Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-539/08-2/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2008 r. (data wpływu 2 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu opłat za przyjęcie i zagospodarowanie osadów pościekowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu opłat za przyjęcie i zagospodarowanie osadów pościekowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zakład X działający pod zarządem Sp. z o.o. prowadzi typową działalność rolną polegającą na uprawie zbóż oraz uprawia się też wierzbę energetyczną. Dochód z działalności rolnej jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Zakład X w ramach swojej działalności zagospodarowuje również osady pościekowe do nawożenia gleb, ponieważ posiadają one wpływ na podniesienie struktury i zasobności gleby w składniki mineralne i organiczne.

Osady pościekowe pozyskiwane są od dostawców zewnętrznych, dostawcy tych osadów dokonują opłat z tytułu przyjęcia i zagospodarowania tych osadów pościekowych na gruntach przeznaczonych pod uprawę wierzby energetycznej. Sp. z o.o. uzyskuje z tego tytułu przychody finansowe. Jednocześnie Spółka podkreśla, że gospodarstwo rolne nie posiada odrębnego numeru NIP i nie prowadzi oddzielnie ksiąg rachunkowych, jest tylko częścią składową Sp. z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany z rolniczego wykorzystania osadów pościekowych jest zwolniony podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z tytułu zagospodarowania gruntowego odwodnionych ustabilizowanych osadów KOD ODPADU 19 08 05 jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4e.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, iż działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

W myśl ust. 3 działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ww. ustawy wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Jak wynika ze stanu faktycznego Wnioskodawca prowadzi działalność rolną prowadzoną w ramach wyodrębnionej struktury przez Zakład Rolny, polegającą na uprawie zbóż oraz uprawie wierzby energetycznej. Tego typu działalność mieści się w definicji działalności rolniczej, zamieszczonej w powołanym wcześniej art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż otrzymane opłaty z tytułu przyjęcia i zagospodarowania osadów pościelowych na gruntach przeznaczonych pod uprawę wierzby energetycznej nie mogą stanowić przychodów z działalności rolniczej, tak więc nie może być mowy o zwolnieniu podmiotowym z tego tytułu.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4e ww. ustawy wynika, iż zwolnieniu od podatku podlega dochód z działalności pozarolniczej, który jest przez podatnika przeznaczony na działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy, w sytuacji, gdy przychody z działalności rolniczej osiągną udział wynoszący przynajmniej 60% w przychodach osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności, w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik uzyskał dochód podlegający zwolnieniu. W przypadku rozpoczęcia przez podatnika działalności, udział przychodów z działalności rolniczej w przychodach osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności wynoszący co najmniej 60%, ma nastąpić w pierwszym roku podatkowym prowadzenia tejże działalności.

Ponadto, na podstawie powyższych regulacji, dochód osiągnięty przez podatnika z działalności pozarolniczej, w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której stanowi art. 2 ust. 2 ustawy (gdy spełniona zostanie przesłanka udziału przychodu z działalności rolniczej we wszystkich przychodach), korzystał będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego, bez względu na termin w jakim zostanie on wydatkowany.

Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego lub jego utraty, ma natomiast zasadnicze znaczenie ocena, czy zarówno "przeznaczenie", jak i "wydatkowanie" nastąpiło na cele określone w przepisach. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno więc charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

W oparciu o powyższe, stwierdzić należy, iż przeznaczenie przez Wnioskodawcę i faktyczne wydatkowanie dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności, o którym stanowi regulacja art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy podatkowej, na działalność rolniczą przy zachowaniu warunku 60% udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności (w roku poprzedzającym lub w roku rozpoczęcia działalności), spowoduje ziszczenie się wymagań przepisów art. 17 ustawy, dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego dochodu osiągniętego z działalności pozarolniczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu-do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl