ILPB3/423-58/09-4/MC - Koszty organizacji odpłatnego spotkania branżowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-58/09-4/MC Koszty organizacji odpłatnego spotkania branżowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2009 r. (data wpływu 12 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z kompleksową usługą organizacji spotkania branżowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 13 marca 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z kompleksową usługą organizacji spotkania branżowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi prowadzenie elektronicznych (internetowych) serwisów informacyjnych dla rynku paliw. Spółka dostarcza informacji o wydarzeniach, ludziach i firmach działających w sektorze paliwowym w kraju i na świecie. Informacje prezentowane są w postaci notatek prasowych, notowań cen i zestawień wydarzeń - ważnych z punktu widzenia uczestników rynku, wspomagających codzienne podejmowanie decyzji w handlu paliwami. Usługi informacyjne uzupełniane są analizami, prognozami i zestawieniami dotyczącymi branży paliwowej, w szczególności handlu produktami petrochemicznymi. Serwis oferuje również elektroniczną giełdę paliw, która umożliwia znalezienie najkorzystniejszej oferty zarówno kupna, jak i sprzedaży dowolnego rodzaju paliwa.

Wykorzystując swoją pozycję eksperta w dziedzinie paliw - Spółka rozszerzyła zakres prowadzonej działalności o organizację konferencji i spotkań dla branży petrochemicznej. w ramach organizowanego spotkania branżowego (konferencji) Spółka sprzedaje swoim klientom - uczestnikom kompleksową usługę udziału w spotkaniu branżowym, rozumianą jako organizację wszystkich aspektów wiążących się z obsługą uczestników spotkania, tj. zapewnienie udziału w części konferencyjnej, podczas której realizowany jest program merytoryczny spotkania; zapewnienie udziału w części biznesowej, podczas której uczestnicy mają możliwość prowadzenia niemoderowanych rozmów i dyskusji, dotyczących bezpośrednio działań i współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w spotkaniu.

W ramach oferowanej usługi, Spółka zapewnia:

1.

umieszczenie w materiałach informacji podstawowej o uczestniku,

2.

uczestnictwo w spotkaniu,

3.

pełne wyżywienie podczas trwania spotkania,

4.

otrzymanie przez uczestnika kompletu "M (...)",

5.

otrzymanie publikacji "Polski (...)",

6.

zaproszenie na bankiet.

Podczas konferencji - Spotkanie Branży Petrochemicznej omawiane są zagadnienia związane z:

1.

podatkami, wynikające z przepisów prawa obowiązującego w Polsce w szczególności ustaw regulujących kwestię rozliczania podatku akcyzowego od paliw ciekłych,

2.

analizami perspektyw rozwoju rynku paliw, (w odniesieniu do sektora rynku, którego dotyczy spotkanie) wynikającymi zarówno z bieżącej sytuacji przedsiębiorców działających na obszarze Polski, jak i warunków makroekonomicznych determinujących działalność firm eksportujących i importujących paliwa w obrocie wewnątrzwspólnotowym i poza kraje należące do Unii Europejskiej,

3.

działalnością handlową przedsiębiorców działających w branży paliwowej, tj. omawianie i dyskusja nad tematyką działalności operacyjnej podmiotów, z jakimi problemami muszą się zmagać, jak sobie z nimi radzą.

Na kompleksową usługę organizacji spotkania branżowego składają się następujące wydatki (koszty), które Spółka w związku z organizacją konferencji musi ponieść:

1.

Usługi związane z wynajmem pomieszczeń

a.

najem sali konferencyjnej,

b.

przygotowanie i obsługę punktów informacyjnych, służących do rejestracji uczestników spotkania,

c.

przygotowanie sali i obsługa techniczna podczas konferencji i przerw w obradach,

d.

obsługę techniczną urządzeń audiowizualnych, nagłośnienia i systemów do tłumaczeń symultanicznych,

e.

przygotowanie pomieszczeń do realizacji usług reklamowych oraz koszty wynajmu powierzchni reklamowej.

2.

Usługi reklamowe

a.

projekty graficzne,

b.

reklama prasowa,

c.

banery reklamowe,

d.

roll-up.

3.

Pozostałe usługi wynajmu personelu (prelegentów, tłumaczy:)

a.

usługa hotelowa dla prelegentów,

b.

techniczna oraz tłumaczeniowa obsługa spotkania branżowego w zakresie tłumaczeń symultanicznych.

4.

Wydatki na zakup gadżetów reklamowych oraz pozostałych materiałów

a.

segregatory (cena jednostkowa 10,50 zł),

b.

identyfikatory (cena jednostkowa 0,59 zł),

c.

koszulki na długopisy (cena jednostkowa 0,79 zł),

d.

długopisy (cena jednostkowa 6,10 zł),

e.

zestawy upominkowe (cena jednostkowa 76,00 zł) - tylko dla wybranych 5 klientów,

f.

drewniane skrzynki na wino (cena jednostkowa 56,00 zł) - tylko dla wybranych 5 klientów,

g.

pióra (cena jednostkowa 241,00 zł). - tylko dla wybranych 5 klientów.

5.

Organizacja noclegów, wyżywienia, poczęstunków oraz bankietu (tzw. wieczór branżowy)

a.

zakup usług hotelowych dla uczestników spotkania branżowego,

b.

zakup usług gastronomicznych i cateringowych,

c.

zakup usług obsługi bankietu, w tym występu zespołów muzycznych, pokazów i animacji.

Każdy uczestnik decydując się na udział w spotkaniu branżowym zobligowany jest regulaminem uczestnictwa w konferencji do wykupienia pakietu usług wchodzących w skład kompleksowej usługi organizacji spotkania.

W skład tego pakietu wchodzi m.in. udział w spotkaniu oraz udział w tzw. wieczorze branżowym.

Podczas konferencji uczestnicy otrzymują m.in. wyżywienie, napoje oraz segregatory na gromadzenie materiałów informacyjnych, długopisy, identyfikatory, itp.

Wieczór branżowy to jedyna okazja, która umożliwia spotkanie się wszystkich uczestników, co daje możliwość swobodnej wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy handlowej.

Uczestnicy są informowani wcześniej o programie wieczoru branżowego (jaki lokal, jaki poczęstunek, jaka oprawa muzyczna).

Analiza podobnych przedsięwzięć w branży paliw wskazuje, że źródłem przewagi konkurencyjnej w zakresie organizacji spotkań branżowych jest metodologia organizacji przedsięwzięcia, skupiająca się na przyjęciu na siebie obowiązku organizacji pełnego zakresu działań wynikających z uczestnictwa w spotkaniach. z tego też powodu kolejne organizowane spotkania cieszą się coraz większym powodzeniem i pozwalają zwiększać obroty organizatora.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na powodzenie finansowe przedsięwzięcia, jest element zaskoczenia uczestników czymś unikalnym i nowym za każdym razem. z tego też powodu organizowane są wyróżnienia dla maksymalnie 5 uczestników wg kryteriów określonych przez organizatora. Wyróżnione firmy otrzymują oprócz pamiątkowych dyplomów, ekskluzywne upominki. Akcja ma na celu podnoszenie prestiżu imprezy i budowanie wśród stałych uczestników potrzeby udziału w kolejnych wydarzeniach.

Spółka na organizację Spotkania ponosi szereg kosztów. Jednocześnie, Spółka realizuje z tego tytułu przychody, gdyż uczestnicy spotkania branżowego, decydując się na uczestnictwo w konferencji, zobowiązani są pokryć koszty uczestnictwa.

Pismem z dnia 13 marca 2009 r. Spółka doprecyzowała stan faktyczny, informując, iż wszystkie wymienione we wniosku wydatki, poniesione przez Spółkę na świadczenie kompleksowej usługi organizacji spotkania branżowego zostały wkalkulowane w cenę pakietu usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy i po spełnieniu jakich warunków, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wymienione we wniosku wydatki, poniesione przez Spółkę na świadczenie kompleksowej usługi organizacji spotkania branżowego - Spółka może traktować jako wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Organizowanie tego typu konferencji branżowych, ma na celu przede wszystkim uzyskanie przychodów poprzez sprzedaż usług uczestnictwa w konferencji, jak również sprzedaż usług reklamowych zleconych do realizacji przez uczestników spotkania oraz reklamę produktów - usług oferowanych przez Spółkę.

Kolejnym celem jest utrwalenie marki Spółki i budowanie wizerunku firmy - eksperta na rynku paliw. Wydatki, zdaniem Spółki, nie mają charakteru reprezentacji rozumianej jako okazałość, wytworność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem lub pozycją społeczną (Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1998).

Ponadto, należy dodać, że poniesione wydatki mają na celu również pozyskanie większej ilości użytkowników portali Spółki oraz zintensyfikowanie poziomu sprzedaży dla obecnych odbiorców produktów Spółki. Mając to na względzie, należy stwierdzić, iż ponoszone są one w celu osiągnięcia przychodów, a tym samym spełniają określoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych definicję kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, przedmiotowe wydatki nie zostały przez ustawodawcę wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z tym, wydatki na kompleksową organizację spotkania branżowego, jakie Spółka ponosi nie stanowią wydatków na cele reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wspomniane wydatki mają na celu uzyskanie przychodów oraz poszerzenie wiedzy na temat produktów Spółki wśród użytkowników portali internetowych z zakresu rynku paliw oraz zwiększenie sprzedaży swoich produktów, a tym samym przychodów Spółki i z tego powodu wydatki ponoszone na ww. cel stanowią koszty uzyskania przychodów.

Według opinii Spółki, żadna z sytuacji wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy w przypadku opisanego zdarzenia nie zachodzi, dlatego też wydatki na organizację konferencji dotyczące usług związanych z wynajmem pomieszczeń, usług hotelowych i gastronomicznych, usług reklamowych, pozostałych usług wynajmu personelu (prelegentów, tłumaczy), usług związanych z organizacją bankietu, wydatków na zakup gadżetów reklamowych oraz pozostałych materiałów, stanowią koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1.

Działania podatnika muszą w związku z tym zmierzać w celu uzyskania przychodu, być na ten przychód ukierunkowane. Nie tworzą kosztów działania podejmowane w innym celu niż uzyskanie przychodu. Będą natomiast kosztem wydatki poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przyniosło przychody także w przyszłości.

Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Zatem, aby móc zaliczyć konkretne wydatki do kosztów uzyskania przychodów, niezbędne jest wykazanie związku między ich poniesieniem, a dążeniem do uzyskania przychodów. Wydatki winny również pozostawać w związku z prowadzoną działalnością tak, aby była możliwa ocena oparta na zasadzie logiki i zasad doświadczenia życiowego, że mogą mieć one wpływ na uzyskanie przychodu.

Z zastrzeżenia art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że są wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą. Katalog takich wydatków zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepis ten, w pkt 28, stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Konsekwencją takiego zapisu jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków na reprezentację.

Ustawodawca jednakże nie zdefiniował pojęcia reprezentacji, wprowadził jedynie wyliczenie przykładowe, a mianowicie odwołał się w szczególności do wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholu. Wobec braku definicji legalnej pojęcia "reprezentacja" za celowe uznać należy odwołanie się do wykładni językowej tego pojęcia.

"Słownik języka polskiego" pod redakcją profesora Stanisława Dubisza definiuje reprezentację jako okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, należy uznać, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy) wiążące się z okazałością, wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Celem wydatków na reprezentację jest m.in. kształtowanie i utrwalanie określonego wizerunku zewnętrznego firmy w oczach klientów, kontrahentów i opinii publicznej.

Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów.

Z kolei reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

Reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach organizowanego spotkania branżowego (konferencji) sprzedaje swoim klientom kompleksową usługę udziału w spotkaniu branżowym.

Spółka na organizację spotkania ponosi szereg wydatków związanych z wynajmem pomieszczeń, usługami reklamowymi, pozostałymi usługami wynajmu personelu (prelengentów, tłumaczy), zakupem gadżetów reklamowych i pozostałych materiałów oraz organizacją noclegów, wyżywienia, poczęstunków oraz bankietu (tzw. wieczoru branżowego).

Jednocześnie, Spółka uzyskuje z tego tytułu przychody, gdyż uczestnictwo w spotkaniu branżowym jest odpłatne. Każdy uczestnik bowiem decydując się na udział w spotkaniu zobligowany jest do wykupienia pakietu usług wchodzących w skład kompleksowej usługi organizacji spotkania. Ponadto, Spółka wskazała, iż wszystkie wymienione we wniosku wydatki, które poniosła na świadczenie kompleksowej usługi organizacji spotkania branżowego, zostały wkalkulowane w cenę pakietu usług.

Wydatki, które Wnioskodawca ponosi na zakup ww. usług oraz gadżetów reklamowych i pozostałych materiałów podczas organizacji spotkania branżowego (konferencji) są wydatkami stanowiącymi koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie posiadają one znamion reprezentacji. Jako koszt realizowanej usługi, pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Powyższe działania spełniają również funkcję reklamową, gdyż zmierzają do poszerzenia wiedzy na temat produktów Spółki wśród użytkowników portali internetowych z zakresu rynku paliw oraz zwiększenia sprzedaży Jej produktów, a tym samym przychodów Spółki.

Podsumowując, wymienione we wniosku wydatki, poniesione przez Spółkę na świadczenie kompleksowej usługi organizacji spotkania branżowego można uznać za koszty uzyskania przychodów, jeżeli spotkanie przeprowadzone zostało w celu osiągnięcia przychodów stosownie do omawianego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę są racjonalne i wykazują związek przyczynowo - skutkowy z przychodami) oraz zostały właściwie udokumentowane dla celów podatkowych, zgodnie z art. 9 ust. 1 tejże ustawy.

Jednocześnie nadmienia się, iż w zakresie stanu faktycznego dot. podatku od towarów i usług zostały wydane odrębne interpretacje w dniu 24 marca 2009 r. znak ILPP2/443-29/09-4/MN oraz ILPP2/443-29/09-5/MN.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl