Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-453/08-4/ŁM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu za 2004 rok - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu za 2004 rok.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka podpisała umowę najmu z Zarządem (...) w X, reprezentującej Gminę X, na wynajem lokalu użytkowego przy ul. W (...), w dniu 9 kwietnia 2004 r. na okres 5 lat. Miesięczny czynsz za najem lokalu wynosi 4.880 zł brutto. § 8 pkt 1 Umowy określa, że czynsz najmu płatny jest przez Najemcę z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Wynajmujący za okres od 1 sierpnia 2004 r. do 31 października 2004 r. wystawił fakturę dopiero w dniu 25 czerwca 2008 r., z datą sprzedaży 25 czerwca 2008 r. oraz terminem zapłaty 30 czerwca 2008 r.

W uzupełnieniu z dnia 7 października 2008 r. Spółka poinformowała, iż:

* przedmiotowy czynsz najmu nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w 2004 r. ani w późniejszych latach,

* przedmiotowy czynsz najmu nie został zapłacony przez Spółkę, gdyż nie było faktur,

* czynsz najmu stanowi dla Spółki koszt bezpośredni uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy wystawiona przez Wynajmującego faktura nr (...) z dnia 25 czerwca 2008 r. pozwala Spółce zaliczyć czynsz do kosztów uzyskania przychodu za m-c 06.2008 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, wystawiona faktura prawie po 4 latach od momentu świadczenia usługi nie pozwala na zaliczenie wydatku za czynsz w koszty uzyskania przychodu w roku 2008.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Zgodnie natomiast z treścią art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującej w roku 2008, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c

Artykuł 15 ust. 4b ww. ustawy stanowi, iż koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

* sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż

* są potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Z art. 15 ust. 4c ww. ustawy wynika, iż koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Mając na uwadze powyższe, koszty bezpośrednie zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wystąpi związany z nimi przychód.

Jeżeli ponoszone koszty znane są co do rodzaju i kwoty, ich przyporządkowanie do danego okresu rozliczeniowego jest możliwe, pomimo iż faktura nie została jeszcze wystawiona.

W związku z powyższym, żeby ująć wydatek w kosztach uzyskania przychodu, nie zawsze należy czekać na fakturę. Można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów właściwego okresu rozliczeniowego na podstawie innych dokumentów.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka wskazała, iż - pomimo braku faktury - znana jej była kwota miesięcznego czynszu oraz termin jego płatności.

Tym samym, czynsz najmu za okres od 1 sierpnia 2004 r. do 31 października 2004 r., który zostanie przez Spółkę zapłacony w 2008 r., powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego, w którym wystąpił związany z nim przychód.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie stanu faktycznego dotyczącego podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja w dniu 15 października 2008 r., nr ILPP1/443-701/08-4/BP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl