Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-481/08-3/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. w zakresie amortyzacji podatkowej środków trwałych wniesionych aportem do Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* amortyzacji podatkowej środków trwałych stanowiących mienie przekształconego zakładu budżetowego,

* amortyzacji podatkowej środków trwałych wniesionych aportem do Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Rada Miejska uchwałą nr (...) z dnia 17 maja 2007 r. zmienioną uchwałą nr (...) z dnia 25 października 2007 r. postanowiła o likwidacji z dniem 31 grudnia 2007 r. zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę Gminy, pod nazwą X Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Na mocy wskazanej uchwały, część składników mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego stała się mieniem Spółki. Gmina pokryła udziały w kapitale zakładowym tą częścią mienia przekształconego zakładu budżetowego, która wskazana została w załączniku nr 1 do umowy Spółki.

W związku z wygaszeniem trwałego zarządu, część mienia zakładu budżetowego (nieruchomości, tj. budynki, budowle i inne środki trwałe z nimi związane, np. kotły, pompy, sprężarki, nagłośnienie, klimatyzatory, sauna) została przekazana do Gminy. W chwili obecnej, Spółka prowadzi działalność z wykorzystaniem tego mienia na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą. Gmina rozważa możliwość zwiększenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportem pozostałej części mienia po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. Zakład budżetowy, budowę i zakup środków trwałych finansował z dotacji otrzymywanych z Gminy. Grunty stanowiły własność Gminy i oddane były Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w trwały zarząd.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy Spółki.

2.

Czy do kosztów uzyskania przychodów można będzie zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych przekazanych przez zakład budżetowy do Gminy, które w przyszłości (po zakończeniu umowy dzierżawy) zostaną wniesione aportem do Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest następujące.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową składników majątku przekazanego wcześniej przez zakład budżetowy do Gminy, który w przyszłości może być wniesiony aportem do Spółki, należy ustalić na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Odpisy amortyzacyjne od tej części majątku będą stanowiły w Spółce koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w części dotyczącej pytania nr 2, w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, uważa się - w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Powyższa regulacja normuje sytuację nabycia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Z treści tego przepisu wynika, że ustalona przez podatnika na dzień wniesienia wkładu, wartość poszczególnych składników majątku nie może być wyższa od ich wartości rynkowej.

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 16g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych postanowiono, że ustalona przez podatnika wartość początkowa składników majątku stanowiących aport podlega ocenie z punktu widzenia kryteriów określonych w art. 14 tej ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca (jednoosobowa spółka Gminy) powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Część mienia tegoż zakładu, w związku z wygaszeniem trwałego zarządu, została przekazana do Gminy i obecnie jest użytkowana przez Wnioskodawcę na podstawie umowy dzierżawy. Jednakże Gmina rozważa możliwość zwiększenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie tych środków trwałych w postaci wkładu niepieniężnego.

W związku z powyższym, wartość początkową wskazanych w zdarzeniu przyszłym środków trwałych, które zostaną wniesione w postaci aportu do Spółki, stanowić będzie - stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - ich wartość określona na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak od wartości rynkowej.

Od ustalonej w powyższy sposób wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne - w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - stanowić będą w Spółce koszty uzyskania przychodów.

Powyższej interpretacji udzielono na podstawie zdarzenia przyszłego opisanego w złożonym wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. Dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji celem wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, iż w zakresie stanu faktycznego dotyczącego pytania nr 1, została wydana odrębna interpretacja indywidualna w dniu 3 listopada 2008 r. nr ILPB3/423-481/08-2/ŁM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl