ILPB3/423-425/10-4/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-425/10-4/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2010 r. (data wpływu 12 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 tej ustawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2010 r. (data wpływu 20 lipca 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 tej ustawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca zamierza wraz z innymi osobami fizycznymi powołać spółkę z o.o. (dalej spółka A), która stanie się jedynym wspólnikiem spółki B. W okresie krótszym niż 2 lata nastąpi przekształcenie spółki B w spółkę komandytową. Na moment przekształcenia spółka A będzie jedynym wspólnikiem spółki B, przy czym przed upływem 2 lat od dnia, w którym spółka A stanie się jedynym wspólnikiem spółki B, wspólnikami spółki B (spółki komandytowej) zostaną również osoby fizyczne, przy czym udział w zysku spółki B, jaki będzie posiadała spółka A nie będzie mniejszy niż 10%. Udział w zysku spółki B, jaki będzie posiadała spółka A, nie będzie mniejszy niż 10% co najmniej do momentu upływu 2 lat od dnia, w którym spółka A stanie się jedynym wspólnikiem spółki B. Wejście do spółki B (po jej przekształceniu w spółkę osobową) innych niż spółka A wspólników, będzie wiązało się z wniesieniem przez nich wkładów. Po poszerzeniu grona wspólników spółki B udział kapitałowy spółki A w spółce B będzie wynosił nie mniej niż 10% sumy udziałów kapitałowych wniesionych przez wszystkich wspólników co najmniej do momentu upływu 2 lat od dnia, w którym spółka A stanie się jedynym wspólnikiem spółki B.

Niniejszy wniosek jest składany przez Wnioskodawcę, jako osobę planującą utworzenie wraz z innymi osobami fizycznymi spółki z o.o. w zakresie dotyczącym jej działalności.

Wnioskodawca, pismem z dnia 14 lipca 2010 r. (data wpływu 20 lipca 2010 r.), uzupełnił przedmiotowy wniosek o informację, że:

1.

Spółka A będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w Spółce B (kapitałowej) nieprzerwanie przez okres krótszy niż 2 lata od momentu objęcia tych udziałów w Spółce B (kapitałowej) do momentu przekształcenia Spółki B (kapitałowej) w spółkę komandytową. Niemniej co najmniej do upływu okresu dwóch lat zachowa co najmniej 10% udział w Spółce B (zarówno udział w zysku jak i udział kapitałowy), uwzględniając łączny czas udziału w spółce przed jej przekształceniem i po jej przekształceniu,

2.

przed przekształceniem Spółki B (kapitałowej) jej głównym (a nie - jak zostało omyłkowo opisane we wniosku - jedynym) wspólnikiem będzie Spółka A (udział Spółki A w kapitale Spółki B przed przekształceniem będzie wynosił powyżej 90%. Nie jest bowiem możliwe przekształcenie jednoosobowej spółki kapitałowej w spółkę komandytową, bowiem spółka komandytowa powinna posiadać co najmniej dwóch wspólników (jednego komplementariusza i jednego komandytariusza).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na moment przekształcenia spółki B w spółkę komandytową wartość niepodzielonych zysków spółki B przypadająca na spółkę A będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość niepodzielonych zysków spółki B, przypadająca na spółkę A podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe, stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 4, 4a oraz 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do europejskiego obszaru gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a.

spółka. o której mowa w pkt 2 albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Zwolnienie z opodatkowania ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie mniejszej niż 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości nie mniejszej niż 10% przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z udziału w zyskach osób prawnych odpowiadający wartości niepodzielonych zysków w spółce B, w związku z jej przekształceniem w spółkę osobową, będzie podlegał w przedstawionym stanie faktycznym zwolnieniu z opodatkowania, z uwagi na spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 4, 4a oraz 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

1.

dochód będzie dotyczył udziału w zysku spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; do dnia przekształcenia spółka B, jako spółka kapitałowa, będzie bowiem podatnikiem podatku dochodowego,. posiadając siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będzie spółka A, która będzie podlegała w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka A będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki B; wprawdzie okres pomiędzy objęciem udziałów stanowiących co najmniej 10% kapitału spółki B a dniem, w którym zostanie ona przekształcona w spółkę osobową będzie krótszy niż 2 lata, jednak spółka A będzie posiadała udział w zyskach spółki B (spółki komandytowej) w wysokości nie mniejszej niż 10% nie krócej niż do momentu upływu 2 lat od dnia objęcia udziałów dających co najmniej 10% udział w kapitale spółki B.

Tym samym, zostanie spełniony warunek posiadania udziałów w spółce B w wysokości nie mniejszej niż 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Wprawdzie po przekształceniu spółka A nie będzie posiadała udziałów spółki B, lecz jako wspólnik spółki osobowej będzie posiadała udział kapitałowy stanowiący co najmniej 10% udziałów kapitałowych wszystkich wspólników. Ponadto spółka A będzie posiadała udział w zyskach spółki B nie mniejszy niż 10%.

Na moment przekształcenia zostanie ustalony wkład spółki A, jako jedynego wspólnika spółki B. Po wejściu do spółki kolejnych wspólników i wniesieniu przez nich wkładów zmianie ulegnie łączna wartość wkładów oraz udziałów kapitałowych.

Zgodnie z art. 50 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udział kapitałowy wspólnika spółki komandytowej odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Tym samym, udział kapitałowy spółki A zarówno na dzień przekształcenia, jak i po wejściu do spółki nowych wspólników będzie stanowił nie mniej niż 10% udziałów kapitałowych wszystkich wspólników spółki B, łączna suma udziałów kapitałowych będzie natomiast wyznaczała kapitał podstawowy spółki B (spółki komandytowej).

Warunek zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych odnoszący się do wysokości udziału w kapitale spółki, z której uzyskiwane są te dochody powinien uwzględniać specyfikę i cechy prawne spółki przekształconej (spółki osobowej). Dlatego należy uznać, iż wymóg udziału w kapitale spółki osobowej powinien być analizowany pod kątem wysokości udziału kapitałowego wspólnika w sumie udziałów kapitałowych.

Jeżeli więc wspólnik uzyskujący dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, odpowiadający wartości niepodzielonych zysków w spółce, która jest przekształcana w spółkę osobową, posiadał łącznie przez 2 lata:

* udział w kapitale zakładowym spółki przekształcanej (spółki z o.o.) w wysokości co najmniej 10%, a następnie

* udział kapitałowy w spółce przekształconej, stanowiący co najmniej 10% udziałów kapitałowych wszystkich wspólników i tym samym 10% w kapitale podstawowym (przy czym wysokość udziału kapitałowego w sumie udziałów kapitałowych będzie odpowiadała udziałowi w zyskach spółki przekształconej) w ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowy dochód będzie podlegał zwolnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 ww. ustawy, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 § 1 ww. ustawy spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (§ 2 ww. artykułu). Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.).

Na gruncie przepisów podatkowych zagadnienie sukcesji praw i obowiązków związanych z transformacją podmiotów reguluje art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 93a § 1 osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

nbspnbspnbsp - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

§ 2 ww. artykułu stanowi, iż przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej;

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Powyższe uregulowanie wskazuje, iż skutki podatkowe przekształcenia nie obejmują tych praw i obowiązków, jakie mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym nie mogą one przejść po przekształceniu na spółkę komandytową, której to wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

W myśl art. 26 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Stosownie do treści ust. 6 ww. artykułu w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.

Regulacja art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Natomiast w świetle art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Jednocześnie, art. 22 ust. 4a ww. ustawy stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 ww. regulacji, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Ponadto, w myśl art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Z powyższych przepisów wynika, iż wypłacająca przychody z tyt. udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast uzyskującą dochody (przychody) z powyższego tytułu jest również spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, pod warunkiem bezpośredniego posiadania przez nią nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej te przychody. Przy czym spółka otrzymująca te przychody musi posiadać wyżej wskazaną wartość udziału nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Reasumując powyższe rozważania, należy zatem stwierdzić, iż nieprzerwanie dwuletnie posiadanie udziałów (akcji) w spółce wypłacającej należności, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczy posiadania takich udziałów (akcji) w spółce kapitałowej (sp. z o.o. lub spółce akcyjnej) a nie w spółce osobowej.

Tym samym, w przypadku gdy przed upływem dwuletniego okresu posiadania udziałów (akcji) w spółce wypłacającej należności, wymaganego dla zastosowania zwolnienia (art. 22 ust. 4 ustawy), nastąpi przekształcenie spółki kapitałowej wypłacającej należności w spółkę osobową warunek o którym mowa w art. 22 ust. 4a, nie zostanie spełniony.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca wraz z innymi osobami fizycznymi zamierza powołać Spółkę z o.o. A, która będzie głównym, lecz nie jedynym wspólnikiem Spółki kapitałowej B (na co wskazano w odpowiedzi z dnia 14 lipca 2010 r.), która następnie zostanie przekształcona w spółkę komandytową.

Spółka A będzie posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w Spółce B (kapitałowej) nieprzerwanie przez okres krótszy niż 2 lata od momentu objęcia tych udziałów w Spółce B (kapitałowej) do momentu przekształcenia Spółki B w spółkę komandytową.

W rozpoznawanej sprawie nie ulega zatem wątpliwości, iż przekształcenie Spółki B w spółkę komandytową przed upływem 2 letniego okresu od dnia objęcia udziałów przez Spółkę z o.o. A w Spółkę B (kapitałową) spowoduje, iż wartość niepodzielonych zysków Spółki B przypadającej na Spółkę A nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, wynikającego z art. 22 ust. 4, 4a i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, po przekształceniu spółki kapitałowej wypłacającej niepodzielone zyski w spółkę osobową, bezpodstawne będzie twierdzenie w odniesieniu do Spółki z o.o. A, iż podmiot ten posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w spółce wypłacającej niepodzielone zyski.

W tej sytuacji stwierdzenie, że Spółka "zachowa co najmniej 10% udział w Spółce B (zarówno udział w zysku jak i kapitałowy), uwzględniając łączny czas udziału w Spółce B przed jej przekształceniem jak i po jej przekształceniu" i tym samym będzie korzystała z przedmiotowego zwolnienia nie znajdzie odzwierciedlenia w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka z o.o. A nie będzie bowiem posiadała udziałów w Spółce B (kapitałowej) nieprzerwanie przez okres dwóch lat, gdyż przed upływem tego okresu zostanie ona przekształcona w spółkę osobową.

Reasumując, wartość niepodzielonych zysków Spółki B przypadająca na Spółkę A, w przypadku przekształcenia Spółki kapitałowej B w spółkę osobową będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl