Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 lipca 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-385/10-2/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z datą wpływu 4 maja 2010 r. (brak daty wypełnienia wniosku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału zysku między wspólników spółki komandytowej bądź podjęcia decyzji o zatrzymaniu części lub całości zysku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału zysku między wspólników spółki komandytowej bądź podjęcia decyzji o zatrzymaniu części lub całości zysku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka (osoba prawna) zawiązała spółkę komandytową, w której jest wspólnikiem. Wraz z pozostałymi wspólnikami, Spółka będzie uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej. Przedmiotem działalności SpK będzie m.in. udzielanie pożyczek.

Wspólnicy SpK będą partycypować w zyskach SpK proporcjonalnie do ich udziału ustalonego w umowie spółki. Po zakończeniu roku obrotowego SpK rozważane jest dokonanie podziału wypracowanego zysku między wspólników SpK, tj. wypłaty części lub całości zysku bilansowego na rzecz wspólników, zgodnie z proporcją udziału w zyskach ustaloną w umowie spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokonanie po zakończeniu roku obrotowego podziału zysku między wspólników SpK, zgodnie z proporcją ustaloną w umowie spółki, bądź podjęcie decyzji o zatrzymaniu części lub całości zysku będzie rodzić dla Spółki implikacje podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym, wypłata części lub całości zysku SpK na rzecz wspólników, zgodnie z proporcją ustaloną w umowie spółki, nie powoduje powstania po ich stronie (w tym w szczególności po stronie Spółki) implikacji podatkowych na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe wynika ze specyfiki podatkowej spółki osobowej. Na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych, spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej i nie jest ona podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego - podmiotami takimi są natomiast wspólnicy spółki komandytowej, przy czym w zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi, czy prawnymi - podlegają oni opodatkowaniu odpowiednio podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z faktem, iż Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w odniesieniu do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Nią z tytułu bycia wspólnikiem w SpK, należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a przychody te opodatkowywane są na bieżąco, tak jak wynika to z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osiągane przez spółki osobowe przychody opodatkowane są jako przychody każdego ze wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki, przy odpowiednim zastosowaniu tych samych zasad do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, przychody i koszty SpK są na gruncie przepisów podatkowych przychodami i kosztami wspólników spółki komandytowej, proporcjonalnie do udziału poszczególnych wspólników. Tym samym więc, przychód (dochód) osiągnięty przez SpK podlega opodatkowaniu u każdego wspólnika (w tym w szczególności u Spółki) proporcjonalnie do określonego w umowie SpK udziału na bieżąco, to jest w okresie, w którym dochód taki jest osiągany. Należy podkreślić, iż obowiązek opodatkowania dochodu wygenerowanego przez SpK i przypadającego Spółce jako wspólnikowi SpK wystąpi niezależnie od tego, czy zysk ten zostanie faktycznie wypłacony, czy też zostanie zatrzymany, albowiem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi on przychód (dochód) wspólników w momencie jego osiągnięcia, niezależnie od późniejszej decyzji o przeznaczeniu zysku.

W związku z powyższym, ze względu na fakt, iż jako wspólnik SpK to Spółka rozlicza podatek dochodowy od dochodu generowanego przez SpK i ma to miejsce w momencie wygenerowania dochodów przez SpK (co może się przekładać np. na obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów uzyskanych z tytułu bycia wspólnikiem w SpK w trakcie roku podatkowego), zdaniem Spółki, nie wystąpi dodatkowy obowiązek podatkowy z tytułu wypłaty zysków SpK - skutkowałoby to bowiem podwójnym opodatkowaniem dochodu Spółki osiąganego z tytułu posiadania udziału w SpK.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji wydanych przez organy podatkowe na gruncie analogicznej do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z których jako przykładowe można wskazać:

* interpretację indywidualną z dnia 9 czerwca 2009 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPB1/415-291/09/HD, w której organ podatkowy stwierdził, iż: " (...) sama wypłata części lub całości zysku bilansowego na rzecz wspólników, zgodnie z proporcją ustaloną w umowie spółki nie powoduje powstania po ich stronie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku spółki komandytowej podstawą do ustalenia podatku dochodowego jest dochód realizowany i opodatkowany na bieżąco, a nie wypłata zysku na rzecz wspólników po zakończeniu roku obrotowego.";

* interpretację indywidualną z dnia 27 maja 2009 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPB1/415-216/09/MR, w której organ podatkowy potwierdza prawidłowość stanowiska podatnika, który twierdził, iż: "1. z tytułu bycia akcjonariuszem w spółce komandytowo - akcyjnej podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wspólnicy innych spółek osobowych, tzn. na bieżąco rozlicza dochody (przychody i koszty) osiągane przez Spółkę jako dochody (przychody i koszty) z prowadzonej działalności gospodarczej, 2. otrzymanie dywidendy od spółki komandytowo - akcyjnej nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego z tego tytułu";

* interpretację indywidualną z dnia 30 października 2008 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPB1/415-438b/08/MR, zgodnie z którą w przypadku likwidacji spółki komandytowej należy przyjąć, że: "Wypłata z tytułu podziału zysku (...) stanowi odzwierciedlenie uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej. Od tego dochodu wspólnicy w ciągu roku opłacają zaliczki na podatek, a po zakończeniu roku ewentualnie uiszczają dopłatę podatku wynikającego z rocznego zeznania podatkowego. W konsekwencji, wypłata na rzecz wspólnika środków z tytułu podziału zysku spółki jawnej (...) nie skutkuje powstaniem obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych.";

* interpretację indywidualną z dnia 12 września 2008 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB1/415-735/08-2/JB, w której organ potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym: "dokonanie (...) podziału zysku z końcem roku obrotowego, stanowić będzie zawsze czynność neutralną podatkowo dla wspólników spółki osobowej, jako że - co wynika z zasady neutralności podatkowej spółki osobowej - zysk znajdujący się w spółce i tak stanowi w istocie środki jej wspólników".

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Spółki, przychód uzyskiwany przez Nią z tytułu bycia wspólnikiem SpK podlega opodatkowaniu na bieżąco w momencie powstania, natomiast dokonanie po zakończeniu roku obrotowego podziału zysku między wspólników SpK, bądź podjęcie decyzji o zatrzymaniu części / całości zysku nie spowoduje powstania po stronie Spółki zobowiązania podatkowego na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl