ILPB3/423-709/09-4/KS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB3/423-709/09-4/KS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-709/09-4/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2009 r. (data wpływu 31 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* uznania kosztów licencji oraz wdrożenia oprogramowania za wartość niematerialną i prawną,

* określenia momentu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

* określenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca należy do Grupy Kapitałowej (dalej: Grupa). W związku z podjęciem strategicznej decyzji o wdrożeniu w ramach Grupy jednego spójnego systemu informatycznego, tj. Zintegrowanego Systemu Informatycznego X w formule "open" (dalej: ZSI, System), jedna ze spółek z Grupy - Spółka Wdrożeniowa - w dniu 7 maja 2007 r. zawarła z Licencjodawcą "Umowę licencyjną i serwisową na korzystanie z oprogramowania X w celu obsługi wewnętrznych procesów biznesowych" (dalej: umowa licencyjna).

Jak wynika z art. 2.1 umowy licencyjnej, Licencjonodawca udzielił Spółce Wdrożeniowej licencji prawnoautorskiej na korzystanie z produktów X (Oprogramowania) określonych w załączniku nr 1 do umowy licencyjnej, który jednocześnie określa zakres dozwolonego korzystania z tych produktów. Z art. 2.10 umowy licencyjnej wynika, że licencja została udzielona na następujących polach eksploatacji:

1.

instalowanie, utrwalanie i korzystanie z Oprogramowania w ramach własnej działalności gospodarczej, w zakresie wynikającym z umowy licencyjnej,

2.

trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

3.

przystosowywanie i wprowadzanie modyfikacji w Oprogramowaniu na warunkach określonych w umowie licencyjnej.

Pomimo tego, że stroną umowy licencyjnej z Licencjonodawcą jest tylko Spółka Wdrożeniowa, to - zgodnie z art. 2.4 i art. 2.12 tej umowy - Licencjonodawca udzielił licencji na korzystanie z Systemu nie tylko przez Spółkę Wdrożeniową, ale także przez każdą inną spółkę należącą do Grupy, która to Grupa została w umowie licencyjnej odpowiednio zdefiniowana. Do Grupy tej należy także Spółka.

Zgodnie zatem z art. 2.4 umowy licencyjnej, licencja zostaje udzielona na rzecz Spółki Wdrożeniowej wyłącznie w celu korzystania z Systemu na zasadach określonych w Umowie przez Spółkę Wdrożeniową oraz podmioty z Grupy. Zgodnie natomiast z art. 2.12 Umowy, zakres licencji udzielonej Spółce Wdrożeniowej przez Licencjodawcę obejmuje możliwość korzystania z Systemu przez podmioty z Grupy - w czasie, gdy będą one spełniały kryteria zaliczenia ich do Grupy (dalej: Użytkownicy, Nabywcy) - pod następującymi warunkami, które winny być spełnione łącznie:

1.

Spółka Wdrożeniowa i Spółka Akcyjna ponoszą względem Licencjonodawcy solidarną z innymi spółkami z Grupy (Użytkownikami) odpowiedzialność za wykonanie lub niewykonanie umowy licencyjnej z 7 maja 2007 r., a także za czyny niedozwolone, w tym za naruszenie praw własności intelektualnej do Oprogramowania X, na zasadach i w wysokości określonych tą Umową,

2.

uprzedniego pisemnego (pod rygorem nieważności) zobowiązania się danego podmiotu z Grupy (Użytkownika) wobec Licencjonodawcy i Spółki Wdrożeniowej do przestrzegania wszystkich postanowień umowy licencyjnej z 7 maja 2007 r. dotyczących zakresu i sposobu korzystania z Oprogramowania (z wyłączeniem warunków cenowych), udowodnienia Licencjonodawcy poprzez złożenie stosownych dokumentów (w tym odpisów z KRS) powiązań pozwalających zaliczyć dany podmiot do Grupy oraz złożenia Licencjonodawcy oświadczenia o przyjęciu na siebie solidarnej - wraz z Wnioskodawca i Spółką Wdrożeniową - odpowiedzialności względem Licencjonodawcy za naruszenia umowy z 7 maja 2007 r. w powyższym zakresie, na zasadach i w wysokości określonych tą Umową oraz upoważnienia Licencjonodawcy do dokonywania kontroli zgodności wykorzystania Oprogramowania X z warunkami tej Umowy,

3.

uzyskania uprzedniej zgody Licencjonodawcy na korzystanie z uprawnień do korzystania z Oprogramowania X, z tym, że za wyrażenie zgody przez Licencjonodawcę rozumie się brak pisemnego sprzeciwu Licencjonodawcy wyrażonego w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia uzyskania od Spółki Wdrożeniowej pisemnej informacji, o treści zgodnej z pkt 2); Licencjonodawca może wyrazić sprzeciw, o którym mowa powyżej jedynie z Ważnej Uzasadnionej Przyczyny (zdefiniowanej w umowie licencyjnej z 7 maja 2007 r.), którą przedstawi i uzasadni na piśmie,

4.

Oprogramowanie i Baza Danych nie zostaną zainstalowane w lokalizacji innej niż lokalizacja ustalona przez Spółkę Wdrożeniową i będą wykorzystywane w ramach jednej instalacji produktywnej. Baza Danych będzie wykorzystywana wyłącznie z Oprogramowaniem X.

Na podstawie umowy z Licencjonodawcą, udostępniony przez Licencjodawcę System po zakończonym procesie wdrożenia stanowić będzie jednorodny układ modułów współpracujących ze sobą i tworzących jako całość system wspomagający kompleksowo procesy gospodarcze Użytkowników. Po uruchomieniu wszystkich funkcjonalności, ZSI składać się będzie z następujących modułów:

(1) Księgowość,

(2) Kontroling,

(3) Konsolidacja,

(4) Sprzedaż,

(5) Zakupy i logistyka,

(6) Kadry i płace,

(7) E-learning,

(8) CRM sprzedaż,

(9) CRM obsługa posprzedażowa,

(10) Obsługa majątku,

(11) Obsługa nieruchomości,

(12) Bazy wiedzy,

(13) Portal.

System będzie zdatny do gospodarczego wykorzystania w chwili zakończenia wdrożenia i osiągnięcia pełni funkcjonalności (a więc po dostosowaniu do specyfiki i wymogów biznesowych poszczególnych spółek z Grupy jako całości). Dopiero w tym momencie System będzie mógł być udostępniony przez Spółkę Wdrożeniową pozostałym uprawnionym do tego Użytkownikom. W tym momencie Spółka Wdrożeniowa, w porozumieniu z pozostałymi Użytkownikami, zamierza dokonać rozliczenia kosztów nabycia i wdrożenia Systemu alokując je pomiędzy Użytkowników (w tym także Wnioskodawca).

Z uwagi na specyfikę oraz integralność Systemu, proces implementacji jest złożony i długotrwały. W celu efektywnego zarządzania procesem wdrożenia, wszystkie prace związane z przystosowaniem Systemu do środowiska Grupy oraz wszelkie koszty z nimi związane do zakończenia wdrożenia ponosi Spółka Wdrożeniowa.

Prace wdrożeniowe (w tym testowanie) mają na celu zapewnienie, iż System nadawać się będzie do gospodarczego wykorzystania przez każdego z Użytkowników (w tym także Wnioskodawcę). Spółka nabędzie System (stanie się dysponentem ostatecznie wdrożonego i w pełni funkcjonalnego Systemu) dopiero po potwierdzeniu jego pełnej funkcjonalności. Przewidywany termin zakończenia prac wdrożeniowych to grudzień 2009 r., tym niemniej będzie on uzależniony od wyników poprawności funkcjonowania całego Systemu.

Zakończenie prac wdrożeniowych nastąpi w momencie pisemnego potwierdzenia funkcjonalności wszystkich elementów nabytego Systemu, co zostanie udokumentowane uchwałą Rady Projektu potwierdzającą, iż System działa poprawnie w danym środowisku, jest w pełni funkcjonalny i zdatny do gospodarczego wykorzystania. Uchwała będzie podstawą do podpisania przez Radę Projektu protokołu o przyjęciu w pełni funkcjonalnego ZSI do używania (dalej: Protokół).

Po zakończeniu wdrożenia i podpisania Protokołu, Spółka Wdrożeniowa, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej z pozostałymi Użytkownikami, zamierza dokonać rozliczenia kosztów nabycia i wdrożenia Systemu pomiędzy Użytkowników (dalej: umowa o rozliczeniu kosztów wdrożenia). Koszty te zostaną podzielone na Użytkowników według przyjętych kluczy alokacji (z zastosowaniem mierzalnych wskaźników planowanego wykorzystywania Systemu np. liczby realizowanych operacji). W konsekwencji, każdy z Użytkowników, w tym Spółka, zostanie obciążony odpowiednio alokowanymi częściami kosztów nabycia licencji, kosztami wdrożenia (zwiększonymi o odpowiednią marżę dla Spółki Wdrożeniowej) oraz kosztami finansowania operacji wdrożenia ZSI w Grupie.

W obecnym stanie faktycznym, Spółka nie rozpoznaje wdrażanego Systemu w ewidencji podatkowej wartości niematerialnych i prawnych (dalej: WNIP), nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i nie zalicza ich na bieżąco w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Poniesione koszty wdrożenia Systemu zostaną doliczone do ceny nabycia licencji i - w przypadającej na Spółkę kwocie wynikającej z zastosowanych kluczy alokacji - będą wspólnie tworzyć wartość początkową Systemu w momencie udostępnienia Spółce wdrożonego ZSI.

Wstępne podsumowanie wszystkich kosztów przypadających na Wnioskodawcę oszacowano na kwotę wyższą niż 3500 zł, a przewidywany okres używania Systemu przekroczy rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka powinna rozpoznać odpowiednio alokowane koszty licencji oraz wdrożenia ZSI jako koszty bieżące, czy też powinny one stanowić podstawę amortyzacji WNIP w postaci ZSI.

2.

W którym momencie Spółka powinna wprowadzić System do rejestru WNIP (oraz rozpocząć dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych).

3.

Co będzie stanowić wartość początkową WNIP a zarazem podstawę odpisów amortyzacyjnych w Spółce z tytułu prawa do użytkowania Systemu X.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie trzecie.

Wniosek Spółki w zakresie:

* pytania pierwszego - został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 10 listopada 2009 r. nr ILPB3/423-709/09-2/KS,

* pytania drugiego - został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 10 listopada 2009 r. nr ILPB3/423-709/09-3/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa Systemu powinna zostać ustalona z uwzględnieniem kosztów wdrożenia poniesionych do chwili oddania Spółce ZSI do używania.

Konsekwentnie, wartość początkowa Systemu X winna obejmować:

* odpowiednio przyporządkowaną do Spółki w oparciu o ustalone klucze alokacji cenę nabycia licencji oraz

* odpowiednio przyporządkowane do Spółki w oparciu o ustalone klucze alokacji koszty poniesione przez Spółkę Wdrożeniową do momentu oddania Sytemu do użytkowania na skonfigurowanie Systemu, wpisanie lub przeniesienie istniejących danych, dostosowanie istniejących procedur działania, obsługę informatyczną związaną z weryfikacją poprawności działania poszczególnych funkcji Systemu informatycznego w warunkach Grupy, usunięcie potencjalnych usterek bądź dysfunkcji, wprowadzenie poprawek, podróże służbowe związane z wdrożeniem Systemu.

Na podstawie umowy ze Spółką Wdrożeniową, zostanie określona wartość początkowa Systemu (część wartości Systemu) przypadająca na Wnioskodawcę.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki.

Wartość początkowa Systemu wykazywana w ewidencji WNIP Spółki oraz stanowiąca podstawę odpisów amortyzacyjnych winna zostać obliczona w oparciu o art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, za cenę nabycia prawa, uważa się "kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług".

Zdaniem Spółki, z powyższego przepisu wynika, iż wartość początkowa nabytej licencji na używanie Systemu będzie powiększona o wydatki dotyczące przygotowania Systemu informatycznego (tj. koszty wdrożenia Systemu naliczone do dnia przyjęcia Systemu do używania). Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w przytoczonej wcześniej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-502/08-3/HS).

Do kosztów wdrożenia Spółka może zaliczyć zatem m.in. koszty instalacji Systemu, dostosowania go do potrzeb konkretnego użytkownika, analiz funkcjonalności Systemu, dostosowania istniejących w jednostce procedur do wymogów nowego Systemu, sprawdzenia poprawności działania Systemu, wprowadzenia ewentualnych poprawek, wsparcia intelektualnego i technicznego przy realizacji procesu wdrażania (podobnie w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 23 marca 2006 r. sygn. BI/4218-0005/06).

Umowa o rozliczenie kosztów wdrożenia będzie pozwalała określić, jaka część całkowitych kosztów nabycia Systemu stanowi koszt nabycia Systemu przez Spółkę.

Spółka pragnie wskazać, iż podobne stanowisko dotyczące kwalifikacji kosztów "okołowdrożeniowych", jak i metody ustalenia wartości początkowej zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-502/08-3/HS).

Konsekwentnie, Spółka stoi na stanowisku, iż powinna rozpoznać we własnej ewidencji WNIP System o wartości początkowej równej sumie kosztów nabycia i wdrożenia Systemu w Grupie w takiej części, jaka odpowiada zakresowi, w jakim System będzie wykorzystywany przez Spółkę w celu realizacji Jej własnych procesów biznesowych, jaka zostanie zafakturowana przez Spółkę Wdrożeniową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę orzeczeń organów podatkowych stwierdzić należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl