Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 marca 2014 r.
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków związanych z obchodami rocznicy istnienia szpitala, w tym organizacji konferencji naukowej.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-413/12/14-S/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16 października 2013 r. sygn. akt I SA/Po 296/13 - stwierdza, że stanowisko Szpitala, przedstawione we wniosku z 28 września 2012 r. (data wpływu 3 października 2012 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną udzielającą świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, których zakres określony został w Statucie nadanym w dniu 27 czerwca 2002 r. na mocy Uchwały nr (...) Senatu (...) (tekst jednolity - Uchwała nr (...) Senatu (...) z dnia 28 maja 2007 r.).

Na podstawie treści zawartej w Rozdziale II - "Cele i zadania Szpitala" wyżej powołanego Statutu, paragraf 4 ust. 1, który brzmi:

1. "Podstawowym celem działania Szpitala jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia"

oraz paragraf 5 ust. 1, który brzmi:

1.

"Do zadań Szpitala poza wymienionymi w paragrafie 4 należy w szczególności:

1.

udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych i wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala,

2.

prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną".

Szpital z prowadzonej działalności uzyskuje przychody finansowe z przeznaczeniem na pokrycie ponoszonych kosztów tej działalności.

Szpital poniósł koszty, które miały charakter celowy i związane były z konferencją naukową odbytą w dniu 20 listopada 2011 r., w ramach obchodów 100-lecia Szpitala, której temat wiązał się z prezentacją wyników działalności Szpitala.

Osoby zaproszone na konferencję reprezentowały środowisko personelu Szpitala (z dużym udziałem grona naukowców), również emerytów i osób zainteresowanych rezultatami działalności medycznej.

Zgodnie z programem konferencji, odbyły się wykłady umożliwiające realizację celu konferencji, tj. promowanie osiągnięć Szpitala. Przeprowadzenie sesji wykładów o charakterze merytorycznym oraz merytoryczno - historycznym (z perspektywy 100 lat) umożliwiło uczestnikom konferencji, a zarazem potencjalnym odbiorcom usług medycznych zwiększenie wiedzy na temat świadczonych usług zdrowotnych przez Szpital. Przygotowanie materiałów informacyjnych na temat Szpitala, w nawiązaniu do obchodów 100-lecia, również spełniło zadanie oddziaływania na odbiorców usług zdrowotnych Wnioskodawcy. Pozytywnym elementem było przedstawienie osiągnięć Szpitala przez popularny dziennik lokalnego wydawnictwa prasowego. Powyższe działania towarzyszące konferencji naukowej są promocją działalności Wnioskodawcy. Po wejściu w życie w dniu 1 lipca 2011 r. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., Szpital jest w większym stopniu zainteresowany sprzedażą usług komercyjnych, tym samym promocja osiągnięć Szpitala poprzez wykorzystanie efektów konferencji naukowej w istotny sposób zwiększy zainteresowanie przyszłych pacjentów skorzystaniem z usług Szpitala. Wobec powyższego, wydatki - koszty towarzyszące konferencji naukowej mają bezpośredni związek z przyszłymi przychodami Szpitala.

Poniesione przez Szpital wydatki związane z organizacją konferencji naukowej dotyczyły:

* wydrukowania ogłoszenia w gazecie "A" z podziękowaniem dla pacjentów i pracowników za przekazane życzenia i gratulacje z okazji I00-lecia istnienia Szpitala,

* wykonania znaczków okolicznościowych i etui na konferencję naukową z okazji 100-lecia istnienia Szpitala z przeznaczeniem dla zasłużonych pracowników,

* zakup 1000 egzemplarzy gazety "A" zawierającej artykuł na temat 100-lecia istnienia Szpitala, na cele promocji w trakcie obchodów jubileuszu oraz w kontaktach z kontrahentami,

* zakupu smyczy i etui na identyfikatory z nadrukiem sublimacyjnym dwustronnym nazwy Szpitala na potrzeby uczestników konferencji naukowej i na potrzeby administracyjne Szpitala,

* usług gastronomicznych - catering - obsługujących konferencję naukową w formie poczęstunku stanowiącego element zwyczajowy, bez charakteru wystawności i okazałości,

* wydruku zaproszeń na konferencję naukową z okazji 100-lecia istnienia Szpitala,

* opracowania materiału do publikacji książkowej z okazji 100-lecia istnienia Szpitala, na podstawie zawartej umowy zlecenia z pracownikiem Katedry (...).

Szpital panował nad zapewnieniem oszczędności i racjonalności ponoszonych wydatków na cele organizacji konferencji naukowej. Pojęcie zakupów na potrzeby administracyjne Szpitala wystąpiło przy wydatkach na smycze i etui na identyfikatory. Zakup przeznaczony jest do identyfikacji osób w nie zaopatrzonych. Zakup został udokumentowany jedną fakturą i dotyczył:

* identyfikacji uczestników konferencji naukowej - dla porządku organizacyjnego konferencji zaopatrzono uczestników w imienne identyfikatory, umieszczone w etui zawieszonym na smyczy z nadrukiem sublimacyjnym dwustronnym nazwy Szpitala,

* identyfikacji pracowników Szpitala - zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wymagającej noszenia przez pracowników Szpitala, identyfikatora w widocznym miejscu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty związane z obchodami rocznicy 100-lecia istnienia Szpitala, polegającymi na organizacji konferencji naukowej, w których uczestniczyli zaproszeni pracownicy Szpitala, emeryci - byli pracownicy Szpitala, przedstawiciele władz Uniwersytetu (jako jednostki założycielskiej) oraz przedstawiciele władz miasta i województwa, stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje uzasadniona podstawa do uznania poniesionych kosztów związanych z organizacją konferencji naukowej, na okoliczność obchodów rocznicy 100-lecia założenia Szpitala, jako zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Szpital, jako podmiot, którego podstawową działalnością jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, korzysta - co do zasady - ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Z ww. przepisu wynika również, że zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym i dotyczy podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie służące bezpośrednio realizacji podstawowych celów statutowych.

W związku z powyższym ustaleniem należy uznać, że koszty poniesione na zorganizowanie konferencji naukowej związane z obchodami rocznicy 100-lecia istnienia Szpitala, miały na celu wykorzystanie rocznicy na potrzeby promocji działalności Szpitala w regionie.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać, że opisane wyżej koszty zostały poniesione w celu zapewnienia osiągania wyższych przychodów i zabezpieczenia dotychczasowych źródeł tych przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 3 stycznia 2013 r. interpretację indywidualną nr ILPB3/423-413/12-2/JG, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej wydatków na wydrukowanie ogłoszenia w gazecie "A" z podziękowaniem dla pacjentów i pracowników za przekazane życzenia i gratulacje z okazji I00-lecia istnienia Szpitala,

* prawidłowe - w części dotyczącej wydatków na wykonanie znaczków okolicznościowych i etui na konferencję naukową z okazji 100-lecia istnienia Szpitala z przeznaczeniem dla zasłużonych pracowników,

* prawidłowe - w części dotyczącej wydatków na zakup 1000 egzemplarzy gazety "A" zawierającej artykuł na temat 100-lecia istnienia Szpitala, na cele promocji w trakcie obchodów jubileuszu oraz w kontaktach z kontrahentami,

* prawidłowe - w części dotyczącej wydatków na zakup smyczy i etui na identyfikatory z nadrukiem sublimacyjnym dwustronnym nazwy Szpitala na potrzeby uczestników konferencji naukowej i na potrzeby administracyjne Szpitala,

* nieprawidłowe - w części dotyczącej wydatków na usługi gastronomiczne - catering - obsługujące konferencję naukową w formie poczęstunku stanowiącego element zwyczajowy, bez charakteru wystawności i okazałości,

* prawidłowe - w części dotyczącej wydatków na wydruk zaproszeń na konferencję naukową z okazji 100-lecia istnienia Szpitala,

* prawidłowe - w części dotyczącej wydatków na opracowanie materiału do publikacji książkowej z okazji 100-lecia istnienia Szpitala, na podstawie zawartej umowy zlecenia z pracownikiem Katedry (...).

W ww. interpretacji indywidualnej tut. Organ stwierdził, co następuje.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, iż jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca poniósł wydatki organizacji konferencji naukowej związanej z obchodami 100-lecia Szpitala, której temat wiązał się z prezentacją wyników działalności Szpitala.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z programem konferencji, odbyły się wykłady umożliwiające realizację celu konferencji, tj. promowanie osiągnięć Szpitala. Przeprowadzenie sesji wykładów o charakterze merytorycznym oraz merytoryczno - historycznym (z perspektywy 100 lat) umożliwiło uczestnikom konferencji, a zarazem potencjalnym odbiorcom usług medycznych zwiększenie wiedzy na temat świadczonych usług zdrowotnych przez Szpital. Przygotowanie materiałów informacyjnych na temat Szpitala, w nawiązaniu do obchodów 100-lecia, również spełniło zadanie oddziaływania na odbiorców usług zdrowotnych Wnioskodawcy. Pozytywnym elementem było przedstawienie osiągnięć Szpitala przez popularny dziennik lokalnego wydawnictwa prasowego. Powyższe działania towarzyszące konferencji naukowej są - zdaniem Wnioskodawcy - promocją Jego działalności.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych - na podstawie art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wydatków poniesionych na organizację niniejszej konferencji naukowej, w której uczestniczyli zaproszeni pracownicy Szpitala, emeryci - byli pracownicy Szpitala, przedstawiciele władz Uniwersytetu (jako jednostki założycielskiej) oraz przedstawiciele władz miasta i województwa.

W świetle powyższego, konieczne jest rozstrzygnięcie czy przedmiotowe wydatki spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy nie podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ww. ustawy, w którym to artykule ustawodawca dokonał enumeratywnego wyliczenia wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, nawet jeśli są ponoszone w celu uzyskania przychodów (zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów).

Jednocześnie zaznaczyć należy, że charakter przedmiotowego spotkania - konferencji naukowej, wskazuje na fakt, że wydatki przeznaczone na jej organizację nie powinny być rozpatrywane łącznie, lecz mogą podlegać podziałowi na poszczególne grupy wydatków, których to kwalifikacja dla celów podatkowych może być różna.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów - co do zasady - zalicza się koszty promocji oraz reklamy. Są to szeroko rozumiane działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Mogą być one realizowane za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Można wobec tego wyróżnić promocję, reklamę towaru, usługi, a także promocję, reklamę firmy (przedsiębiorstwa).

Na gruncie prawa podatkowego pod pojęciem reklamy rozumieć należy ogół działań podatnika zmierzających do rozpowszechniania pochlebnych informacji o firmie, zaletach jej towarów bądź usług, informacji o miejscach i możliwościach ich nabycia - w celu zwrócenia uwagi na towar lub usługę i zachęcenia do ich zakupu.

Innymi słowy, reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

Jak już wskazano powyżej, reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych. Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia.

Z kolei promocja, oznacza działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu (usługi) lub przedsięwzięcia. Pod pojęciem promocji kryje się więc ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji i obietnic. Promocja stanowi także formę zachęty, skłaniającą do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzającą przychylną opinię o firmie.

Wydatki poniesione na ww. cele, jako niewymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w pełnej wysokości mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że wydatki te spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Jak wskazał Wnioskodawca, zorganizowana konferencja naukowa przyczyniła się do promocji działalności Wnioskodawcy, co w Jego ocenie, ma bezpośredni związek z przyszłymi przychodami Szpitala.

Wobec powyższego wydatki na:

* zakup 1000 egzemplarzy gazety "A" zawierającej artykuł na temat 100-lecia istnienia Szpitala, na cele promocji w trakcie obchodów jubileuszu oraz w kontaktach z kontrahentami,

* zakup smyczy i etui na identyfikatory z nadrukiem sublimacyjnym dwustronnym nazwy Szpitala na potrzeby uczestników konferencji naukowej oraz

* opracowanie materiału do publikacji książkowej z okazji 100-lecia istnienia Szpitala, na podstawie zawartej umowy zlecenia z pracownikiem Katedry (...),

mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ są wydatkami poniesionymi w celu promocji działalności Szpitala.

Podnieść w tym miejscu należy, że koszty poniesione na zakup egzemplarzy gazety, smyczy i etui na identyfikatory z nadrukiem nazwy Szpitala są kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy pod warunkiem, że przekazywane były w taki sposób, by każdy zainteresowany podmiot miał możliwość ich otrzymania. Istota promocji (reklamy) wiąże się bowiem z zamiarem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. W przypadku przekazywania tego typu materiałów ograniczonej (wyselekcjonowanej) grupie podmiotów, wydatki na ich zakup należy powiązać z reprezentacją (wydatki takie nie stanowią wówczas kosztów uzyskania przychodów).

Stosownie bowiem do treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji ustawa podatkowa nie definiuje terminu "reprezentacja" ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia "reprezentacja" nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu.

Występujący w obrocie prawnym termin "reprezentacja" wyrażający się w sposobie jego stosowania i rozumienia przez ustawodawcę, a także przez naukę i praktykę prawa, prowadzi jednak do wniosku, że termin ten w zakresie języka prawnego i prawniczego należy rozumieć jako "przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu", a nie "wystawność, okazałość, wytworność". Dlatego też termin "reprezentacja" użyty w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinno się definiować jako "przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz".

Należy zatem stwierdzić, że wydatki na wszelkiego typu usługi i artykuły, wiążące się z reprezentowaniem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa (firmy), nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe rozumienie pojęcia reprezentacji, zdaniem tut. Organu, należy uzupełnić o stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 maja 1998 r. - sygn. akt SA/Sz 1412/97, stwierdził, że "reprezentacja nie musi odnosić się do "okazałości, wystawności", a odnosi się do "dobrego reprezentowania firmy", które może polegać na odpowiednim ubiorze pracowników, wystroju firmy, jej logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów".

Podkreślenia wymaga również fakt, iż norma art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera żadnych wyjątków, tak odnoszących się do miejsca, w którym obowiązki przedstawicielstwa są realizowane, jak i do wystawności lub braku wystawności w zakresie nabywania usług gastronomicznych, zakupu żywności lub napojów. Należy zatem stwierdzić, że wydatki na wszelkiego tego typu usługi i artykuły, wiążące się z reprezentowaniem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od tego, czy usługi te i zakupione artykuły były wykorzystywane w kontaktach z kontrahentami w siedzibie przedsiębiorstwa (zakładu), czy też poza nią (por. wyrok NSA z 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1445/10).

Kwestia zwyczajowej powszechności w ogóle nie stanowi więc kryterium kwalifikowania wydatków jako reprezentacji, gdyż o takim charakterze decyduje związek z pełnieniem funkcji przedstawicielskich, rozumianych jako występowanie w imieniu podatnika, a nie okazałość lub wystawność sprawowania takiego przedstawicielstwa. Rozróżnienie wydatków związanych z reprezentacją na przeciętne, typowe i wystawne, okazałe nie ma żadnego uzasadnienia normatywnego.

Analogiczne stanowisko negujące kryterium "okazałości, wystawności czy wykwintności" jako kryterium decydujące o uznaniu danego wydatku, np. na usługi gastronomiczne, zakup napojów za koszty reprezentacji prezentowane jest m.in. w wyrokach: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 752/10 oraz z dnia 27 listopada 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 925/09, czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2010 r. sygn. akt I SA/Ke 202/10.

Ponadto wskazać należy, że w piśmiennictwie do wydatków na reprezentację zalicza się koszty poczęstunku gości podmiotu gospodarczego, uczestników konferencji, przyjęć i posiedzeń, koszty poczęstunków z okazji świąt branżowych, państwowych, wręczania nagród i odznaczeń; koszty imprez artystycznych organizowanych z okazji uroczystości, zakupy kwiatów do dekoracji pomieszczeń oraz przeznaczonych do wręczania określonym osobom; kosztów uczestnictwa na zewnątrz firmy w przyjęciach, spotkaniach, posiedzeniach, konferencjach, zjazdach i innych imprezach organizowanych okazjonalnie lub na okoliczność świąt, rocznic i celowych przedsięwzięć reprezentacyjnych, również w imprezach towarzyszących, w tym także koszty wyjazdów zagranicznych związanych z reprezentowaniem firmy w tych imprezach (Podatek dochodowy od osób prawnych; pod red. J. Marciniuka; Warszawa 2008, Wydawnictwo C.H. Beck). Co istotne, wizerunek podmiotu - postrzegany i określany jako pozytywny - wcale nie musi odzwierciedlać dostatku, okazałości, czy zamożności.

Zatem, w świetle powyższego, wydatki na zakup usług gastronomicznych (catering) w formie poczęstunku na konferencji naukowej - stanowią koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako takie nie mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Również wydatków na wydrukowanie ogłoszenia w gazecie "A" z podziękowaniem dla pacjentów i pracowników za przekazane życzenia i gratulacje z okazji I00-lecia istnienia Szpitala nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w ocenie Organu, nie sposób uznać ich za koszty związane z promocją działalności Szpitala (nie spełniają one zasadniczo celu promocji, o którym mowa powyżej, jak i nie stanowią elementów niezbędnych do realizacji celów promocji).

Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych z pracownikami Szpitala, tj. kosztami wykonania znaczków okolicznościowych i etui na konferencję naukową z okazji 100-lecia istnienia Szpitala z przeznaczeniem dla zasłużonych pracowników, tut. Organ pragnie wskazać, że co do zasady "koszty pracownicze" uznaje się za koszty podatkowe. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

Zatem, w świetle powyższego, wydatki na wykonanie znaczków okolicznościowych i etui na konferencję naukową z okazji 100-lecia istnienia Szpitala z przeznaczeniem dla zasłużonych pracowników, spełniają warunki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako koszty przyczyniające się do zwiększenia przychodów Szpitala.

Natomiast co do wydatków poniesionych na zakup smyczy i etui na identyfikatory z nadrukiem sublimacyjnym dwustronnym nazwy Szpitala na potrzeby administracyjne Szpitala, stwierdzić należy, iż w związku z tym, iż ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, po. 654 z późn. zm.) w art. 36 ust. 1 nakłada wymóg noszenia przez pracowników Szpitala identyfikatora w widocznym miejscu, to tego rodzaju koszty - dotyczące ogólnej działalności Wnioskodawcy - uznać należy za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobny charakter mają koszty wydruku zaproszeń na konferencję naukową, które również zalicza się do wydatków mających związek z funkcjonowaniem podmiotu.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż w związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na organizację konferencji naukowej związanej z obchodami rocznicy 100-lecia istnienia Szpitala mogą mieć znamiona kosztów ogólnych (pracowniczych), reklamowych, promocyjnych, jak również reprezentacyjnych, w zależności od całokształtu okoliczności związanych z organizacją ww. konferencji, to jednoznaczne przesądzenie o charakterze tych kosztów wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego. Ocena podatkowa poszczególnych kosztów w każdym przypadku winna być dokonywana indywidualnie i całościowo. Dodatkowo w celu oceny, czy dany rodzaj wydatku może zostać uznany za reprezentację, czy też inny rodzaj wydatków konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Tut. Organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Z tego względu, niniejsza interpretacja ogranicza się do wykładni przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wyłączeń z kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 ww. ustawy) mogących znaleźć zastosowanie w sprawie i wskazania elementów faktycznych, które są istotne dla kwalifikacji przedmiotowych kosztów.

Dodatkowo zauważyć należy, że na tle wymienionych we wniosku ogólnie rodzajów wydatków związanych z organizacją konferencji naukowej, bez badania ich charakteru w świetle weryfikacji zgromadzonych przez Spółkę konkretnych dowodów - nie można przesądzić, że wydatki te są racjonalnie uzasadnione. Samo ogólne przedstawienie wydatków nie wystarcza, aby można je było uznać za koszty uzyskania przychodów bez analizy ich związków z przychodem. Należy przy tym podnieść, że tego rodzaju kwestie nie są przedmiotem postępowania w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, gdyż to postępowanie opiera się na przyjęciu stanu faktycznego opisanego przez podatnika - a nie na weryfikacji, czy takie stan zaistniał w rzeczywistości, tj. czy w tym konkretnym przypadku Wnioskodawca poprzez posiadane konkretne dowody udowodnił, że szczegółowe pozycje i kwoty kosztów są kosztem uzyskania przychodów, gdyż jest to właściwość postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Niezależnie od powyższych wniosków wskazać należy, iż wobec niezdefiniowanego na gruncie ustaw podatkowych pojęcia reprezentacji, prawnopodatkowa kwalifikacja przedmiotowych wydatków, z założenia ma charakter oceny. Z uwagi na złożoność gospodarczego funkcjonowania podmiotów na rynku, istnieje obiektywna i zasadnicza trudność w precyzyjnym wyznaczeniu (zwłaszcza w procesie wydawania interpretacji indywidualnych) granicy poszczególnych przejawów aktywności gospodarczej przedsiębiorców, w tym właśnie w zakresie ponoszonych kosztów reprezentacji. Ustalenie sztywnej granicy, po przekroczeniu której wydatek mógłby zostać uznany za reprezentacyjny, możliwe byłoby ewentualnie w sytuacji normatywnej definicji pojęcia "reprezentacja" zawartej w ustawie podatkowej, a i to pod warunkiem, że zawierałaby ona precyzyjne kryteria umożliwiające ich jednoznaczną kwalifikację prawnopodatkową.

Ponadto podnieść należy, że w procesie wydawania interpretacji indywidualnych właściwy organ nie dokonuje żadnych własnych ustaleń w ramach postępowania dowodowego, ale przedstawia wyłącznie ocenę stanowiska wnioskodawcy na tle przedstawionego przez niego stanu faktycznego. Innymi słowy, podane przez wnioskodawcę fakty nie podlegają weryfikacji ani konfrontacji z dokumentami źródłowymi, ponieważ w oparciu o wydaną w indywidualnej sprawie interpretację, wnioskodawca uzyskuje jedynie informację o poglądzie organu w konkretnej, przedstawionej we wniosku sprawie.

Końcowo, tut. Organ podkreślił, iż przedmiot niniejszej interpretacji stanowi - adekwatnie do treści pytania postawionego przez Wnioskodawcę - wyłącznie kwalifikacja przedstawionych we wniosku wydatków do kosztów podatkowych w myśl uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tut. Organ nie poddał natomiast ocenie kwestii dotyczących zwolnienia z opodatkowania dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Pismem z 18 stycznia 2013 r. (data wpływu 23 stycznia 2013 r.) Wnioskodawca wezwał Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej w części odnoszącej się do wydatków poniesionych na:

* wydrukowanie ogłoszenia w gazecie "A" z podziękowaniem dla pacjentów i pracowników za przekazane życzenia i gratulacje z okazji I00-lecia istnienia Szpitala,

* usługi gastronomiczne - catering - obsługujące konferencję naukową w formie poczęstunku stanowiącego element zwyczajowy, bez charakteru wystawności i okazałości.

W wyniku ponownej analizy sprawy, tut. Organ stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji w wyżej przedstawionym zakresie (odpowiedź na ww. wezwanie z 13 lutego 2013 r. nr ILPB3/423W-6/13-2/BN).

W związku z powyższym, Strona wniosła w dniu 6 marca 2013 r. skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Odpowiedź na skargę została udzielona pismem z 3 kwietnia 2013 r. nr ILPB3/4240-24/13-2/BN.

Po rozpoznaniu sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał w dniu 16 października 2013 r. wyrok o sygn. akt I SA/Po 296/13, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.

W ww. wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny - odnosząc się do brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wywiódł, że nie każdy wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą jest kosztem podatkowym zmniejszającym podstawę opodatkowania, ale tylko taki, który realizuje cel wskazany w przywołanym wyżej przepisie. Cel ten musi być widoczny, a ponoszone koszty winny go realizować, bądź co najmniej zakładać realnie możliwość jego osiągnięcia.

W ocenie Sądu, za nieuzasadnione uznać należy wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków poniesionych na wydrukowanie ogłoszenia w gazecie "A" z podziękowaniem dla pacjentów i pracowników za przekazane życzenia i gratulacje z okazji I00-lecia istnienia Szpitala oraz usługi gastronomiczne - catering - obsługujące konferencję naukową w formie poczęstunku.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ww. wydatki pozostawały w ścisłym związku ze zorganizowaną konferencją z okazji 100-lecia Szpitala, a ich jedynym (głównym) celem nie była poprawa wizerunku podatnika. Towarzyszyły bowiem w istocie czynnościom związanym z realizacją celów statutowych, mając jedynie charakter drugoplanowy i jednocześnie były bezpośrednio związane z przychodami podatnika.

Jak zauważył Sąd, podstawowym i nadrzędnym celem konferencji było promowanie osiągnięć Szpitala poprzez przeprowadzenie sesji wykładów o charakterze merytorycznym oraz merytoryczno-historycznym, co umożliwiło uczestnikom konferencji, a zarazem potencjalnym odbiorcom usług medycznych, pozyskanie wiedzy na temat świadczonych przez Szpital usług. Wobec powyższego zasadny jest pogląd, że w badanej sprawie najistotniejszy był cel dydaktyczny i reklamowy konferencji, pozostający w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a poczęstunek podczas jej trwania i późniejsze podziękowania Szpitala opublikowane w dzienniku lokalnym, miały miejsce jedynie przy okazji tej konferencji i elementy te mieszczą się w granicach kultury i dobrego tonu.

W konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że poniesione przez Szpital wydatki związane z poczęstunkiem dla osób będących uczestnikami konferencji, a następnie publikacja podziękowania za życzenia i gratulacje, winny być uznane za koszt uzyskania przychodów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że stworzenie właściwego klimatu dla prowadzonej działalności, podczas długotrwałej konferencji, jak i po jej zakończeniu, może rodzić skutek w postaci zwiększenia przychodu. Tym samym Sąd wskazał, że pomiędzy poniesionymi wydatkami na usługi gastronomiczne (catering) obsługujące konferencję i ogłoszeniem prasowym z podziękowaniem a osiągniętym przychodem zachodzi związek przyczynowy i wydatki te należy uznać za koszty uzyskania przychodów, które podlegają regulacji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - uwzględniając uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16 października 2013 r. sygn. akt I SA/Po 296/13 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Podatnik zobowiązany jest więc wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości.

W tym miejscu należy zauważyć, że ustawodawca nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciami: "w celu" osiągnięcia przychodu, jak i "zachowanie" lub "zabezpieczenie" źródła przychodów.

Zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego PWN, pojęcie:

a.

"celowość" oznacza: "przydatność do jakichś potrzeb", "świadome zmierzanie do celu", "taki przebieg zjawisk, zdarzeń, działań ludzkich, jakby w swym rozwoju zmierzały one do określonego celu",

b.

"zabezpieczyć" oznacza: "zapewnienie ochrony przed czymś niebezpiecznym lub szkodliwym", "uczynienie bezpiecznym", "zapewnienie utrzymania czegoś w dotychczasowym stanie", "zapewnienie komuś środków do życia", "zapewnienie zaspokojenia roszczenia lub wykonanie kary", natomiast

c.

"zachować" oznacza: "pozostać w posiadaniu czegoś", "dochować coś w niezmienionym stanie mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności", "uchronić przed zapomnieniem".

Można więc przyjąć, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to takie koszty, które są poniesione w trakcie dążenia do uzyskania przychodów. Określony cel musi być widoczny w momencie ponoszenia kosztu. Ponadto poniesione koszty winny omawiany cel realizować lub co najmniej zakładać jego realność. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronienie istniejącego źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca poniósł wydatki organizacji konferencji naukowej związanej z obchodami 100-lecia Szpitala, której temat wiązał się z prezentacją wyników działalności Szpitala.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z programem konferencji, odbyły się wykłady umożliwiające realizację celu konferencji, tj. promowanie osiągnięć Szpitala. Przeprowadzenie sesji wykładów o charakterze merytorycznym oraz merytoryczno-historycznym (z perspektywy 100 lat) umożliwiło uczestnikom konferencji, a zarazem potencjalnym odbiorcom usług medycznych zwiększenie wiedzy na temat świadczonych usług zdrowotnych przez Szpital. Przygotowanie materiałów informacyjnych na temat Szpitala, w nawiązaniu do obchodów 100-lecia, również spełniło zadanie oddziaływania na odbiorców usług zdrowotnych Wnioskodawcy. Pozytywnym elementem było przedstawienie osiągnięć Szpitala przez popularny dziennik lokalnego wydawnictwa prasowego. Powyższe działania towarzyszące konferencji naukowej są - zdaniem Wnioskodawcy - promocją jego działalności.

W tym miejscu należy zauważyć, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty promocji i reklamy zalicza się - co do zasady - do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów. Są to szeroko rozumiane działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Mogą być one realizowane za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Można wobec tego wyróżnić promocję, reklamę towaru, usługi, a także promocję, reklamę firmy (przedsiębiorstwa).

Na gruncie prawa podatkowego pod pojęciem reklamy rozumieć należy ogół działań podatnika zmierzających do rozpowszechniania pochlebnych informacji o firmie, zaletach jej towarów bądź usług, informacji o miejscach i możliwościach ich nabycia - w celu zwrócenia uwagi na towar lub usługę i zachęcenia do ich zakupu.

Innymi słowy, reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

Jak już wskazano powyżej, reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych. Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia.

Z kolei promocja, oznacza działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu (usługi) lub przedsięwzięcia. Pod pojęciem promocji kryje się więc ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji i obietnic. Promocja stanowi także formę zachęty, skłaniającą do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzającą przychylną opinię o firmie.

Podsumowując, wydatki poniesione na ww. cele, jako niewymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w pełnej wysokości mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że wydatki te spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Odnosząc zatem powyższe wyjaśnienia do przedstawionych okoliczności sprawy, należy stwierdzić, że skoro celem opisanej we wniosku konferencji było promowanie osiągnięć i działalności Szpitala, to należy uznać, że wszystkie wskazane przez Wnioskodawcę wydatki związane z organizacją tej konferencji, dotyczące:

* wydrukowanie ogłoszenia w gazecie "A" z podziękowaniem dla pacjentów i pracowników za przekazane życzenia i gratulacje z okazji I00-lecia istnienia Szpitala,

* wykonanie znaczków okolicznościowych i etui na konferencję naukową z okazji 100-lecia istnienia Szpitala z przeznaczeniem dla zasłużonych pracowników,

* zakup 1000 egzemplarzy gazety "A" zawierającej artykuł na temat 100-lecia istnienia Szpitala, na cele promocji w trakcie obchodów jubileuszu oraz w kontaktach z kontrahentami,

* zakup smyczy i etui na identyfikatory z nadrukiem sublimacyjnym dwustronnym nazwy Szpitala na potrzeby uczestników konferencji naukowej i na potrzeby administracyjne Szpitala,

* usługi gastronomiczne - catering - obsługujące konferencję naukową w formie poczęstunku stanowiącego element zwyczajowy, bez charakteru wystawności i okazałości,

* wydruk zaproszeń na konferencję naukową z okazji 100-lecia istnienia Szpitala,

* opracowanie materiału do publikacji książkowej z okazji 100-lecia istnienia Szpitala, na podstawie zawartej umowy zlecenia z pracownikiem Katedry (...),

spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co skutkuje możliwością zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych.

Jednocześnie należy dodać, że ww. wydatki nie stanowią kosztów wymienionych w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów określonych w treści art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym stanie rzeczy stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl