ILPB3/423-295/14-2/KS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB3/423-295/14-2/KS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 września 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB3/423-295/14-2/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 26 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości prowadzenia wspólnej ewidencji dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu (pytanie nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* możliwości prowadzenia wspólnej ewidencji dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu (pytanie nr 1);

* możliwości objęcia zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodu z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z zezwolenia II (pytanie nr 2).

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność w branży obuwniczej. Dnia 7 grudnia 2005 r. Spółka uzyskała Zezwolenie nr XXX (dalej: Zezwolenie I) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE, Strefa).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem, Zezwolenie udzielone zostało do 15 listopada 2017 r.

Zezwolenie I obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wytworzonych wyrobów i świadczonych usług na terenie Strefy, określonych w następujących grupach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania zezwolenia; dalej: PKWiU):

* 17.7 Wyroby dziane,

* 18.1 Odzież ze skóry lub skóry wtórnej,

* 18.2 Odzież i dodatki odzieżowe, z wyjątkiem odzieży ze skóry,

* 19.1 Skóry wyprawione,

* 19.2 Wyroby kaletnicze i rymarskie,

* 19.3 Obuwie,

* 24.1 Chemikalia podstawowe,

* 24.6 Produkty chemiczne pozostałe.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o SSE (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), Spółka kwalifikuje dochody z działalności gospodarczej objętej Zezwoleniem I prowadzonej na terenie SSE, jako zwolnione z opodatkowania. Dochody z działalności wykraczającej poza zakres zwolnienia podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Spółka prowadzi ewidencję rachunkową pozwalającą wyodrębnić łączny dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych osiągany w związku z posiadanym zezwoleniem oraz dochód podlegający opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy.

Z uwagi na rozważaną konsolidację działalności, Wnioskodawca planuje połączenie ze spółką "A" Sp. z o.o. (dalej: "A", Spółka Przejmowana).

Spółka Przejmowana prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przeładunku, magazynowania, przechowywania i transportu towarów na terenie SSE na podstawie Zezwolenia nr XXX (dalej: Zezwolenie II) z dnia 2 kwietnia 2007 r. na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmienione Decyzją z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz Decyzją z dnia 9 sierpnia 2012 r.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem, Zezwolenie II zostało udzielone do dnia 15 listopada 2017 r.

Zakres Zezwolenia II obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wytworzonych wyrobów i świadczonych usług na terenie Strefy, określonych w poniższych grupach PKWiU:

* 60.2 Transport lądowy pozostały,

* 63.1 Usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów,

* 63.2 Usługi wspomagające transport pozostałe,

* 63.4 Usługi agencji transportowych pozostałe.

Aktualnie, Spółka Przejmowana świadczy usługi w zakresie przeładunku, magazynowania, przechowywania i transportu towarów dla Spółki. Możliwe jest również, że Spółka Przejmowana będzie świadczyć przedmiotowe usługi również dla innych podmiotów.

Spółka Przejmowana kwalifikuje dochody z działalności gospodarczej objętej Zezwoleniem II prowadzonej na terenie SSE, jako zwolnione z opodatkowania. Dochody z działalności wykraczającej poza zakres zwolnienia podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W wyniku połączenia, Spółka w drodze sukcesji uniwersalnej wynikającej z art. 494 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz z art. 93 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) wejdzie w posiadanie Zezwolenia II.

W konsekwencji, po przejęciu Spółki Przejmowanej, Wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie łącznie dwóch zezwoleń: Zezwolenia I i Zezwolenia II (łącznie: Zezwolenia). Z punktu widzenia profilu działalności Spółki, obie inwestycje są współzależne organizacyjnie.

Należy podkreślić, iż Wnioskodawca prowadzi i będzie kontynuować prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie realizacji warunków wynikających z poszczególnych zezwoleń, w szczególności przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego Zezwolenia. Ewidencja umożliwi wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych nowych miejsc pracy związanych z projektami inwestycyjnymi objętymi Zezwoleniami, co pozwoli zatem na rozliczenie obu projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach oraz ustalenie kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów dla celów kalkulacji przysługującego limitu pomocy publicznej.

Połączenie nie będzie wiązało się z późn. zm. inwestycji objętych zezwoleniami, w szczególności nie będzie prowadziło do relokacji żadnej z inwestycji w związku z którymi Zezwolenia zostały wydane. Inwestycje rozumiane jako ogół nabytych przez Spółki środków trwałych oraz stworzone przez nie nowe miejsca pracy pozostaną więc w dotychczasowej lokalizacji, tj. regionie, w jakim inwestycja uzyskała zezwolenie strefowe oraz zgodnie z nim miała zostać zrealizowana i utrzymana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich Zezwoleń (zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych), Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych (podlegającej zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie Zezwolenia I i Zezwolenia II) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu.

2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z Zezwolenia II.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 23 września 2014 r. nr ILPB3/423-295/14-3/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy po uzyskaniu w drodze sukcesji uniwersalnej Zezwolenia II, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej z opodatkowania, prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń strefowych oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu.

Zdaniem Spółki, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Zezwolenia I, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Zezwolenia II.

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są wolne od podatku. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ww. ustawy, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Na mocy art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 222, z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie 2004) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 236, z późn. zm., dalej: Rozporządzenie 2006; dalej razem: Rozporządzenia SSE) zwolnienia z podatku przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z powyższym przepisem, wszelkie dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie określonym w zezwoleniu, objęte są zwolnieniem z opodatkowania.

Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji z 1 lutego 2008 r. wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IP-PB3-423-426/07-3/KB). W piśmie tym stwierdza się, że: "wykładnia gramatyczna powyższych przepisów wskazuje, że poza kryteriami określającymi wielkość pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnienia, wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej".

W świetle powyższego, wszystkie dochody Wnioskodawcy uzyskane z działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach posiadanych dwóch Zezwoleń podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka ma przy tym zapewnić - na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy oraz § 5 ust. 3 rozporządzeń SSE - możliwość wyodrębnienia dochodów uzyskiwanych z działalności podlegającej zwolnieniu oraz z działalności nieobjętej zwolnieniem z podatku dochodowego (pozostającej poza zakresem określonym w zezwoleniach lub poza terytorialnym obszarem Strefy).

2.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział określonej formy wyodrębnienia ewidencyjnego oraz organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie SSE. Nie jest zatem konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych oddziałów prowadzących oraz nieprowadzących działalności na terenie Strefy.

Zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa przepisów wskazuje, że obowiązkiem korzystającego ze zwolnienia jest prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej oraz działalności nieobjętej zwolnieniem.

Powyższe podejście zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 19 kwietnia 2006 r. (znak SPS-023-2267/06): "Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. A zatem wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym". Wcześniej Ministerstwo Finansów zajęło podobne stanowisko w piśmie z dnia 31 października 2003 r. (znak PB4/KGK-8214-2434-319/03) skierowanym do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym: "Zdaniem Ministerstwa Finansów organizacyjne wyodrębnienie, służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym".

Jak wynika z powyższego, wymogi dotyczące prowadzenia stosownej ewidencji rachunkowej oraz wyodrębnienia organizacyjnego mają na celu prawidłowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania i pod kątem realizacji tych celów należy oceniać prawidłowość prowadzonej przez podatników ewidencji.

Jednocześnie, nie jest konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych podmiotów prawnych lub oddziałów dla celów działalności prowadzonej na terenie SSE.

W świetle powyższego, Spółka zobowiązana będzie jedynie do odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osiąganego poza zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osiąganego na terenie SSE w ramach posiadanych przez Spółkę Zezwoleń). Ani wykładnia literalna, ani celowościowa powołanych na wstępie przepisów nie wymaga od Spółki wyodrębniania dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń (jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia, a same deklaracje podatkowe nie przewidują możliwości odrębnego rozliczania dochodu uzyskiwanego w ramach poszczególnych Zezwoleń).

Podsumowując, Spółka - podobnie jak czyni to obecnie - będzie zobowiązana do wydzielania księgowego dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodów zwolnionych z opodatkowania (osiąganych w SSE z działalności objętej zezwoleniami).

3.

Po wejściu w posiadanie Zezwolenia II (przy założeniu spełnienia warunków określonych w tych zezwoleniach), Spółce będzie przysługiwało prawo do zwolnienia dochodu w kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dyskontowania.

Tak obliczona pula pomocy przysługująca Spółce będzie konsumowana przez dochód wolny od podatku, osiągany w zakresie określonym w Zezwoleniach (Spółka zapewni odpowiednią ewidencję gwarantującą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej określony w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostanie przekroczony).

Jednocześnie, po wykorzystaniu puli pomocy publicznej dla Zezwolenia I, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Zezwolenia II.

Konsekwentnie, dopóki Spółka będzie miała prawo do korzystania z ulgi podatkowej w ramach któregokolwiek z Zezwoleń, będzie również uprawniona do zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z całej działalności Spółki (prowadzonej na terenie Strefy w ramach posiadanych Zezwoleń).

Podsumowując, Wnioskodawca przez cały okres prowadzenia działalności na terenie SSE (wynikający łącznie z posiadanych Zezwoleń), będzie prowadzić dwie odrębne ewidencje dochodów: jedną dla działalności opodatkowanej oraz jedną dla działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Na tej podstawie ustalać będzie łączny dochód Spółki uzyskany na terenie Strefy w ramach wszystkich posiadanych Zezwoleń (korzystających ze zwolnienia podatkowego) oraz odrębnie dochód Spółki, który nie jest objęty zwolnieniem w SSE (podlegający opodatkowaniu).

4.

Na marginesie powyższych argumentów Wnioskodawca pragnie jedynie wskazać, że podejście Spółki znajduje potwierdzenie w dotychczasowej linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 października 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-829/13/ID),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lutego 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1427/12/MO),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lutego 2013 r. (sygn. ITPB3/423-665/12/MK),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lutego 2013 r. (sygn. ITPB3/423-665a/12/MK),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 stycznia 2013 r. (sygn. ILPB3/423-455/12-2/AO),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 września 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-929/12/MO),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 grudnia 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-1151/12/SD),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 listopada 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-306/12-2/KJ),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 października 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-889/12/BG),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2012 r. (sygn. ITPB3/423-319/12/MK),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 września 2012 r. (sygn. ILPB3/423-664/10/12-S/GC),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. (sygn. ILPB3/423-46/11-3/MM).

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl