ILPB3/423-38/10-4/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-38/10-4/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2010 r. (data wpływu 5 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 24 lutego 2010 r. (data wpływu 24 lutego 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (dalej: SP ZOZ) został postawiony w stan likwidacji w celu jego "przekształcenia w spółkę prawa handlowego". Uchwała Rady Powiatu o likwidacji SP ZOZ jednocześnie wskazywała, że całość majątku po likwidacji zostanie wniesiona aportem do spółki, którą powoła Samorząd. Samorząd Powiatu powołał podmiot o nazwie "Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", w której ma 100% udziałów. Grunty, budynki i budowle użytkowane przez SP ZOZ przed likwidacją stanowiły jego własność. SP ZOZ wpisany był jako właściciel w Księdze Wieczystej.

Po likwidacji SP ZOZ, jego majątek stał się własnością Samorządu Powiatowego, który podjął decyzję, że wniesie go w formie aportu do podmiotu "Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". "Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" otrzymał aport w postaci przedsiębiorstwa. W ramach aportu przedsiębiorstwa, Spółka otrzymała środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Aktywa te zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych według wartości godziwej. Do ustalenia wartości godziwej poszczególnych aktywów i pasywów zastosowano przepisy art. 44b ust. 4 ustawy o rachunkowości. Za wartość godziwą środków trwałych przyjęto ich wartość według niezależnej wyceny. Dla celów obliczenia dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16g ust. 10a w związku z ust. 9 przewiduje, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi ich wartość początkowa odzwierciedlona w ewidencji wnoszącego aport. Ponadto, w myśl art. 16h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątku dokonuje się z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje się przyjętą metodę amortyzacji.

W piśmie z dnia 24 lutego 2010 r. uzupełniono przedstawiony stan faktyczny o następujące informacje:

1.

Uchwała Rady Powiatu stanowi o likwidacji Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

2.

Art. 43 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wypełniony został w ww. uchwale o likwidacji w § 2 pkt 1, a w sprawie mienia w § 4.

3.

Aport wniesiony do Sp. z o.o. Szpital Powiatowy stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4.

W związku z wniesieniem aportu wystąpiła dodatnia wartość firmy.

5.

Wycena wniesionego w ramach aportu przedsiębiorstwa odpowiadała cenom rynkowym poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jak ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych w formie aportu w ramach przedsiębiorstwa, stanowiącą podstawę naliczenia amortyzacji dla celów obliczenia dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową będzie wartość godziwa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęta według niezależnej wyceny po jakiej zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych, ponieważ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie były ujęte w ewidencji podmiotu wnoszącego aport, czyli Samorządu Powiatowego.

Na uzasadnienie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca przywołuje następujące argumenty:

Po pierwsze, w przypadku likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub własnością publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, a o jego przeznaczeniu decyduje podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Starostwo Powiatowe przejęło mienie zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej celem wniesienia go do spółki prawa handlowego, w zamian za udział w kapitale tej Spółki.

Przejęte przez Starostwo aktywa nie spełniają kryteriów środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych zawartych w art. 16a i 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w szczególności warunku wykorzystywania ich przez Starostwo na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec tego, aktywa te nie mogą być zakwalifikowane jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wniesione do Spółki, a stanowią one jedynie mienie zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Po drugie, w jednostkach samorządu terytorialnego, jaką jest Samorząd Powiatowy, majątek powinien być odpowiednio ewidencjonowany z wykorzystaniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach regulujących gospodarkę finansową jednostek budżetowych.

Ustawa o rachunkowości definiuje środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do środków trwałych zaliczamy nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, ponadto maszyny, urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

W jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych majątek rzeczowy ewidencjonuje się na kontach 011 - Środki trwałe oraz 013 - Pozostałe środki trwałe. Kontami korygującymi do tych kont są: 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych.

Kontem służącym do ewidencji kosztów inwestycji, które spowodują wzrost wartości majątku, jest konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie). Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.

Oprócz ewidencji syntetycznej należy dodatkowo prowadzić ewidencję analityczną.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o rachunkowości (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; Nr 157, poz. 1241; Nr 165, poz. 1316), konta ksiąg pomocniczych prowadzi się między innymi dla środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

Wszystkie środki trwałe powinny być objęte ewidencją ilościowo - wartościową umożliwiającą ustalenie ich wartości początkowej, miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych.

Urządzeniami służącymi do ewidencji analitycznej są:

* księgi inwentarzowe,

* indywidualne karty obiektów inwentarzowych,

* tabele amortyzacyjne.

Definicja środków trwałych ustanowiona przez przepisy ustawy o rachunkowości nie zawiera żadnej granicy wartościowej wyznaczającej możliwość zaliczenia rzeczowych składników majątkowych do środków trwałych. Kryteriami zaliczenia do środków trwałych są: przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, kompletność środka i zdatność do użytkowania, przeznaczenie na potrzeby jednostki.

W jednostkach sektora finansów publicznych pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, umarza się jednorazowo. Kwota 3 500 zł, od której uzależniony jest sposób umarzania, determinuje bilansowe kryterium podziału środków trwałych, tj. ewidencję na koncie 011 - Środki trwałe lub 013 - Pozostałe środki trwałe.

Przejmowane aktywa po zlikwidowanym SP ZOZ nie były przez Starostwo ujmowane na kontach 011 - Środki trwałe lub 013 - Pozostałe środki trwałe. Ujmowane zostały natomiast na kontach 015 "Mienie zlikwidowanych jednostek" oraz 855 "Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek".

Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przyjętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym.

Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:

1.

wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki;

2.

korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia, wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego;

3.

wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub nadzorującego.

Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:

1.

wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a przekazanego spółce w wysokości wynikającej z umowy ze spółką lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom;

2.

korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia, wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom.

Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.

Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób.

Natomiast konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organy założycielskie i nadzorujące. Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego likwidacji, a na stronie Ma stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustaloną na podstawie bilansów tych jednostek w korespondencji z kontem 015. Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby lub wartość mienia sprzedanego, ale jeszcze nie spłaconego.

Szczegółowy opis powyższych kont zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2006 r. Nr 142, poz. 1020).

Z przytoczonych powyżej zasad ewidencji przejmowanego mienia po zlikwidowanych jednostkach wynika, że nie jest ono ujęte w ewidencji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ponieważ ewidencję taką ma obowiązek prowadzić jednostka do kont 011 - Środki trwałe i 013 - Pozostałe środki trwale. Do konta 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek obowiązku takiego ustawa o rachunkowości nie przewiduje.

Po trzecie, wartość zlikwidowanego mienia na koncie 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek ujmuje się w ewidencji w wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki, a to oznacza, że w wartości księgowej skorygowanej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych, czyli w wartości netto (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

W piśmie uzupełniającym z dnia 24 lutego 2010 r. Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko w sprawie, wskazując, iż wartością początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie wartość rynkowa, ponieważ wystąpiła dodatnia wartość firmy oraz środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny. Wycena została oparta o regulacje art. 16g ust. 10 w zw. z ust. 9 i 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, czy też na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

W celu określenia wartości początkowej środków trwałych pozyskanych w drodze aportu zastosowanie mogą znaleźć przepisy art. 16g ust. 1 pkt 4 lub art. 16g ust. 10a w związku z ust. 9 albo ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla zastosowania właściwego przepisu decydujące znaczenie ma przedmiot aportu, a gdy jest nim przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - fakt ujęcia lub nieujęcia składników majątku w ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego aport.

Zgodnie z treścią art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

Z art. 16g ust. 10a ww. ustawy wynika natomiast, że przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10.

Z kolei, stosownie do art. 16g ust. 10 tejże ustawy, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

1.

suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

2.

różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Artykuł 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w szczególny sposób reguluje kwestię łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w razie gdy podatnik nabędzie w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania bądź w formie aportu przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi wówczas:

* w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy - suma wartości rynkowej;

* w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy - różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa (zorganizowanej części) a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Cenę nabycia przedsiębiorstwa należy określić zgodnie z art. 16g ust. 3 i 5 ww. ustawy, jako kwotę należną powiększoną o koszty zakupu związane z nabyciem. Natomiast odnośnie wartości pozostałych składników należy uwzględnić, zawartą w art. 4a pkt 2 definicję "składników majątkowych", które oznaczają aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 tej ustawy - aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych), pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3.

Stosownie do treści art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

W przedstawionym stanie faktycznym, podjęta została uchwała Rady Powiatu o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ). Ww. uchwała wskazywała również, że całość majątku po likwidacji SP ZOZ zostanie wniesiona aportem do spółki, którą powoła samorząd (spółką tą jest Wnioskodawca). Wniesiony do Spółki aport stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy - Kodeks cywilny. Ponadto, jak podano we wniosku, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie były ujęte w ewidencji podmiotu wnoszącego aport, tj. Samorządu Powiatowego, a wycena wniesionego w ramach aportu przedsiębiorstwa odpowiadała cenom rynkowym poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W wyniku wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa wystąpiła dodatnia wartość firmy.

Wobec powyższego, nadmienić należy, iż zgodnie z art. 16g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalona przez podatnika wartość początkowa składników majątku stanowiących aport podlega ocenie z punktu widzenia kryteriów określonych w art. 14 tej ustawy.

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się, w oparciu o przepis art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż łączną wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych do Spółki aportem w postaci przedsiębiorstwa, powinna zostać określona - zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - na podstawie sumy ich wartości rynkowej. Tak ustalona wartość początkowa stanowi podstawę naliczenia amortyzacji dla celów obliczenia dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Powyższej interpretacji udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w złożonym w dniu 5 stycznia 2010 r. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji celem wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl