Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 września 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-369/14-2/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty wartości wydatków kwalifikowanych stanowiących podstawę kalkulacji przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty wartości wydatków kwalifikowanych stanowiących podstawę kalkulacji przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Spółka jest europejskim liderem na rynku pomp wodnych do budynków mieszkalnych i przemysłowych. Działalność Wnioskodawcy koncentruje się na produkcji pomp i komponentów do aplikacji z zakresu technologii wodnych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. na podstawie następujących zezwoleń:

* zezwolenia z dnia 28 lipca 2009 r.,

* zezwolenia z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wnioskodawca poniósł i nadal ponosi wydatki inwestycyjne m.in. na środki trwałe, które to wydatki są przez niego traktowane jako wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną (wydatki te stanowią podstawę do kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych).

Przez wzgląd na charakterystykę realizowanych procesów produkcyjnych Wnioskodawca zawiera z dostawcami umowy o kooperacji, w ramach których zleca wykonywanie określonych komponentów wykorzystywanych w produkcji własnych wyrobów gotowych (wskazanych w treści posiadanych przez Spółkę zezwoleń strefowych), których sprzedaż generuje dochody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z powyższym Wnioskodawca podpisuje z dostawcami także umowy używania oprzyrządowania (dalej: umowy używania). Zgodnie z postanowieniami tych umów:

* dostawca zobowiązuje się do wytwarzania na rzecz Wnioskodawcy komponentów wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w procesie produkcyjnym,

* Wnioskodawca bezpłatnie udostępnia dostawcy określone oprzyrządowanie (formy) w celu umożliwienia dostawcy prawidłowego wykonania umowy o kooperacji,

* udostępniane oprzyrządowanie pozostaje wyłączną własnością Wnioskodawcy przez cały okres umowy używania, przez cały okres obowiązywania umowy o używanie dostawca jest zobowiązany utrzymywać na oprzyrządowaniu oznaczenia wskazujące na to, iż stanowi ono własność Wnioskodawcy,

* dostawca jest zobowiązany na każde żądanie Wnioskodawcy umożliwić dokonanie inspekcji powierzonego oprzyrządowania,

* po zakończeniu współpracy określonej w zawartej umowie kooperacji dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu oprzyrządowania Wnioskodawcy.

Może się zdarzyć, że oprzyrządowanie udostępniane kontrahentom na podstawie ww. umów użyczenia będzie bezpośrednio transportowane od dostawcy takiego oprzyrządowania do zakładu kontrahenta Spółki.

Wydatki poniesione uprzednio na nabycie oprzyrządowania (środków trwałych) użyczanego dostawcom w ramach umów używania Spółka traktuje jako wydatki kwalifikowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie on obowiązany do korekty wartości wydatków kwalifikowanych stanowiących podstawę kalkulacji przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego o wartość wydatków poniesionych na środki trwałe czasowo udostępniane kontrahentom na podstawie umów użyczenia opisanych w przedstawionym stanie faktycznym / opisie zdarzenia przyszłego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadkach wskazanych w przedstawionym stanie faktycznym / opisie zdarzenia przyszłego nie jest on zobowiązany do korekty wartości wydatków kwalifikowanych w części dotyczącej tych środków trwałych, które są udostępniane kontrahentom na podstawie umów użyczenia. Należy bowiem wskazać, że własność użyczanych środków trwałych nie zostaje przeniesiona na dostawców (oprzyrządowanie stanowi własność Spółki przez cały okres użyczenia), a po zakończeniu okresu obowiązywania umów użyczenia środki te są Wnioskodawcy zwracane.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 j.t., dalej: ustawa o CIT) wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl regulacji § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm., dalej: rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej) zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Jednocześnie, na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej Inwestycji jest:

1.

utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym;

2.

utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Należy podkreślić, iż rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej nie przewiduje innych niż powyższe warunków korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji, w tym w szczególności nie zakazuje czasowego oddania środków trwałych, których dotyczą wydatki inwestycyjne, do używania innemu podmiotowi.

W procesie oceny stanu faktycznego / opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego decydujące znaczenie ma warunek wskazany wyżej jako pierwszy. Otóż jak stanowią regulacje dotyczące pomocy publicznej w Polsce, inwestor traci prawo do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu kosztów nowej inwestycji w przypadku przeniesienia własności składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne, przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tymczasem, jak podkreślono w zaprezentowanym stanie faktycznym / opisie zdarzenia przyszłego, w związku z zawarciem umów używania Wnioskodawca nie przenosi własności użyczanych środków trwałych na dostawców, z którymi umowy te są zawierane. Przeciwnie, przez cały okres obowiązywania tych umów użyczane oprzyrządowanie pozostaje własnością Wnioskodawcy i figuruje w rejestrze środków trwałych Wnioskodawcy. Po zakończeniu funkcjonowania ww. umów kontrahent Spółki jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu oprzyrządowania.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy (przy założeniu, że inwestycja, której dotyczą dane środki trwałe zostanie utrzymana przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu jej zakończenia) zawarcie umów używania i fizyczne przeniesienie środków trwałych, których dotyczyły wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, poza zakład strefowy Spółki nie uniemożliwia uznania wydatków na zakup tychże środków trwałych za kwalifikujące się do objęcia pomocą i w związku z tym nie będzie skutkowało koniecznością korygowania wartości wydatków już uznanych za kwalifikowane, stanowiących podstawę kalkulacji limitu dostępnej Spółce pomocy publicznej.

Prawidłowość wskazanego stanowiska potwierdzana jest w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w analogicznych stanach faktycznych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2010 r. (sygn. ILPB4/423-25/10-2/MC) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził słuszność stanowiska zaprezentowanego przez podatnika, zgodnie z którym "w wyniku zawieranych umów kooperacyjnych nie dochodzi do przeniesienia prawa własności składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne - a w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do skorygowania wartości wydatków kwalifikowanych dających prawo do wyliczenia kwoty wolnej od podatku dochodowego o wartość środków trwałych udostępnionych kontrahentom Spółki na podstawie umów o współpracę".

Ponadto, brak konieczności korygowania wartości wydatków kwalifikowanych potwierdzana jest także w podobnych okolicznościach, tj. przy zawartych umowach najmu/dzierżawy środków trwałych, np.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby skarbowej w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-631/12/BG): "Spółka nie będzie również zobowiązana do skorygowania wartości wydatków kwalifikowanych (dających prawo do wyliczenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.), o wartość tych środków trwałych, które zostaną oddane w najem podmiotowi lub podmiotom trzecim na mocy umowy lub umów zawartych przez Spółkę";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 marca 2011 r. (sygn. ILPB4/423-340/10-3/DS): "biorąc powyższe pod uwagę, skoro w wyniku zawieranych porozumień kooperacyjnych nie dochodzi do przeniesienia prawa własności składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne, zatem Spółka nie jest zobowiązana do skorygowania wartości wydatków kwalifikowanych dających prawo do wyliczenia kwoty wolnej od podatku dochodowego";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2010 r. (sygn. ILPB3/423-700/10-2/KS): "wydatki na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych wydzierżawione przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz innego podmiotu, będą stanowiły wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl