Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-76/07-6/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Drukarnia "I". reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią I.K - L, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umów leasingu operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 8 października 2007 r. o dodatkowe wyjaśnienia oraz z dnia 24 października 2007 r. o pełnomocnictwo, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umów leasingu operacyjnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Drukarnia "I" Spółka z o.o., w grudniu 2005 r., zawarła umowy leasingowe w ramach leasingu operacyjnego na dostarczenie nowych maszyn poligraficznych. Od momentu uruchomienia leasingu upłynęło 18 miesięcy. Maszyny poligraficzne nie są własnością Wnioskodawcy, są własnością leasingodawcy. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są także przez leasingodawcę. Spółka planuje zmianę profilu produkcji i w związku z tym planuje również zakończenie umów leasingowych w terminie wcześniejszym, tzn. przed upływem okresu normatywnego określonego w rozdziale 4a (opodatkowanie umów leasingu) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pismem z dnia 8 października 2007 r. Spółka uzupełniła opis zdarzenia przyszłego o dodatkowe wyjaśnienia, i tak:

1.

W sytuacji kiedy nastąpiłoby zakończenie umów leasingowych, przed terminem, poprzez zerwanie umów leasingu lub podpisanie cesji na umowy leasingu, Spółka poniosłaby dodatkowe koszty, tj. opłaty leasingowe związane z zakończeniem umów leasingu. Natomiast podstawą do ich poniesienia byłoby zakończenie umów leasingu operacyjnego przed terminem określonym w harmonogramie spłat.

2.

Spółka świadczy usługi poligraficzne, natomiast, aby otrzymać produkt finalny jakim jest np. książka, ulotka, czasopisma, plakaty należy posiadać w użytkowaniu maszyny, które umożliwiają realizację takiej produkcji. W tym celu Drukarnia zawiera różne umowy leasingu operacyjnego na maszyny i urządzenia poligraficzne. Spółka za sprzedane usługi poligraficzne wystawia faktury VAT, tak więc zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie koszty związane z wytworzeniem produktu poligraficznego stanowią koszty uzyskania przychodów, natomiast podatek VAT podlega odliczeniu.

3.

Spółka nie posiada jednoznacznego swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie, gdyż opisana sytuacja jeszcze nie nastąpiła. Spółka nie posiada również informacji, czy będzie mogła skorzystać z funduszy unijnych. Ponadto, z obowiązujących przepisów podatkowych, nie można wyczytać, zdaniem Spółki, jak postąpić w przedmiotowej sytuacji. Spółka tylko hipotetycznie zakłada, że wszelkie koszty związane z zakończeniem umów leasingowych przed terminem zaliczy do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na fakt, że leasing tych maszyn jest ściśle powiązany ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast w miejsce rozwiązanych umów leasingowych podpisane zostaną nowe umowy leasingowe lub zakupione zostaną nowsze urządzenia poligraficzne w ramach kredytu.

Natomiast pismem z dnia 24 października 2007 r. Spółka przesłała pełnomocnictwo udzielone Pani I.K - L wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta w P.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy podpisanie umowy cesji jest wystarczającym dla Spółki zabezpieczeniem.

2.

Czy wystarczające jest udokumentowanie sprzedaży i pracy maszyn w okresie trwania umów leasingowych, ponieważ maszyny użytkowane w ramach umowy leasingu były ściśle powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych.

3.

Czy podpisanie umowy cesji tzw. umowy przelewu praw i obowiązków z leasingodawcą zabezpieczy Spółkę przed negatywnymi skutkami podatkowymi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

4.

Czy Spółka może wypowiedzieć umowę leasingu operacyjnego przed terminem określonym w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych unikając negatywnych skutków podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

5.

Czy Spółka może zerwać umowę leasingu operacyjnego przed terminem określonym w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych unikając negatywnych skutków podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

6.

Czy koszty cesji, wypowiedzenia lub zerwania umów leasingowych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy może on (założenie hipotetyczne) wszelkie koszty związane z zakończeniem umów leasingowych przed terminem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ze względu na fakt, że leasing maszyn jest ściśle powiązany ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast w miejsce rozwiązanych umów leasingowych podpisane zostałyby nowe umowy leasingowe lub zakupione zostałyby nowsze urządzenia poligraficzne w ramach kredytu. Planuje on wraz z późn. zm. w profilu działalności wymienić maszyny poligraficzne, które użytkuje na podstawie zawartych umów leasingowych. Umowy podpisane z leasingodawcą Spółka zamierza zakończyć przed terminem określonym w umowie i harmonogramie spłaty. Ponadto zamierza rozwiązać umowę i podpisać umowę cesji. Za okres użytkowania maszyn Spółka przygotuje raporty potwierdzające użytkowanie maszyn i specyfikacje ze sprzedaży opodatkowanej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i VAT. Koszty związane z rozwiązaniem lub cesją umów leasingowych Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Decydujące znaczenie dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów ma zatem zamiar (cel) w jakim został poniesiony. Działania podatnika muszą w związku z tym zmierzać w celu uzyskania przychodu, być na ten przychód nakierowane. Nie tworzą kosztów działania podejmowane w innym celu niż uzyskanie przychodu.

W odniesieniu do umów leasingu skutki podatkowe zostały określone w art. 17a - 17l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 17b ust. 1 tej ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1.

została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz

2.

suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem jeżeli Spółka zawarła umowy leasingu operacyjnego i w momencie ich zawarcia umowy te spełniały warunki do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów przez korzystającego rat leasingowych, a następnie umowy te zostały rozwiązane przed upływem ich podstawowego okresu, to nie spowoduje to, iż dotychczas dokonane opłaty powinny być uznane za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Takiego skutku rozwiązania umów leasingu operacyjnego nie przewidują przepisy art. 16 ust. 1 i rozdziału 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak więc, uznać należy, iż pomimo wcześniejszego rozwiązania umowy, poniesione przez Spółkę opłaty leasingowe pozostają kosztem uzyskania przychodów, pod warunkiem wykazania związku pomiędzy ich poniesieniem a uzyskaniem przychodu.

Podobnie sprawa będzie się miała w przypadku, gdy Spółka podejmie decyzję o cesji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów leasingu operacyjnego na kolejnego korzystającego. W tym przypadku również poniesione przez Spółkę opłaty do momentu cesji należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Powyższe zdarzenie nie skutkuje obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki na spłatę rat leasingowych. Oczywiście pod warunkiem, że spełnione były ogólne przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli maszyny będące przedmiotem umów leasingu były wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki opłaty leasingowe poniesione w trakcie trwania tych umów podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka stwierdziła, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług poligraficznych i do jej prowadzenia niezbędne jest posiadanie w użytkowaniu maszyn, które umożliwiają realizację takich usług. Ponadto planuje, wraz z późn. zm. w profilu działalności, wymienić maszyny poligraficzne, które użytkuje na podstawie zawartych umów leasingowych. Dodatkowo Spółka podkreśliła fakt, że za sprzedane usługi poligraficzne wystawia faktury VAT, a wszelkie koszty związane z wytworzeniem produktu poligraficznego stanowią jej koszt uzyskania przychodów. Następnie w piśmie z dnia 8 października 2007 r., które stanowi uzupełnienie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stwierdził, że w sytuacji kiedy nastąpiłoby zakończenie umów leasingowych przed terminem, poprzez zerwanie umowy lub podpisanie cesji, Spółka poniosłaby dodatkowe koszty, tj. opłaty leasingowe związane z zakończeniem umów leasingu. Jest to określenie mało precyzyjne, ale jeżeli z umów leasingu operacyjnego wynika, że Spółka w momencie ich rozwiązania (wypowiedzenia, zerwania bądź podpisania umowy cesji) przed upływem okresu w nich określonego będzie zobowiązana do spłaty pozostałych jeszcze do zapłaty (niewymagalnych) rat leasingowych, to taki wydatek również będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodów pod warunkiem, że Spółka wykaże związek jego poniesienia z uzyskanymi przychodami w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Działania w celu osiągnięcia przychodu nie można utożsamiać z celowością tego działania, bowiem ww. ustawa do tego pojęcia się nie odwołuje. O tym co celowe, potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący tę działalność. Jednakże nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodów i jako taki podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania. Skoro bowiem ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem osiągnięcia przychodów, to ten cel musi być widoczny. Ponoszone koszty winny ten cel realizować lub co najmniej zakładać go jako realny. Zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego, sam fakt rozwiązania (wypowiedzenia lub zerwania) umów leasingu i zapłacenie niewymagalnych na dzień ich zapłaty rat leasingowych nie są wystarczające do zaliczenia wydatków z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów. Skutki materialnoprawne w postaci potrącenia z przychodów tychże wydatków poniesionych w celu jego osiągnięcia mogą nastąpić jedynie wtedy, gdy Spółka przedstawi lub wskaże źródła bądź środki dowodowe, które umożliwią przeprowadzenie dowodu na okoliczność ich faktycznego poniesienia w celu osiągnięcia przychodu oraz związku pomiędzy ww. poniesionym wydatkiem a osiągniętym lub zamierzonym przychodem. Jednakże prawo do przeprowadzenia takiego dowodu w przedmiotowej sprawie należy do właściwego organu podatkowego w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego lub podatkowego.

W związku z powyższym, pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia kwestia, czy raporty potwierdzające użytkowanie maszyn i specyfikacja ze sprzedaży opodatkowanej są wystarczającą dokumentacją sprzedaży usług i pracy maszyn użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego. Jak wspomniano powyżej, ciężar udowodnienia czy zachodzi związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesionymi kosztami w związku z użytkowaniem maszyn poligraficznych na podstawie umów leasingu, a sprzedażą opodatkowaną, tzn. z uzyskanymi przychodami, spoczywa na Spółce. Jednakże zgodnie z art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W związku z tym, nie należy negować czynności podjętych przez Spółkę w celu sporządzenia wskazanych raportów i specyfikacji. Natomiast ocena wskazanych przez Spółkę dowodów należy do właściwego organu podatkowego.

Ponadto informuje się, że tut. Organ działając w imieniu Ministra Finansów interpretuje przepisy prawa podatkowego, tj. dokonuje oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Nie należy więc do jego zadań szeroko rozumiane doradztwo podatkowe. Zatem czy nastąpi rozwiązanie, zerwanie, wypowiedzenie umów leasingu, czy też podpisane zostaną umowy cesji, to wybór konkretnego rozwiązania należy do Spółki. W przypadku stosunków cywilnoprawnych, strony takiego stosunku swobodnie kształtują swoje prawa i obowiązki, które jednak nie podlegają ocenie tut. Organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku od towarów i usług, wydana została interpretacja w dniu 28 listopada 2007 r. nr ILPP1/443-194/07-3/07.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl