Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 lutego 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB3/423-262/07-2/ŁM
Koszty wdrożenia nowego systemu komputerowego w naliczaniu podatku CIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów związanych z wdrożeniem nowego systemu komputerowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów związanych z wdrożeniem nowego systemu komputerowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

P. w G. jest spółką z o.o. zajmującą się rozprowadzaniem wody i odbiorem ścieków na terenie miasta G. W roku 2007 zarząd Spółki podjął decyzję o zakupie nowego systemu komputerowego. Ponoszone przez Spółkę koszty związane z wdrożeniem nowego zintegrowanego systemu informatycznego obejmują przede wszystkim koszty zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania oraz koszty ponoszone przez Spółkę w związku z zaangażowaniem pracowników Spółki we wdrożenie systemu informatycznego.

Koszty zaangażowania pracowników to przede wszystkim koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Spółki za prace dotyczące konfiguracji systemu na potrzeby Spółki, wpisania lub przeniesienia danych istniejących, za prace testowe, sprawdzające poprawność działania poszczególnych funkcji systemu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy koszty związane z wdrożeniem nowego systemu, a w szczególności koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Spółki, ponoszone do dnia jego uruchomienia, powinny zwiększać wartość początkową licencji, która następnie winna być odniesiona przez Spółkę w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne, zgodnie z przepisami art. 16a - 16 m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia. Na podstawie art. 16g ust. 3 cena nabycia uwzględnia koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnych i prawnych do używania. W przypadku zatem, gdy Spółka ponosi szereg kosztów związanych z wdrożeniem i uruchomieniem systemu komputerowego do dnia przekazania go do używania, powinny one być kapitalizowane do wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, a następnie odnoszone w koszty podatkowe poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, w okresach określonych w art. 16m.

Spółka kupuje licencję i wartość początkowa takiej licencji powinna zostać powiększona o koszty wynagrodzeń pracowników, związane z wdrożeniem i dostosowaniem danego programu do potrzeb Spółki, a następnie zostać odniesiona w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W myśl art. 16g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się, w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 tejże ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Przepis ten nie określa zamkniętego katalogu wydatków, o czym świadczy zwrot "w szczególności".

Wdrożenie systemu, stanowi pewien proces, na który składa się zespół czynności dostosowawczych, takich jak: konfiguracja systemu na potrzeby Spółki, wpisanie lub przeniesienie danych istniejących, prace testowe sprawdzające poprawność działania poszczególnych funkcji systemu.

Są to niewątpliwie czynności związane z wdrożeniem i uruchomieniem systemu komputerowego, umożliwiające jego użytkowanie.

Reasumując, Spółka obliczając wartość początkową nabytej wartości niematerialnej i prawnej, t.j licencji, winna uwzględnić cenę jej nabycia, którą jest kwota należna zbywcy, powiększoną o koszty związane z zaangażowaniem pracowników Spółki we wdrożenie systemu informatycznego, czyli koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prace dotyczące konfiguracji systemu na potrzeby Spółki, wpisania lub przeniesienia danych istniejących, za prace testowe, sprawdzające poprawność działania poszczególnych funkcji systemu, poniesione do dnia przyjęcia do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Spółki w zakresie pytania dotyczącego możliwości zobowiązania Urzędu Miasta do otwarcia archiwów został rozpatrzony odrębnym postanowieniem wydanym w dniu 20 lutego 2008 r., nr ILPB3/423-261/07-3/ŁM

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl