ILPB3/423-441/10-3/KS - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki, zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu udziałów w spółce luksemburskiej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-441/10-3/KS Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki, zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu udziałów w spółce luksemburskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu udziałów w spółce luksemburskiej w momencie ich kapitalizacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu udziałów spółki luksemburskiej w momencie zapłaty,

* zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu udziałów spółki luksemburskiej w momencie ich kapitalizacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka jest wiodącym dystrybutorem na rynku hurtowym szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych.

W celu wzmocnienia swojej pozycji w branży i zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka rozważa zakup udziałów spółki luksemburskiej, która bezpośrednio i pośrednio będzie posiadała udziały w spółkach polskich prowadzących działalność w zakresie dystrybucji hurtowej produktów spożywczych, głównie alkoholowych.

Spółka planuje, że sfinansowanie nabycia udziałów w spółce luksemburskiej nastąpi w części ze środków uzyskanych w drodze kredytu bankowego lub pożyczki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy odsetki od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania zakupu udziałów spółki luksemburskiej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla Spółki w momencie zapłaty.

2.

Czy odsetki od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania zakupu udziałów spółki luksemburskiej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla Spółki w momencie ich kapitalizacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 10 sierpnia 2010 r. nr ILPB3/423-441/10-2/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania zakupu udziałów spółki luksemburskiej będą stanowiły, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), koszt uzyskania przychodu dla Spółki w momencie ich zapłaty lub ich kapitalizacji.

Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 wskazanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, aby dany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi spełnić dwa warunki, a mianowicie zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów (lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów) oraz nie może być wymieniony w tzw. negatywnym katalogu wydatków. We wspomnianym negatywnym katalogu prawodawca enumeratywnie wylicza, o jakie wydatki podatnik nie może pomniejszyć swoich przychodów dla celów podatkowych.

Zdaniem Spółki, odsetki od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania zakupu udziałów spółki luksemburskiej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, bowiem są poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz nie są kosztami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka pragnie wskazać, iż nabycie udziałów spółki luksemburskiej, która będzie posiadała udziały w polskich spółkach dystrybucyjnych, pozwoli Jej zdobyć kontrolę nad podmiotami związanymi z dystrybucją towarów na terytorium Polski. W rezultacie, Spółka uzyska nowe możliwości w zakresie dystrybucji towarów na docelowych rynkach zbytu, co niewątpliwie wpłynie na powstanie nowych źródeł przychodów Spółki i znacząco zwiększy wysokość obecnie osiąganych przychodów.

W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że transakcja nabycia udziałów spółki luksemburskiej finansowana jest z kredytu bankowego lub pożyczki, to koszt tego kredytu lub pożyczki (odsetki) niewątpliwie poniesiony jest w celu osiągnięcia przychodu.

W opinii Spółki, przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określający moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów m.in. z tytułu wydatków na nabycie lub objęcie udziałów albo akcji nie ma zastosowania w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego. Jak wynika bowiem ze wskazanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie udziałów w spółce.

Zdaniem Spółki, z powyższego przepisu wynika, że wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce kapitałowej stanowią koszt podatkowy dopiero w momencie uzyskania przychodu, który powstanie wskutek późniejszego odpłatnego zbycia tych udziałów albo akcji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost co należy rozumieć pod określeniem wydatków na nabycie udziałów / akcji, przy czym zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, wydatek to "suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś" (Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl) - powyższa definicja wyraźnie podkreśla element bezpośredniości dokonania wydatku - przenosząc ją na grunt przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należałoby uznać, że obejmuje on swoim zakresem jedynie wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów / akcji.

Istotne znaczenie ma też fakt posłużenia się przez ustawodawcę w przytoczonym wyżej przepisie sformułowaniem "wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji" (a nie przykładowo "wydatki w celu objęcia lub nabycia"), co wskazuje jednoznacznie na konieczność istnienia najbardziej bezpośredniego związku przedmiotowych wydatków z nabyciem udziałów / akcji.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w związku z faktem, iż przepis dotyczący tego rodzaju wydatków znajduje się w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającym katalog kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (czyli wyjątków od zasady uznawania wydatków za koszty podatkowe) pojęcie wydatków na nabycie udziałów / akcji należy interpretować możliwie wąsko.

W związku z tym, zdaniem Spółki, odsetki od kredytu / pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów / akcji nie spełniają tak rozumianego warunku bezpośredniości, gdyż są jedynie wydatkiem związanym z uzyskaniem źródła finansowania nabycia udziałów / akcji. W konsekwencji, moment rozpoznania odsetek jako kosztów uzyskania przychodów nie powinien być łączony z reżimem podatkowym dotyczącym zbycia udziałów.

Ponadto, Spółka podkreśla, że odsetki od zaciągniętej pożyczki stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, co wynika z następującego toku rozumowania:

1.

do momentu zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od pożyczki na zakup udziałów nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące rozliczania kosztów w czasie, ponieważ art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 ww. ustawy zawierają specyficzne dla odsetek postanowienia w tym względzie (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 stanowią lex specialis w odniesieniu do art. 15 ust. 4-4e ustawy);

2.

otóż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów "naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań w tym również od pożyczek (kredytów)"; jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków "na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów)";

3.

konkludując, zgodnie z logiczną i literalną wykładnią art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od zaciągniętej pożyczki stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Stanowisko Spółki, znajduje powszechną akceptację i potwierdzenie w wydanych przez Ministra Finansów oraz upoważnionych Dyrektorów Izb Skarbowych działających w imieniu Ministra Finansów, interpretacjach indywidualnych. Przykładowo Spółka pragnie wskazać m.in. na:

1.

pismo Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2002 r. znak PB4/AK-8214-6905-192/02 wydanym w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w którym stwierdzono: "Do wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) zaliczyć należy wydatki bezpośrednio związane z takim objęciem, a więc wydatki, bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów (akcji).

Takimi wydatkami są w szczególności:

* cena za udziały (akcje),

* wpłaty na kapitał zakładowy spółki.

Zdaniem Ministra Finansów należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są kosztem w momencie zapłaty lub kapitalizacji".

2.

interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2008 r. znak lLPB3/423-292/07-2/MC, uznającą za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące uznania odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup akcji spółki cypryjskiej za koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji;

3.

interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2008 r. znak IP-PB3-423-232/08-2/JG, uznającą za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące uznania odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup akcji spółki zagranicznej z branży petrochemicznej za koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji;

4.

interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 r. znak IPPB3/423-1383/08-4/KB, uznającą za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące uznania odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup akcji spółki kapitałowej prowadzącej działalność w podobnym obszarze i o zbliżonym charakterze do Wnioskodawcy, za koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji;

5.

interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2009 r. znak ITPB3/423-663a/08/MT, zgodnie z którą: "Jak słusznie wskazał Wnioskodawca, należy odróżnić wydatki na nabycie udziałów - wydatki konieczne, warunkujące ich nabycie, od źródła ich finansowania. Wymienione powyżej wydatki nie są bowiem związane z nabyciem udziałów, ale z korzystaniem z cudzego kapitału. Stanowią one koszty uzyskania pożyczki / kredytu. (...) Oznacza to, że odsetki od pożyczek i kredytów stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji, rozumianej jako dopisanie zobowiązania z tytułu spłaty odsetek do zobowiązania głównego, czyli przekształcenie go w zobowiązanie z tytułu spłaty części kapitałowej pożyczki".

Jak również, stanowisko Spółki potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo Spółka pragnie wskazać m.in. na:

1.

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r. sygn. akt II FSK 229/05 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2006 r. sygn. akt II FSK 508/05, w których Sąd wskazał, że: "przechodząc na grunt ustawy podatkowej, należy stwierdzić, że przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków, nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem";

2.

w wyroku z dnia 7 września 2004 r. (sygn. II FSK 324/2004, Lex Omega) NSA stanął na stanowisku, że: "Przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654), należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem";

3.

w wyroku z dnia 7 kwietnia 2006 r. (sygn. II FSK 508/2005, Nettax) NSA potwierdził, że: "W wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia".

W konsekwencji, w świetle przytoczonych powyżej przepisów prawa, orzecznictwa NSA oraz praktyki organów podatkowych, Spółka stoi na stanowisku, że odsetki od kredytu / pożyczki finansującej zakup przez Nią udziałów / akcji w spółce, będą dla Niej kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (a nie w momencie zbycia tych udziałów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego pytania nr 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę pism stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Jednocześnie należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl