Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 listopada 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-730/09-4/DS
Otrzymanie pomocy restrukturyzacyjnej a zwolnienie podatkowe w CIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2009 r. (data wpływu 2 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego do przychodów pochodzących z pomocy restrukturyzacyjnej finansowanej ze środków UE otrzymanej przez plantatora buraków cukrowych za pośrednictwem producenta cukru - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2009 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 12 listopada 2009 r. (data wpływu 13 listopada 2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zastosowania zwolnienia przedmiotowego do przychodów pochodzących z pomocy restrukturyzacyjnej finansowanej ze środków UE otrzymanej przez plantatora buraków cukrowych za pośrednictwem producenta cukru,

* możliwości zaliczenia do przychodów z działalności rolniczej przychodów pochodzących z przyznanej pomocy restrukturyzacyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jako plantator buraków cukrowych otrzymała pomoc restrukturyzacyjną z tytułu obniżenia, bądź likwidacji przysługującego Jej prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych. Mechanizmem administruje Agencja Rynku Rolnego. Przewiduje on wypłatę pomocy restrukturyzacyjnej z UE dla tych producentów cukru, którzy zdecydowali się zaprzestać lub ograniczyć produkcję.

Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnieni są także plantatorzy buraka cukrowego, którzy w wyniku procesu restrukturyzacji utracili prawo do uprawy i dostawy buraka i złożyli do Agencji Rynku Rolnego wnioski o pomoc restrukturyzacyjną.

Celem przyznanej pomocy jest zrekompensowanie strat poniesionych w wyniku procesu restrukturyzacji podmiotom z sektora cukrowniczego. Producenci cukru otrzymali środki od Agencji Rynku Rolnego. Plantatorzy należną pomoc restrukturyzacyjną otrzymali za pośrednictwem producentów cukru.

W piśmie z dnia 12 listopada 2009 r. (data wpływu 13 listopada 2009 r.) Spółka wskazała, iż należną pomoc restrukturyzacyjną otrzymała za pośrednictwem producenta cukru w dniu 17 sierpnia 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23.

2.

Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej jest dochodem z działalności rolniczej.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 24 listopada 2009 r. nr ILPB3/423-730/09-5/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez Spółkę pomoc restrukturyzacyjna podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23, ponieważ jest to pomoc bezzwrotna, uzyskana z Unii Europejskiej za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego oraz producenta cukru, tj. Cukrowni.

Pomoc ta, finansowana jest z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji wchodzącego w skład Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) - rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, jak również środki:

* Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",

* Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz

* Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

stanowią dochód budżetu państwa, na podstawie art. 96 pkt 16 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 sierpnia 2009 r.

Środki budżetu państwa przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, w tym także środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zgodnie z art. 212 powołanej ustawy, są wydatkowane przez agencje płatnicze, o których mowa w odrębnych przepisach, zgodnie z ustalonymi procedurami.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż Agencja Rynku Rolnego na wypłacane środki pomocowe plantatorom buraka cukrowego za pośrednictwem producentów cukru wydatkuje otrzymane na ten cel środki z budżetu państwa.

Z analizy sprawy wynika, iż Spółka jako plantator buraków cukrowych otrzymała pomoc restrukturyzacyjną z tytułu obniżenia, bądź likwidacji przysługującego Jej prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych. Przyznana pomoc restrukturyzacyjna pochodziła z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Środki pomocowe zostały wypłacone przez Agencję Rynku Rolnego, a Spółka uzyskała je za pośrednictwem producenta cukru (tekst jedn. Cukrowni).

W związku z powyższym, otrzymane przez Spółkę środki finansowe, pochodzące z pomocy finansowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, stanowią przychód podatkowy w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Powołany w zdaniu poprzednim przepis stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jednakże przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, zgodnie z którym, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Reasumując, środki pomocy restrukturyzacyjnej, które Spółka jako plantator buraków cukrowych otrzymała z Agencji Rynku Rolnego za pośrednictwem producenta cukru, stanowią przychód podatkowy, którego wartość stanowi dochód wolny od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, z uwagi na powołanie przez Spółkę - w uzasadnieniu swego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego - jako podstawy prawnej do zwolnienia z opodatkowania ww. dochodów art. 17 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl