Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/4510-1-13/16-4/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 22 marca 2016 r. (data wpływu 24 marca 2016 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz świadczy usługi Pogotowia Technicznego oraz usługi nadzoru technicznego. Na dzień 31 października 2015 r. Spółka zatrudniała 147 pracowników.

Profil działalności Spółki składa się z:

1.

zarządzania zasobem nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów (na zlecenie),

2.

zarządzania zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

3.

zarządzania nieruchomościami własnymi Spółki,

4.

usług Pogotowia Technicznego, usług remontowych oraz usuwania awarii oraz usług nadzoru technicznego.

Wskazane wyżej piony tworzą obecnie całość gospodarczą, niemniej są wyodrębnione funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa, w podziale na:

* Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Usługi (dalej: ZCP Usługi),

* Spółkę X S.A. - Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa - Nieruchomości (dalej: ZCP Nieruchomości).

W przyszłości Wnioskodawca planuje dokonać podziału przedsiębiorstwa przez wydzielenie ZCP Usługi, na którą składać się będą wymienione powyżej wyodrębnione organizacyjnie działy oznaczone numerami 1, 2, 4, tj. zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz pogotowie techniczne. Wyodrębniony przez Wnioskodawcę zespół składników materialnych i niematerialnych zostanie wniesiony do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przeniesienie ZCP Usługi nastąpi w drodze:

* podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (ustawa - Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.), w wyniku którego stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZCP Usługi zostanie przeniesiony do innej spółki, oraz

* przejścia pracowników ZCP Usługi do innej spółki na mocy art. 23 (1) Kodeksu pracy (ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. z 2014.1502 j.t. z późn. zm.).

Zespół składników materialnych i niematerialnych opisany w stanie faktycznym jest obecnie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że tworzy go pięć jednostek organizacyjnych, działy i samodzielne stanowiska pracy. Wyodrębnienie organizacyjne tej części przedsiębiorstwa zostało dokonane na podstawie regulaminu organizacyjnego wprowadzonego przez Spółkę stosowną uchwałą.

Aktualnie wyodrębniona część przedsiębiorstwa Spółki nie posiada autonomii w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej działalności. Całość przedsiębiorstwa podlega Zarządowi Spółki, natomiast poszczególne komórki (działy) posiadają swoich kierowników, którzy koordynują wykonywane przez te działy zadania.

Wyodrębnione w ramach Spółki zespoły składników materialnych i niematerialnych wymagają dla celów funkcjonowania i realizowania określonych zadań gospodarczych umieszczenia w stałych placówkach - lokalach i wyodrębnionych nieruchomościach.

ZCP Usługi jest obecnie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że posiada odrębne konta księgowe na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze, przygotowuje własny bilans i rachunek zysków i strat. Odrębnie są również rozliczane wynagrodzenia pracowników dla których przygotowywana jest lista płac. Listy płac przygotowywane są odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Obecnie w Spółce wydzielone są kapitały dla ZCP Nieruchomości oraz ZCP Usługi.

W wyniku wyodrębnienia działalności ZCP Usługi w Spółce pozostanie zarządzanie nieruchomościami własnymi wraz z usługami polegającymi na prowadzeniu sekretariatu, kalendarza spotkań, obsługi i koordynacji korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz usługami planistycznymi (ZCP Nieruchomości).

Do ZCP Nieruchomości przypisane są następujące aktywa materialne i niematerialne oraz zobowiązania:

* nieruchomości własne Spółki wniesione do Spółki aportem oraz jedna nieruchomość nabyta przez Spółkę w drodze zasiedzenia,

* sprzęt informatyczny wykorzystywany do pracy przez pracowników przypisanych do tej części przedsiębiorstwa,

* meble i wyposażenie biurowe wykorzystywane w pracy przez ww. pracowników,

* środki pieniężne,

* wierzytelności oraz zobowiązania wynikające z umów związanych z odbiorcami usług wynajmu nieruchomości własnych oraz umowy związane z nabywaniem usług przez tę wyodrębnianą zorganizowaną część przedsiębiorstwa. ZCP Nieruchomości planuje realizować przychody z wynajmu nieruchomości własnych oraz z lokowania wolnych środków pieniężnych.

W ramach zaplecza kadrowego w ZCP Nieruchomości aktualnie działa obecny Prezes Spółki oraz pracownik zajmujący się administracją tego pionu działalności Spółki, planowaniem i przygotowaniem analiz niezbędnych do jego funkcjonowania. Spółka planuje w przyszłości korzystać z usług outsourcingu księgowego i kadrowego.

W ramach wyodrębnienia finansowego wydzielone są odrębne konta księgowe, na których ewidencjonowane są przychody i koszty tego pionu działalności. Dla własnych celów Spółka sporządza odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczący tego działu.

Ponadto w piśmie z 22 marca 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wyjaśniono, co następuje:

1) jakie składniki materialne i niematerialne wchodzą w skład "ZCP Usługi".

W skład ZCP Usługi wchodzą składniki materialne i niematerialne takie jak:

* wartości niematerialne i prawne (licencje programów komputerowych),

* środki trwałe, w tym: urządzenia techniczne (np. sprzęt informatyczny, sprzęt specjalistyczny Pogotowia Technicznego), środki transportu, wyposażenie (np. meble),

* zapasy materiałów,

* wierzytelności.

Składniki majątkowe ZCP Usługi są ze sobą powiązane funkcjonalnie i przeznaczone do realizacji zadań trzech wydzielanych obszarów działalności gospodarczej.

2) czy "ZCP Usługi" obejmuje również zobowiązania związane z tą częścią przedsiębiorstwa.

ZCP Usługi obejmuje również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania związane z prowadzoną działalnością.

3) czy "ZCP Usługi" tworzy "pięć jednostek organizacyjnych, działy i samodzielne stanowiska pracy", gdyż we własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca podał, że: "ZCP Usługi" tworzą "cztery jednostki organizacyjne, działy i samodzielne stanowiska pracy", natomiast w dalszej części uzasadnienia wskazano, że: "całość zbywanych składników materialnych oraz niematerialnych służy do prowadzenia działalności w ramach wskazanych wyżej 3 pionów działalności gospodarczej występujących u Wnioskodawcy".

Spółka prowadzi trzy rodzaje i piony działalności gospodarczej:

* zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

* zarządzanie nieruchomościami na podstawie art. 752 k.c.,

* Pogotowie Techniczne.

W skład ZCP Usługi wchodzą cztery jednostki organizacyjne zajmujące się obsługą administracyjną zarządzanych nieruchomości (Biura Obsługi Mieszkańców) oraz jedna jednostka organizacyjna zajmująca się obsługą techniczną nieruchomości (Pogotowie Techniczne), a więc razem jest pięć jednostek organizacyjnych.

4)

czy "ZCP Usługi" zostanie wyodrębniony również dla realizacji zadania gospodarczego polegającego na "świadczeniu usług pośrednictwa finansowego między wspólnotami mieszkaniowymi a instytucjami finansowymi (bankami) w zakresie pozyskiwania kredytów na termomodernizację nieruchomości" - z przedstawionego opisu sprawy wynika bowiem, że w przyszłości Wnioskodawca planuje dokonać podziału przedsiębiorstwa przez wydzielenie "ZCP Usługi", która składa się z:

* zarządzania zasobem nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów (na zlecenie);

* zarządzania nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym,

* usług Pogotowania Technicznego, usług remontowych oraz usuwania awarii oraz usług nadzoru technicznego,

podczas gdy w dalszej części wniosku (stanowisko Wnioskodawcy w sprawie) wskazano, że: "ZCP Usługi tworzyć będą następujące działy:

1.

zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów (na zlecenie), świadczenie usług pośrednictwa finansowego między wspólnotami mieszkaniowymi a instytucjami finansowymi (banki) w zakresie pozyskiwania kredytów na termomodernizację nieruchomości,

2.

zarządzanie zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

3.

usługi Pogotowia Technicznego, usługi remontowe oraz usługi nadzoru technicznego".

Spółka nie świadczy już usług pośrednictwa finansowego.

5) czy stwierdzenie, że: "ZCP Usługi jest obecnie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że posiada odrębne konta księgowe na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze" oznacza, że możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Tak, ZCP Usługi jest obecnie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że posiada odrębne konta księgowe, na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze, co oznacza, że możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

6) czy "ZCP Usługi" i "ZCP Nieruchomości" posiadają zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Na dzień dzisiejszy w przyjętej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa funkcjonuje jednoosobowy Zarząd Spółki. Uniemożliwia to niezależne działanie gospodarcze "ZCP Usługi" i "ZCP Nieruchomości" jako samodzielne podmioty gospodarcze. W momencie wydzielenia Zarząd Spółki będzie organem X S.A. ("ZCP Nieruchomości").

7) czy wraz z przeniesieniem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa do "innej spółki" dojdzie do przeniesienia tytułów prawnych (tekst jedn.: tytułów własności, umów najmu itp.) do pomieszczeń (nieruchomości) wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej przez tę część przedsiębiorstwa działalności gospodarczej - z przedstawionego opisu sprawy wynika bowiem, że: "Wyodrębnione w ramach Spółki zespoły składników materialnych i niematerialnych wymagają dla celów funkcjonowania i realizowania określonych zadań gospodarczych umieszczenia w stałych placówkach - lokalach i wyodrębnionych nieruchomościach".

Nie dojdzie do przeniesienia tytułów prawnych. Obecnie działalność jest prowadzona w nieruchomościach stanowiących własność Spółki, w części przypisanej do ZCP Nieruchomości. Działalność "ZCP Usługi" może być nadal prowadzona w zajmowanych jednostkach terenowych przy zawarciu umów najmu/dzierżawy ze spółką powstałą na bazie ZCP Nieruchomości. Działalność jednej jednostki organizacyjnej jest prowadzona w nieruchomości zajmowanej przez Spółkę na bazie umowy użyczenia. W sytuacji tej nieruchomości również nie dojdzie do przeniesienia prawa.

8) czy przedmiotem przeniesienia do "innej spółki" będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa ("ZCP Usługi"), w tym wszystkie zobowiązania i należności.

Tak, przedmiotem przeniesienia do "innej spółki" będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa ("ZCP Usługi"), w tym wszystkie zobowiązania i należności.

9) czy spółka przejmująca w oparciu o otrzymane składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, oraz zakład pracy będzie nieprzerwanie kontynuować działalność w zakresie obecnie prowadzonym przez "ZCP Usługi".

Według informacji posiadanych przez Spółkę, spółka przejmująca będzie nieprzerwanie kontynuować działalność w zakresie obecnie prowadzonym przez "ZCP Usługi".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy opisane w stanie faktycznym:

* ZCP Usługi oraz

* ZCP Nieruchomości,

stanowią, odpowiednio każdy z nich, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Czy wydzielenie ze Spółki i przeniesienie do innej spółki prawa handlowego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZCP Usługi, w drodze podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZCP Nieruchomości, spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego na moment wydzielenia zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w przepisie art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią tego przepisu, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się cyt.: "organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania".

W świetle cytowanego przepisu ZCP stanowi:

1.

zespół składników obejmujący składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania,

2.

zespół składników wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

zespół składników wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie,

4.

zespół składników przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

ZCP Usługi.

Warunek 1 - Wyodrębnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Wyodrębniana przez Wnioskodawcę infrastruktura stanowi zespół składników materialnych oraz niematerialnych. Na składniki materialne składają się sprzęt informatyczny (urządzenia), meble i wyposażenie biurowe, samochody i maszyny wykorzystywane przez Pogotowie Techniczne oraz materiały zużywane przez Pogotowie Techniczne. Natomiast oprogramowanie, licencje, wierzytelności oraz zobowiązania wynikające z umów związanych z odbiorcami usług wyodrębnianych działów przedsiębiorstwa oraz umowy związane z nabywaniem usług przez wyodrębnianą zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowią składniki niematerialne.

Zespół składników materialnych i niematerialnych opisany w stanie faktycznym będącym podstawą złożonego wniosku jest obecnie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że tworzą go cztery jednostki organizacyjne, działy i samodzielne stanowiska pracy. Wyodrębnienie organizacyjne tej części przedsiębiorstwa zostało dokonane na podstawie regulaminu organizacyjnego wprowadzonego przez Spółkę stosowną uchwałą.

Powyższy zespół składników materialnych i niematerialnych, zobowiązań oraz pracowników stanowi kompletną całość umożliwiającą prowadzenie działalności usługowej. Nie ulega zatem wątpliwości, iż taki zespół składników stanowi ZCP.

Rozpatrując powyższy warunek na gruncie bogatej i jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministra Finansów należy stwierdzić, iż zarówno w opinii sądów jak i Ministra Finansów warunek ten uważa się za spełniony w sytuacji, kiedy elementy ZCP pozostają we wzajemnych relacjach i można mówić o nich jak o zespole przeznaczonym do realizacji określonych funkcji, cyt.: "Dla uznania istnienia przedsiębiorstwa, bądź też jego zorganizowanej części nie wystarczy potencjalna czy teoretyczna możliwość zaliczenia pojedynczego składnika majątkowego w poczet składników majątkowych przedsiębiorstwa, ale koniecznym jest aby w dacie wniesienia aportu, zespół składników majątkowych będących przedmiotem zbycia charakteryzował się rzeczywistym zorganizowaniem składników niematerialnych i materialnych w stopniu umożliwiającym faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej" - wyrok WSA w Rzeszowie z 26 marca 2015 r. sygn. I SA/Rz 837/14.

Podobnie: WSA w Gdańsku - wyrok z 7 września 2010 r. sygn. I SA/Gd 396/10; WSA w Szczecinie - wyrok z 2 czerwca 2011 r. sygn. I SA/Sz 198/11 (podtrzymany przez NSA - wyrok z 25 czerwca 2013 r. sygn.: II FSK 2183/11); WSA w Warszawie - wyrok z 9 października 2009 r. sygn. III SA/Wa 674/09 (podtrzymany przez NSA - wyrok z 12 maja 2011 r. sygn. II FSK 2222/09).

Takie samo stanowisko prezentowane jest w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, cyt.: "Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej" - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 czerwca 2009 r. sygn. ILPP1/443-381/09-2/M.

Warunek 2 - Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne ZCP Usługi w formie ZCP nastąpi w drodze uchwały Zarządu Spółki. ZCP Usługi tworzyć będą następujące działy:

1.

zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów (na zlecenie), świadczenie usług pośrednictwa finansowego między wspólnotami mieszkaniowymi a instytucjami finansowymi (banki) w zakresie pozyskiwania kredytów na termomodernizację nieruchomości,

2.

zarządzanie zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

3.

usługi Pogotowia Technicznego, usługi remontowe oraz usługi nadzoru technicznego.

Całość zbywanych składników materialnych oraz niematerialnych służy do prowadzenia działalności w ramach wskazanych wyżej 3 pionów działalności gospodarczej występujących u Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne istnieje faktycznie, gdyż zbywane składniki są funkcjonalnie związane i służą do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów, w tym na świadczeniu usług pośrednictwa finansowego między wspólnotami mieszkaniowymi a instytucjami finansowymi (banki) w zakresie pozyskiwania kredytów na termomodernizację nieruchomości, zarządzaniem zasobem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Pogotowiem Technicznym, nadzorem technicznym oraz usługami remontowymi. Do wyodrębnianej części przedsiębiorstwa przejdą także pracownicy zajmujący stanowiska w wyodrębnianych działach.

Warunek 3 - Wyodrębnienie finansowe.

ZCP Usługi jest obecnie wyodrębniony finansowo w ten sposób, że posiada odrębne konta księgowe na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze, przygotowuje własny bilans i rachunek zysków i strat. Odrębnie są również rozliczane wynagrodzenia pracowników dla których przygotowywana jest lista płac.

Warunek 4 - Wyodrębnienie funkcjonalne.

ZCP Usługi stanowić będzie odrębną i kompletną całość również pod względem funkcjonalnym. W jego skład wchodzić będą bowiem wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, oraz wszyscy pracownicy niezbędni do wykonywania poszczególnych funkcji.

Zespół ten będzie także realizował określone zadania gospodarcze, tj.:

* zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, w tym świadczenie usług pośrednictwa finansowego między wspólnotami mieszkaniowymi a instytucjami finansowymi (banki) w zakresie pozyskiwania kredytów na termomodernizację nieruchomości,

* zarządzanie nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym,

* świadczenie usług Pogotowia Technicznego, nadzoru technicznego oraz usług remontowych.

Zespół posiada także zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy, mógłby on zatem tworzyć niezależne przedsiębiorstwo, stanowiące samodzielne źródło przychodu Wnioskodawcy.

Wniosek.

ZCP Usługi stanowi ZCP, ponieważ spełnione są wszystkie warunki jego wyodrębnienia w strukturze Spółki oraz zapewniona jest jego zdolność do kontynuacji wszystkich funkcji związanych ze świadczeniem usług w ramach innej spółki. Powyższe zostało potwierdzone w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dla Spółki interpretacji indywidualnej z 31 października 2014 r. o sygn. ILPB3/423-385/14-5/EK.

ZCP Nieruchomości.

Warunek 1 - Wyodrębnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Do ZCP Nieruchomości przypisane są następujące aktywa materialne i niematerialne oraz zobowiązania:

* nieruchomości własne Spółki wniesione do Spółki aportem oraz jedna nieruchomość nabyta przez Spółkę w drodze zasiedzenia,

* sprzęt informatyczny wykorzystywany do pracy przez pracowników przypisanych do tej części przedsiębiorstwa,

* meble i wyposażenie biurowe wykorzystywane w pracy przez ww. pracowników,

* środki pieniężne,

* wierzytelności oraz zobowiązania wynikające z umów związanych z odbiorcami usług wynajmu nieruchomości własnych oraz umowy związane z nabywaniem usług przez tę wyodrębnianą zorganizowaną część przedsiębiorstwa. ZCP Nieruchomości planuje realizować przychody z wynajmu nieruchomości własnych oraz z lokowania wolnych środków pieniężnych.

Powyższy zespół składników materialnych i niematerialnych, zobowiązań oraz pracowników stanowi kompletną całość umożliwiającą kontynuowanie działalności przez Spółkę, po wydzieleniu do innej Spółki ZCP Usługi. Nie ulega zatem wątpliwości, iż taki zespół składników stanowi ZCP.

W tym stanie rzeczy, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań dla ZCP Nieruchomości jest całkowicie spełniony.

Warunek 2 - Wyodrębnienie organizacyjne.

ZCP Nieruchomości jest obecnie również wyodrębniona w sposób organizacyjny. Obejmuje ona wszelkie nieruchomości własne spółki oraz nieruchomość nabytą w formie zasiedzenia.

W ramach zaplecza kadrowego w ZCP Nieruchomości aktualnie działa obecny Prezes Spółki oraz pracownik zajmujący się administracją tego pionu działalności spółki, planowaniem i przygotowaniem analiz niezbędnych do jego funkcjonowania. Spółka planuje w przyszłości korzystać z usług outsourcingu księgowego i kadrowego.

Po wyodrębnieniu jako ZCP, ZCP Nieruchomości obejmować będzie nie tylko ww. pracowników, ale również inne aktywa związane z ich działalnością np. majątek trwały, umowy, zobowiązania. W tym stanie rzeczy, warunek wyodrębnienia organizacyjnego ZCP Nieruchomości jest całkowicie spełniony.

Warunek 3 - Wyodrębnienie finansowe.

W ramach wyodrębnienia finansowego ZCP Nieruchomości aktualnie wydzielone są odrębne konta księgowe, na których ewidencjonowane są przychody i koszty tego pionu działalności. Dla własnych celów Spółka sporządza odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczący tego działu.

Warunek 4 - Wyodrębnienie funkcjonalne.

ZCP Nieruchomości stanowić będzie odrębną i kompletną całość pod względem funkcjonalnym. W jego skład wchodzić będą bowiem wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania oraz wszyscy pracownicy niezbędni do wykonywania poszczególnych funkcji. ZCP Nieruchomości zdolny będzie do kontynowania działalności dotyczącej zarządzania nieruchomościami własnymi oraz działaniami związanymi z planowaniem i rozwojem tej części Spółki po przeniesieniu do innej spółki ZCP Usługi.

W tym stanie rzeczy, warunek wyodrębnienia funkcjonalnego ZCP Nieruchomości jest całkowicie spełniony.

Wniosek.

ZCP Nieruchomości stanowi ZCP, ponieważ w pełni spełnione są wszystkie warunki jego wyodrębnienia w strukturze Spółki oraz zapewniona jest zdolność kontynuacji jego funkcji związanej z zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz administracją i planowaniem strategii rozwoju tej części działalności Spółki po wydzieleniu i przeniesieniu do innej Spółki ZCP Usługi.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, cyt.: "Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności:

- w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio".

Zgodnie z treścią wyżej cytowanego przepisu, podział Spółki poprzez wydzielenie i przeniesienie do innej Spółki ZCP Usługi przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce ZCP Nieruchomości nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki pod warunkiem, iż zarówno ZCP Usługi i ZCP Nieruchomości będą stanowić ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wskazano w uzasadnieniu do stanowiska Spółki odnośnie pytania nr 1 zarówno ZCP Usługi jak i ZCP Nieruchomości spełniają wszystkie kryteria uznania za ZCP, tzn. istnienia składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wydzielenia funkcjonalnego, wydzielenia organizacyjnego i wydzielenia finansowego.

W tym stanie rzeczy, wydzielenie i przeniesienia do innej spółki, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącego ZCP - ZCP Usługi, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce, stanowiącego ZCP - ZCP Nieruchomości, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego na moment wydzielenia zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych we wniosku pism urzędowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że rozstrzygnięcia te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl