Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-523/08-4/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 25 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 21 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność podstawową w zakresie wydobycia rud miedzi i produkcji miedzi oraz innych metali nieżelaznych, co jest zgodne z zakresem działalności wynikającym ze Statutu Spółki.

Wobec faktu, że powyższe złoża należą do grupy surowców naturalnych nieodnawialnych, Wnioskodawca w celu konieczności uzupełniania bazy surowcowej, jak również utrzymania poziomu produkcji zapewniającego odpowiednią pozycję konkurencyjną ponosi wydatki na zakup prac (dokumentacji), które dotyczą rozpoznania i oceny bazy surowcowej w innych krajach i przesłanek, co do możliwości występowania zasobów, będących w zakresie zainteresowania Spółki, w związku z prowadzoną działalnością.

W wyniku realizacji powyższych działań, Spółka zleciła wyspecjalizowanej w tym zakresie krajowej firmie badawczo - rozwojowej wykonanie opracowania pod nazwą "Ocena...". W ramach powyższej pracy dokonana zostanie kompleksowa ocena potencjału zasobowego rejonu X, poprzez ocenę dotychczas wykonanych prac geologicznych, jak również zaproponowany zostanie zakres prac geologicznych, konieczny do udokumentowania zasobów rudy miedzi, spełniających techniczno - ekonomiczne kryteria przyjęte przez Wnioskodawcę dla realizacji projektów górniczych.

Zakres rzeczowy pracy obejmuje w szczególności:

Etap l:

a.

analizę i ocenę materiałów geologicznych dotyczących złoża,

b.

analizę artykułów i publikacji naukowych dotyczących złoża i podobnych złóż na świecie.

Etap II:

a.

wizytację obszaru złoża przez zespół specjalistów usługobiorcy,

b.

analizę możliwości podjęcia eksploracji w świetle ukraińskich uwarunkowań formalno - prawnych,

c.

opracowanie raportu oceniającego projekt eksploracyjny złoża X, zawierającego wyniki dokonanych analiz dostępnych materiałów dotyczących złoża, jak również wyniki uzyskane w trakcie wizytacji obszaru złożowego.

Etap III (będzie realizowany po pozytywnej ocenie przez Zleceniodawcę etapu l i II):

a.

wykonanie wstępnego modelu geologicznego i zasobowego złoża X, dla różnych wariantów wartości brzeżnych metali użytecznych występujących w złożu, z uwzględnieniem dokładności rozpoznania zasobów,

b.

opracowanie założeń dla projektu prac geologicznych, którego celem będzie dalsze rozpoznanie złoża.

Wyniki tej pracy realizowanej w kilku etapach będą wykorzystywane w procesie decyzyjnym Zarządu Spółki, dotyczącym uzupełnienia i powiększenia bazy zasobowej. Jednakże wybór oraz forma rozwoju tego projektu będzie następowała na podstawie odrębnych decyzji Zarządu Spółki, po zgromadzeniu wymaganych danych dla prawidłowych decyzji gospodarczych.

Jednocześnie ww. opracowanie nie stanowi elementu realizowanego lub planowanego obecnie do implementacji zadania inwestycyjnego, gdyż brak jest pełnych przesłanek dla podjęcia decyzji inwestycyjnej o rozpoczęciu eksploatacji górniczej i stwierdzenia jej rentowności z dużym prawdopodobieństwem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy koszty nabycia usług będących przedmiotem zapytania, w świetle postanowień art. 15 ust. 1 oraz ust. 4d i 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w dacie ich poniesienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Jednocześnie w przepisach art. 15 ust. 4 do 4e określona została zasada potrącalności kosztów uzyskania przychodów. Generalnie, zgodnie z tymi przepisami:

* koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody,

* koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z nabyciem ww. usług, nie mogą być przypisane bezpośrednio osiąganym obecnie lub w przyszłości przychodom. Wydatki te ponoszone są w celu doprowadzenia do podjęcia racjonalnych decyzji biznesowych w oparciu o możliwie szerokie źródło informacji, a tym samym w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. W konsekwencji, wydatki te należy kwalifikować do wydatków o charakterze pośrednim, które wiążą się z ogólnym funkcjonowaniem Spółki.

Wydatki poniesione na nabycie przedmiotowych usług nie mogą być również kwalifikowane jako wydatki o charakterze inwestycyjnym - wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Świadczy o tym fakt, iż celem tych usług nie jest wytworzenie/nabycie określonych środków trwałych czy też wartości niematerialnych i prawnych, a jedynie możliwie dokładne rozpoznanie rynku surowcowego, celem podjęcia ewentualnych decyzji dotyczących realizacji przyszłych projektów (nie określonych co do formy i zakresu na dzień ponoszenia przedmiotowych wydatków). Istotnym jest również, że przedmiotowe wydatki nie warunkują bezpośrednio nabycia środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych, co powodowałoby konieczność ich zaliczenia do wartości początkowej w rozumieniu art. 16g ww. ustawy.

W konsekwencji, wydatki poniesione na zakup przedmiotowych prac, jako wydatki o charakterze pośrednim, jako, że nie mają cech wydatków inwestycyjnych, winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 oraz ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Natomiast przepis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c ustawy).

Kwestię kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, reguluje przepis art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl ust. 4e ww. artykułu za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Nie w każdym oczywiście wypadku związek ten jest tak wyraźny, co powoduje, iż każdą sytuację należy oceniać odrębnie, stosując zasadę zdrowego rozsądku. Ustawa nie uzależnia uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu od skutku w postaci powstania lub powiększenia konkretnego przychodu. Należy podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów. W związku z tym, może zdarzyć się, że podatnik ponosi określony koszt, który ma niewątpliwy związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednak nie spowoduje on powstania lub powiększenia przychodów.

Ustawodawca dokonał pewnego podziału kosztów, a mianowicie na koszty bezpośrednie, tj. koszty związane z uzyskaniem przychodów i koszty pośrednie, tj. koszty związane z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika ponadto, iż by wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą być poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Zaznaczyć należy, iż to organ podatkowy dokonuje analizy zakwalifikowanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystąpienie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.

Spółka wskazała, iż prowadzi działalność podstawową w zakresie wydobycia rud miedzi i produkcji miedzi oraz innych metali nieżelaznych. W związku z powyższym, Spółka ponosi wydatki na zakup prac (dokumentacji), które dotyczą rozpoznania i oceny bazy surowcowej w innych krajach i przesłanek, co do możliwości występowania zasobów, będących w zakresie zainteresowania Spółki, w związku z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawca zlecił wyspecjalizowanej firmie badawczo - rozwojowej wykonanie opracowania, w ramach którego dokonana zostanie kompleksowa ocena potencjału zasobowego rejonu X, poprzez ocenę dotychczas wykonanych prac geologicznych, jak również zaproponowany zostanie zakres prac geologicznych, konieczny do udokumentowania zasobów rudy miedzi, spełniających techniczno - ekonomiczne kryteria przyjęte przez Wnioskodawcę dla realizacji projektów górniczych.

Wnioskodawca zaznaczył, iż wydatki związane z nabyciem ww. usług ponoszone są w celu doprowadzenia do podjęcia racjonalnych decyzji biznesowych w oparciu o możliwie szerokie źródło informacji, a tym samym w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów.

Reasumując, wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z nabyciem przedmiotowych usług można traktować jako koszty uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile spełniony jest ogólny warunek celowości ponoszonych wydatków oraz pod warunkiem ich właściwego udokumentowania (art. 9 ust. 1 tej ustawy). Mają one charakter kosztów pośrednich i zgodnie z art. 15 ust. 4d ww. ustawy winny być potrącane w dacie ich poniesienia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie informuje się, że w zakresie:

* zdarzenia przyszłego dot. podatku dochodowego od osób prawnych wydana została interpretacja w dniu 19 listopada 2008 r., nr ILPB3/423-523/08-5/MM,

* stanu faktycznego dotyczącego podatku od towarów i usług, wydana została interpretacja w dniu 19 listopada 2008 r. nr ILPP2/443-771/08-4/EWW,

* zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku od towarów i usług, wydana została interpretacja w dniu 19 listopada 2008 r. nr ILPP2/443-771/08-5/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl