ILPB3/423-89/10-5/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-89/10-5/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2010 r. (data wpływu 19 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość zapasów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 29 marca 2010 r. (data wpływu 30 marca 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość zapasów;

* określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty dokonanych odpisów aktualizujących wartość zapasów;

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości likwidowanego składnika zapasów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się handlem maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do nich. w celu zapewnienia należytej obsługi odbiorców, na magazynie Spółki utrzymywany jest pewien zapas części zamiennych oraz mniejszych maszyn. w niektórych przypadkach zapasy zalegają na magazynie przez parę lat. w związku z postępem technologicznym, niektóre pozycje zapasów tracą swoją wartość. Jako Spółka, Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg handlowych, a zatem obowiązują Go w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ustawa ta wprowadza generalny obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów, dla których nastąpiła trwała utrata wartości.

W odniesieniu do niektórych zapasów istnieje możliwość ich zbycia po cenie niższej od ceny zakupu (sprzedaż ze stratą). Spółka dokonuje wówczas odpisu aktualizującego wartość zapasów i po sprzedaży rozchodowuje zapas po cenie zakupu.

W niektórych przypadkach, gdy Spółka wie o tym, że nie będzie w stanie ich sprzedać nawet po obniżonych cenach, dokonuje ich likwidacji, rozbiórki, a otrzymany w ten sposób złom sprzedaje do punktu skupu.

W piśmie z dnia 29 marca 2010 r. (data wpływu 30 marca 2010 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wskazano, iż składniki majątku Spółki, o których mowa we wniosku, stanowią Jej środki obrotowe - zapasy towarów.

Dodatkowo Spółka wyjaśniła, że złomowanie składników zapasów odbywa się na podstawie protokołu likwidacyjnego, w którym komisyjnie jest potwierdzone jaki zapas i za jaką wartość został zlikwidowany. Protokół taki, poprzez wskazanie członków komisji, ich podpisy oraz datę dokonania likwidacji, stanowi dowód księgowy w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Pismem z dnia 29 marca 2010 r. w związku z wezwaniem dotyczącym m.in. doprecyzowania zadanego we wniosku pytania pierwszego, Wnioskodawca zredagował je w sposób następujący:

1.

Czy odpis aktualizujący wartość zapasów jest kosztem uzyskania przychodów, czy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, zgodnie z negatywnym katalogiem zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.

Czy kwota dokonanych odpisów aktualizujących wartość zapasów jest kosztem uzyskania przychodu w momencie utworzenia odpisu (np. na dzień bilansowy), czy w momencie sprzedaży tego danego składnika zapasów.

3.

Czy dokonując likwidacji składnika zapasu i sprzedaży uzyskanego w ten sposób złomu - wartość likwidowanego składnika (po której został przyjęty na magazyn) jest kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży złomu.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość zapasów (pytanie pierwsze).

Wniosek Spółki w zakresie:

* określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty dokonanych odpisów aktualizujących wartość zapasów (pytanie drugie) został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 13 kwietnia 2010 r. nr ILPB3/423-89/10-6/EK,

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości likwidowanego składnika zapasów (pytanie trzecie) został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 13 kwietnia 2010 r. nr ILPB3/423-89/10-7/EK.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota dokonanych odpisów aktualizujących wartość zapasów jest kosztem uzyskania przychodów w momencie dokonania odpisów (np. na dzień bilansowy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość zapasów uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami bądź służą zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. w pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Co do zasady, ustawodawca wyłącza odpisy aktualizujące z kategorii kosztów podatkowych.

W myśl bowiem art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Powyższe oznacza zatem, iż kosztem uzyskania przychodów są odpisy, spełniające łącznie następujące warunki:

1.

są odpisami aktualizującymi wartość należności, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

2.

zostały dokonane od należności bądź części należności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

3.

nieściągalność należności została uprawdopodobniona, zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 tej ustawy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika natomiast, iż dokonywane przez Spółkę - zgodnie z przepisami o rachunkowości - odpisy aktualizujące dotyczą niektórych pozycji zapasów, które następnie mogą zostać sprzedane po cenie niższej od ceny ich zakupu.

Na tle powyższego stwierdzić należy, iż odpis aktualizujący wartość zapasów, dokonany przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem tym - po spełnieniu określonych warunków - może być wyłącznie odpis aktualizujący wartość należności.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl