ILPB3/423-41/14-3/JG - Określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynagrodzeń wypłaconych z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 maja 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-41/14-3/JG Określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynagrodzeń wypłaconych z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 31 stycznia 2014 r. (data wpływu 5 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,

* powstania przychodu podatkowego z tytułu ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu,

* możliwości zaliczenia wydatków na wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, opłaty sądowe i opłaty notarialne związane z ustanowieniem służebności przesyłu oraz odszkodowania wypłacane w związku ze zniszczeniami plonów i innych zasadzeń do kosztów wytworzenia środka trwałego.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne oraz opisy zdarzeń przyszłych.

Spółka (zwana dalej: "Wnioskodawcą") posiada status przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) i świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych bezpośrednio na rzecz odbiorców.

Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi:

* pobór i uzdatnianie wody (PKD 41.00.A.);

* działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B.);

* odprowadzanie ścieków (PKD 90.00.D.);

* wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych (45.21.C.);

* wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych (45.21.D.);

* wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (45.21.F.);

* wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (45.33.B.);

* wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34.Z.).

W związku z prowadzoną działalnością:

(Stan faktyczny 1)

Wnioskodawca ponosi wydatki w postaci wynagrodzeń za ustanowienia służebności przesyłu polegającej na możliwości korzystania z cudzych nieruchomości, przez które przebiega sieć wodno-kanalizacyjna będąca własnością Wnioskodawcy. Służebności przesyłu ustanawiane są na czas nieoznaczony w formie umów (aktów notarialnych) oraz w drodze orzeczeń sądowych. Wynagrodzenia wypłacane są jednorazowo lub w ratach. Wydatki na wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, opisywane w tym stanie faktycznym, nie były ponoszone w związku z budową lub modernizacją środka trwałego.

Służebności dotychczas ustanowione na rzecz Wnioskodawcy powstały m.in. w następujących okolicznościach: w 2013 r. ustanowione zostały trzy służebności przesyłu, w zamian za co Wnioskodawca wypłacił wynagrodzenia w kwotach: 55.219,09 zł, 48.224,00 zł, 6.681,68 zł. Koszty wynagrodzenia ujmowane są na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Następnie co miesiąc obciążają koszty działalności operacyjnej (są zaliczane w księgach rachunkowych do kosztów działalności operacyjnej jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w okresie 22,2 lata). Miesięcznie jest to kwota stanowiąca 1/12 kwoty obliczonej jako 4,5% kwoty wynagrodzenia za ustanowienie służebności, przy czym stawka 4,5% zastosowana została z uwagi na fakt, iż stawkę w tej samej wysokości stosuje się dla amortyzacji sieci wodno-kanalizacyjnej. Wobec powyższego, koszty służebności będą rozliczane przez okres około 22,2 lat. Wnioskodawca w taki sam sposób (w takich samych okresach i wysokości) zalicza te wydatki do kosztów uzyskania przychodu.

Taki sposób rozliczenia ww. wydatków na wynagrodzenia za ustanowienie służebności uzasadnione jest tym, iż zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Wydatki na wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu są kosztem dotyczącym przyszłych okresów sprawozdawczych, a dodatkowo takie ujęcie wydatków stanowi wyraz realizacji zasady współmierności przychodów i kosztów (art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

(Zdarzenie przyszłe 1)

W przyszłości Wnioskodawca będzie ponosił wydatki w postaci wynagrodzeń wypłacanych (jednorazowo lub w ratach) za ustanowienie służebności przesyłu polegającej na możliwości korzystania z cudzych nieruchomości, przez które przebiega sieć wodno-kanalizacyjna będąca własnością Wnioskodawcy. Służebności przesyłu ustanawiane będą na czas nieoznaczony w formie umów (aktów notarialnych) oraz w drodze orzeczeń sądowych. Wydatki te nie będą ponoszone w związku z budową lub modernizacją środka trwałego.

Wnioskodawca ma zamiar dla celów bilansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zaliczać wydatki na wynagrodzenia za ustanowienia służebności przesyłu do kosztów działalności operacyjnej przez (jako) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów przez okres 22,2 lat. Miesięcznie będzie to kwota stanowiąca 1/12 kwoty obliczonej jako 4,5% kwoty wynagrodzenia za ustanowienie służebności, przy czym stawka 4,5% zastosowana zostanie z uwagi na fakt, iż stawkę w tej samej wysokości stosuje się dla amortyzacji sieci wodno-kanalizacyjnej.

(Stan faktyczny 2)

Na rzecz Wnioskodawcy ustanowione zostały nieodpłatnie służebności przesyłu (na czas nieokreślony) polegające na możliwości korzystania z cudzych nieruchomości, przez które przebiega sieć wodnokanalizacyjna będąca własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca, w związku z ustanowieniem tych służebności wykazał przychód z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

(Zdarzenie przyszłe 2)

Na rzecz Wnioskodawcy ustanawiane będą w przyszłości nieodpłatnie służebność przesyłu (na czas nieokreślony) polegającej na możliwości korzystania z cudzych nieruchomości, przez które przebiega sieć wodnokanalizacyjna będąca własnością Wnioskodawcy.

(Stan faktyczy 3)

Wnioskodawca ponosił wydatki dotyczące zakończonych, trwających oraz planowanych inwestycji (budowy środków trwałych, w postaci sieci wodno-kanalizacyjnych), takie jak: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, opłaty sądowe i opłaty notarialne związane z ustanowieniem służebności przesyłu, odszkodowania wypłacane w związku ze zniszczeniami plonów i innych zasadzeń powstałymi w związku z realizacją inwestycji.

Ponoszone przez Wnioskodawcę do momentu oddania środka trwałego do używania ww. wydatki są zaliczane do kosztów wytworzenia tego środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

(Zdarzenie przyszłe 3)

Wnioskodawca będzie w przyszłości ponosić wydatki dotyczące trwających oraz planowanych inwestycji (budowy środków trwałych, w postaci sieci wodno-kanalizacyjnych), takie jak: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, opłaty sądowe i opłaty notarialne związane z ustanowieniem służebności przesyłu, odszkodowania wypłacane w związku ze zniszczeniami plonów i innych zasadzeń, powstałymi w związku z realizacją inwestycji.

W związku z powyższymi opisami zadano następujące pytania.

1. Czy w Stanie faktycznym 1 Wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych wydatki w postaci wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu do kosztów uzyskania przychodu innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i rozliczając je przez okres 22,2 lat, czyli w taki sam sposób (w takich samych okresach i w wysokości) w jaki koszty wynagrodzeń są zaliczane w księgach rachunkowych do kosztów działalności operacyjnej (jako) przez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

2. Czy w Zdarzeniu przyszłym 1 Wnioskodawca jest uprawniony do tego, aby zaliczyć dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych wydatki w postaci wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu do kosztów uzyskania przychodu innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i rozliczyć je przez okres 22,2 lat, czyli w taki sam sposób (w takich samych okresach i w wysokości) w jaki koszty wynagrodzeń są zaliczane w księgach rachunkowych do kosztów działalności operacyjnej (jako) przez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

3. Czy w Stanie faktycznym 2 Wnioskodawca postąpił prawidłowo uznając, iż powstanie (ustanowienie) na rzecz Wnioskodawcy nieodpłatnej służebności przesyłu, w celu korzystania z cudzej nieruchomości stanowi przychód Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

4. Czy w Zdarzeniu przyszłym 2 po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) w związku z powstaniem (ustanowieniem) na jego rzecz nieodpłatnej służebności przesyłu, w celu korzystania z cudzej nieruchomości.

5. Czy w Stanie faktycznym 3 Wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając wydatki dotyczące zakończonych, trwających oraz planowanych inwestycji (budowa środków trwałych, w postaci sieci wodno-kanalizacyjnych), takie jak: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, opłaty sądowe i opłaty notarialne związane z ustanowieniem służebności przesyłu, odszkodowania wypłacane w związku ze zniszczeniami plonów i innych zasadzeń powstałymi w związku z realizacją inwestycji, poniesione przez Wnioskodawcę do momentu oddania środka trwałego do używania, do kosztów wytworzenia środka trwałego (z budową którego wydatek został poniesiony) w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

6. Czy w Zdarzeniu przyszłym 3 wydatki dotyczące trwającej oraz planowanej inwestycji (budowa środków trwałych, w postaci sieci wodno-kanalizacyjnych), takie jak: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, opłaty sądowe i opłaty notarialne związane z ustanowieniem służebności przesyłu, odszkodowania wypłacane w związku ze zniszczeniami plonów i innych zasadzeń powstałymi w związku z realizacją inwestycji, ponoszone przez Wnioskodawcę do momentu oddania środka trwałego do używania są kosztami wytworzenia tego środka trwałego wymienionymi w art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2.

Wniosek Spółki w zakresie:

* pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 2 maja 2014 r. nr ILPB3/423-41/14-2/JG,

* pytania nr 3 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 2 maja 2014 r. nr ILPB3/423-41/14-4/JG,

* pytania nr 4 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 2 maja 2014 r. nr ILPB3/423-41/14-5/JG,

* pytania nr 5 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 2 maja 2014 r. nr ILPB3/423-41/14-6/JG,

* pytania nr 6 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 2 maja 2014 r. nr ILPB3/423-41/14-7/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (o ile nie są związane z inwestycją w postaci budowy środka trwałego) stanowią - w myśl art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - pośrednie koszty uzyskania przychodów i nie dotyczą tylko bieżącego okresu rozliczeniowego, w związku z czym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Wnioskodawca powinien w przyszłości rozliczyć te koszty w czasie, przez okres około 22,2 lat a więc w taki sam sposób (w takim samym okresie), jak będą one zaliczane w księgach rachunkowych, tj. do kosztów działalności operacyjnej przez (jako) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Istotą służebności przesyłu jest możliwość korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości stanowiącej własność innych podmiotów w określonym zakresie, tj. wybudowania i korzystania z urządzeń określonych w art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w sposób zgodny z przeznaczeniem tych urządzeń (art. 305 (1) - 305 (4) k.c.). Ustanowienie tej służebności może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne - zależne jest to tylko od woli stron.

Odnosząc się do kwestii zasad kwalifikowania wydatków, jako kosztów uzyskania przychodu, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeśli chodzi o moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, to dla jego ustalenia konieczne jest dokonanie oceny charakteru związku przyczynowego istniejącego pomiędzy wydatkami a osiąganymi przychodami. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują bowiem podział kosztów uzyskania przychodu, z punktu widzenia ich potrącalności, na:

i. koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami - wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. W ich przypadku możliwe jest "zidentyfikowanie" wpływu danego kosztu na wielkość osiągniętych przychodów. Koszty bezpośrednie są potrącane, co do zasady, w momencie uzyskania przychodu, w związku z którym zostały poniesione;

ii. inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie) - wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, tj. nie można ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ww. ustawy).

Taki sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków znajduje uzasadnienie również w dotychczasowej praktyce organów podatkowych. Między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2009 r. (sygn. IPPB5/423-176/09-4/IŚ), w uzasadnieniu której organ ten stwierdził, iż: "Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r., wprowadzając m.in. art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jednym z podstawowych celów ustawodawcy było zbliżenie zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych do zasad wynikających z prawa bilansowego. W konsekwencji, przepisy prawa podatkowego dotyczące kosztów pośrednich mają charakter wtórny w stosunku do przepisów ustawy o rachunkowości w tym sensie, że jeżeli na podstawie ustawy o rachunkowości dany wydatek (koszt pośredni) został ujęty w księgach rachunkowych jako koszt (zobowiązanie), to stanowi on, na podstawie art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt podatkowy".

Podobne stanowisko w tym zakresie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2008 r. (sygn. IPPB3/423-17/08-2/GJ): "Należy przy tym zwrócić uwagę na rozróżnienie zakresu pojęciowego dwóch terminów: "dzień, na który ujęto koszt w księgach" oraz dzień, w którym ujęto koszt w księgach, w którym pierwszy oznacza dzień, w którym dany wydatek w księgach rachunkowych stał się kosztem, zaś drugi dzień faktycznego (technicznego) zapisu określonej transakcji gospodarczej w księgach rachunkowych podatnika. Powyższe rozróżnienie istotne z punktu widzenia zasad rachunkowości szczególnie zasady współmierności przychodów i kosztów poniesionych przez podmiot gospodarczy ustawodawca uwzględnił również w konstrukcji art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym uzależnił poniesienie kosztu nie od dnia, w którym dokonano zapisu technicznego kosztu w księgach rachunkowych, lecz od dnia (okresu), z którym wiąże się poniesiony koszt w myśl zasad prawa bilansowego. Za przyjęciem przytoczonego wyżej stanowiska przemawia także wykładnia celowościowa ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą zasady dotyczące rozliczania kosztów w czasie na gruncie prawa podatkowego mają być zbliżone do zasad przewidzianych na gruncie prawa bilansowego".

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, koszty wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowią - w myśl art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - pośrednie koszty uzyskania przychodów i nie dotyczą tylko bieżącego okresu rozliczeniowego, w związku z czym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż koszty te mogą być rozliczane w czasie, przez okres około 22,2 lat, a więc w taki sam sposób (w takim samym okresie), jak są one zaliczane w księgach rachunkowych do kosztów działalności operacyjnej przez (jako) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Przedstawione stanowisko własne Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w dotychczasowej praktyce Ministra Finansów. Jako reprezentatywne w tym zakresie wskazać należy stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z 7 listopada 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-1007/12/MS), w uzasadnieniu której organ podatkowy stwierdził, iż: "przyporządkowanie księgowe danego kosztu do okresu sprawozdawczego zgodnie z przepisami o rachunkowości pozwala na określenie dnia, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Stwierdzić więc należy, że z treści przywołanych przepisów u.p.d.o.p. wynika podstawowa reguła, tzn. moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa więc datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (każda jednostka powinna określić zasady rozliczania kosztów w polityce rachunkowości). Tym samym, zdaniem tut. Organu, stosowany przez Spółkę sposób rozliczania kosztów dla celów bilansowych powinien znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Jeśli zatem Spółka ujmie w księgach rachunkowych wydatek na ustanowienie służebności przesyłu jako wartości niematerialne i prawne i rozliczać go będzie poprzez odpisy amortyzacyjne, to (pomimo, iż służebność przesyłu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej) powinna wydatek ten w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Co do zasady, stanowi o tym art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p.".

Podobny pogląd zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-294/12-2/PM), który w trybie art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, iż: "W przypadku natomiast gdy koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d zdanie drugie ww. ustawy). Reasumując, koszty wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowią - w myśl art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - pośrednie koszty uzyskania przychodów i nie dotyczą tylko bieżącego okresu rozliczeniowego, w związku z czym Spółka stoi na stanowisku, iż koszty te mogą być rozliczane podatkowo w czasie, przez okres około 22,5 lat. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w księgach rachunkowych jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego. Jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych - Spółka ujmuje je jako tzw. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w oparciu o art. 39 ustawy o rachunkowości. Z uwagi na fakt, iż czas rozliczania kosztów powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności, koszty ustanowienia służebności przesyłu nie powinny jednorazowo obciążać kosztów roku obrachunkowego, w którym zostały opłacone".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl