Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 października 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-622/10-5/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2010 r. (data wpływu 16 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów wobec udziałowców pozostających w Spółce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 1 października 2010 r. (data wpływu 4 października 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów wobec udziałowców dokonujących nieodpłatnego zbycia tych udziałów na rzecz Spółki,

* skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów wobec udziałowców pozostających w Spółce.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Aktualnymi udziałowcami Spółki są osoby fizyczne, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą w ramach istniejącej spółki cywilnej. Spółka docelowo ma przejąć działalność prowadzoną do tej pory przez Spółkę Cywilną. Wspólnicy Spółki planują wnieść do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego prowadzonego przez nich w formie Spółki Cywilnej, w zamian za który obejmą nowe udziały w Spółce.

W związku z planowaną restrukturyzacją działalności, Spółka zamierza nabyć w przyszłości od swoich udziałowców (będących w szczególności osobami fizycznymi prowadzącymi aktualnie przedsiębiorstwo w formie Spółki Cywilnej) udziały własne (w tym objęte za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego w formie Spółki Cywilnej) w celu ich dobrowolnego umorzenia.

Umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 199 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) bez wypłaty wynagrodzenia, na co udziałowcy Spółki wyrażą swoją zgodę. Zgodnie z umową Spółki, udziały mogą być umarzane w sposób dobrowolny. W momencie umorzenia udziałowcami Spółki mogą być zarówno osoby fizyczne (prowadzące aktualnie przedsiębiorstwo w formie Spółki Cywilnej), jak i osoby prawne.

Umorzenie udziałów zostanie dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, a kwota obniżenia kapitału zakładowego będzie przeniesiona na kapitał zapasowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek pobrania z tego tytułu podatku dochodowego od swoich udziałowców.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów wobec udziałowców pozostających w Spółce.

Natomiast wniosek w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów wobec udziałowców dokonujących nieodpłatnego zbycia tych udziałów na rzecz Spółki został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 12 października 2010 r. nr ILPB3/423-622/10-4/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1 - 7 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (tzw. umorzenie dobrowolne). Zgromadzenie wspólników podejmując uchwałę w sprawie umorzenia powinno w niej określić jego warunki, a w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, za zgodą wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia.

Analogicznie, jak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, został zdefiniowany dochód (przychód) z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którym zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Zdaniem Spółki, w wyniku umorzenia udziałów po stronie udziałowców pozostających w Spółce nie wystąpi faktyczne przysporzenie majątkowe z tego tytułu i w konsekwencji, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wystąpi przychód do opodatkowania.

Powyższe stanowisko na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyrazili m.in.:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w wydanej w imieniu Ministra Finansów interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2010 r. (nr IBPBII/2/423-5/10/HS) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: " (...) umorzenie udziałów należących do wspólnika będącego osobą fizyczną nie spowoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w Spółce niezależnie od tego czy umorzenie udziałów zostanie przeprowadzone z obniżeniem kapitału zakładowego albo bez obniżania kapitału zakładowego. (...) Spółka zatem nie będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych";

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów z dnia 8 marca 2010 r. (nr IPPB3/423-933/09-3/PD) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie, z którym: " (...) umorzenie udziałów należących do wspólnika będącego osobą fizyczna nie spowoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w Spółce, niezależnie od tego, czy umorzenie udziałów zostanie przeprowadzone z obniżeniem kapitału zakładowego, czy bez obniżania kapitału zakładowego";

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2009 r. (nr IPPB3/423-387/09-2/JB) potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: " (...) w momencie umorzenia udziałów należących do wspólnika będącego osobą fizyczną, po stronie wspólników pozostających w Spółce nie powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Spółka zatem nie będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób prawnych. (...) w opinii Spółki, umorzenie udziałów należących do wspólników będących osobami fizycznymi nie spowoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w Spółce niezależnie od tego, czy umorzenie udziałów zostanie przeprowadzone z obniżeniem kapitału zakładowego albo bez obniżenia kapitału zakładowego";

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów z dnia 2 października 2008 r. (nr ILPB3/423-418/08-2/KS) uznał, iż: " (...) w przypadku wspólnika pozostającego w Spółce nie powstaje żadna z sytuacji wymienionych w powyższym przepisie (art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyp. Spółki). W szczególności zaś nie można mówić o dochodzie faktycznie uzyskanym. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych";

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w wydanych w imieniu Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych z dnia 22 kwietnia 2008 r. (nr IP-PB3-423-179/08-2/ECH oraz IP-PB3-423-180/08-3/ECH) stwierdził, iż: "w przypadku wspólnika pozostającego w Spółce nie powstaje żadna z sytuacji wymienionych w powyższym przepisie (art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyp. Spółki). W szczególności zaś nie można mówić o dochodzie faktycznie uzyskanym. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych";

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w wydanej w imieniu Ministra Finansów interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2008 r. (nr IP-B3-423-392/08-4/JB) stwierdził, iż: "Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego w kontekście art. 10 ust. 1 ww. ustawy (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyp. Spółki) należy stwierdzić, że w przypadku Spółki - większościowego akcjonariusza I..., nie powstaje żadna z sytuacji wymienionych w powyższym przepisie, a w szczególności zaś nie można mówić o dochodzie faktycznie uzyskanym. A zatem, dobrowolne umorzenie akcji posiadanych przez R... w I... bez wynagrodzenia nie spowoduje powstania dla B... dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu";

* Minister Finansów w powołanym wyżej przepisie z dnia 7 marca 2002 r. (znak PB4/BA-8214-34-15/02);

* Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w przytoczonym wyżej postanowieniu z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1472/DPC/423-12/07/PK);

* Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2007 r. (nr 1472/DPC/423-9/07/PK), w którym stwierdził, że Spółka nie będzie miała obowiązku pobierać podatku dochodowego od osób prawnych od wspólników pozostających w Spółce, gdyż: "W przedmiotowym przypadku nie powstaje żadna z sytuacji wymienionych w powyższym przepisie (art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyp. Spółki). W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytuły dochodów z udziału w zyskach osób prawnych".

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne zbycie udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia przez Spółkę nie spowoduje powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie udziałowców pozostających w Spółce.

W konsekwencji, w związku z planowanym umorzeniem udziałów, Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik do pobrania podatku dochodowego od żadnego ze swoich udziałowców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 12 października 2010 r. nr ILPB1/415-817/10-4/AMN oraz ILPB1/415-817/10-5/AMN.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę pism stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl