziomie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania usług na rzecz Wnioskodawcy,

c.

udostępnienia Wnioskodawcy swojego wizerunku do celów komercyjnych związanych z działalnością Wnioskodawcy oraz sponsorów Wnioskodawcy,

d.

przestrzegania przepisów gry w piłkę nożną,

e.

dokładania najwyższej staranności w wykonywaniu zobowiązań, jako zawodnik, w zakresie świadczonych usług w związku z reprezentowaniem barw Klubu w rozgrywkach oraz udziałem we wszelkich zajęciach sportowych wskazanych przez Klub,

f.

wszechstronnego rozwoju umiejętności sportowych; w tym zakresie szereg czynności piłkarz będzie wykonywał we własnym zakresie, w czasie i miejscu wybranym przez piłkarza dowolnie (piłkarz będzie miał w powyższym zakresie pełną dowolność),

g.

brania aktywnego udziału w procesie szkoleniowym Klubu oraz we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z instrukcjami sztabu szkoleniowego Klubu,

h.

przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,

i.

udziału w zawodach i maksymalizowania wyników sportowych.

8.

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług przez piłkarzy składać się będzie z dwóch części: wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia premiowego uzależnionego od osiąganych przez Wnioskodawcę oraz piłkarzy wyników. Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane będzie w okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawianych przez piłkarzy w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez piłkarza. Ponadto, umowa przewidywać będzie comiesięczną wypłatę wynagrodzeń premiowych.

9.

Piłkarze zamierzają przychody uzyskane w związku z zawartymi w ramach działalności gospodarczej umowami zlecenia o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zaliczyć do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których umowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zamierzają też dokonać rejestracji jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

10.

Wnioskodawca jest zainteresowany takim prowadzeniem I Drużyny, które zapewni Wnioskodawcy walkę o tytuł mistrzowski (mistrzostwo Polski) w rozgrywkach Ekstraklasy oraz walkę o zwycięstwa w innych rozgrywkach, w tym międzynarodowych. W tym celu Wnioskodawca planuje podjąć współpracę z piłkarzami, którzy świadczyć będą profesjonalne usługi w oparciu o własne umiejętności oraz starania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo/będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z fakturami wystawianymi przez piłkarzy z tytułu świadczenia przez nich usług na rzecz Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma/będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z fakturami wystawianymi przez piłkarzy. Taki wniosek wynika z następujących przyczyn.

W świetle art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki akcyjne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Dlatego też do ustalenia przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz podstawy opodatkowania dla tych podmiotów stosuje zasady wynikające z tej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie). Aby więc wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

1.

został poniesiony przez podatnika,

2.

jest definitywny, a więc bezzwrotny,

3.

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

4.

poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

5.

nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy.

Wskazać należy, że właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:

1.

przeznaczenie wydatku (celowość, zasadność wydatku dla funkcjonowania podmiotu). Ze względu na szeroki zakres celowości, powinno poddawać się szczegółowej analizie czynniki wpływające na celowość w postaci racjonalności i efektywności,

2.

potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu. względnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Ponadto obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego z osiąganymi przychodami lub zabezpieczeniem ich źródła zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Drugi z elementów zawartych w omawianym przepisie stanowi przesłankę negatywną, zgodnie z którą, ponoszony wydatek nie może być ujęty w zawartym w art. 16 ust. 1 katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Wnioskodawca jest klubem sportowym działającym w formie spółki akcyjnej w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie ze Statutem, przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest i będzie między innymi: Działalność obiektów sportowych (PKO 93.11.Z), Działalność klubów sportowych (PKO 93.12.Z), Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z.), Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z). Wnioskodawca realizuje swoje cele między innymi poprzez uczestnictwo w rozgrywkach oraz zawodach sportowych w piłce nożnej, w tym w najwyższej klasie rozgrywek piłkarskich w Polsce (Ekstraklasa), organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych prowadzenie działalności szkoleniowej, prowadzenie działalności marketingowej oraz świadczenie usług reklamowych.

Nie ulega wątpliwości, że w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, Wnioskodawca uzyskuje przychody między innymi w postaci.

1.

wynagrodzeń z tytułu zawieranych przez Wnioskodawcę umów sponsorskich,

2.

wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia przez drużyny Wnioskodawcy określonych wyników sportowych w ramach uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich,

3.

wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług reklamowych i marketingowych przez Wnioskodawcę,

4.

wynagrodzeń z tytułu dokonywania sprzedaży biletów wstępu na zawody sportowe w ramach ww. rozgrywek,

5.

wynagrodzeń z tytułu sprzedaży praw do rejestracji poszczególnych sportowców innym klubom piłkarskim (na zasadzie odpłatnych transferów czasowych lub definitywnych),

6.

wynagrodzeń z tytułu sprzedaży usług reklamowych,

7.

wynagrodzeń z tytułu wynajmu nieruchomości.

Nie ulega również wątpliwości, że osiąganie ww. przychodów przez Wnioskodawcę możliwe jest w znacznej mierze dlatego, że Wnioskodawca prowadzi klub piłkarski, którego I Drużyna jest jednym z najlepszych zespołów piłkarskich w Polsce, rywalizującym o najwyższe cele i nagrody w ramach rozgrywek ligowych Ekstraklasy oraz rozgrywek międzynarodowych.

Wobec powyższego należy zatem stwierdzić, że wydatki, które ponoszone są/będą przez Wnioskodawcę w związku z fakturami wystawianymi przez zawodników z tytułu świadczenia przez nich usług sportowych na rzecz Klubu:

1.

są/będą ponoszone przez Wnioskodawcę,

2.

są/będą definitywne, a więc bezzwrotne,

3.

są/będą pozostawać w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (przykładowo z uczestnictwem Wnioskodawcy w rozgrywkach ligowych Ekstraklasy),

4.

są/będą ponoszone w celu uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy (przykładowo w celu uzyskania przez drużynę Wnioskodawcy jak najwyższego miejsca w rozgrywkach Ekstraklasy, które skutkować będzie dla Wnioskodawcy otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu osiągnięcia przez drużyny Wnioskodawcy określonych wyników sportowych),

5.

nie są/będą kosztami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy.

Zatem konkludując należy uznać, że przedmiotowe wydatki stanowią i będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego odnoszącego się zarówno do stanu zaistniałego, jak i przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie rozstrzygnięty odrębnym rozstrzygnięciem. Natomiast w części dotyczącej podatku od towarów i usług w dniu 24 maja 2016 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPP1/4512-1-215/16-2/AS.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl