ILPB3/423-522/09-4/ŁM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB3/423-522/09-4/ŁM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 października 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-522/09-4/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 3 września 2009 r. (data wpływu 7 września 2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendy oraz konieczności posiadania certyfikatu rezydencji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka została założona w 2003 r. przez niemieckiego udziałowca z siedzibą w B. Na dzień dzisiejszy nadal 100% udziałowcem Spółki jest spółka niemiecka. Obie spółki należą do międzynarodowej grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest spółka niemiecka. z racji pozycji w grupie - spółka niemiecka jest podmiotem uprawnionym do otrzymania dywidend ze spółek podległych.

Zgodnie z powołanymi w niniejszym wniosku przepisami prawnymi, w przypadku wypłaty dywidendy przez polski podmiot na rzecz podmiotu zagranicznego - mogą zaistnieć trzy zdarzenia:

a.

wypłacona dywidenda będzie opodatkowana na zasadach ogólnych - 19% podatkiem;

b.

wypłacona dywidenda będzie zwolniona z opodatkowania;

c.

wypłacona dywidenda będzie opodatkowana niższym 5% podatkiem dochodowym.

W przypadku Spółki, pierwszy przypadek nie jest właściwy, ponieważ spółka niemiecka jest Jej jedynym udziałowcem od 2003 r. i podlega w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz uzyskuje korzyść od spółki polskiej podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w swoim kraju. Powyższe obliguje podmiot wypłacający, czyli Spółkę, do zwolnienia dywidendy z opodatkowania pod warunkiem, że jako płatnik posiada certyfikat rezydencji oraz, że odbiorcą dochodów z dywidend jest udziałowiec lub jego zagraniczny zakład.

Podstawą wypłaty dywidendy jest Uchwała Walnego Zgromadzenia.

W dniu wypłaty dywidendy mogą jednak wystąpić następujące sytuacje:

1.

Udziałowiec, przed dniem dywidendy prześle do spółki, z której mają otrzymać pisemne polecenie przelania środków pieniężnych nie bezpośrednio na własne konto bankowe, ale innej polskiej spółki z grupy kapitałowej, mającej siedzibę w Polsce (w której spółka niemiecka jest głównym udziałowcem) w celu na przykład podniesienia jej kapitału zapasowego. Płatnik dywidendy posiada aktualny certyfikat rezydencji od udziałowca.

2.

Płatnik dywidendy nie posiada na dzień jej wypłaty aktualnego certyfikatu rezydencji udziałowca zagranicznego, który przysyła powyższe zaświadczenie w późniejszym terminie. z zaświadczenia jednak wynika, że spółka zagraniczna była rezydentem Niemiec w dniu wypłaty dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w związku z przekazaniem przez płatnika (zgodnie z dyspozycją udziałowca) wartości dywidendy na konto bankowe innej polskiej spółki kapitałowej - zamiast bezpośrednio na konto bankowe udziałowca, powoduje po stronie płatnika obowiązek pobrania podatku dochodowego zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2.

Czy brak certyfikatu rezydencji na dzień wypłaty dywidendy - obliguje polskiego płatnika dywidendy na rzecz spółki zagranicznej - do pobrania podatku dochodowego zgodnie z powołanymi powyżej przepisami.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 8 października 2009 r. nr ILPB3/423-522/09-5/ŁM.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Spółka jako płatnik pobiera podatek dochodowy według stawki niższej (5%) określonej w art. 10 umowy między Rzeczpospolita Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ bezpośrednim odbiorcą środków pieniężnych z dywidendy jest inna spółka kapitałowa (będąca tylko jedną ze spółek grupy kapitałowej), a nie sam udziałowiec.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego w pytaniu 1 opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 22 ust. 4 ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Przepis art. 22 ust. 4a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z art. 22 ust. 4b, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). w przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Przy czym, należy zauważyć iż stosownie do brzmienia art. 8 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) określony w art. 20 ust. 3-5 oraz art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ustala się:

1.

od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - w wysokości nie mniejszej niż 20%;

2.

od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - w wysokości nie mniejszej niż 15%.

Jak stanowi art. 22a ust. 1 tej ustawy, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż spółka niemiecka posiada w 100% udziałów w spółce polskiej (wypłacającej dywidendę), a tym samym spełnia warunki konieczne do zastosowania zwolnienia. To podmiot niemiecki jest uprawniony (jako 100% udziałowiec) do otrzymania dywidendy od Wnioskodawcy. Nie ma podstaw prawnych by rozpatrywać otrzymane przez inna spółkę polską środki finansowe (przekazane przez Wnioskodawcę na pisemne polecenie udziałowca) jako dochody (przychody) z dywidend.

Sam fakt, iż spółka niemiecka nie otrzymała wpłaty na własne konto z tytułu należnej dywidendy, a poleciła jej przekazanie na rzecz innego podmiotu - jest tylko kwestią techniczną, niemającą znaczenia z punktu widzenia przepisów podatkowych.

Zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku: określenie "wypłacone" ma szerokie znaczenie, ponieważ pojęcie płatności oznacza spełnienie zobowiązania o przekazaniu funduszy do dyspozycji akcjonariuszy w sposób wskazany w umowie lub wymagany zgodnie ze zwyczajem (Komentarz do art. 10 Modelowej Konwencji "Opodatkowanie dywidend").

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wypłata należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 22 ust. 1 ustawy oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potracenie itd.

Jednocześnie, w myśl art. 26 ust. 1c tej ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, bądź spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2:

1.

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji,

lub

2.

istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Reasumując powyższe, wypłata przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz spółki niemieckiej, przy spełnieniu warunku udokumentowania jej miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, skutkuje zwolnieniem uzyskanego przez nią dochodu stosownie do art. 22 ust. 4-4b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl