ILPB3/423-661/09-3/ŁM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB3/423-661/09-3/ŁM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-661/09-3/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2009 r. (data wpływu 18 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów z tytułu sprzedaży objętych udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* powstania przychodu z tytułu wniesienia aportu w zamian za udziały,

* określenia kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów z tytułu sprzedaży objętych udziałów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest osobą prawną mającą miejsce siedziby na terytorium Polski.

Wnioskodawca zamierza objąć udziały w spółce kapitałowej s. a r.l. (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w L.

Wnioskodawca zamierza objąć udziały nowej emisji poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci papierów wartościowych (m.in. certyfikatów w Zamkniętym Funduszu Inwestycyjnym, dalej "Papiery Wartościowe").

W L. w wyniku przeszłych zdarzeń gospodarczych będzie istniał znaczny kapitał zapasowy. W związku z powyższym, Wnioskodawca dokona aportu papierów wartościowych w części na kapitał zakładowy a w części na kapitał zapasowy, w takiej proporcji jaka będzie istniała w chwili dokonywania aportu, tak żeby nie doszło do pokrzywdzenia dotychczasowych wspólników.

Wnioskodawca nie posiada zakładu w L. w myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a L.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w opisanym stanie faktycznym przy wnoszeniu przez Wnioskodawcę aportu w zamian za obejmowane udziały w L. Wnioskodawca dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej udziałów spółki L. objętych za wniesiony aport.

2.

Czy w przypadku późniejszego zbycia tak objętych udziałów w L. kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów, a przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa).

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 10 listopada 2009 r. nr ILPB3/423-661/09-2/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie późniejszej sprzedaży tak objętych udziałów spółki L., kosztem uzyskania przychodu będzie nominalna wartość tych udziałów (zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 p.d.o.p.) odpowiadająca przychodowi rozpoznanemu przy operacji wniesienia aportu, natomiast przychodem, zgodnie z art. 14 ust. 1 p.d.o.p., kwota uzyskana ze sprzedaży (kwota należna z tytułu odpłatnego zbycia, tj. wartość rynkowa).

W konsekwencji, konstrukcja przepisów p.d.o.p. zapewnia, że ostatecznie opodatkowaniu podlega (łącznie przy aporcie i zbyciu objętych za aport udziałów) co najmniej identyczna wartość dochodu niezależnie od wartości nominalnej udziałów objętych za aport.

Dzięki powyższej konstrukcji, jeśli przy wniesieniu aportu w sposób opisany we wniosku, Wnioskodawca wykaże przychód w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów (niższej niż wartość rynkowa wnoszonych aktywów), będzie on uprawniony do rozpoznania jedynie odpowiednio niższych (odpowiadających wartości nominalnej objętych udziałów, tj. wcześniej rozpoznanego przychodu) kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia tak objętych udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowania albo zabezpieczenia. Aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie: wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, (...) wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych (...).

Skoro w wyniku sprzedaży przez Spółkę udziałów uzyska Ona przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, to kosztami uzyskania tego przychodu będą wydatki poniesione przez Spółkę na objęcie udziałów. W niniejszej sprawie nabycie przedmiotowych udziałów nastąpiło za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zatem zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Powyższe oznacza, że za koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów nabytych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część należy uznać wartość nominalną tych udziałów.

Odnośnie natomiast przychodu z tytułu sprzedaży udziałów wskazać należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do treści art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy. Ust. 2 tego artykułu stanowi, że wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku (...).

Należy stwierdzić, że przychodem podatnika jest wartość zbywanej rzeczy lub prawa. Co do zasady, wysokość przychodu ustala się biorąc pod uwagę przede wszystkim cenę określoną w umowie. Jednakże - stosowanie do ust. 3 omawianego artykułu - w sytuacji, gdy cena określona w umowie bez racjonalnego powodu rażąco odbiega od ceny rynkowej wartości rzeczy lub prawa, organ podatkowy może ustalić przychód w wysokości wartości rynkowej.

Spółka przedstawiając swoje stanowisko w niniejszej kwestii wskazała, iż przychodem - w momencie sprzedaży udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - będzie kwota uzyskana ze sprzedaży odpowiadająca wartości rynkowej.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż przychód dla Spółki z tytułu sprzedaży przedmiotowych udziałów stanowić będzie - zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl