Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-640/08-5/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. (data wpływu 16 grudnia 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółdzielnia w swoich zasobach posiada budynki wolnostojące, które są jej własnością. Budowa tych budynków została sfinansowana z funduszu zasobowego i są one w całości przeznaczone na wynajem na działalność gospodarczą (lokale użytkowe), a wypracowany z ich najmu dochód w całości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Do chwili obecnej budynki te są umarzane w ciężar funduszu zasobowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jeżeli zostanie przekazany w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest spółdzielnia, cały budynek, który wcześniej był wynajmowany na działalność gospodarczą i wyłącznie umarzany w ciężar funduszu zasobowego, to czy w świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych kosztem uzyskania dochodu z tytułu objęcia udziałów może być pozostała, nieumorzona wartość budynku, czy też cała wartość początkowa budynku.

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania dochodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wniesiony aport rzeczowy w postaci budynku wolnostojącego, który był przeznaczony w całości na najem na lokale użytkowe, będzie pozostała nieumorzona część budynku. Stanowisko to jest podyktowane tym, że przed zmianą zapisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółdzielnia dokonywała odpisów w koszty na fundusz remontowy lokali użytkowych, gdyż w świetle ówczesnych interpretacji ustawowych lokale użytkowe będące własnością Spółdzielni były zaliczane do zasobów mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; (...).

Na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 16c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno - wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe amortyzacji nie podlegają.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółdzielnia zamierza przekazać w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jest udziałowcem, budynek wolnostojący, który wcześniej był wynajmowany w całości na działalność gospodarczą (lokale użytkowe). Spółdzielnia wskazała również, iż przedmiotowy budynek był umarzany wyłącznie w ciężar funduszu zasobowego.

Reasumując, kosztem uzyskania przychodów w przypadku wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu w postaci ww. budynku, będzie jego wartość nieumorzona. Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, że wydatek na nabycie bądź wytworzenie środka trwałego można uznać za koszt uzyskania przychodów wówczas, gdy poniósł go Wnioskodawca (sfinansowany został z jego środków finansowych i nie zwrócony w jakiejkolwiek formie).

Ponadto dodaje się, iż tut. Organ uznał sformułowanie "koszty uzyskania dochodu" zawarte w pytaniu i stanowisku Wnioskodawcy za oczywistą omyłkę, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługuje się pojęciem "koszty uzyskania przychodów".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że w zakresie stanu faktycznego dot. podatku dochodowego od osób prawnych wydana została interpretacja indywidualna w dniu 29 grudnia 2008 r., nr ILPB3/423-640/08-4/MM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl