Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-522/08-2/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2008 r. (data wpływu 25 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu otrzymanej dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako spółka z o.o. prowadzi działalność rolniczą polegającą na uprawie roślin oraz hodowli bydła i trzody chlewnej w celu produkcji mleka oraz sprzedaży inwentarza żywego. Problem dotyczy hodowli bydła, trzody.

Sprawa dotyczy dopłat od ARIMR do usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwiania padłych sztuk hodowanego bydła czy trzody chlewnej.

Firmą, która świadczy te usługi jest Sp. z o.o. w K, oddział w W. Za wykonaną każdorazowo usługę, firma ta wystawia Spółce fakturę VAT, która zawiera dwie pozycje, tzn.:

1.

"Zbiór, transport odpadów, 2. Unieszkodliwienie odpadów".

Obie pozycje faktury opodatkowane są stawką 7%.

Po zapisie wskazującym kwotę do zapłaty ogółem, jest również zapis:

"*1. Kwota do zapłaty przez producenta rolnego... 2. Kwota pomocy finansowej ARiMR...".

Wnioskodawca, jako producent rolny, dotychczas reguluje do firmy Sp. z o.o. tylko kwotę wskazaną w poz. 1*

Na odwrocie tej faktury zawarta jest "informacja dotycząca zasad dopłat do zwłok zwierząt padłych i sposobu wystawiania faktur".

W zaprezentowanej informacji jest pouczenie dla producenta rolnego, że "producent rolny zapłaci jedynie kwotę odnotowaną w dolnym lewym rogu faktury pod poz. 1 "Kwota płatna przez producenta rolnego", natomiast poz. 2 "Kwota pomocy finansowej ARiMR" powinna być zaksięgowana przez producenta rolnego jako Dotacja".

Ponieważ jest to ze strony ARiMR dopłata do kwoty brutto wynikającej z faktury (kwota ogółem do zapłaty), zawiera ta dopłata kwotę podatku VAT. Spółka księguje całą wskazaną dopłatę ARiMR na konto 760 - w pozycji "dopłaty, dotacje".

Do wniosku dołączono kserokopię przykładowej faktury dotyczącej wskazanego problemu. Na odwrotnej stronie tej kserokopii jest informacja, o której wspomniano w wyżej zaprezentowanym wyjaśnieniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Pytanie dotyczy zakwalifikowania i wysokości wskazanej powyżej dotacji. Czy przychody z tytułu zaksięgowanej dotacji (łącznie z podatkiem VAT) należy traktować jako przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej oraz czy słusznie Spółka księguje na konto dotacji całą kwotę (tzn. z podatkiem VAT) dopłaty.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów podatku dochodowego działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Definicja ta określa jedynie w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczonych do działalności rolniczych.

Przyjmując tę działalność za źródło przychodów, uzasadnione jest uznanie wszystkich przychodów z tego źródła.

Wobec powyższego, księgowaną dotację w całej wysokości (tzn. łącznie z podatkiem VAT), według Wnioskodawcy, należy zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Pojęcie zaś działalności rolniczej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostało określone w art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Definicja ta określa w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności, zaliczanych do działalności rolniczej. W myśl przywołanych powyżej regulacji działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

nbspnbsp - licząc od dnia nabycia.

Artykuł 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634) stanowi, iż zadaniem Agencji jest wspieranie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

Pomoc polegająca na finansowaniu lub dofinansowaniu ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne kosztów odbioru, wywozu i unieszkodliwiania padłych sztuk hodowanego bydła czy trzody chlewnej jest udzielana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1868).

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazuje, iż uzyskuje przychody ze środków pomocowych w postaci dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwiania padłych sztuk hodowanego bydła czy trzody chlewnej.

Mając na względzie przytoczone powyżej przepisy prawa oraz stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, tutejszy Organ podatkowy pragnie wskazać, iż przyjmując działalność rolniczą za źródło przychodów, uzasadnione jest uznanie środków pomocowych w postaci dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwiania padłych sztuk hodowanego bydła czy trzody chlewnej, wspierających działalność rolniczą w gospodarstwach rolniczych, za przychody z tej właśnie działalności rolniczej. W istocie bowiem są one dopłatami do bieżącej działalności rolniczej. Środki te są kierowane do gospodarstw rolnych i mają ścisły związek z działalnością prowadzoną w gospodarstwie rolnym, a tym samym wpływają na przychody z działalności rolniczej gospodarstwa rolnego.

Tak więc, otrzymane przychody, łącznie z podatkiem VAT (kwota pomocy finansowej ARiMR wykazana w poz. 2 faktury) należy traktować jako przychody z działalności rolniczej gospodarstwa rolnego.

Natomiast na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Tut. Organ informuje, że sposób ewidencjonowania dokumentów księgowych na kontach nie był przedmiotem oceny, gdyż regulacje w tym zakresie nie stanowią przepisów podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Dlatego też nie podlegają interpretacji indywidualnej.

Jednocześnie dodaje się, iż dokument stanowiący załącznik do wniosku, dot. wskazanego problemu nie był przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl