ILPB3/423-686/14-3/JG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-686/14-3/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce przed końcem obecnego roku podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji - tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., niezależnie od terminu zapłaty lub kapitalizacji odsetek (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

* czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę do końca obecnego roku podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji - tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);

* czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce przed końcem obecnego roku podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji - tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., niezależnie od terminu zapłaty lub kapitalizacji odsetek (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecny rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, lecz rozpoczął się 1 grudnia 2014 r. i powinien trwać do 31 października 2016 r. (dalej: "Rok Podatkowy"). Ze względów biznesowych Spółka może zaciągać kredyty/pożyczki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (w tym także od podmiotów powiązanych). W szczególności, te kredyty/pożyczki mogą być wykorzystywane na zakup udziałów lub akcji w innych podmiotach.

Przedmiotowe pożyczki/kredyty, zostaną udzielone Spółce po 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę do końca obecnego Roku Podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji - tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Czy do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce przed końcem obecnego Roku Podatkowego Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji - tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., niezależnie od terminu zapłaty lub kapitalizacji odsetek.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 16 marca 2015 r. nr ILPB3/423-686/14-2/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce przed końcem obecnego Roku Podatkowego (tekst jedn.: 31 października 2016 r.) Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji - tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Jak wskazano powyżej:

* W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, "do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r."

* Zgodnie z art. 12 Ustawy zmieniającej, "podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.".

Jak przedstawiono w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku Spółki, jej obecny Rok Podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2015 r., a zakończy się po tej dacie.

W konsekwencji, w przypadku Spółki art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej powinien być intepretowany w świetle (tekst jedn.: z uwzględnieniem) art. 12 Ustawy Zmieniającej. Oznacza to, że w przypadku Spółki, której Rok Podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym punktem odniesienia dla potrzeb wykładni art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej powinien być ostatni dzień Roku Podatkowego Spółki.

W konsekwencji, należy uznać, że do wszystkich odsetek zapłaconych/skapitalizowanych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce przed końcem obecnego Roku Podatkowego (tekst jedn.: 31 października 2016 r.) Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji - tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., niezależnie od terminu zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W art. 16 ww. ustawy zawarty jest zamknięty katalog wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 60 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy - w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Ponadto, w myśl art. 16 ust. 7b, przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie - na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od pożyczek.

Zmiany te polegają na modyfikacji istniejących przepisów dot. tzw. niedostatecznej cienkiej kapitalizacji.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zaciągnie po 1 stycznia 2015 r. kredyty / pożyczki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (w tym także od podmiotów powiązanych). Wskazuje przy tym, że obecny rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozpoczął rok podatkowy 1 grudnia 2014 r., który powinien trwać do 31 października 2016 r.

Kwestią budzącą wątpliwości jest to, czy Spółka do wszystkich odsetek zapłaconych, skapitalizowanych od pożyczek faktycznie udzielonych przed końcem obecnego roku podatkowego powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji, tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., niezależnie od terminu zapłaty lub kapitalizacji odsetek.

W tym miejscu koniecznym jest przywołanie przepisów przejściowych.

I tak zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Z kolei art. 12 ww. ustawy zmieniającej stanowi, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Powyższe regulacje wskazują, że przepisy w brzmieniu dotychczasowym stosują podatnicy kontynuujący działalność, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - jednakże tylko do końca ich roku podatkowego rozpoczętego w 2014 r.

Zatem w rozpatrywanej sprawie do odsetek od pożyczek przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu dotychczasowym stosowane będą tylko do końca bieżącego roku podatkowego Spółki, tj. do 31 października 2016 r. Natomiast do odsetek od pożyczek spłacanych po 31 października 2016 r. zastosowanie znajdą przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu nadanym ww. ustawą zmieniającą.

W konsekwencji - nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy - że do wszystkich odsetek zapłaconych, skapitalizowanych od faktycznie udzielonych Spółce pożyczek przed końcem obecnego roku podatkowego, tj. 31 października 2016 r. powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji, tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. niezależnie od terminu zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek.

W związku z powyższym stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl