ILPB3/423-81/10-6/AO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-81/10-6/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2010 r. (data wpływu 15 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji objętych Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 22 marca 2010 r. (data wpływu 24 marca 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* konsekwencji podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji objętych Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz

* wkładu własnego otrzymanego od Uczestników Projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Spółka, jako Beneficjent realizuje projekty finansowane z:

* Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej "EFS") oraz

* krajowych środków publicznych

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej "PO KL").

Środki w ramach PO KL wypłacane są np. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej "Instytucja").

Środki pochodzące z EFS są przekazywane za pośrednictwem ww. instytucji krajowych w systemie tzw. "prefinansowania".

Spółka realizuje różne projekty w ramach PO KL, w tym projekty, które, co do zasady nie powinny generować dla Niej żadnych dochodów (dalej "Projekty").

Jedna z grup realizowanych przez Spółkę Projektów (objętych niniejszym zapytaniem) polega na organizacji przez Spółkę ściśle określonego działania (na które składa się określony we wniosku Spółki o dofinansowanie Projektu zamknięty katalog zadań, np. szkolenia "typu x", szkolenia "typu y", warsztaty, doradztwo, zarządzanie itp. zmierzające do poprawy funkcjonalności oraz usprawnieniu pracy jednostek samorządu terytorialnego poprzez przygotowanie ich do wdrożenia skutecznych systemów zarządzania, integracji środowiska zawodowego uczestników szkolenia, itp.) dla dokładnie zdefiniowanych we wniosku uczestników Projektów, którymi są instytucje publiczne jak urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie, itp. (dalej "Uczestnicy Projektów" albo "Uczestnicy").

Działanie określone we wniosku, przedstawione jako zamknięty katalog zadań, rozliczane jest na podstawie przedstawionego we wniosku o dofinansowanie budżetu zadaniowego.

Pozostałe grupy realizowanych przez Spółkę projektów są przedmiotem innych wniosków Spółki o wydanie interpretacji indywidualnej.

Spółka pozyskuje środki finansowe na realizację Projektu, zgodnie z Umową z Instytucją, z dwóch źródeł, tzn.:

1.

od Instytucji - zgodnie z umową podpisaną przez Spółkę z Instytucją (dalej "Umowa"), Instytucja przyznaje Spółce wsparcie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu w ściśle z góry określonej kwocie pieniężnej;

2.

z budżetu Uczestników Projektu Spółka otrzymuje środki pieniężne w formie tzw. wkładu własnego; ich wysokość także określa Umowa.

Oba źródła finansowania Spółki tworzą w istocie nierozdzielną całość i stanowią 100% pozyskanych przez Spółkę środków pieniężnych na realizację Projektu.

W początkowym etapie realizacji Projektów objętych niniejszym zapytaniem, Spółka wystosowuje odpowiedni wniosek aplikacyjny do Instytucji o dofinansowanie projektu.

Wniosek aplikacyjny Spółki o dofinansowanie Projektu zawiera podstawowe informacje m.in. o samym Projekcie, o Spółce (jako Beneficjencie i projektodawcy), przedstawia charakterystykę Projektu, planowany jego budżet oraz harmonogram realizacji z podziałem na działania, etapy ich realizacji, liczbę uczestników oraz okres realizacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego Spółki o dofinansowanie Projektu, podpisywana zostaje z Instytucją Umowa.

Umowa ściśle określa, iż wypłata środków pieniężnych na realizację przez Spółkę całego Projektu odbywać się będzie w formie transz, bez względu na podmiot wypłacający Spółce środki pieniężne:

1.

wsparcie na realizację Projektu pochodzące od Instytucji wypłacane będzie w formie transz w terminach i wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do Umowy;

Przekazanie natomiast kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Spółkę co najmniej 70% dotychczas otrzymanej kwoty wsparcia i rozliczenia poniesionych przez Spółkę na realizację Projektu wydatków co najmniej w tej wysokości w stosownym wniosku (tzw. wniosku o płatność).

Po zaakceptowaniu przez Instytucję złożonego przez Spółkę wniosku o płatność (na podstawie wydanej przez Instytucję pisemnej informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność), następuje przekazanie kolejnej transzy wsparcia na rachunek bankowy Spółki.

2.

wkład własny Uczestników Projektu jest wpłacany przez nich zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności.

Spółka dokumentuje otrzymane wpłaty, wystawiając faktury zaliczkowe, które potwierdzają wniesienie wkładu własnego.

Transze, które otrzyma Spółka w ramach realizacji Projektu, bez względu na źródło ich pochodzenia, przeznaczone zostaną na poniesienie ściśle określonych wydatków w określonej wysokości. Zgodnie z uregulowaniem wskazanym w zawartej Umowie, wydatki te określane są mianem "wydatków kwalifikowalnych".

Transze otrzymane przez Spółkę (bez względu na podmiot je wypłacający) mogą mieć charakter:

a.

zaliczkowy - środki pieniężne otrzymane przez Spółkę są przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych objętych Projektem;

b.

refundacji - Spółka częściowo oraz czasowo może finansować wydatki kwalifikowalne udokumentowane dowodami księgowymi m.in. faktury, rachunki, listy płac, angażując własne środki pieniężne z uwagi na brak środków od Instytucji i Uczestników Projektu.

W konsekwencji otrzymane później dofinansowanie stanowić będzie dla Spółki refundację poniesionych przez Nią wcześniej wydatków.

Z uwagi na powyższe, otrzymane przez Spółkę transze mogą mieć częściowo charakter zaliczki, a częściowo refundacji.

Spółka jest w stanie prowadzić wewnętrzną szczegółową ewidencję, pozwalającą Jej na oddzielenie wysokości kwot otrzymanych transz w formie zaliczek od tych, które stanowią refundację.

Sposób realizacji Projektu nie zależy jednak od tego, czy transze wypłacone Spółce będą miały charakter zaliczki czy refundacji.

Spółka zobowiązana jest do rozliczenia 100% otrzymanych transz, bez względu na podmiot dokonujący wypłaty Spółce środków pieniężnych, w końcowym wniosku o płatność.

Ponadto, liczne załączniki będące wyciągami bankowymi, jak i zestawieniami dokumentów potwierdzają poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność.

Wszystkie środki pieniężne przekazywane są na wyodrębnione rachunki bankowe Spółki, gdyż zgodnie z Umową Spółka, realizując jej warunki, uprawniona jest do pokrywania poniesionych wydatków kwalifikowalnych, określonych w Umowie z powierzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych środków pieniężnych.

Otrzymane środki Spółka może wydatkować tylko na potrzeby realizowanego przedmiotu Projektu, jak również w okresach przewidzianych w budżecie Projektu.

Jeżeli środki wsparcia byłyby wydatkowane przez Spółkę nienależnie lub niezgodnie z warunkami Umowy, podlegają one zwrotowi.

Podkreślić należy, że warunki Umowy podpisanej przez Spółkę określają, iż transze otrzymywane są przez Spółkę zaliczkowo przed poniesieniem wydatków kwalifikowalnych na realizację danego Projektu, a następnie są wykorzystywane zgodnie z przedmiotem Umowy.

Ponadto, na wniosku o płatność składanym przez Spółkę widnieje zapis o zaliczkowej formie płatności.

Wskazane dokumenty nie wymieniają jednak bezpośrednio transz o charakterze refundacji. Główną bowiem zasadą jest to, że Spółka, jako Beneficjent Projektu, powinna otrzymać środki pieniężne w postaci transz przed poniesieniem przez Nią określonych wydatków kwalifikowalnych. z praktyki Spółki wynika jednak, że otrzymane przez Nią transze mogą mieć charakter również refundacji (jak wskazano na to w opisie stanu faktycznego), mimo że Umowa nie wskazuje na to bezpośrednio.

Spółka stoi na stanowisku, iż środki pieniężne otrzymywane przez Nią na realizację Projektu, w części pochodzącej od Instytucji, nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednakże, obecne stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii jest odmienne, bowiem Minister Finansów, zgodnie z wydaną przez siebie dnia 30 sierpnia 2006 r. interpretacją ogólną (sygn. DD6-8213-8/06/DZ/412) uważa, iż otrzymane przez Spółkę środki na dofinansowanie Projektów stanowią przychód podatkowy, a odpowiadające im koszty - koszt uzyskania tych przychodów.

Spółka uznaje środki pieniężne otrzymywane przez Nią na realizację Projektów, bez względu na źródło ich finansowania, przed poniesieniem określonych wydatków kwalifikowalnych jako zaliczki na poczet wykonania usług.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczki takie nie są przychodem Spółki w momencie ich otrzymania. Przychodem Spółki w momencie ich otrzymania są natomiast tylko transze o charakterze refundacji.

Pismem uzupełniającym, Pełnomocnik Spółki wyjaśnił stan faktyczny / opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

1.

Spółka otrzymuje środki finansowe na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.),

2.

na realizację Projektów objętych dofinansowaniem Spółka zawarła pierwszą umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 19 maja 2009 r.

Ponadto, z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka będzie zawierać podobne umowy również w przyszłości.

Dla Projektów obecnie realizowanych podmiotem wypłacającym środki jest od 1 stycznia 2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Banku Gopsodarstwa Krajowego.

Środki na realizację Projektów w części pochodzącej z wkładu własnego pochodzą z budżetu Uczestników Projektów, czyli z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST) - zgodnie z Umową do ich pozyskania zobowiązana jest Spółka,

3.

Spółka otrzymywała środki z ww. tytułu już przed 31 grudnia 2009 r. Spółka będzie otrzymywać środki z ww. tytułu także po 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Spółkę od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana zasad przekazywania środków. Podmiotem wypłacającym środki jest od 1 stycznia 2010 r. Instytucja (MSWiA) oraz Ministerstwo Finansów - płatność jest realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Spółka spodziewa się wkrótce otrzymać od MSWiA aneksy do Umów, które potwierdzą tę zmianę,

4.

Spółka wystawia faktury zaliczkowe z tytułu wpłaty przez Uczestników Projektu określonej części wkładu własnego (zgodnie z przyjętym i ustalonym harmonogramem wpłat wkładu własnego) na poczet realizacji przez Spółkę na ich rzecz usługi (działań), jaką jest realizacja określonego Projektu,

5.

jest to faktura zaliczkowa z tytułu wpłaty przez Uczestników Projektu wkładu własnego na poczet realizacji na ich rzecz usługi (działań), określonej we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu,

6.

przedmiotem wystawionej przez Spółkę faktury zaliczkowej jest otrzymana przez Spółkę kwota wkładu własnego na poczet wykonania na rzecz Uczestników Projektu usługi (działań), czyli realizacji określonego Projektu,

7.

realizacja Projektu jest z podatkowego punktu widzenia usługą ciągłą, która wykonana zostanie przez Spółkę w momencie zakończenia Projektu. Wkład własny jest natomiast wpłacany przez Uczestników Projektu w trakcie realizacji Projektu. Zatem, faktura zaliczkowa, dokumentująca otrzymanie od Uczestników Projektu wkładu własnego jest fakturą wystawioną przed wykonaniem usługi. Usługa jest bowiem ostatecznie wykonana na rzecz Uczestników Projektu dopiero w momencie zakończenia Projektu,

8.

"wydatki kwalifikowalne" są to zgodnie z § 1 pkt 6) Umowy: "wydatki kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.mswia.gov.pl".

Są to zatem wydatki ponoszone przez Spółkę w celu realizacji Projektu, na pokrycie których Spółka otrzymuje dofinansowanie (od Instytucji oraz z budżetu Uczestników Projektu, czyli z budżetu JST). Wydatki te muszą się mieścić w katalogu wydatków wskazanym w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (rozdział 4 pt. "Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL" w dokumencie opublikowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego na stronie internetowej MSWiA: www.mswia.gov.pl).

W kategorii wydatków kwalifikowalnych mieszczą się m.in. takie wydatki, jak:

a.

koszty związane z organizacją działań (np. szkoleń) na rzecz Uczestników Projektu (koszty wynajmu sali, rzutników, druk materiałów szkoleniowych, wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia),

b.

koszty wynagrodzeń osób będących pracownikami Spółki zaangażowanymi do realizacji Projektu,

c.

koszty zakupu usług zewnętrznych, stanowiących składową część oferowanego w ramach Projektu wsparcia (np. zakup usług certyfikacji ISO w danym JST, zakup usługi wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w JST),

9.

wydatki kwalifikowalne finansowane ze środków własnych Spółki są przez nią zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie otrzymania przez Spółkę transzy mającej charakter refundacji.

Spółka podkreśla, iż do zebrania wkładu własnego pozyskanego z budżetu Uczestników Projektu (czyli JST) Spółkę zobowiązuje Umowa podpisana z Instytucją. Spółka, realizując Projekt, wypełnia wymogi formalne określone w Umowie. Jednym z takich wymogów jest właśnie pozyskanie od Uczestników Projektu wkładu własnego. Jeżeli Spółka nie spełniłaby tego wymogu, wówczas nie mogłaby realizować Projektu.

Ponadto, Spółka podkreśla, iż gdyby nie warunki Umowy, wówczas nigdy nie pozyskiwałaby środków pieniężnych w formie wkładów własnych od Uczestników Projektu. Realizacja Projektu musi bowiem zostać wykonana w określony sposób, przewidziany w Umowie z Instytucją.

Jest to specyfika realizowanych przez Spółkę Projektów, którą należy wzięć pod uwagę przy ich ocenie podatkowej.

Transze o charakterze refundacji.

Niniejszym Spółka wyjaśnia charakter transz będących refundacją.

Jeżeli Spółka spełniła warunek, jakim jest wydatkowanie co najmniej 70% kwoty środków pieniężnych dotychczas otrzymanych transz, wówczas jest uprawniona do złożenia do Instytucji kolejnego wniosku o płatność na wypłatę kolejnej transzy dofinansowania.

Zazwyczaj kolejna transza dofinansowania zostaje przekazana Spółce przez Instytucję w momencie zaakceptowania przez nią złożonego przez Spółkę wniosku o płatność.

Może się jednak zdarzyć tak, że wniosek Spółki o płatność będzie dłużej weryfikowany przez Instytucję, a tym samym Spółka później otrzyma kolejną transzę dofinansowania.

W czasie oczekiwania na kolejną transzę, Spółka będzie wydatkowała pozostałą część środków pieniężnych otrzymanych od Instytucji w ramach poprzedniej transzy (tekst jedn. pozostałe 30%) oraz środki pieniężne otrzymane od Uczestników Projektu w formie wkładu własnego (jeżeli taka wpłata wkładu własnego od Uczestników Projektu w tym okresie będzie przewidziana harmonogramem wpłat i Uczestnik Projektu dokona tej wpłaty).

Jeżeli środków tych zabraknie, a kolejna transza dofinansowania jeszcze nie wpłynie, wówczas Spółka będzie angażować swoje bieżące środki pieniężne na realizację Projektu.

Projekt bowiem musi być realizowany pomimo opóźnień w przekazaniu Spółce kolejnej transzy. Brak bowiem środków nie zwalnia Spółki z obowiązku realizacji Projektu zgodnie z przyjętym we wniosku tzw. "Harmonogramem działań w projekcie".

Ponadto, Spółka na etapie aplikowania o środki na realizację Projektu zadeklarowała, iż posiada potencjał finansowy do realizacji Projektu.

Wówczas otrzymana później transza dofinansowania od Instytucji lub wkład własny od Uczestnika Projektu stanowi w części refundację poniesionych przez Spółkę wydatków z jej bieżących środków, a w części stanowi zaliczkę na poczet kolejnych wydatków związanych z realizacją Projektu.

Mimo, że zapis taki nie wynika wprost z Umowy, to jednak jest to praktyka powszechnie stosowana i akceptowana przez Instytucję oraz Spółkę - realizacja Projektu jest bowiem przedsięwzięciem gospodarczym nie tylko Spółki i Instytucji, ale również Spółki i Jej podwykonawców, wobec których Spółka ma konkretne zobowiązania związane z dokonywaniem na ich rzecz płatności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka postępuje prawidłowo, uznając kwoty otrzymanych transz mających charakter zaliczek (zarówno tych od Uczestników Projektów, jak i tych od Instytucji) na realizację przez Nią Projektu, służących pokryciu wydatków kwalifikowalnych, za zaliczki, tzn. "pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych" w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.

W jakim momencie ww. zaliczki stają się przychodem Spółki.

3.

W jakim momencie otrzymane transze (zarówno od Uczestników Projektów, jak i od Instytucji), które mają charakter refundacji, staną się przychodem Spółki.

4.

Czy wydatki kwalifikowalne stanowią dla Spółki "koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami" w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5.

W jakim momencie Spółka powinna zaliczać wydatki kwalifikowalne, sfinansowane otrzymanymi transzami zarówno tymi od Uczestników Projektów, jak i od Instytucji, mającymi charakter zaliczek, do kosztów uzyskania przychodów.

6.

W jakim momencie Spółka powinna zaliczać wydatki kwalifikowalne, sfinansowane otrzymanymi zarówno od Instytucji, jak i od Uczestników Projektów transzami o charakterze refundacji, do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Spółka postępuje prawidłowo, uznając kwoty otrzymanych od Uczestników Projektów oraz od Instytucji transz o charakterze zaliczkowym na realizację przez Nią Projektu, służących w całości pokryciu wydatków kwalifikowalnych, za zaliczki, tzn. "pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych" w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Otrzymane przez Spółkę w formie zaliczek ww. transze (bez względu na ich źródło finansowania) stają się dla Spółki przychodem nie jednorazowo, a w częściach, każdorazowo w momencie, w którym spełnione zostają łącznie następujące warunki:

1.

Spółka otrzymała fakturę (rachunek) w związku z realizacją Projektu, przy czym faktura (rachunek) ta odnosi się do wydatku kwalifkowalnego,

2.

Spółka dokonała zapłaty kwoty wynikającej z takiej faktury (rachunku) środkami pochodzącymi z otrzymanych transz o charakterze zaliczek (zarówno tych od Instytucji, jak i od Uczestników Projektów).

Stosując powyższe zasady, Spółka rozlicza przychody w cyklach miesięcznych (tekst jedn. na koniec każdego miesiąca).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Otrzymane zarówno od Instytucji, jak i od Uczestników Projektów transze o charakterze refundacji staną się dla Spółki przychodem jednorazowo w momencie ich otrzymania, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenie przychodu nastąpi zgodnie z jednolitymi zasadami, tj. w cyklach miesięcznych (na koniec każdego miesiąca).

Pismem uzupełniającym, w zakresie przedstawionego we wniosku pytania nr 3, Spółka doprecyzowała, iż Jej zdaniem, przychód z tytułu otrzymania transz o charakterze refundacji powstanie w momencie otrzymania ich przez Spółkę. w tym momencie powstanie dla Spółki również koszt podatkowy w wysokości odpowiadającej wysokości przychodu.

Z uwagi na to, że Spółka rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych w cyklach miesięcznych, zatem przychód z tytułu otrzymania przez Spółkę transz o charakterze refundacji zostanie technicznie rozliczony na koniec każdego miesiąca - zgodnie z ogólną zasadą zaprezentowaną we wniosku.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4.

Wydatki kwalifikowalne stanowią dla Spółki "koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami" w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5.

Spółka powinna zaliczać wydatki kwalifikowalne, sfinansowane środkami pieniężnymi otrzymanymi od Uczestników Projektów oraz od Instytucji o charakterze zaliczek, do kosztów uzyskania przychodów każdorazowo w momencie, w którym spełnione zostają łącznie następujące warunki:

1.

Spółka otrzymała fakturę (rachunek) w związku z realizacją Projektu, przy czym faktura (rachunek) ta odnosi się do wydatku kwalifikowalnego,

2.

Spółka dokonała zapłaty kwoty wynikającej z takiej faktury (rachunku) środkami pochodzącymi z otrzymanych transz o charakterze zaliczek (zarówno tych od Instytucji, jak i od Uczestników Projektów).

Zgodnie zatem ze stanowiskiem Spółki w odniesieniu do pytań 2 i 5, Spółka powinna wykazywać każdorazowo jednocześnie przychód i koszt uzyskania przychodów w tej samej wysokości.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 6.

Spółka powinna zaliczać wydatki kwalifikowalne, sfinansowane otrzymanymi zarówno od Instytucji, jak i od Uczestników Projektów transzami o charakterze refundacji do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio z chwilą otrzymania przychodu, tj. otrzymania środków transzy o charakterze refundacji.

UZASADNIENIE

Ad. 1.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna, co do zasady, wykazywać "otrzymane pieniądze" jako przychód podatkowy.

Zasada ta w odniesieniu do niektórych sytuacji modyfikowana jest przez art. 12 ust. 4 pkt 1. Przepis ten stanowi, iż do przychodów nie zalicza się m.in.: "pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych".

Zdaniem Spółki, ww. przepis powinien być stosowany w odniesieniu do transz o charakterze zaliczkowym otrzymywanych przez Nią na realizację Projektu, bez względu na to, czy pochodzą one od Instytucji czy od Uczestników.

Stosowanie tego przepisu powinno polegać na tym, że Spółka powinna zaliczać kwoty otrzymywane od Instytucji oraz Uczestników w postaci zaliczek do przychodów podatkowych dopiero z chwilą ich wydatkowania na cele zgodne z Umową, proporcjonalnie do wysokości ponoszonych kolejno kosztów, na podstawie faktur otrzymywanych od dostawców Spółki.

Wypłacane Spółce przez Instytucję zaliczki stanowią, zdaniem Spółki, zaliczki "na poczet dostaw towarów i usług". Wskazuje na to jednoznacznie:

1.

Treść Umowy, zgodnie z którą przyznanie Spółce poszczególnych zaliczek nie ma charakteru ostatecznego (definitywnego). Spółka zobowiązana jest zwrócić Instytucji kwoty, które nie zostaną wydane przez Nią zgodnie z Umową;

2.

Program realizowany jest przede wszystkim w oparciu o środki wspólnotowe pochodzące z EFS. Zasady rozdzielania tych środków reguluje m.in. rozporządzenie UE nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. z rozporządzenia tego, w szczególności z przepisu art. 32, jednoznacznie wynika, iż środki w ramach realizacji programów wypłacane są w trybie zaliczkowym.

Ponadto, należy wskazać, iż ww. rozporządzenie UE w wielu punktach (w szczególności w preambule) potwierdza zasadę, iż budżety Państw Członkowskich nie powinny być finansowane przy pomocy środków z EFS przekazywanych przez nie beneficjentom. z takim niezgodnym z rozporządzeniem finansowaniem Skarbu Państwa mielibyśmy niewątpliwie do czynienia w sytuacji, gdyby Spółka wykazywała przychód z tytułu otrzymanych zaliczek wcześniej niż koszt uzyskania przychodów w postaci wydatków sfinansowanych tymi zaliczkami. Identyczne stanowisko, jak zaprezentowane powyżej przez Spółkę, zajął w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej sygn. IBPBI/2/423-84/09/PP.

Z "ostrożności procesowej" Spółka chciałaby dodać, iż nawet gdyby uznać, iż realizując dany Projekt w istocie Spółka nie świadczy żadnych usług ani nie dokonuje dostaw towarów, przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 należałoby zastosować do otrzymywanych przez Nią zaliczek w sposób opisany powyżej.

Powyższy przepis odnosi się wprawdzie wprost jedynie do środków otrzymywanych przez podatników "na poczet dostaw towarów i usług", jednak w odniesieniu do zaliczek otrzymywanych przez Spółkę w ramach Programu uzasadnione byłoby zastosowanie go per analogiam.

Spółka stoi na stanowisku, iż stosowanie analogii w prawie podatkowym jest w uzasadnionych przypadkach, tak jak w przedmiotowej sprawie, właściwe. Jest to zgodne z aktualnymi poglądami doktryny oraz aktualną linią orzecznictwa zaprezentowanymi np. w artykule prof. B. Brzezińskiego "Analogia revivat..." (Prawo i Podatki nr 10/2007, s. 26 i nast.) oraz w wyroku NSA z 6 lutego 2009 r. sygn. I FSK 1961/07.

Zastosowanie analogii w omawianym przypadku uzasadnia w szczególności to, że:

1.

przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 został zredagowany w roku 1992, tj. w okresie, kiedy zagadnienie pozyskiwania przez podatników środków pomocowych nie miało - inaczej niż obecnie - tak istotnego znaczenia;

2.

zasada wykładni "dynamicznej" nakazuje obecnie interpretować omawiany przepis w sposób adekwatny do zmienionych warunków społeczno - gospodarczych.

Ponadto, ewentualne wątpliwości, co do tego, jak interpretować przedmiotowe przepisy powinny zostać w myśl zasady in dubio pro tributario rozstrzygnięte na korzyść Spółki.

Wskazać należy, że zasada ta znajduje również ugruntowaną pozycję w orzecznictwie sądów administracyjnych, czego przykładem są następujące wyroki:

* wyrok NSA (III SA 964/87) (SA/Bk 95/95), zgodnie z którym:

"Nie można czynić podatnikom zarzutu naruszenia przepisów jeżeli przepisy te są niejednoznaczne, a podatnik wybrał jedno z możliwych stanowisk...".

oraz

* wyrok NSA (SA/Gd 804/94), zgodnie z którym:

"Nieprecyzyjne sformułowanie przepisu prawnego, w oparciu o który podatnik ma obowiązek obliczenia podatku, nie może stanowić podstawy do zakwestionowania przez organ podatkowy złożonej przez podatnika deklaracji, jeśli nie można wykazać oczywiście błędnej interpretacji prawa".

Podsumowując, Spółka uważa, iż w odniesieniu do otrzymywanych przez Nią zaliczek przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje zastosowanie. Spółka powinna więc wykazywać przychód z tytułu otrzymywanych środków pieniężnych na realizację Projektu dopiero w momencie ich wydatkowania.

Ad. 2.

Spółka otrzymuje transze w formie zaliczek na realizację danego Projektu. Realizacja Projektu przebiegać będzie w prawidłowy sposób, jeżeli nastąpi to zgodnie z Umową zawartą z Instytucją. w szczególności, warunkiem prawidłowej realizacji Umowy jest wydatkowanie otrzymanej zaliczki (bez względu na to, czy pochodzi ona od Instytucji czy od Uczestników) zgodnie z jej przeznaczeniem (poniesienie wydatków kwalifikowalnych).

Spółka stoi na stanowisku, iż za moment prawidłowego wydatkowania otrzymanej zaliczki uznać należy moment, w którym spełnione są łącznie dwa warunki:

1.

Spółka otrzymuje fakturę (rachunek) w związku z realizacją Projektu,

2.

Spółka dokonuje zapłaty na podstawie otrzymanej faktury (rachunku).

Tylko bowiem łączne spełnienie tych dwóch warunków daje podstawę by uznać, że Spółka wydała otrzymaną transzę na realizację danego Projektu zgodnie z Umową, a zatem, że przekazanie środków pieniężnych Spółce stało się definitywne (ostateczne), przez co staje się ona przychodem dla Spółki.

Rola Spółki w realizacji danego Projektu polega zatem zasadniczo na wydatkowaniu otrzymanych zaliczek, zgodnie z Umową zawartą z Instytucją. Wskazać należy, że wydatkowanie odpowiedniej części otrzymanej zaliczki warunkuje realizację Projektu, a tym samym pozyskanie kolejnej zaliczki od Uczestników oraz wystąpienie z wnioskiem do Instytucji o wypłatę następnej transzy.

Ad. 3.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna, co do zasady, wykazywać "otrzymane pieniądze" jako przychód podatkowy.

Przepis ten ma zastosowanie w sytuacji, kiedy Spółka otrzymywać będzie zarówno od Instytucji, jak i od Uczestników transze o charakterze refundacji.

W konsekwencji, przychód dla Spółki powstanie w momencie otrzymania transzy w tej części, która stanowić będzie refundację.

Ad. 4.

Przepis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy kosztów, które można powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika. Nie ulega wątpliwości, że takimi kosztami są koszty ponoszone przez Spółkę na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w ramach danego Projektu. Są one bowiem ściśle powiązane z przychodami Spółki otrzymywanymi od Instytucji i Uczestników, które zostały opisane powyżej w punktach 1, 2 i 3.

Ad. 5.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c".

Spółka powinna zaliczać wydatki kwalfikowalne do kosztów uzyskania przychodów każdorazowo w momencie, w którym spełnione zostają łącznie następujące warunki:

1.

Spółka otrzymała fakturę (rachunek) w związku z realizacją Projektu przy czym faktura (rachunek) ta odnosi się do wydatku kwalifikowalnego,

2.

Spółka dokonała zapłaty kwoty wynikającej z takiej faktury (rachunku) środkami pochodzącymi z otrzymanej transzy (zaliczki).

Moment ten bowiem nierozerwalnie związany jest z momentem powstania przychodu, co zostało wykazane powyżej w punkcie Ad. 2.

Jeżeli bowiem Spółka spełni warunki przedstawione w pkt 1 i 2, to powstaje dla Niej przychód w wysokości poniesionego wydatku kwalifikowalnego. Tym samym, kwota równa temu wydatkowi staje się kosztem uzyskania przychodu.

Ponadto, ewentualne wątpliwości, co do tego, jak interpretować przedmiotowe przepisy powinny zostać w myśl zasady in dubio pro tributario rozstrzygnięte na korzyść Spółki.

Wskazać należy, że zasada ta znajduje również ugruntowaną pozycję w orzecznictwie sądów administracyjnych, czego przykładem są następujące wyroki:

* wyrok NSA (III SA 964/87) (SA/Bk 95/95), zgodnie z którym: "Nie można czynić podatnikom zarzutu naruszenia przepisów jeżeli przepisy te są niejednoznaczne, a podatnik wybrał jedno z możliwych stanowisk",

oraz

* wyrok NSA (SA/Gd 804/94), zgodnie z którym: "Nieprecyzyjne sformułowanie przepisu prawnego, w oparciu o który podatnik ma obowiązek obliczenia podatku, nie może stanowić podstawy do zakwestionowania przez organ podatkowy złożonej przez podatnika deklaracji, jeśli nie można wykazać oczywiście błędnej interpretacji prawa".

Ad. 6.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c".

Zgodnie z ww. przepisem, wydatki kwalifkowaIne sfinansowane przez Spółkę otrzymanymi zarówno od Instytucji, jak i od Uczestników transzami o charakterze refundacji, Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio w momencie otrzymania tej transzy mającej charakter refundacji.

Moment ten bowiem nierozerwalnie związany jest z momentem powstania przychodu, co zostało wykazane powyżej w punkcie Ad. 3.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji od Instytucji. Natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego dot. wkładu własnego otrzymanego od Uczestników Projektu wydano odrębną interpretację indywidualną w dniu 12 kwietnia 2010 r. nr ILPB3/423-81/10-7/AO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do przykładowego wyliczenia w art. 12 ust. 1 powołanej ustawy przysporzeń majątkowych "w szczególności" zaliczanych do tej kategorii. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W omawianym opisie zdarzenia przyszłego, Spółka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako Beneficjent zamierza realizować projekt, w ramach którego zorganizuje szkolenia, warsztaty, doradztwo, zarządzanie itp. zmierzające do poprawy funkcjonalności oraz usprawnieniu pracy jednostek samorządu terytorialnego poprzez przygotowanie ich do wdrożenia skutecznych systemów zarządzania, integracji środowiska zawodowego uczestników szkolenia, itp., dla dokładnie zdefiniowanych we wniosku uczestników Projektów, którymi są instytucje publiczne jak urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie. Na realizację ww. projektu, Spółka otrzyma środki finansowe na pokrycie kosztów kwalifikowalnych od Instytucji (MSWiA) oraz Ministerstwa Finansów - płatność będzie realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wypłata środków pieniężnych odbywać się będzie w formie transz, z tym że przekazanie kolejnej transzy przez Instytucję uzależnione będzie od wcześniejszego wydatkowania przez Spółkę co najmniej 70% dotychczas otrzymanej kwoty wsparcia. Spółka otrzymała środki pieniężne w 2009 r., jak również otrzyma w 2010 r. Wnioskodawca wskazał, iż otrzymane transze mogą mieć charakter zaliczek bądź refundacji.

Otrzymane przez Spółkę od Instytucji środki pieniężne w roku 2009 i 2010, niezależnie od formy ich przekazania, tj. czy zostaną przekazane w formie zaliczek na poczet wydatków związanych z realizacją Projektu, czy też w formie refundacji poniesionych w ramach Projektu wydatków stanowią, co do zasady, przychód podatkowy w dacie otrzymania, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy bowiem wskazać, iż wbrew stanowisku Wnioskodawcy, kwota otrzymanych od Instytucji transz o charakterze zaliczkowym nie podlega wyłączeniu w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, który eliminuje z kategorii przychodów pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Przedmiotowe zaliczki otrzymane przez Spółkę od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie stanowią zaliczki na poczet należności za dostawę towarów lub świadczenie usług. Nie mają także charakteru pożyczki (kredytu). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie kupuje usług od Spółki, nie można więc uznać, że transze wypłacone przez tą Instytucję są zaliczką nie powodującą powstania przychodu. Nie można tutaj stosować - na co wskazuje Spółka - analogii. z literalnego brzmienia powyższych przepisów wynika, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Kwoty przekazane przez Ministerstwo nie mieszczą się zatem w dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są one przychodem podatkowym w dacie otrzymania, na mocy cytowanego wyżej art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Również w części dot. kwot w postaci refundacji poniesionych przez Spółkę wydatków stwierdzić należy, iż wpłaty te stanowią przychód podatkowy w dacie otrzymania na mocy powołanego wyżej art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku, Spółka doprecyzowała, iż przedmiotowe dofinansowanie otrzymała przed dniem 31 grudnia 2009 r. jak również będzie otrzymywać po 1 stycznia 2010 r.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), dokonano zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 52 zmienionej ustawy stanowi, iż płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców będą również korzystały ze zwolnienia z opodatkowania.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Zgodnie z treścią art. 101 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie oraz decyzji o dofinansowanie, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), odpowiednio zawartych lub wydanych przed dniem 1 stycznia 2010 r. Umowy te oraz decyzje nie wymagają zmian w tym zakresie.

Ust. 3 wymienionego w zdaniu poprzednim artykułu stanowi, iż Instytucja, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie, informuje beneficjenta o zmianie instytucji dokonującej płatności, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

Stosownie do treści art. 111 ust. 1 ww. ustawy, do rozliczenia środków przekazanych do dnia 31 grudnia 2009 r. na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. Rozliczenie tych środków powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 r.

W przedmiocie sprawy, środki pieniężne, które Spółka otrzyma w 2010 r. na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację wskazanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowić będą Jej przychód podatkowy w dacie otrzymania, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z wymienionym w zdaniu poprzednim artykułem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Odnosząc się do kwestii podatkowego ujmowania kosztów kwalifikowanych, ponoszonych przez Wnioskodawcę w obowiązującym stanie prawnym, należy wskazać, że wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wskazanych przepisów, nie są uważane za koszty uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków bezpośrednio związanych z realizowanym Projektem, które zostaną Spółce zrefundowane przez instytucję wypłacającą, zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Natomiast refundacja tych kosztów, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów-skutkuje koniecznością ich wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów w momencie otrzymania dofinansowania.

Podsumowując, transze otrzymane przez Spółkę w 2010 r. nie będą podlegać wyłączeniu z kategorii przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mocą art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, stanowić będą przychód podatkowy w dacie ich otrzymania. Jednakże dochód z tego tytułu wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych i jego zwolnienie uzależnione będzie od podmiotu, który dokona wypłaty tych środków.

Koszty kwalifikowane bezpośrednio sfinansowane ze środków, z których dochód wolny będzie od podatku, podlegać będą wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast wydatki poniesione, które podlegają refundacji, zaliczone w dacie poniesienia do kosztów uzyskania przychodów, podlegać będą również wyłączeniu z tych kosztów w momencie otrzymania dofinansowania (art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy).

Wskazać również należy, iż powołane przez Spółkę pismo Ministerstwa Finansów odnosi się do projektów w ramach programów objętych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.). Natomiast w przedmiocie sprawy, Spółka otrzymała dotację w ramach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.). Tym samym, powyższe pismo nie znajdzie zastosowania.

Natomiast w odniesieniu do powołanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej oraz przytoczonych orzeczeń sądów stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Ponadto, dodaje się, iż we wniosku zawarto zapis z jednej z Umów podpisanej przez Spółkę z Instytucją, który nie podlega ocenie przez tut. Organ, z uwagi na treść art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienia się, iż wniosek Spółki w zakresie stanu faktycznego został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 12 kwietnia 2010 r. nr ILPB3/423-81/10-4/AO, ILPB3/423-81/10-5/AO.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl