ILPB3/423-934/09-7/ŁM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-934/09-7/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu - 16 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 6 stycznia 2010 r. (data wpływu 7 stycznia 2010 r.) oraz 18 stycznia 2010 r. (data wpływu 20 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne oraz opisy zdarzeń przyszłych.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji maszyn rolniczych. w 2009 r. rozpoczęła starania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjną technologię cynkowania ogniowego produktów stalowych. Dotacja ma finansować nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W tym celu Spółka zawarła z firmą doradczą umowę o:

1.

optymalizację podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

2.

przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej,

3.

reprezentację Spółki w procesie oceny dokumentacji,

4.

doprowadzenie do podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Spółką, a instytucją wdrażającą. Projekt ma być sfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Usługi świadczone przez firmę doradczą nie są kosztami kwalifikowanymi, finansowanymi z dotacji. Obecnie wniosek Spółki został rekomendowany do dofinansowania i w najbliższym czasie ma być podpisana umowa o dofinansowanie.

Pismem z dnia 6 stycznia 2010 r. Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny o następujące informacje:

* podstawa prawna, na podstawie której pozyska środki finansowe to ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.),

* projekt "Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4:4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" jest współfinansowany w ramach funduszu o nazwie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

* w przedstawionym stanie faktycznym / opisie zdarzenia przyszłego mowa jest o dotacji rozwojowej na realizację projektów w nowym okresie programowania 2007 - 2013, o której mowa w art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

* rolę beneficjenta pełni Wnioskodawca, Instytucja Wdrażająca lub Instytucja Pośrednicząca II Stopnia to Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytucja Zarządzająca to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a Instytucja Pośrednicząca to Ministerstwo Gospodarki, wykonawcą przedmiotowych projektów, tj. beneficjentem ostatecznym jest Wnioskodawca.

Natomiast pismem z dnia 18 stycznia 2010 r. Spółka sprostowała, iż podstawa prawna, na podstawie której pozyska środki finansowe to ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.),

Ponadto, Spółka wskazała, że w dniu 30 grudnia 2009 r. podpisała umowę o dofinansowanie, a dotację otrzyma po 31 grudnia 2009 r., tj. w 2010 r. lub w latach następnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy usługi firmy doradczej stanowią koszty uzyskania przychodów bieżącej działalności Spółki czy podwyższają wartość początkową składników majątku nabytego przy wykorzystaniu dotacji.

2.

W przypadku uznania usług firmy doradczej za koszty uzyskania przychodów, czy stanowią one koszt podatkowy jednorazowo w momencie poniesienia kosztu.

3.

Czy w przypadku nie uzyskania dotacji można zaliczyć wydatki na usługi firmy doradczej do kosztów uzyskania przychodów.

4.

W przypadku uzyskania dotacji, czy jest ona zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie trzecie dotyczące opisu zdarzenia przyszłego.

Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami, i tak:

* w zakresie pytania pierwszego i drugiego dotyczącego stanu faktycznego w dniu 29 stycznia 2010 r. nr ILPB3/423-934/09-6/ŁM,

* w zakresie pytania czwartego dotyczącego opisu zdarzenia przyszłego w dniu 29 stycznia 2010 r. nr ILPB3/423-934/09-8/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy, uznanie wydatków za zakup ww. usług doradczych za koszty pośrednie powoduje, że nawet w przypadku nie uzyskania dotacji będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, gdyż są to wydatki zmierzające do zabezpieczenia źródła przychodu (art. 15 ust. 1 ww. ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Cytowany wyżej art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakłada na podatnika bezwarunkowego obowiązku uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, w następstwie poniesionych kosztów.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka wystąpiła o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dotacja ma finansować nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W tym celu Spółka zawarła z firmą doradczą umowę o:

1.

optymalizację podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

2.

przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej,

3.

reprezentację Spółki w procesie oceny dokumentacji,

4.

doprowadzenie do podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Spółką, a instytucją wdrażającą.

Wydatki na ww. usługi świadczone przez firmę doradczą nie są kosztami kwalifikowanymi, finansowanymi z dotacji.

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2010 r. ILPB3/423-934/09-6/ŁM przedmiotowe wydatki uznano za pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Kwalifikacja ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów Spółki będzie miała miejsce również w sytuacji, gdy Spółka nie uzyska dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Wobec powyższego, w przypadku nie otrzymania przez Spółkę dotacji, wydatki na wskazane usługi firmy doradczej będą stanowiły - w myśl art. 15 ust. 1 w związku z ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl