Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 lipca 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-355/10-5/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2010 r. (data wpływu: BKIP w Płocku 19 kwietnia 2010 r., BKIP w Lesznie 27 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2010 r. Spółka złożyła do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* prawidłowości określenia pierwszego roku podatkowego Spółki,

* kosztów uzyskania przychodów.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2010 r. nr IPIA/071-36/10-2/JP Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa i stosownie do § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1632) przekazał ww. wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie celem jego rozpatrzenia.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 lipca 2010 r. (data wpływu 7 lipca 2010 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku z dnia 29 czerwca 2010 r. nr ILPB3/423-355/10-2/EK.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

Spółka została zawiązana x 2009 r. poprzez zawarcie umowy spółki między wspólnikami w formie aktu notarialnego. W umowie Spółki, w dziale IV "Finanse i rachunkowość Spółki" zawarto zapis: "Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r.".

Spółka uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisu do KRS dnia x 2010 r.

X 2010 r. Spółka złożyła do Naczelnika Urzędu Skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne NlP-2, do którego dołączyła umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. X 2010 r. Spółka otrzymała decyzję w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Spółka otworzyła księgi rachunkowe z dniem x 2009 r., z chwilą pierwszego zdarzenia wywołującego skutki majątkowe (sporządzenie aktu notarialnego) i zamknie je 31 grudnia 2010 r. Rok bilansowy będzie trwał od x 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

W okresie od dnia zawiązania Spółki (x 2009 r.) do dnia wpisu do KRS (x 2010 r.), Spółka działała jako spółka w organizacji. Nie posiadała w tym czasie Numeru Identyfikacji Podatkowej. Jako spółka w organizacji mogła nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W tym okresie poniosła już pierwsze koszty takie jak: opłata za wpis do KRS, opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłaty za najem pomieszczeń biurowych, opłaty za rekrutację i selekcję kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki, dokonywaną przez firmę zewnętrzną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka prawidłowo określiła pierwszy rok podatkowy jako okres od x 2009 r. (moment zawiązania spółki) do 31 grudnia 2010 r....

2.

Czy koszty poniesione przez Spółkę w organizacji, która nie posiada numeru NIP, poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia ich źródła będą kosztami uzyskania przychodu.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie pytania nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB3/423-355/10-4/EK, wydaną w dniu 19 lipca 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwszym rokiem podatkowym dla Spółki będzie rok od x 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

W ocenie Wnioskodawcy, spółka w organizacji (nawet jeśli nie miała numeru NIP) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa podatników jako "osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji". Jest to zasada ogólna, od której w dalszej części przepisu nie przewidziano wyjątku.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy:

1.

rok podatkowy będzie trwał od momentu utworzenia Spółki umową sporządzoną x 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Spółka pierwszą deklarację CIT złoży za ww. okres i za taki okres sporządzi sprawozdanie finansowe,

2.

Spółka zaliczy do kosztów podatkowych koszty poniesione przez spółkę w organizacji. Będzie to koszt wpisu spółki do KRS i ogłoszenia w MSiG, koszty najmu pomieszczeń biurowych, koszty za rekrutację i selekcję kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania nr 2 uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami".

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Określenie "w organizacji" jest przymiotem właściwym spółce kapitałowej w okresie od zawarcia umowy (zawiązania) spółki do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółki kapitałowe w organizacji nie posiadają osobowości prawnej, aczkolwiek mogą, na podstawie art. 11 § 1 Kodeksu spółek handlowych, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stosownie do art. 12 ww. ustawy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

W rezultacie, spółka kapitałowa po zarejestrowaniu nie tylko jest kontynuatorem, ale - co należy podkreślić w świetle ww. przepisów - staje się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji, a więc istnieje z mocy prawa ciągłość bytu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami bądź służą zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w okresie od dnia zawiązania Spółki (tekst jedn. x 2009 r.) do dnia wpisu do KRS (tekst jedn. x 2010 r.) Spółka działała jako spółka w organizacji. W tym też okresie, Spółka poniosła pierwsze koszty takie jak: opłata za wpis do KRS, opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłaty za najem pomieszczeń biurowych, opłaty za rekrutację i selekcję kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki, dokonywaną przez firmę zewnętrzną.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - co jak wskazano powyżej - może dokonywać określonych czynności. Może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

W obrocie handlowym, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji będzie uważana za odrębny od wspólników, samodzielny podmiot, mogący nabywać rzeczy i prawa oraz zaciągać zobowiązania we własnym imieniu. Takie rozwiązanie w praktyce - z "biznesowego" punktu widzenia - pozwala od razu po zawarciu umowy spółki rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bądź też czynności przygotowawczych, istotnych dla przyszłej działalności (np. najem firmowego lokalu, zatrudnienie pracowników itp.).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może zatem prowadzić działalność, która z jednej strony wiąże się z ponoszeniem kosztów (np. wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę w związku z kompletowaniem załogi, czynsz najmu, niezbędnych pomieszczeń itp.), celem których jest osiąganie przyszłych przychodów - z drugiej zaś strony jej istnienie wiąże się z możliwością osiągania przychodów (np. z odsetek od kapitału z tytułu wpłaconych na rachunek bankowy wkładów pieniężnych na udziały itp.).

Wobec powyższego, wydatki poniesione przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, tj. koszt wpisu Spółki do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty najmu pomieszczeń biurowych, koszty rekrutacji i selekcji kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki, stanowią - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - koszty uzyskania przychodów Spółki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl