ILPB3/423-416/10-3/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-416/10-3/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2010 r. (data wpływu 11 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów / Akcji nabytych w wyniku likwidacji spółki luksemburskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* opodatkowania przychodu uzyskanego w związku z likwidacją spółki luksemburskiej,

* określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów / Akcji nabytych w wyniku likwidacji spółki luksemburskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka zamierza kupić 100% udziałów w spółce kapitałowej prawa luksemburskiego posiadającej osobowość prawną, z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Spółka Luksemburska) od podmiotu trzeciego - zbywcy. Spółka Luksemburska posiada z kolei udziały / akcje w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce, które zasadniczo stanowią jej jedyny majątek. Po nabyciu Spółki Luksemburskiej planowana jest jej likwidacja najprawdopodobniej w bardzo krótkim czasie po jej nabyciu. Majątek Spółki Luksemburskiej obejmujący wyłącznie udziały / akcje posiadane w spółkach kapitałowych i posiadających siedzibę na terytorium Polski, zostanie wyceniony według wartości rynkowej i wydany Spółce (jako jedynemu udziałowcowi) w naturze (bez spieniężania), tj. wskutek likwidacji Spółki Luksemburskiej Spółka otrzyma jedynie własność udziałów / akcji spółek kapitałowych z siedzibą w Polsce (dalej: Udziały / Akcje).

Jednocześnie, Spółka rozważa ewentualnie w przyszłości dokonanie odpłatnego zbycia Udziałów / Akcji (w szczególności poprzez ich sprzedaż lub wniesienie aportem do innych spółek) nabytych w związku z likwidacją Spółki Luksemburskiej.

Spółka nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności w Luksemburgu poprzez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji z 14 czerwca 1995 r. między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527, dalej: Umowa).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy z tytułu likwidacji Spółki Luksemburskiej, Spółka osiągnie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową otrzymanego przez Spółkę majątku likwidowanej Spółki (obejmującego Udziały / Akcje będące własnością Spółki Luksemburskiej) a sumą wszelkich wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce Luksemburskiej, w tym w szczególności cenę zapłaconą za nabycie udziałów / akcji Spółki Luksemburskiej.

2.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów / Akcji nabytych w wyniku likwidacji Spółki Luksemburskiej, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie ich wartość rynkowa ustalona na dzień ich otrzymania przez Spółkę.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB3/423-416/10-2/EK, wydaną w dniu 11 sierpnia 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Luksemburskiej Udziałów / Akcji, będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu ich odpłatnego zbycia.

W ocenie Spółki, należy jednocześnie wskazać, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera regulacji odnoszących się wprost do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia (w szczególności w formie sprzedaży bądź wniesienia aportem) akcji / udziałów spółek, które zostały otrzymane wskutek przejęcia majątku likwidowanej spółki zależnej.

W związku z powyższym, należy odnieść się do zasad ogólnych ustalania kosztów w przypadku zbycia udziałów (akcji) przez spółkę kapitałową.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e powołanego artykułu.

Zatem moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez Spółkę na nabycie Udziałów / Akcji w analizowanych okolicznościach (związanych z likwidacją Spółki Luksemburskiej) będzie "odroczony" do momentu dokonania przez Spółkę ich odpłatnego zbycia.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż w przypadku dokonania przez Spółkę odpłatnego zbycia Udziałów / Akcji nabytych przez Spółkę wskutek likwidacji Spółki Luksemburskiej, w szczególności poprzez ich sprzedaż bądź wniesienie aportem, zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W związku z tym, kluczowe jest ustalenie co będzie stanowić "wydatek na nabycie" przedmiotowych Udziałów / Akcji. W opinii Spółki, takim wydatkiem będzie wartość rynkowa tychże Udziałów / Akcji (stanowiących majątek likwidacyjny Spółki Luksemburskiej) z dnia ich otrzymania przez Spółkę, określona dla potrzeb wydania Spółce przedmiotowego majątku likwidacyjnego.

Logicznym potwierdzeniem powyższej metodologii jest m.in. fakt, iż wartość wskazanego majątku (obejmującego Udziały / Akcje), który zostanie wydany Spółce na skutek rozważanej likwidacji Spółki Luksemburskiej (tekst jedn. wartość ustalona przez Spółkę na moment przekazania Jej tego majątku odpowiadająca wartości rynkowej przedmiotowych Udziałów / Akcji) będzie również podstawą ustalenia przychodu z tytułu otrzymania przez Spółkę majątku likwidacyjnego.

Powyższe podejście znajduje także potwierdzenie w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez organy podatkowe.

Przykładowo Spółka pragnie powołać następujące pisma:

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2009 r. (nr IPPB3/423-25/09-2/ER), wydana w zbliżonym stanie faktycznym, w której organ podatkowy stwierdził, iż "Jak słusznie wskazuje Wnioskodawca ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera regulacji odnoszących się wprost do (...) sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży akcji / udziałów spółek, które zostały otrzymane wskutek przejęcia majątku likwidowanej spółki zależnej. (...) Spółka będzie jednak miała prawo do wykazania kosztu podatkowego w momencie sprzedaży akcji / udziałów. Kosztem tym będzie wartość rynkowa akcji / udziałów z dnia ich otrzymania. Uzasadnieniem dla takiego uznania jest ekonomiczny efekt uzyskany przez Spółkę, który będzie identyczny jak w przypadku, gdyby Spółka otrzymała w wyniku likwidacji spółki zależnej środki pieniężne, za które nabyłaby akcje / udziały spółek. W tym przypadku miałaby prawa do ustalenia kosztu podatkowego w wysokości wydatków na ich nabycie, tj. ich wartości rynkowej. Nieuzasadnione byłoby więc różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej podatników, osiągających w końcowym rezultacie ten sam efekt ekonomiczny";

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2008 r. (nr IPPB3/423-1370/08-3/JG) dotycząca m.in. kwestii rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów otrzymanych od spółki zależnej w formie dywidendy niepieniężnej, w której organ podatkowy uznał, iż " (...) wydatkiem na nabycie udziałów otrzymanych tytułem wypłaconej dywidendy będzie wartość tych Udziałów (odpowiadająca ich wartości rynkowej) w wysokości należnej dywidendy przysługującej Spółce na podstawie art. 191 § 1 k.s.h. Co do zasady należy, więc potwierdzić stanowisko Spółki, iż powinna ona rozpoznać koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej Udziałów przyjętej dla potrzeb wypłaty dywidendy";

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów z dnia 23 marca 2009 r. (nr IBPBI/2/423-335/09/PP), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym (...) w przypadku zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji spółki z o.o. składników majątkowych nie ujętych przez Spółkę jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (ujętych zaś w szczególności jako zapasy, towary handlowe), kosztem uzyskania przychodu z tytułu ich zbycia powinna być wartość rynkowa wskazanych składników ustalona przez Spółkę na moment otrzymania majątku likwidacyjnego (...)".

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, kosztem uzyskania przychodów w przypadku dokonania przez Spółkę odpłatnego zbycia Udziałów / Akcji (w szczególności w formie aportu lub sprzedaży) będzie wysokość otrzymanego przez Spółkę przychodu (przed dokonaniem wyłączenia wskazanego w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - a więc wartość rynkowa Udziałów / Akcji przyjęta dla potrzeb wydania Spółce majątku Iikwidacyjnego i rozpoznania przez Spółkę przychodu z tego tytułu.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku dokonania przez Nią odpłatnego zbycia Udziałów / Akcji nabytych w wyniku likwidacji Spółki Luksemburskiej, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość rynkowa przedmiotowych Udziałów / Akcji z dnia ich otrzymania przez Spółkę w wyniku wspomnianej likwidacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism stwierdzić należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte zapadły w indywidualnych sprawach konkretnego zainteresowanego i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl