Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-609/08-3/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2008 r. (data wpływu 26 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia do spółki osobowej nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 12 grudnia 2008 r. (data wpływu) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia do spółki osobowej nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

X Sp. z o.o. (dalej: Spółka) w ramach reorganizacji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zamierza utworzyć spółkę jawną z osobą fizyczną. Jako wkład na pokrycie udziałów Spółka wniesie do nowoutworzonego podmiotu posiadany przez siebie środek trwały (grunt) oraz związane z nim prawa i pozwolenia administracyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie wkładu (aportu) do spółki osobowej w postaci gruntu i związanych z nim praw oraz pozwoleń spowoduje powstanie po stronie Spółki wnoszącej wkład przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem gruntu i związanych z nim praw oraz pozwoleń jest neutralne podatkowo i nie obliguje jej do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Polskie przepisy podatkowe nie zawierają żadnych regulacji odnośnie ustalenia przychodu na dzień wniesienia składników majątkowych do spółki osobowej. Istnieje jedynie regulacja szczególna (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy) dotycząca wniesienia aportu do spółki kapitałowej lub spółdzielni, która każe traktować wartość nominalną objętych udziałów (akcji) lub wkładów jako przychód podlegający opodatkowaniu (z wyjątkiem sytuacji gdy przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część). Biorąc pod uwagę fakt, że objęcie udziałów nie jest zwykłym przychodem a szczególnym zdarzeniem, które zostało "zrównane" z osiągnięciem przychodu przez ustawodawcę, a także specyfikę opodatkowania przychodu osiąganego przez osoby prawne w ramach uczestnictwa w spółkach osobowych, przyjąć należy, że brak specyficznej regulacji w odniesieniu do aportu składników majątkowych do spółki osobowej oznacza w zamyśle ustawodawcy, iż takie zdarzenie pozostaje neutralne na gruncie przepisów o podatkach dochodowych.

Prawidłowość takiego rozumowania potwierdzają bardzo liczne interpretacje organów podatkowych dostępne na stronach Ministerstwa Finansów, w tym m.in.: pismo Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lutego 2008 r. (IP-PB3-423-322/07-3/MS), pismo Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. (US.I/1-423/1/2006), pismo Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 30 września 2005 r. (IA-415/17/05), pismo Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 12 maja 2006 r. (RO/XV/415/PODF-193/152/JS/06), pismo Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z dnia 4 lipca 2005 r. (II/415/011/109/25841/05/MW) oraz pismo Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 17 października 2005 r. (BI/4117-0049/05).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychodami - z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 - jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z kolei, stosownie do art. 12 ust. 1b tej ustawy, przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki kapitałowej, albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Jednocześnie, tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - art. 1 § 1 cytowanego Kodeksu.

W myśl art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, natomiast spółka jawna zaliczana jest do spółek osobowych, o czym stanowi art. 4 § 1 pkt 1 tej ustawy.

Analiza przepisów Kodeksu spółek handlowych prowadzi do wniosku, iż w przypadku spółki jawnej nie występuje pojęcie kapitału zakładowego. Pojęcie to występuje wyłącznie w spółkach kapitałowych, tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 152 Kodeksu spółek handlowych) oraz spółce akcyjnej (art. 302 Kodeksu spółek handlowych), a także w drodze regulacji szczególnej - w spółce komandytowo - akcyjnej (art. 126 Kodeksu spółek handlowych).

Wobec tego, skoro w regulacjach dotyczących spółki jawnej nie występuje pojęcie kapitału, należy stwierdzić, iż cytowany na wstępie niniejszej interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 7 w związku z ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powołanego art. 12 ust. 1 pkt 7 jednoznacznie wynika, że dotyczy on jedynie określenia przychodu stanowiącego nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że wniesienie (aportu) przez Spółkę w postaci gruntu i związanych z nim praw oraz pozwoleń do spółki jawnej tytułem wkładu niepieniężnego, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po Jej stronie.

Dodatkowo wskazać należy, iż o przychodzie można mówić wtedy, gdy następuje trwałe i definitywne przysporzenie majątkowe. Tymczasem w przypadku wkładu wnoszonego przez wspólnika do spółki jawnej nie występuje definitywny przyrost majątku, ponieważ zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wkład taki może być zwrócony w całości lub części.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, a z punktu widzenia prawa podatkowego obowiązanymi do zapłaty podatku od osiąganych przez nią dochodów (podatnikami) są jej poszczególni wspólnicy. Z tego też względu skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki jawnej, a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, należy rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika art. 5 ust. 1 tej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

W świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych - w części dotyczącej spółek osobowych - rzeczy i prawa wniesione tytułem wkładu, a także nabyte lub uzyskane dla spółki w inny sposób, stanowią jej majątek. Majątek spółki osobowej przez czas jej trwania jest traktowany jako majątek odrębny od majątku osobistego każdego z jej wspólników. Wspólnik ma w nim tylko nieoznaczony żadnym ułamkiem udział. Dla stosunków własności oznacza to współwłasność łączną.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci środka trwałego (grunt) oraz związane z nim prawa i pozwolenia administracyjne do spółki jawnej nie spowoduje przysporzenia po Jego stronie, a co za tym idzie - nie powstanie przychód podatkowy, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl